Systémové a multimediálne aplikácie; Videoreportáže a videorecenzie; Hry

Virtuálne DVD REVUE 10/2013

pikto NA DVD.jpg

Ok­tób­ro­vé DVD RE­VUE mô­že­te pou­žiť z aké­ho­koľ­vek za­ria­de­nia s na­po­je­ním na inter­net. Pri­ná­ša­me vám úpl­né ver­zie prog­ra­mov na kom­plexnú prá­cu s for­má­tom PDF, ale aj na úp­ra­vu pre­zen­tá­cie fo­tog­ra­fií do po­do­by vi­dea. Vy­skú­šať si mô­že­te aj naj­zau­jí­ma­vej­šie ap­li­ká­cie za pos­led­ný me­siac. K to­mu pri­po­čí­taj­te ce­lú sé­riu re­dak­čných vi­deo­re­por­tá­ží a vi­deo­re­cen­zií, za­ují­ma­vý je aj her­ný ob­sah.

Po­mo­cou prog­ra­mu PDF Im­press 2013 mô­že­te jed­no­du­cho vy­tvá­rať for­mát PDF. Mô­že­te ho vy­tvo­riť napr. z via­ce­rých pod­po­ro­va­ných sú­bo­rov a na zá­ver doň vlo­žiť aj vo­doz­nak. Zá­ro­veň mô­že­te chrá­niť vy­tvo­re­né PDF hes­lom pro­ti ot­vo­re­niu ale­bo tla­če­niu, k dis­po­zí­cii je aj šif­ro­va­nie. Dru­hý prog­ram v úpl­nej ver­zii je As­ham­poo Sli­des­how Stu­dio 2013, po­mo­cou kto­ré­ho aj z me­nej vzru­šu­jú­cich fo­tog­ra­fií vy­tvo­rí­te pek­né vi­deo. Vý­sle­dok mô­že­te dopl­niť audios­to­pou a texta­mi, ako aj vlas­tným lo­gom. To všet­ko sú prog­ra­my, za kto­ré by ste mu­se­li pla­tiť, no ako či­ta­te­lia PC RE­VUE ich má­te za­dar­mo.

Na vir­tuál­nom DVD náj­de­te aj tes­to­va­cie prog­ra­my. Uvá­dza­me skú­šob­nú ver­ziu AB­BYY PDF Tran­sfor­mer , kto­rý vy­uži­je­te pri na­šom se­riá­li o po­hodl­nej prá­ci pri úp­ra­ve do­ku­men­tov PDF. Za­ra­di­li sme aj tes­to­va­ciu ver­ziu Zo­ner Pho­to Stu­dio 16 na sprá­vu a úp­ra­vu fo­tog­ra­fií a ta­kis­to je tu skú­šob­ná ver­zia ob­ľú­be­né­ho prog­ra­mu Win­RAR 5. Na DVD RE­VUE náj­de­te aj re­dakč­ný vý­ber naj­lep­šie­ho sha­rewaru. Ten­to­raz ide o Syn­ei Sys­tem Uti­li­ties v1.47, všes­tran­ný nás­troj na op­ti­ma­li­zá­ciu a zvý­še­nie bez­peč­nos­ti ope­rač­ných sys­té­mov Mic­ro­soft Win­dows. Pri­dá­va­me i prog­ram Mo­sai­zer Pro v10.0, za­ují­ma­vý nás­troj na tvor­bu mo­zai­ko­vých ob­ra­zov. A do tre­ti­ce je to ve­dec­ká kal­ku­lač­ka s dopl­nko­vý­mi fun­kcia­mi Kal­ku­les v1.9.

K dis­po­zí­cii je pre vás aj za­ují­ma­vý vi­deoob­sah. Za­čí­na­me ce­lou sé­riou vi­deí z vý­sta­vy IFA v Berlí­ne. Po­zrie­te sa na pre­zen­tá­ciu fi­riem Pa­na­so­nic, So­ny, Sam­sung, Phi­lips, Le­no­vo, In­telASUS. Nak­rú­ti­li sme aj vi­deo z uve­de­nia smar­tfó­nu So­ny Xpe­ria Z1 na náš trh. Spo­lu sa po­zrie­me aj na pred­sta­ve­nie prog­ra­mu Oran­ge pre ro­di­nu. Zú­čas­tni­li sme sa ta­kis­to na uve­de­ní no­vých tab­le­tov Le­no­vo na náš trh, na pred­sta­ve­ní Zo­ner Pho­to Stu­dio 16 v Br­ne a poz­re­li sme sa aj na no­vé pro­duk­ty od spo­loč­nos­ti Crea­ti­ve. Špe­ciál­ne vi­deo je o servis­e pro­duk­tov znač­ky App­le v Swiss Servis a re­por­táž­ne pred­sta­vu­je­me aj Sam­sung ATIV Tab 3. Pri­da­li sme i vi­deá, kto­ré prip­ra­vu­je­me v spo­lup­rá­ci s re­dak­ciou Di­gi­test/HN-On­li­ne a k dis­po­zí­cii sú pre vás na­še naj­nov­šie vy­stú­pe­nia v re­lá­cii Te­le­rá­no, kto­ré si mô­že­te po­zrieť kaž­dý uto­rok me­dzi 6. a 8. ho­di­nou rá­no na Mar­kí­za TV. Už tra­dič­ne sme pri­da­li aj via­ce­ro fo­to­ga­lé­rií.

Vo vir­tuál­nom DVD RE­VUE náj­de­te aj PC RE­VUE ver­ziu prog­ra­mu MO­BI­Le­dit! 7, kto­rá má plat­nosť do kon­ca ro­ka 2013 a pod­po­ru­je je­den mo­bil­ný te­le­fón, te­raz k nej pot­re­bu­je­te len in­šta­lač­ný kód PCRE­VUE2013. Ne­za­bud­ni­te na bez­peč­nos­tné nás­tro­je v úpl­nej ver­zii – ESET Smart Se­cu­ri­tyNO­D32 Anti­vi­rus vo ver­zii 5, ale i 6 pre 32- i 64-bi­to­vú edí­ciu s plat­nos­ťou do 15. 11. 2013. Pri­dá­va­me aj skú­šob­nú ver­ziu ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty 2.0. Pri­po­mien­ky, návr­hy ale­bo ko­men­tá­re k ob­sa­hu vir­tuál­ne­ho DVD RE­VUE nám za­šli­te na ad­re­su dvd@pcre­vue.skre­dak­cia@pcre­vue.sk.

Top z DVD RE­VUE 10/2013


PDFImpress_BOX.jpg PDF Im­press 2013

Ide o prog­ram na kom­plexnú prá­cu s for­má­tom PDF. S vý­ho­dou sa dá pou­žiť aj na tab­le­toch a no­te­boo­koch s do­ty­ko­vým dis­ple­jom. K dis­po­zí­cii sú aj pok­ro­či­lé voľ­by pri kon­ver­zii.

box_ashampoo_slideshow_studio_2013_800x800_rgb.jpg As­ham­poo Sli­des­how Stu­dio 2013

S tým­to prog­ra­mom ľah­ko vy­tvo­rí­te z do­vo­len­ko­vých fo­tog­ra­fií do­vo­len­ko­vé vi­deo. Vý­sle­dok mô­že ob­sa­ho­vať aj zvu­ko­vú sto­pu a tex­ty.

zoner.jpg Zo­ner Pho­to Stu­dio 16

Uvá­dza­me tes­to­va­ciu ver­ziu prog­ra­mu Zo­ner Pho­to Stu­dio 16 v čes­kom ja­zy­ku, pri­čom už te­raz má­me prís­ľub, že na­ši či­ta­te­lia sa dos­ta­nú aj k roz­ší­re­nej ver­zii toh­to ob­ľú­be­né­ho prog­ra­mu, a to v slo­ven­či­ne.

winrar.jpg Win­RAR 5

Naj­nov­šia ver­zia kom­pri­mač­né­ho prog­ra­mu pri­ná­ša no­vý for­mát RAR5 a op­ti­ma­li­zá­ciu prá­ce toh­to prog­ra­mu.

Re­por­táž z vý­sta­vy IFA 2013

Uvá­dza­me ce­lú sé­riu vi­deí z toh­to­roč­nej vý­sta­vy IFA. Uvi­dí­te všet­ko od úvod­nej tla­čov­ky až po pos­led­nú ak­ciu, prej­de­me si naj­zau­jí­ma­vej­šie pro­duk­ty a za­ži­je­te at­mos­fé­ru tej­to vý­sta­vy, ako ke­by ste bo­li na nej s na­mi.

IFA.jpg

So­ny Xpe­ria Z1

Smar­tfón So­ny Xpe­ria Z sme si poz­re­li nie­len na vý­sta­ve IFA, ale aj na špe­cia­li­zo­va­nej tla­čov­ke na Slo­ven­sku. Ma­li sme tak mož­nosť sa doz­ve­dieť viac o stra­té­gii fir­my So­ny na na­šom tr­hu.

SonyXperiaZ1.jpg

 Vir­tuál­ne DVD náj­de­te na ad­re­se:

qr_dvd_2013_10.png

www.pcre­vue-on­li­ne.sk/dvd-2013-10
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 06/2015
Júnové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných aplikácií a videí. Jedna z hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo WinOptimizer 11. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 05/2015
Májové DVD REVUE prináša úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. Jedna z dvoch hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo Music Studio 5, s ktorým môžete v prostredí jediného programu nielen vytvárať, ale aj komplexne pracovať s hudbou. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 04/2015
Aprílové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 2/2015
Februárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastného obsahu hlavne v podobe videorecenzií a fotogalérií. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 1/2015
Januárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastných videorecenzií a fotogalérií. Tentoraz sme aplikačnú výbavu zamerali na programy, ktoré vám pomôžu pri napaľovaní CD/DVD. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 12/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 12/2014: čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 11/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 11/2014: čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter