Recenzia: Intel Compute Stick - počítač do vrecka

Kom­plet­ný po­čí­tač v puz­dre o nie­čo väč­šom ako bež­ný kľúč USB od In­te­lu je je­den z pr­vých pred­sta­vi­te­ľov no­vej ka­te­gó­rie vý­poč­to­vých za­ria­de­ní, kto­ré vám umož­nia pre­me­niť dis­plej, prí­pad­ne te­le­ví­zor na pl­no­funkč­ný po­čí­tač.

Di­zajn a konštruk­cia

Vnút­ri ele­gan­tné­ho ma­lé­ho puz­dra z les­klé­ho čier­ne­ho plas­tu je štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor In­tel Atom (Z3735F), kto­rý má k dis­po­zí­cii 2 GB pa­mä­te DDR3L a 32 GB úlož­né­ho pries­to­ru eMMC. Ten si pou­ží­va­teľ mô­že roz­ší­riť po­mo­cou kar­ty mic­roSD s pod­po­ro­va­nou ka­pa­ci­tou až 128 GB. Do­mi­nant­ný port je, po­cho­pi­teľ­ne, ko­nek­tor HDMI, po­mo­cou kto­ré­ho prís­troj buď pria­mo za­su­nie­te do zá­suv­ky HDMI v mo­ni­to­re, ale­bo ak to­mu brá­nia me­cha­nic­ké prí­či­ny, nap­rík­lad blíz­kosť iné­ho ko­nek­to­ra či ne­dos­ta­toč­ný pries­tor di­men­zo­va­ný na bež­ný ko­nek­tor, mô­že­te na pri­po­je­nie k mo­ni­to­ru pou­žiť krát­ky predl­žo­va­cí ká­bel, kto­rý je sú­čas­ťou ba­le­nia.

Com­pu­te Stick sa na­pá­ja cez port mic­ro USB buď po­mo­cou zdro­ja 5 V/2 A , ale­bo z por­tu USB mo­ni­to­ra či te­le­ví­zo­ra, ak ním kon­krét­ny prís­troj dis­po­nu­je a je­ho prúd je dos­ta­toč­ne di­men­zo­va­ný. Na pri­po­je­nie prís­lu­šen­stva je ur­če­ný je­den port USB 2.0, tak­že ak ne­má­te spo­loč­ný dong­le na bez­drô­to­vé pri­po­je­nie klá­ves­ni­ce a my­ši, mu­sí­te pou­žiť roz­bo­čo­vač USB. Po­mo­cou Wi-Fi 802.11b/g/n sa jed­no­du­cho pri­po­jí­te k inter­ne­tu a exter­né prís­lu­šen­stvo mô­že­te pri­po­jiť aj cez Blue­tooth 4.0. Zvuk z In­tel HD Audio sa pre­ná­ša do TV cez HDMI.

Prak­tic­ké skú­se­nos­ti

Com­pu­te Stick sme dos­ta­li na tes­to­va­nie vo ver­zii STCK1A32WFC SKU s pre­din­šta­lo­va­ným ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8.1 with Bing. Zho­dou okol­nos­tí sme prá­ve tes­to­va­li ši­ro­kouh­lý 34" za­kri­ve­ný mo­ni­tor Sam­sung S3­4E790C s roz­lí­še­ním 3440 × 1440 pixelov, tak­že sme ho pou­ži­li na pr­vé po­ku­sy s Com­pu­te Stic­kom. Ľudo­vo po­ve­da­né, čo sa tý­ka roz­lí­še­nia gra­fi­ky, ho­di­li sme ho do „naj­hl­bšej vo­dy", aká je mo­men­tál­ne k dis­po­zí­cii.

Mi­nia­túr­ny po­čí­tač v ška­tuľ­ke v tej­to skúš­ke ob­stál, da­lo sa na ňom pl­no­hod­not­ne pra­co­vať. Ply­nu­lo fun­go­va­lo aj preh­rá­va­nie vi­dea, sa­moz­rej­me, len v bež­nom roz­lí­še­ní, nie v 4K. V tes­to­va­ní sme pok­ra­čo­va­li na bež­nom full HD mo­ni­to­re. Všet­ky bež­né úko­ny vrá­ta­ne prá­ce s textom fun­go­va­li s nor­mál­nym pou­ží­va­teľ­ským kom­for­tom. Pri vy­ššej zá­ťa­ži sa v prís­tro­ji roz­be­hol mi­nia­túr­ny ven­ti­lá­tor. Je­ho hluč­nosť je však za­ned­ba­teľ­ná.

Sce­ná­re pou­ži­tia

Pre In­tel Com­pu­te Stick, ako zá­stup­cu no­vej ka­te­gó­rie klient­skych za­ria­de­ní, nie je prob­lém náj­sť ši­ro­kú pa­le­tu sce­ná­rov prak­tic­ké­ho vy­uži­tia. Do­ká­že pre­me­niť aký­koľ­vek te­le­ví­zor či mo­ni­tor s por­tom HDMI na pl­no­hod­not­ný po­čí­tač. Na te­le­ví­zo­re v obý­vač­ke mô­že­te je­ho pros­tred­níc­tvom pre­ze­rať webo­vé strán­ky, reali­zo­vať ak­ti­vi­ty na so­ciál­nych sie­ťach, po­sie­lať mai­ly, po­de­liť sa pros­tred­níc­tvom fo­tog­ra­fií či do­má­cich vi­deí o zá­žit­ky z do­vo­len­ky, po­ze­rať fil­my, skrát­ka ro­biť aké­koľ­vek čin­nos­ti, kto­ré bež­ne vy­ko­ná­va­te na po­čí­ta­či. Všet­ko, čo pot­re­bu­je­te na maximál­ny kom­fort, je bez­drô­to­vá klá­ves­ni­ca a myš.

Pod­ni­ko­ví pou­ží­va­te­lia vy­uži­jú Com­pu­te Stick na po­dob­né sce­ná­re ako Win­dows To­Go, kto­rý je na kľú­či USB a vy­ža­du­je kom­plet­ný po­čí­tač. Prís­troj náj­de up­lat­ne­nie aj v rôz­nych jed­noú­če­lo­vých za­ria­de­niach, nie príl­iš ná­roč­ných na vý­poč­to­vý vý­kon, ako sú nap­rík­lad in­for­mač­né ta­bu­le, kios­ky a po­dob­ne, do kto­rých sa dá vďa­ka ma­lým roz­me­rom jed­no­du­cho in­teg­ro­vať. Na­priek pod­po­re vir­tua­li­zač­nej tech­no­ló­gie In­tel VT-x sa Com­pu­te Stick ne­ho­dí na vir­tua­li­zač­né sce­ná­re. Li­mi­tu­jú­ci fak­tor je tu pre­dov­šet­kým 2 GB ka­pa­ci­ta RAM.

Com­pu­te Stick ver­zus Win­dows pre IoT

Na roz­diel od od­ľah­če­né­ho jad­ra Win­dows 10 IoT Co­re im­ple­men­to­va­né­ho na dos­ke Ras­pberry PI 2 a iných mik­ro­kon­tro­lé­ro­vých dos­kách, ur­če­né­ho na beh jed­nej ap­li­ká­cie, je In­tel Com­pu­te Stick pl­no­hod­not­ný po­čí­tač. Mô­že­te na ňom spúš­ťať ľu­bo­voľ­né ap­li­ká­cie pre Win­dows 8.1, nap­rík­lad aj Of­fi­ce, a po pri­po­je­ní klá­ves­ni­ce a my­ši s ním pl­no­hod­not­ne pra­co­vať. Pod­ľa in­for­má­cií vý­rob­cu bu­de k dis­po­zí­cii aj „od­ľah­če­ná" ver­zia STCK1A8LFC s 1 GB RAM a 8 GB úlož­né­ho pries­to­ru s ope­rač­ným sys­té­mom Ubun­tu 14.04 LTS.

Ver­dikt PC RE­VUE

Mož­nos­ťa­mi a vý­ko­nom je Com­pu­te Stick po­rov­na­teľ­ný s tab­le­tom stred­nej trie­dy s pro­ce­so­rom In­tel Atom. Je­ho in­teg­ro­va­ná gra­fi­ka si po­ra­dí s akým­koľ­vek roz­lí­še­ním dis­ple­ja. Ho­dí sa na bež­nú prá­cu s PC vrá­ta­ne preh­rá­va­nia bež­ných ty­pov mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu. Sa­moz­rej­me, nie je prob­lém náj­sť aj sce­ná­re pou­ži­tia, na kto­ré sa mi­nia­túr­ny po­čí­tač ne­ho­dí - po­čí­ta­čo­vé hry a ap­li­ká­cie ná­roč­né na vý­poč­to­vý vý­kon.

Roz­me­ry a hmot­nosť: 103 × 37 × 12 mm, 55 gra­mov

Ce­na: 152 EUR

Za­po­ži­čal: In­tel


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter