PowerISO

box poweriso.jpg Dl­ho sme hľa­da­li uni­ver­zál­ny nás­troj, kto­rý by zvlá­dol všet­ky ope­rá­cie s ob­raz­mi CD, DVD ale­bo Blu-ray. V PowerI­SO sme ko­neč­ne naš­li ne­kom­pro­mis­né rie­še­nie, s kto­rým mô­že­te jed­ným klik­nu­tím ro­biť jed­no­du­ché ve­ci, ako nap­rík­lad moun­to­va­nie ob­ra­zu ako vir­tuál­nu me­cha­ni­ku.

No ak pot­re­bu­je­te zvlád­nuť kom­pli­ko­va­nej­šie úlo­hy, net­re­ba me­niť prog­ram, PowerI­SO zvlád­ne aj vy­pa­ľo­va­nie, vy­rá­ba­nie ob­ra­zov zo zvo­le­ných sú­bo­rov ale­bo vý­ro­bu boo­to­va­teľ­ných USB či DVD. Prá­ca s audio­dis­ka­mi nie je prob­lém, či už je to vý­ro­ba z for­má­tov MP3, FLAC, APE, WMA ale­bo BIN ale­bo ri­po­va­nie do nich. Na­vy­še pod­po­ru­je ob­rov­ské množ­stvo rôz­nych for­má­tov pre ob­ra­zy dis­kov, od naj­zná­mej­ších, ako sú ISO, BIN, cez me­nej pou­ží­va­né IMG, NRG, CDI až po DAA či MDS/MDF (spo­lu viac ako 30 for­má­tov).

A na­vy­še sme ob­ja­vi­li ne­ča­ka­nú fun­kciu v mož­nos­ti pris­tu­po­vať aj k sú­bo­rom ulo­že­ným v ob­ra­zoch vir­tuál­nych dis­kov z naj­po­pu­lár­nej­ších vir­tua­li­zač­ných nás­tro­jov, kon­krét­ne VMware (VMDK), Vir­tual PC (VHD) a Vir­tual­Box (VDI). Na jú­lo­vom vir­tuál­nom DVD náj­de­te úpl­nú ver­ziu.

ZA­DAR­MO NA VIR­TUAL DVD

Všet­ky fun­kcie na prá­cu s ob­raz­mi dis­kov, vy­pa­ľo­va­ním či ri­po­va­ním
Množ­stvo pod­po­ro­va­ných for­má­tov
Ne­veľ­mi prí­ťaž­li­vé roz­hra­nie prog­ra­mu
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter