DVD REVUE 2/2011

DVDrevue02-11krivky.jpg Hlav­né ap­li­ká­cie

/ 1-abc.net Bac­kup 3
- jed­no­du­chá zá­lo­ha s mož­nos­ťou auto­ma­ti­zá­cie
/ WinX HD Vi­deo Con­ver­ter De­luxe 3
- kon­ver­zia vi­dea me­dzi rôz­ny­mi za­ria­de­nia­mi
/ As­ham­poo HDD Con­trol
- mo­ni­to­ro­va­nie tech­nic­ké­ho sta­vu pev­ných dis­kov
/ CES 2011 – vi­deo­re­por­táž
- viac ako 2 ho­di­ny z di­ania na vý­sta­ve CES v Las Ve­gas

Vi­deo­re­cen­zie

Pred­sta­ve­nie 15" OLED te­le­ví­zo­ra vo fir­me TPD, mul­ti­me­diál­ny tab­let Crea­ti­ve ZiiO 7 do­pod­rob­na, ká­vo­var Phi­lips Sae­co Xel­sis, all-in-one po­čí­ta­če Le­no­vo. CES 2011: tla­čov­ka LG, Net­gear, In­tel San­dy Brid­ge, Sam­sung, Pa­na­so­nic, So­ny, kľú­čo­vá pred­náš­ka Ste­va Ballme­ra, Mic­ro­soft Win­dows Pho­ne 7, naj­nov­šie no­te­boo­ky a net­boo­ky, pre­zen­tá­cia pro­duk­cie Le­no­vo, za­ují­ma­vos­ti z vý­sta­vy
Vi­deo­ná­vo­dy: Ti­py a tri­ky Of­fi­ce 2010

Fo­to­ga­lé­rie

In­dia ob­jek­tí­vom Ca­non Power­Shot G12, ukáž­ko­vé fo­tog­ra­fie z tes­to­va­nia fo­toa­pa­rá­tov Ni­kon Cool­pix S1100pj, za­ují­ma­vos­ti z vý­sta­vy CES 2011

Hra

StarCraft II s tro­mi hra­teľ­ný­mi mi­sia­mi

Ma­ga­zín

PC RE­VUE 1/2011

Té­my DVD RE­VUE

Slov­ní­ky
Az­bu­ka, En­glish Tes­ter, Lin­goes Por­tab­le, Mul­tiT­ran­se, El­fský slov­ník Quenya, Hla­ho­li­ce, Sym­pha­ty, 3v1 ABC En­cyk­lo­pe­die
Vý­ba­va pre mul­ti­mé­diá
Free­ma­ke Vi­deo Con­ver­ter, Mr.Shot, Clou­da­tag, Root­sMa­gic Es­sen­tials, Win­Sor­ter, OSFClo­ne, OS­FMount, Fo­toS­ket­cher, Mail­Sto­re, Vi­deo Wor­kshop, FLV Extract, Fox Audio Player, Cloc­kNet­Ra­dio, ID3 re­na­mer, Win­dows 7 co­decs, MP3 Speed, OkeO­ke.Net, Me­lo­ma­nia, Ultra MPEG to DVD Bur­ner, ISO Re­cor­der, CdCo­verCrea­tor, li­te­Cam, Free Vi­deo Flip and ro­ta­te, Pa­ze­ra Free Vi­deo to 3GP Con­ver­ter, XRE­CO­DE, Aca­la DVD 3gp Rip­per, Ti­ny­Pic, Euro­pe Facts, Ima­geUSB, LT Emp­ty Di­rec­to­ries Re­mo­ver, Tweak­VI, Galle­ri­na­tor, Drop­box, Net-com­Con­trol, Gog­rok, OnAir
Uži­toč­ná vý­ba­va pre po­čí­tač
WakeOn­LAN, Ares Ga­laxy, Fi­le & Ima­ge Up­loa­der, Par­ted Ma­gic, Slim­Com­pu­ter
Ap­li­ká­cie pre mo­bil
MO­BI­LE­dit! 5 (úpl­ná ver­zia do kon­ca ro­ka), Sun­ny­soft Inter­Wri­te Key­board, Li­veAn­droid, Smar­tMaps, MyP­ho­neExplo­rer, Nok­player, Mob­Cam 2.0, iP­ho­ne PC Sui­te, No­kia Ovi Sui­te, Air Dis­play
Prog­ra­mo­va­nie
Vi­sual Ba­sic 5

Bez­peč­nosť

ESET Smart Se­cu­ri­ty, NOD 32 Anti­vi­rus – li­cen­cie plat­né do 15. 3. 2011, Out­post Se­cu­ri­ty Sui­te 7 Free, Trus­tPort To­tal Pro­tec­tion 2011, Nor­ton Inter­net Se­cu­ri­ty 2011

No­vin­ky na vy­skú­ša­nie

AIDA64 v1.50, NuS­phe­re PhpED v5.9.5, Ever­no­te

Zdroj: PCR RedakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 06/2015
Júnové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných aplikácií a videí. Jedna z hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo WinOptimizer 11. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 05/2015
Májové DVD REVUE prináša úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. Jedna z dvoch hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo Music Studio 5, s ktorým môžete v prostredí jediného programu nielen vytvárať, ale aj komplexne pracovať s hudbou. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 04/2015
Aprílové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 2/2015
Februárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastného obsahu hlavne v podobe videorecenzií a fotogalérií. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 1/2015
Januárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastných videorecenzií a fotogalérií. Tentoraz sme aplikačnú výbavu zamerali na programy, ktoré vám pomôžu pri napaľovaní CD/DVD. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 12/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 12/2014: čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 11/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 11/2014: čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter