Zrkadlovky BEZ ZRKADLA

titulkaOndrej2.jpg Po­kiaľ tú­ži­te po fot­kách s kva­li­tou ako z di­gi­tál­nych zr­kad­lo­viek, ale od­rá­dza vás nut­nosť ťa­hať vša­de so se­bou dos­lo­va ki­lá vý­ba­vy, je tu rie­še­nie. Evo­lú­cia di­gi­tál­nej fo­tog­ra­fie v pos­led­ných ro­koch vrh­la na svet no­vý typ fo­toa­pa­rá­tov, kto­rým sa ho­vo­rí zr­kad­lov­ky bez zr­kad­la ale­bo ILC, te­da apa­rá­ty s vy­me­ni­teľ­ným ob­jek­tí­vom.

Ne­ma­jú op­tic­ký hľa­dá­čik, tak­že vô­bec ne­pot­re­bu­jú zr­kad­lo. Ich te­lá sú ove­ľa men­šie a ľah­šie než pri bež­ných zr­kad­lov­kách. Od iných kom­pak­tných fo­toa­pa­rá­tov ich však od­li­šu­je to, že ma­jú väč­šie sní­ma­če a mô­že­te si k nim do­kú­piť ob­jek­tí­vy pod­ľa vlas­tných pred­stáv – v is­tom zmys­le tak spá­ja­jú vý­ho­dy sve­ta kom­pak­tov aj sve­ta sku­toč­ných zr­kad­lo­viek (dSLR).

Tá­to ka­te­gó­ria sa ďa­lej de­lí na apa­rá­ty pri­po­mí­na­jú­ce te­lom a poč­tom ov­lá­da­cích pr­vkov zr­kad­lov­ky a na kom­pak­tnej­šie apa­rá­ty, za­me­ra­né na pre­nos­nosť a jed­no­du­chosť pou­ži­tia. Z dru­hej me­no­va­nej sku­pi­ny sa v pos­led­ných týž­dňoch dos­ta­li na trh dve no­vin­ky od spo­loč­nos­ti Olym­pus a Pa­na­so­nic, o me­siac by sme do­kon­ca ma­li mať v ru­kách tre­tiu od spo­loč­nos­ti Sam­sung (mo­del NX11). Dva ak­tuál­ne mo­de­ly ma­jú mno­ho spo­loč­né­ho, sú pria­my­mi kon­ku­ren­tmi z hľa­dis­ka vý­ba­vy aj ce­ny, a tak sme sa ich roz­hod­li po­rov­nať v pod­rob­nom due­li. Po­rov­ná­me mo­de­ly Pa­na­so­nic Lu­mix DMC-GF2 a Olym­pus PEN E-PL2.

Oba vy­uží­va­jú sní­mač ty­pu mik­ro 4/3, čo zna­me­ná po­mer strán 4:3, tak­že ak si v me­nu nas­ta­ví­te tra­dič­ný zr­kad­lov­ko­vý po­mer fo­tiek 3:2, bu­dú vý­sled­né fot­ky vzni­kať ako ore­zy, čo neod­po­rú­ča­me. Viac od­po­rú­ča­me ne­chať nas­ta­ve­nie na 4:3, vy­užiť tým ce­lú plo­chu sní­ma­ča a fot­ky si ore­zať nes­kôr, či už pria­mo vo fo­toa­pa­rá­te, ale­bo na PC. Plo­cha sní­ma­ča je op­ro­ti úpl­né­mu roz­me­ru 35 mm po­lo­vič­ná, tak­že pre­po­čet oh­nis­ko­vej vzdia­le­nos­ti pri ob­jek­tí­voch je jed­no­du­chý – sta­čí ná­so­biť dvo­ma. Oba mo­de­ly te­da ma­jú s ob­jek­tí­vom v do­dáv­ke oh­nis­ká 28 mm až 84 mm, čo zna­me­ná 3× op­tic­ký zoom. Ne­vý­ho­da oboch tých­to ob­jek­tí­vov je v tom, že tro­chu ka­zia ce­lú my­šlien­ku pre­nos­nos­ti a kom­pak­tnos­ti tých­to apa­rá­tov. Z ma­lé­ho, sko­ro vrec­ko­vé­ho te­la sa po ich in­šta­lá­cii sta­ne opa­cha, kto­rú do žiad­ne­ho vrec­ka nez­mes­tí­te. Obzvlášť to pla­tí pre Pa­na­so­nic a je­ho ma­sív­ny ob­jek­tív, Olym­pus to­tiž zvo­li­li in­te­li­gen­tnú konštruk­ciu, kto­rá sa vo vy­pnu­tom re­ži­me za­sú­va do te­la ob­jek­tí­vu a zni­žu­je tak je­ho dĺžku. Ne­vý­ho­da toh­to rie­še­nia je po­ho­to­vos­tná prip­ra­ve­nosť – ob­jek­tív mu­sí­te pred fo­te­ním od­is­tiť, te­da po­vy­tiah­nuť ho do po­lo­hy 14 mm oh­nis­ka, čo pri spúš­ťa­ní pri­dá­va je­den úkon na­vy­še (naš­ťas­tie ne­za­be­rie viac než se­kun­du).

Vy­ho­to­ve­nie a er­go­nó­mia
Ako sme už spo­mí­na­li, ten­to druh fo­toa­pa­rá­tov pre­šiel is­tou evo­lú­ciou, čo sa od­zr­kad­ľu­je na vy­ho­to­ve­ní tes­to­va­ných mo­de­lov. V zá­sa­de nie je na čo si sťa­žo­vať ani pri jed­nom z nich. Pa­na­so­nic má od­ol­ne pô­so­bia­ce ce­lo­ko­vo­vé te­lo s mier­ne vy­stu­pu­jú­cim úcho­pom pre pra­vú ru­ku. Pre veľ­ké dla­ne je mož­no tro­chu pri­ma­lý, väč­ši­ne osôb však sad­ne do ru­ky vý­bor­ne. Vy­ska­ko­va­cí blesk ma­jú oba mo­de­ly rie­še­ný rov­na­ko – na ľa­vej hor­nej stra­ne apa­rá­tu, ov­lá­da­ný čis­to me­cha­nic­ky (te­da apa­rát ho ne­vie sám dos­tať do po­ho­to­vos­tnej po­lo­hy). Olym­pus nap­ro­ti to­mu sta­vil na ma­sív­nej­šie vy­ho­to­ve­nie s viac vy­stú­pe­ným úcho­pom, tak­že sa dr­ží o nie­čo kom­for­tnej­šie. V je­ho prí­pa­de je kov pou­ži­tý iba v pred­nej čas­ti te­la, za­dná je plas­to­vá, no na­priek to­mu je apa­rát mier­ne ťaž­ší, čo je zrej­me daň za im­ple­men­tá­ciu niek­to­rých fun­kcií na­vy­še (nap­rík­lad sta­bi­li­zá­cia ob­ra­zu po­mo­cou po­hy­bu sní­ma­ča).

Pa­ra­met­re tes­to­va­ných fo­toa­pa­rá­tov

fotoaparat.jpg

Ov­lá­da­cie pr­vky a me­nu
V tom­to bo­de zvo­li­li oba­ja vý­rob­co­via dosť od­liš­ný prís­tup. Pa­na­so­nic GF2 sa sna­ží o maximál­nu jed­no­du­chosť, umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom rov­na­ko po­hodl­né pou­ži­tie ako kom­pak­ty Point and shoot. To­mu zod­po­ve­dá množ­stvo dos­tup­ných nas­ta­ve­ní a po­čet ov­lá­da­cích pr­vkov na te­le. Ok­rem ne­vyh­nut­ných tla­či­diel tu náj­de­te jed­no na pria­me nah­rá­va­nie vi­dea, pre­pí­nač me­dzi iAuto a ma - nuál­ny­mi re­ži­ma­mi, tla­čid­lo na Quic­kMe­nu (to­mu­to mô­že­te pri­ra­diť aj inú fun­kciu) a kla­sic­ký štvor­smer­ný ov­lá­dač so skrat­ka­mi na nas­ta­ve­nie ISO, os­tria­cich bo­dov, vy­vá­že­nia bie­lej a rých­los­ti sní­ma­nia. Oce­ňu­je­me prí­tom­nosť ko­lies­ka v ob­las­ti, kde oby­čaj­ne od­po­čí­va pra­vý pa­lec. Mô­že­te ním me­niť kom­pen­zá­ciu expo­zí­cie a v ma­nuál­nych re­ži­moch up­ra­viť clo­nu. Me­dzi je­ho via­ce­rý­mi fun­kcia­mi mô­že­te pre­pí­nať jed­no­du­cho za­tla­če­ním na ko­lies­ko. Tá­to jed­no­du­chosť pl­ne dos­ta­ču­je, pre­to­že GF2 má vo vý­ba­ve net­ra­dič­ný tromf: do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie na dis­ple­ji (ide o re­zis­ten­tnú tech­no­ló­giu, tak­že naj­lep­šie fun­gu­je stlá­ča­nie nech­ta­mi). Naj­viac sme tú­to mož­nosť vy­uží­va­li pri voľ­be os­tria­ce­ho bo­du – apa­rá­tu jed­no­du­cho uká­že­te, kto­rá časť scé­ny je pre vás dô­le­ži­tá. Vhod priš­la aj pri pre­ze­ra­ní ob­ráz­kov – prib­li­žo­va­nie i po­hyb v ob­ráz­ku bo­li zra­zu ove­ľa in­tui­tív­nej­šie. Po­mo­cou rých­lo rea­gu­jú­cich me­nu na dis­ple­ji sa dos­ta­ne­te po­hodl­ne a rých­lo ku všet­kým čas­to pou­ží­va­ným nas­ta­ve­niam, čo ur­či­te oce­nia za­čí­na­jú­ci ale­bo ne­ná­roč­ní fo­tog­ra­fi. Skú­se­ní pro­fe­sio­ná­li, zvyk­nu­tí ov­lá­dať apa­rát jed­nou ru­kou, viac oce­nia ov­lá­da­cie pr­vky Olym­pu­su.

Olym­pus PEN E-PL2

E-PL2_side.jpg E-PL2_back.jpg epl2-top.jpg

Pa­na­so­nic LU­MIX DMC-GF2

gf2-popup-flash.jpg gf2-back.jpg gf2-top.jpg

Olym­pus sta­vil na tra­dič­nej­šie pr­vky – má kla­sic­ký otoč­ný vo­lič re­ži­mov a štvor­smer­ný ov­lá­dač nah­rá­dza stlá­ča­teľ­né ko­lies­ko, kto­ré­ho sprá­va­nie vrá­ta­ne sme­rov po­hy­bu v me­nu si mô­že­te pod­rob­ne nas­ta­viť. Ne­chý­ba tla­čid­lo na pria­me nah­rá­va­nie vi­dea, tla­čid­lo na prep­nu­tie do al­ter­na­tív­nych „cus­tom“ re­ži­mov a nie­koľ­ko tra­dič­ných tla­či­diel na vstup do me­nu či quic­kme­nu (do kto­ré­ho net­ra­dič­ne vstu­pu­je­te cez OK up­ros­tred ko­lies­ka). Me­nu toh­to prís­tro­ja je nao­zaj kom­plexné a na pr­vý po­kus sa v ňom zrej­me stra­tí­te. Keď sa však s apa­rá­tom Olym­pus zblí­ži­te, oce­ní­te kaž­dú voľ­bu ako skve­lú mož­nosť pris­pô­so­biť si sprá­va­nie apa­rá­tu pres­ne svo­jim ná­vy­kom. V tom­to pri­po­mí­na zr­kad­lov­ky, čím si zís­kal na­še sym­pa­tie.

Fo­tog­ra­fic­ké fun­kcie a kva­li­ta vý­stu­pu
V tej­to ka­te­gó­rii za­čí­na exce­lo­vať Olym­pus. Na pr­vé prej­de­nie me­nu za­uj­me vy­so­ký po­čet scé­nic­kých re­ži­mov, me­dzi kto­rý­mi sú aj net­ra­dič­né pr­vky, ako nap­rík­lad expo­zí­cia scé­ny do high key ale­bo low key os­vet­le­nia. Eš­te prí­jem­nej­šie prek­va­pe­nie sú ob­ra­zo­vé filtre, tu na­zý­va­né art fil­ters. Me­dzi ni­mi náj­de­te množ­stvo úžas­ne vy­ze­ra­jú­cich efek­tov, kto­ré vám uše­tria ve­ľa ča­su pri úp­ra­vách fo­tiek v po­čí­ta­či. Pá­čil sa nám mäk­ký lom svet­la (roz­práv­ko­vý ná­dych fo­tiek), kľú­čo­vá di­er­ka (pri­dá­va sil­nú vi­ne­tá­ciu), efekt sta­ré­ho zr­ni­té­ho fil­mu, pri­čom na­ším fa­vo­ri­tom je dra­ma­tic­ký tón, kto­rý dá­va úžas­ný vý­zor HDR fot­kám s ob­lo­hou či inak kon­tras­tným scé­nam (neod­po­rú­ča­me pou­ží­vať na portré­ty). Tak­mer sme ne­mu­se­li fo­tiť do RAW (tu sú­bo­rov .orf), E-PL2 pro­du­ku­je veľ­mi pek­né fot­ky JPEG, či už ná­roč­né scé­ny prí­ro­dy, ale­bo portré­ty s auto­ma­tic­kým vy­hla­de­ním po­kož­ky, pri­čom ne­má prob­lém pou­žiť aj vy­so­ké ISO. Bo­li sme nao­zaj prek­va­pe­ní níz­kym šu­mom pri vy­ššom ISO. Pri fo­te­ní Olym­pu­som sa ne­mu­sí­te obá­vať pou­žiť aj ISO 3200, fot­ky bu­dú stá­le veľ­mi pek­né a pou­ži­teľ­né.

DMC-GF2-expozicia.jpg     DMC-GF2-ostenie.jpg
Pa­na­so­nic GF2 - dô­kaz vy­ni­ka­jú­cej voľ­by expo­zí­cie, per­fek­tné­ho os­tre­nia aj re­la­tív­ne zblíz­ka

DMC-GF2-portret.jpg     DMC-GF2-sunset.jpg
Pa­na­so­nic GF2 - prob­le­ma­tic­kej­šie fo­te­nie portré­tov a pek­ný vý­stup z re­ži­mu zá­pad sl­nka

E-PL2-dramatic tone.jpg     E-PL2-stary film.jpg
Olym­pus E-PL2 – dra­ma­tic­ký tón oži­ví aj scé­nu pa­ne­lá­ka, čier­no­bie­ly re­žim sta­rý zr­ni­tý film

E-PL2-low key.jpg     E-PL2-high key.jpg
Olym­pus E-PL2 – svet­lá a tma­vá kom­po­zí­cia v re­ži­moch high key a low key

To už cel­kom nep­la­tí o je­ho kon­ku­ren­to­vi. Na Pa­na­so­ni­cu už od ISO 1600 poz­nať mier­nu stra­tu fa­reb­nos­ti, šum je však eš­te v ro­zum­nej mie­re. Od ISO 3200 vy­ze­ra­jú fot­ky z toh­to apa­rá­tu asi ako fot­ky z Olym­pu­su pri ISO 6400. V sla­bom svet­le te­da po­nú­ka GF2 o nie­čo me­nej mož­nos­tí. V me - nu náj­de­te množ­stvo scé­nic­kých re­ži­mov. Ak ide o fo­te­nie prí­ro­dy, pro­du­ku­je Pa­na­so­nic mož­no eš­te lep­šie fot­ky ako Olym­pus. No ten za­se vy­hrá­va vo všet­kých os­tat­ných re­ži­moch. Špe­ciál­ne nás prek­va­pil portré­to­vý re­žim Pa­na­so­ni­cu, v kto­rom sme ho ne­ve­de­li do­nú­tiť zvo­liť vy­ššie ISO než 100 (kto­ré je v mno­hých si­tuáciách ne­pou­ži­teľ­né), pri­čom v noč­nom re­ži­me je hra­ni­ca nas­ta­ve­ná na ta­kis­to čas­to ne­dos­ta­toč­nú hod­no­tu ISO 400. Vy­rie­šiť to mož­no prep­nu­tím na niek­to­rý z ma­nuál­nych re­ži­mov a nes­kor­ším do­ro­be­ním vy­hla­de­nia po­kož­ky.

Oba apa­rá­ty po­nú­ka­jú všet­ky ma­nuál­ne re­ži­my, mô­že­te te­da fo­tiť s prio­ri­tou clo­ny, uzá­vier­ky či pl­ne ma­nuál­ne. Pod­po­ru­jú aj uk­la­da­nie do vý­stu­pu RAW, kto­rý však ne­má veľ­ké vy­uži­tie, pre­to­že z RAW sme ne­zís­ka­li ove­ľa vy­šší dy­na­mic­ký roz­sah než z JPEG. Sa­moz­rej­me, ak ste na­vyk­nu­tí na vy­vo­lá­va­nie RAW v Ado­be Ca­me­ra Raw či Light - room, tá­to mož­nosť vás is­te po­te­ší. Eš­te mu­sí­me spo­me­núť jed­nu drob­nosť: Olym­pus ne­má sen­zor orien­tá­cie, tak­že všet­ky fot­ky uk­la­dá na­le­ža­to a otá­ča­nie bu­de­te mu­sieť rie­šiť až po na­fo­te­ní.

Mož­nos­ti a kva­li­ta vi­dea
Tu pre zme­nu ví­ťa­zí Pa­na­so­nic, kto­rý umož­ňu­je za­zna­me­ná­vať vi­deo v roz­lí­še­ní full HD, te­da 1920 × 1080, pri­čom zo zá­zna­mu 1080p 30 FPS ho pro­ce­sor do­ká­že pre­ro­biť na 1080i 60 FPS. Zá­znam sa uk­la­dá do for­má­tov AVCHD ale­bo Mo­tion JPEG, čo je po­mer­ne vý­hod­né, ak má­te má­lo mies­ta na kar­te – AVCHD má men­šiu veľ­kosť. Vi­deo sa za­zna­me­ná­va so ste­reo­fón­nym zvu­kom, pri kto­rom si mô­že­te za­pnúť pot­la­če­nie hlu­ku vet­ra. Otes­to­va­li sme zá­znam na hluč­nom kon­cer­te a vi­deo zne­lo nao­zaj vý­bor­ne. Po­čas zá­zna­mu vi­dea apa­rát doos­tru­je, ale po­kiaľ in­ten­zív­ne zoo­mu­je­te, ob­čas to nes­tí­ha. Maximál­na dĺžka zá­zna­mu je ob­me­dze­ná len veľ­kos­ťou pa­mä­ťo­vej kar­ty.

Olym­pus po­nú­ka len mo­no­fón­ny zá­znam vi­dea (je tu však mož­nosť do­kú­piť si exter­ný ste­reo - mik­ro­fón) a uk­la­dá ho do me­nej vý­hod­né­ho for­má­tu AVI Mo­tion JPEG. Maximál­ne roz­lí­še­nie je 1280 × 720 prog­re­sív­ne pri 30 FPS. Vý­stup­né vi - deo však vy­ze­rá tiež veľ­mi dob­re, apa­rát po­dob­ne ako je­ho kon­ku­rent za­os­tru­je a rie­ši expo­zí­ciu v reál­nom ča­se. Na vi­deo do­kon­ca mô­že­te ap­li­ko­vať ume­lec­ké filtre, po­tom však o nie­čo kles­ne ply­nu­losť. Maximál­ne mož­no ulo­žiť 7 mi­nút HD zá­zna­mu, po­tom je ne­vyh­nut­né za­čať no­vý sú­bor.

Ver­dikt PC RE­VUE Pa­na­so­nic ve­die v kva­li­te vy­ho­to­ve­nia a dis­ple­ja, ov­lá­da sa veľ­mi prí­jem­ne cez do­ty­ko­vé me­nu, pod­po­ru­je aj te­raz po­pu­lár­ny 3D ob­jek­tív a má úžas­nú full HD kva­li­tu vi­dea so ste­reo­fón­nym zvu­kom. My by sme si však na­priek to­mu vy­bra­li Olym­pus. Pri fo­toa­pa­rá­toch skrát­ka roz­ho­du­je kva­li­ta fo­tiek a Olym­pus vy­hrá­va prá­ve v tej­to ka­te­gó­rii, či už vďa­ka niž­šie­mu šu­mu, kraj­šie­mu vý­stu­pu JPG, mož­nos­tiam v ume­lec­kých filtroch a scé­nic­kých re­ži­moch, ale aj v slo­bo­de, kto­rú po­nú­ka pou­ží­va­te­ľom. Je to skrát­ka viac apa­rát pre fo­tog­ra­fov. Olym­pus E-PL2 pre­to od nás dos­tá­va oce­ne­nie Tip re­dak­cie ako ak­tuál­ne naj­lep­šia ma­lá zr­kad­lov­ka bez zr­kad­la, kto­rou uro­bí­te kva­lit­né fo­tog­ra­fie.

Na DVD RE­VUE náj­de­te množ­stvo fo­tiek z oboch apa­rá­tov v pl­nej veľ­kos­ti, štú­dio­vé aj bež - né zá­be­ry. Ta­kis­to si tu bu­de­te môcť po­zrieť vzor­ky vi­deí, ako ich za­zna­me­na­li oba tes­to­va­né fo­toa­pa­rá­ty.

Zdroj: PCR RedakciaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter