Vodovzdorný pracant

Recenzia: Sony XPERIA M4 Aqua

Lá­kad­lom no­vé­ho mo­de­lu pred­sta­ve­né­ho na MWC je nie­len je­ho dek­la­ro­va­ná od­ol­nosť pro­ti vo­de a pra­chu, ale aj at­rak­tív­ny, ele­gant­ný pré­mio­vý di­zajn, inter­ne na­zý­va­ný Om­ni­Ba­lan­ce, kto­rý sa So­ny os­ved­čil vo vlaj­ko­vom mo­de­li Xpe­ria Z3. Pod­ľa náš­ho ná­zo­ru je to je­den z naj­kraj­ších te­le­fó­nov v stred­nej trie­de.

Ro­bus­tná vo­dov­zdor­ná konštruk­cia

Ná­zor na di­zajn sme nez­me­ni­li ani po pod­rob­nej­šom skú­ma­ní a zis­te­ní, že te­lo te­le­fó­nu je vy­ro­be­né v kom­bi­ná­cii za­ob­le­né­ho ko­vo­vé­ho rá­mi­ka a plas­tu. Roz­me­ry a hmot­nosť sú vzhľa­dom na od­ol­nosť pro­ti vo­de pri­me­ra­né a te­le­fón sa po­hodl­ne dr­ží aj ov­lá­da. Ro­bus­tnej­ší vzhľad mu do­dá­va pre­dov­šet­kým tro­chu väč­ší rá­mik nad a pod dis­ple­jom.

Pri po­ku­se o pri­me­ra­né me­cha­nic­ké na­má­ha­nie bol prís­troj dos­ta­toč­ne tu­hý a bez náz­na­ku vŕzga­nia. Tak­mer okam­ži­te nás za­uja­la ma­lá LED kon­trol­ka, kto­rá bli­ká, keď dos­ta­ne­te ozná­me­nie. Fa­reb­ný od­tieň sa me­ní pod­ľa ty­pu ozná­me­nia, sa­moz­rej­me, len pri ap­li­ká­ciách, kto­ré tú­to fun­kciu pod­po­ru­jú, nap­rík­lad Fa­ce­book. Tak­to má­te preh­ľad o ty­pe uda­los­ti bez to­ho, aby ste mu­se­li za­pnúť ob­ra­zov­ku.

Xperia_M4_Aqua mense.jpg

Kry­ty na slo­ty na kar­tu SIM a mic­roSD sú utes­ne­né, aby sa za­brá­ni­lo vnik­nu­tiu vo­dy dov­nút­ra prís­tro­ja. Nap­ro­ti to­mu port mic­ro USB a ko­nek­tor na pri­po­je­nie slú­chadiel sú od­ol­né pro­ti vo­de aj bez kryt­ky, tak­že pri na­bí­ja­ní či pri­pá­ja­ní slú­chadiel ne­mu­sí­te s kryt­kou ma­ni­pu­lo­vať. Za pred­pok­la­du, že kry­ty ka­riet sú pev­ne uzat­vo­re­né (čo pred vstu­pom do vo­dy od­po­rú­ča­me zno­vu pre­kon­tro­lo­vať), mô­že­te vziať te­le­fón do vo­dy.

Cer­ti­fi­kát IP68 pri­púš­ťa po­no­re­nie do vo­dy maximál­ne do hĺbky 1,5 m na čas krat­ší než 30 mi­nút. Vo­da mu­sí byť čistá, ale vý­rob­ca pri­púš­ťa ob­čas­né pou­ži­tie v chló­ro­va­ných ba­zé­noch za pred­pok­la­du, že po­tom te­le­fón op­lách­ne­te v čis­tej vo­de. Od­kry­té kon­tak­ty por­tu mic­ro USB sú zrej­me dô­vod, pre­čo vý­rob­ca pou­ží­va­te­ľov vy­strí­ha pred sla­nou vo­dou.

Ope­rač­ný sys­tém, dis­plej a zvuk

Ope­rač­ný sys­tém An­droid 5.0 Lolli­pop je dopl­ne­ný nad­stav­bou Ti­meS­ca­pe, kto­rá umož­ňu­je lep­šie pris­pô­so­be­nie pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia a ob­sa­hu­je nie­koľ­ko uži­toč­ných im­pli­cit­ne nain­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií, nap­rík­lad kan­ce­lár­sky ba­lík Of­fi­ce­Sui­te, ap­li­ká­ciu PlayS­ta­tion na pri­po­je­nie k her­nej kon­zo­le či Mo­vie Crea­tor na auto­ma­tic­ké vy­tvá­ra­nie vi­deí.

Dis­plej IPS s uh­lo­prieč­kou 5 pal­cov má na tú­to veľ­kosť a ce­no­vú trie­du dos­ta­toč­né roz­lí­še­nie full HD 720 × 1280 px. Zob­ra­ze­nie fa­rieb je dob­ré v dos­ta­toč­ne ši­ro­kom roz­sa­hu po­zo­ro­va­cích uh­lov a dis­plej je dob­re či­ta­teľ­ný aj po­čas sl­neč­né­ho dňa. Po­mer­ne spo­ľah­li­vo fun­gu­je aj in­di­ká­cia re­ži­mu, keď te­le­fón dr­ží­te v ru­ke. Vte­dy sa ig­no­ru­je do­ba auto­ma­tic­ké­ho vy­pnu­tia dis­ple­ja a pod­svie­te­nia.

Na­priek dvo­ji­ci rov­na­kých ot­vo­rov na rep­ro­duk­to­ry je na hla­si­tú rep­ro­duk­ciu ur­če­ný len spod­ný rep­ro­duk­tor, hla­si­tosť je dos­ta­toč­ná a kva­li­ta pri­me­ra­ná sku­toč­nos­ti, že ot­vo­ry rep­ro­duk­to­rov mu­sia byť utes­ne­né pro­ti vo­de. Na zlep­še­nie zvu­ku je k dis­po­zí­cii bo­ha­tá po­nu­ka tech­no­ló­gií a fun­kcií, pries­to­ro­vý zvuk So­ny 3D Surround Sound (VPT), dy­na­mic­ký nor­ma­li­zér xLoud či op­ti­ma­li­zá­to­ry Clear Audio+ a Clear Bass. Vplyv tých­to tech­no­ló­gií sa pre­ja­ví pre­dov­šet­kým pri po­čú­va­ní cez slú­chad­lá. Ma­nuál­ny ek­va­li­zér vám umož­ní pris­pô­so­biť si preh­rá­va­ný zvuk in­di­vi­duál­ne­mu vku­su.

Har­dvé­ro­vá vý­ba­va

Osem­jad­ro­vý 64-bi­to­vý pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon 615 má šty­ri jad­rá tak­to­va­né na 1,5 GHz a dru­hé šty­ri na 1 GHz. To umož­ňu­je šet­riť ener­giu v me­nej ná­roč­ných pre­vádz­ko­vých re­ži­moch. Po­zi­tív­ny dôs­le­dok je dvoj­dňo­vá vý­drž na ba­té­riu. Pa­mäť RAM s ka­pa­ci­tou 2 GB je v tej­to ka­te­gó­rii lep­ší štan­dard a spo­lu s pro­ce­so­rom tvo­ria vy­vá­že­ný tan­dem na väč­ši­nu sce­ná­rov pou­ži­tia vrá­ta­ne ply­nu­lé­ho preh­rá­va­nia full HD vi­dea a ná­roč­nej­ších hier.

V benchmar­ku An­Tu­Tu sme do­siah­li 32 820 bo­dov. V tej­to hod­no­te za­os­tá­va M4 za sú­čas­ný­mi vlaj­ko­vý­mi prís­troj­mi ur­či­te me­nej, ako za ni­mi za­os­tá­va ce­nou. Aj za­hrie­va­nie te­le­fó­nu pri vy­so­kej zá­ťa­ži je pri­me­ra­né. Z hľa­dis­ka ko­nek­ti­vi­ty je M4 na pul­ze sú­čas­ných tren­dov. Ne­chý­ba mu pod­po­ra pre LTE 4, štan­dar­dy Wi-Fi 802.11 a/b/g/n vrá­ta­ne 5 GHz pás­ma, Blue­tooth 4.1 ani NFC.

Fo­toa­pa­rát

Me­cha­nic­ké tla­čid­lo spúš­te fo­toa­pa­rá­tu má dve po­lo­hy, tak ako ste zvyk­nu­tí na väč­ši­ne kom­pak­tov a pri všet­kých di­gi­tál­nych zr­kad­lov­kách. Po­mo­cou ne­ho sa fo­toa­pa­rát dá ke­dy­koľ­vek ope­ra­tív­ne spus­tiť bez nut­nos­ti pre­bu­diť te­le­fón a od­om­knúť ob­ra­zov­ku. Sní­mač s roz­lí­še­ním 13 Mpx vám umož­ní zho­to­viť dob­ré sním­ky v dob­rých sve­tel­ných pod­mien­kach. Pri níz­kej úrov­ni oko­li­té­ho svet­la kle­sá nie­len kva­li­ta sní­mok, ale aj pres­nosť sys­té­mu za­os­tro­va­nia. Vzhľa­dom na ce­no­vú úro­veň te­le­fó­nu a veľ­kosť sní­ma­ča je to však na pri­ja­teľ­nej úrov­ni.

Keď už spo­mí­na­me pri­ja­teľ­nú ce­nu, je­den zo spô­so­bov, ako sa ju po­da­ri­lo vý­rob­co­vi do­siah­nuť, je nah­ra­de­nie op­tic­kej sta­bi­li­zá­cie sof­tvé­ro­vou sta­bi­li­zá­ciou Stea­dyS­hot. V po­nu­ke fun­kcií sú­vi­sia­cich s fo­tog­ra­fo­va­ní náj­de­te pop­ri ma­nuál­nom re­ži­me aj mož­nosť sní­mať fo­tog­ra­fie so zvu­kom v po­za­dí, nap­rík­lad šu­me­nie mo­ra či spev vtá­kov, mož­nosť nas­ní­mať rov­na­kú scé­nu z rôz­nych uh­lov, prí­pad­ne roz­ší­re­nú reali­tu. Tá umož­ní fo­tog­ra­fo­va­nie a zá­znam vi­dea s vir­tuál­ny­mi scé­na­mi a pos­ta­va­mi.

Pro­ce­sor:

Osem­jad­ro­vý Qual­comm Snap­dra­gon 615, GPU Ad­re­no 405

Pa­mäť:

2 GB RAM, vnú­tor­ná pa­mäť 8 GB, slot na kar­ty mic­roSD

Dis­plej:

TFT IPS 4,7'' 960 × 540 pixelov 16 mil. fa­rieb

Fo­toa­pa­rát:

Hlav­ný 13 Mpx s auto­fó­ku­som, pred­ný 2 Mpx, vi­deo 720p

Ko­nek­ti­vi­ta:

GPRS, ED­GE, UMTS, HSDPA , LTE, Wi-Fi, Blue­tooth 4.1. NFC, Mi­ra­cast

Ba­té­ria:

2400 mAh

Ope­rač­ný sys­tém:

An­droid 5.0 (Lolli­pop)

Roz­me­ry a hmot­nosť:

145,5 × 72,6 × 7,3 mm, 136 g

Ce­na s DPH:

289 EUR

od­ol­nosť pro­ti pra­chu a vo­de

prie­mer­né ob­ráz­ky pri níz­kej úrov­ni os­vet­le­niaZdroj: PCR 6/2015


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter