DVD REVUE 12/2011

DVDrevue12-11.jpg Hlav­né ap­li­ká­cie

/ Zo­ner Pho­to Stu­dio 14
- Nás­troj na úp­ra­vu a sprá­vu fo­tog­ra­fií
/ Xara Extre­me 5
- Tvor­ba webo­vých strá­nok, bit­ma­po­vej a vek­to­ro­vej gra­fi­ky
/ El­com­soft Pho­ne Password Brea­ker
- Pre­lo­me­nie hes­la k dá­to­vým úlo­žis­kám te­le­fó­nov App­le a Blac­kBerry
/ IObit Pro­tec­ted Fol­der
- Ochra­na ce­lých prie­čin­kov ale­bo sú­bo­rov
/ As­ham­poo MyAutop­lay Me­nu
- Vy­tvo­re­nie vlas­tné­ho me­nu po za­su­nu­tí kľú­ča USB
/ Vi­deo: Ultra­boo­ky
- Pred­sta­ve­nie ultra­boo­kov na slo­ven­skom tr­hu

Vi­deo­re­por­tá­že

40 ro­kov pro­ce­so­ra In­tel, ultra­boo­ky na slo­ven­skom tr­hu, tla­čiar­ne a ske­ne­ry spo­loč­nos­ti HP v zdra­vot­níc­tve, pred­sta­ve­nie fo­toa­pa­rá­tu EOS1 D-X a tla­čiar­ne Ca­non PIXMA Pro 1 na Slo­ven­sku, Fu­jit­su Fo­rum Mní­chov

Vi­deo­re­cen­zie

Ultra­book ASUS ZEN­BOOK, Su­per­book Sam­sung 900X, Acer ICO­NIA Tab A500, Bo­se Sound Dock Por­tab­le, Huawei Ideos X5, Bo­se Com­pu­ter Mu­sic­Mo­ni­tor

Vi­deo v spo­lup­rá­ci s HNOn­li­ne

No­te­book Acer Ico­nia lap­top, slú­chad­lá Bo­se QC3, Ca­non MG8250, preh­rá­vač Cowon S9, kon­ver­ti­bil­ný no­te­book Dell In­spi­ron Duo, tab­let Fu­jit­su A550, Ge­nius Pen Mou­se, ka­me­ra GoP­ro He­ro, App­le iPad 2, tab­let Le­no­vo Thin­kPad, Lexmark Ge­ne­sis S815, no­te­book App­le Mac­Book Pro, ka­me­ra So­ny HDR PJ10, ochran­né puz­dro Wes­ter­nDi­gi­tal No­mad

Fo­to­ga­lé­rie

Ro­bot Ad­vee, vzo­ro­vé fo­tog­ra­fie z tes­tu fo­toa­pa­rá­tov

Té­my DVD RE­VUE

Šikov­ná vý­ba­va na kľúč USB
Fi­re­box Por­tab­le – inter­ne­to­vý pre­hlia­dač, Fi­le­Zil­la Por­tab­le – sú­bo­ro­vý ma­na­žér, Mi­ran­da Por­tab­le – uni­ver­zál­ny klient na okam­ži­tú ko­mu­ni­ká­ciu, Sky­pe Por­tab­le – hla­so­vá ko­mu­ni­ká­cia a vi­deo­ko­mu­ni­ká­cia, Es­sen­tial­PIM Por­tab­le – plá­no­vač ča­su, Foxit Rea­der Por­tab­le – tvor­ba for­má­tu PDF, No­te­pad ++ Por­tab­le – rých­ly texto­vý edi­tor, Ope­nOf­fi­ce Por­tab­le – kan­ce­lár­sky ba­lík, Thun­der­bird Por­tab­le – mai­lo­vý klient, GIMP Por­tab­le – gra­fic­ký edi­tor, Ir­fan­View Por­tab­le – pre­ze­ra­nie ob­ráz­kov, VLC Me­dia Player Por­tab­le – preh­rá­vač vi­dea s ko­dek­mi, XM Play Por­tab­le – preh­rá­va­nie zvu­ko­vých zá­zna­mov, 7-Zip Por­tab­le – kom­pri­mač­ný nás­troj, Por­tab­leApps Plat­form – uli­ti­ta na pre­nos­né ap­li­ká­cie

Prog­ra­mo­va­nie v Del­phi
Ap­li­kač­né prík­la­dy opi­so­va­né v ma­ga­zí­ne

Zá­lo­ho­va­nie dát
Ac­ro­nis True Ima­ge Ho­me 2012, O&O Dis­kI­ma­ge 6 Pro­fes­sio­nal Edi­tion

Hry na vy­skú­ša­nie a her­né vi­deáDe­mo: An­no 2070
Vi­deá: Pro­to­ty­pe 2, Max Pay­ne 3, Saints Row 3

Špe­ciál­ne prog­ra­my edí­cie PC RE­VUE
MO­BI­Le­dit! 5.5 (úpl­ná ver­zia do kon­ca ro­ka 2012)

Bez­peč­nosť

ESET Smart Se­cu­ri­ty 5, NOD 32 Anti­vi­rus 5 – li­cen­cie plat­né do 15. 1. 2012

No­vin­ky na vy­skú­ša­nie

Bur­nAware v4.0: nás­troj na na­pa­ľo­va­nie CD, DVD a Blu-ray dis­kov, OCCT (OverClock Chec­king Tool) v4.0.0: prog­ram na tes­to­va­nie sta­bi­li­ty har­dvé­ru po­čí­ta­ča a mo­ni­to­ro­va­nie je­ho pre­vádz­ko­vých pa­ra­met­rov, Wave­Pad Sound Edi­tor v5.03: nás­troj na úp­ra­vu zvu­ko­vých a hu­dob­ných nah­rá­vokOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 06/2015
Júnové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných aplikácií a videí. Jedna z hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo WinOptimizer 11. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 05/2015
Májové DVD REVUE prináša úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. Jedna z dvoch hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo Music Studio 5, s ktorým môžete v prostredí jediného programu nielen vytvárať, ale aj komplexne pracovať s hudbou. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 04/2015
Aprílové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 2/2015
Februárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastného obsahu hlavne v podobe videorecenzií a fotogalérií. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 1/2015
Januárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastných videorecenzií a fotogalérií. Tentoraz sme aplikačnú výbavu zamerali na programy, ktoré vám pomôžu pri napaľovaní CD/DVD. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 12/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 12/2014: čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 11/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 11/2014: čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter