Nechajte si poradiť

Ako na to: Záruka a servis notebooku

Po­kiaľ no­te­book fun­gu­je správ­ne, je všet­ko v po­riad­ku a pou­ží­va­te­lia sa z ne­ho te­šia. No tre­ba my­slieť aj na za­dné vrát­ka - na prí­pad, že sa no­te­book po­ka­zí. Ce­na pre­nos­né­ho po­čí­ta­ča sa neod­ví­ja len od je­ho kom­po­nen­tov a znač­ky, ale aj od mož­nos­tí servis­u.

Štan­dar­dne pla­tí v na­šej kra­ji­ne zá­ru­ka na 24 me­sia­cov, na aku­mu­lá­to­ry je to polro­ka. Iné pod­mien­ky sú da­né pre fy­zic­ké oso­by ne­pod­ni­ka­te­ľov a iné, keď ku­pu­je­te no­te­book na účel je­ho od­pi­so­va­nia do fir­my. Nás v tom­to člán­ku bu­dú za­ují­mať pre­dov­šet­kým pod­mien­ky pre bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa, kto­rý si up­lat­ňu­je pod­mien­ky pod­ľa Ob­čian­ske­ho zá­kon­ní­ka a špe­ciál­nych do­dat­kov k rôz­nym roz­ší­re­ným zá­ru­kám.

Pr­vý po­kus - sof­tvé­ro­vá chy­ba

Ne­fun­kčnosť no­te­boo­ku ni­ko­ho ne­po­te­ší, no pri dneš­nej tech­nic­kej ná­roč­nos­ti ap­li­ká­cií a množ­stve sof­tvé­ru ne­mu­sí byť chy­ba vy­slo­ve­ne har­dvé­ro­vá. Množ­stvo prí­pa­dov sa dá vy­rie­šiť aj sof­tvé­ro­vo. Spra­vid­la má kaž­dý no­vý no­te­book s ope­rač­ným sys­té­mom za­vá­dzaciu par­tí­ciu na ob­no­ve­nie sys­té­mu. Keď ju ne­má, v ba­le­ní vý­rob­ca po­ne­chá­va tzv. Re­co­ve­ry DVD na ob­no­vu sys­té­mu s auto­ma­tic­kým boo­to­va­ním (a stra­tou všet­kých dát na pev­nom dis­ku). Aj to­to je spô­sob, ako sa vy­hnúť po­sie­la­niu no­te­boo­ku do servis­u. Kaž­dý vý­rob­ca pos­ky­tu­je aj servisn­ú lin­ku. Vy­užiť však mô­že­te aj čet ale­bo e-mail. V rám­ci zá­ruč­nej pod­po­ry sa mô­že­te stret­núť aj s po­žia­dav­kou na od­os­la­nie sé­rio­vé­ho čís­la za­ria­de­nia. To náj­de­te na je­ho spod­nej čas­ti ale­bo pod vy­be­ra­teľ­ným aku­mu­lá­to­rom.

Har­dvé­ro­vá po­ru­cha

Vý­rob­co­via pri­dá­va­jú aj tzv. me­dzi­ná­rod­nú zá­ru­ku. Tá bý­va je­den rok a zna­me­ná to, že si ju mô­že­te up­lat­niť v auto­ri­zo­va­nom servis­e kaž­dej kra­ji­ny, kde má vý­rob­ca ta­kú­to pod­po­ru. Ak nej­de o ce­los­ve­to­vú pod­po­ru, ide ur­či­te o pod­po­ru re­gió­nu EMEA. Ako kon­tak­to­vať vý­rob­cu, to sa doz­vie­te na je­ho strán­kach pod­po­ry a v ma­nuá­li k vý­rob­ku.

Nie kaž­dá po­ru­cha sa mu­sí kon­čiť po­sie­la­ním no­te­boo­ku ale­bo prí­cho­dom servisn­éh­o tech­ni­ka. Bež­né sú prí­pa­dy, keď je po­žia­dav­ka na servis vy­ba­ve­ná spo­lup­rá­cou me­dzi pra­cov­ní­kom tech­nic­kej služ­by a pou­ží­va­te­ľom. Mno­hí sa to­tiž sťa­žu­jú na vy­pa­dá­va­nie klá­ve­sov, naj­mä pri lac­nej­ších mo­de­loch.

Je úpl­ne bež­né, že sa ten­to ne­duh ob­ja­ví po ro­ku pou­ží­va­nia. Aj ta­ký­to prí­pad sa dá rie­šiť nah­lá­se­ním prob­lé­mu na lin­ku zá­kaz­níc­kej pod­po­ry. Po nah­lá­se­ní sé­rio­vé­ho čís­la za­ria­de­nia ne­zried­ka dos­ta­ne­te na váš no­te­book náh­rad­né klá­ve­sy kom­plet­ne aj s drô­tik­mi na uchy­te­nie a gu­mič­ka­mi s vo­di­vou vrstvou, kto­ré sú pod kaž­dým klá­ve­som. Ďal­ší čas­tý dô­vod na kon­tak­to­va­nie servis­u sú po­ka­ze­né pán­ty. Tu však mô­že­te čas­tej­šie na­ra­ziť na prob­lém s uz­na­ním rek­la­má­cie, ako je to pri iných kom­po­nen­toch ša­si a vnú­tor­nej vý­ba­vy.

On-site.jpg

pra­va po­čí­ta­ča pria­mo na mies­te je vhod­ná pre pro­fe­sio­ná­lov, kto­rí ma­jú po­čí­tač na fi­rem­né vy­uži­tie. Na do­má­ci lap­top pre štu­den­ta sa služ­ba asi väč­ši­ne neop­la­tí.

Aký typ zá­ru­ky zvo­liť?

Správ­na otáz­ka by mož­no zne­la, aký typ zá­ru­ky má­te na vý­ber. Nie je to to­tiž cel­kom voľ­ba pou­ží­va­te­ľa. Pri no­te­boo­koch s ce­nou oko­lo 400 EUR je bež­né, že mô­že­te vy­užiť len zá­ru­ku us­ta­no­ve­nú zá­ko­nom a ča­kať 30 dní na vy­rie­še­nie prob­lé­mu. V sku­toč­nos­ti v sna­he vy­ho­vieť zá­kaz­ní­ko­vi a uro­biť čo naj­lep­ší do­jem vý­rob­co­via v rám­ci svo­jich servis­ov tú­to do­bu vý­raz­ne skra­cu­jú. Mô­že ísť o týž­deň, no aj o tri týž­dne. Pres­né šta­tis­ti­ky ma­jú servis­y, kto­ré sa o tie­to fak­ty veľ­mi nech­cú po­de­liť. Pri drah­ších no­te­boo­koch má­te špe­ciál­ne ty­py zá­ruk. Buď ju kú­pi­te v „zá­klad­nej vý­ba­ve", ale­bo sa dá do­kú­piť ako roz­ši­ru­jú­ci ba­lík slu­žieb. To však nep­la­tí pre kaž­dý typ, a tak si tre­ba hneď na strán­ke vý­rob­cu a je­ho no­te­boo­ku pre­ve­riť, aká zá­ru­ka sa dá do­kú­piť.

Obrazovka.jpg

Vý­rob­co­via a pois­ťov­ne čo­raz viac kry­jú ná­hod­né poš­ko­de­nie

No­te­boo­ky Acer ma­jú zá­ru­ku roz­ší­ri­teľ­nú na tri ro­ky a sú tu va­rian­ty s op­ra­vou na mies­te, ako aj od­os­la­ním do servis­u, pri­čom servis buď po­sie­la no­te­book späť, ale­bo si ho zá­kaz­ník vy­zdvih­ne sám. Zá­ru­ku mož­no roz­ší­riť na tri ro­ky.

ASUS Pre­mium Ca­re k zá­kon­nej zá­ru­ke pos­ky­tu­je aj mož­nosť do­kú­pe­nia On-Si­te zá­ru­ky, te­da op­ra­vy ale­bo vý­me­ny na mies­te, kto­ré pou­ží­va­teľ nah­lá­si na lin­ke servis­u a tá vy­hod­no­tí pot­reb­ný prí­jazd tech­ni­ka. Tú­to služ­bu tre­ba ak­ti­vo­vať on-li­ne, a to do jed­né­ho ro­ka od kú­py za­ria­de­nia. Predĺže­nie zá­ru­ky o je­den rok sto­jí 48 EUR.

Dell je líd­rom v pos­ky­to­va­ní zá­ru­ky a nad­štan­dar­dné­ho servis­u. Veď si to aj za­po­čí­ta do zá­klad­nej ce­ny no­te­boo­ku. Fak­tom však je, že tam, kde iní pos­ky­tu­jú 1 rok me­dzi­ná­rod­nej zá­ru­ky, Dell auto­ma­tic­ky pos­ky­tu­je troj­roč­nú zá­ru­ku. Za­kú­piť si mož­no je­den z troch ty­pov roz­ší­re­nej zá­ru­ky, a to op­ra­va NBD on-si­te, op­ra­va do 5 pra­cov­ných dní s do­ru­če­ním do servis­u na nák­la­dy pou­ží­va­te­ľa a exis­tu­je aj servis ná­hod­né­ho poš­ko­de­nia. Pla­tí to aj pre pá­dy, po­lia­tie te­ku­ti­nou, poš­ko­de­nie elek­tric­kým vý­bo­jom ale­bo iný spô­sob zne­fun­kčne­nia pre­nos­né­ho po­čí­ta­ča.

Hewlett-Pac­kard Slo­ven­sko má veľ­ké množ­stvo ty­pov zá­ruk. Ide o mo­del HP Ca­re Pack. Ako sme už uvied­li, nie je až tak na pou­ží­va­te­ľo­vi, aký typ zá­ru­ky si vy­be­rie. Pre kaž­dý no­te­book, sé­riu, pro­duk­to­vý rad je HP Ca­re Pack od­liš­ný. Bež­ne sa však stret­ne­te s dvo­ma hlav­ný­mi roz­ší­re­nia­mi. Pr­vé je roz­ší­re­nie na 36 me­sia­cov a pok­rý­va vy­zdvih­nu­tie po­čí­ta­ča a do­ru­če­nie tzv. door-to-door. Te­da mô­že to byť u vás do­ma ale­bo vo fir­me. Mu­sí byť ak­ti­vo­va­ná eš­te po­čas zá­ru­ky a po­čí­ta sa od kú­py no­te­boo­ku. Ideál­ne je te­da kú­piť zá­ru­ku hneď po kú­pe stro­ja, nes­ko­rou ak­ti­vá­ciou si zá­ru­ku nep­redĺži­te na 5 ro­kov. Zá­ru­ka pok­rý­va op­ra­vu všet­kých čas­tí, ako aj mož­nosť vý­me­ny za no­vý kus. Ta­ká­to zá­ru­ka sto­jí 35,90 EUR.

Fu­jit­su pos­ky­tu­je nie­koľ­ko ty­pov zá­ruk. Po­zor si tre­ba dať, keď­že sa de­lia pod­ľa ty­pu no­te­boo­ku. V zá­sa­de sú pos­ky­to­va­né dva ty­py, a to on-si­te a off-si­te, te­da s op­ra­vou na mies­te a s op­ra­vou v servis­e. Off-si­te zá­ru­ka má dve mož­nos­ti, a to kla­sic­ky ako pri iných vý­rob­coch, to zna­me­ná vy­zdvih­nu­tie no­te­boo­ku a je­ho pos­la­nie ku­rié­rom späť k pou­ží­va­te­ľo­vi ale­bo vlas­tné do­ru­če­nie pou­ží­va­te­ľom do servis­u. Pri drah­ších stro­joch je on-si­te rie­še­nie už do šty­roch ho­dín ale­bo kla­sic­ky v po­do­be NBD (Next Bu­si­ness Day), te­da op­ra­va nas­le­du­jú­ci pra­cov­ný deň. Všet­ko však nie­čo sto­jí, a tak nap­rík­lad s roz­ší­re­ním zá­ru­ky na 5 ro­kov on-si­te vy­jde prak­tic­ky toľ­ko ako no­vý no­te­book.

Le­no­vo umož­ňu­je roz­ší­re­nie zá­ru­ky až na 5 ro­kov, zá­vi­sí to však od vy­bra­né­ho ty­pu no­te­boo­ku. Za­ria­de­nia Think sú na tom naj­lep­šie. No ich ce­na je aj vy­ššia ako pri iných sé­riách. Opäť sú v po­nu­ke va­rian­ty s vlas­tným dop­ra­ve­ním do servis­u, mož­nosť on-si­te ale­bo špe­ciál­ne kry­tie na ces­tách, vy­ko­ná­va­né v rám­ci roz­ší­re­nej me­dzi­ná­rod­nej zá­ru­ky. Ta­kis­to je mož­né doob­jed­nať zá­ru­ku pro­ti ná­hod­né­mu poš­ko­de­niu. Mož­nos­ti zá­ru­ky pre va­še za­ria­de­nie zis­tí­te na strán­kach vý­rob­cu po za­da­ní sé­rio­vé­ho čís­la no­te­boo­ku.

Tos­hi­ba pri­dá­va k maximál­nej zá­ru­ke s predĺže­ním o dva ro­ky aj jed­nu vý­me­nu aku­mu­lá­to­ra za­dar­mo. Ok­rem to­ho má nie­koľ­ko va­rian­tov s mož­nos­ťou op­ra­vy pria­mo u zá­kaz­ní­ka. Kú­piť sa dá aj roč­ná roz­ší­re­ná zá­ru­ka. Tos­hi­ba však pre­ra­zi­la zá­ru­kou s náz­vom No Mat­ter What Gua­ran­tee, te­da s neob­me­dze­nou zá­ru­kou, nech sa s no­te­boo­kom sta­lo čo­koľ­vek vrá­ta­ne krá­de­že. Sú tu is­té pra­vid­lá, nap­rík­lad to, že ta­kú­to zá­ru­ku mô­že­te vy­užiť len raz a vý­rob­ca ne­mu­sí ga­ran­to­vať vý­me­nu iden­tic­ké­ho ku­sa. Po­čí­ta sa s ak­tuál­nou hod­no­tou no­te­boo­ku a pod­ľa to­ho sa zoh­ľad­ňu­je aj náh­ra­da no­vé­ho, nap­rík­lad po ro­ku a pol pou­ží­va­nia. Sú­čas­ťou je ob­no­va dát za­dar­mo, ak sa no­te­book poš­ko­dil pá­dom a ne­bol napr. od­cu­dze­ný. Ta­ká­to zá­ru­ka pla­tí je­den rok a nep­redl­žu­je štan­dar­dnú zá­ru­ku. Sto­jí prib­liž­ne 40 EUR.

Pois­te­nie

Už pár ro­kov mož­no do­kú­piť u ne­zá­vis­lých pre­daj­cov a vo veľ­kých re­ťaz­coch elek­troob­cho­dov aj špe­ciál­ne pois­te­nie. Pois­te­nie zá­ru­ky zís­ka­te pri vy­bra­ných pro­duk­toch a nap­rík­lad predĺže­nie zá­ru­ky na ma­na­žér­sky no­te­book za 1000 EUR sto­jí 89 EUR na rok. Zís­ka­va­te te­da troj­roč­nú zá­ru­ku. Ta­kis­to sa dá do­jed­nať špe­ciál­ne pois­te­nie. Pri uve­de­nom prík­la­de by pois­te­nie pre prí­pad krá­de­že ale­bo ná­hod­né­ho poš­ko­de­nia stá­lo prib­liž­ne 75 EUR na rok, na dva ro­ky 130 EUR. Tu sa pois­te­nie mô­že op­la­tiť, čí­taj­te však po­zor­ne pois­tné zmlu­vy.

Tu do hry vstu­pu­je pois­ťov­ňa, kto­rá pre­be­rá na se­ba zá­väz­ky vy­plý­va­jú­ce zo zmlu­vy a ne­má nič spo­loč­né s pod­mien­ka­mi roz­ší­re­nej zá­ru­ky od vý­rob­cu. Tú si tre­ba kú­piť sa­mos­tat­ne. No v is­tých prí­pa­doch ne­má zmy­sel ku­po­vať pois­te­nie aj zá­ru­ku a dup­li­ko­vať tak ochra­nu. Op­la­tí sa to vte­dy, ak vý­rob­ca ne­pos­ky­tu­je zá­ru­ku pri ná­hod­nom poš­ko­de­ní a pou­ží­va­teľ si chce za ňu prip­la­tiť. Iný ob­chod­ný mo­del pre­daj­cu s elek­tro­ni­kou mô­že byť po­čí­ta­nie pod­ľa ro­kov predĺže­nia zá­ru­ky a per­cen­tuál­nej hod­no­ty z ce­ny to­va­ru. No­te­book v ce­ne 1499 EUR by tak stál aj so zá­ru­kou na tri ro­ky 1648,90 EUR. A to stá­le ho­vo­rí­me o predĺže­ní zá­kon­nej zá­ru­ky, nie o pod­mien­kach NBD, ak nie sú vy­slo­ve­ne sú­čas­ťou kú­py pro­duk­tu.

Pau­šál na is­to­tu

Špe­cia­li­tou je tzv. pau­šál na is­to­tu, kto­rý pla­tí v re­ťaz­ci NAY Elek­tro­dom. Keď od­chá­dza­te z tej­to pre­daj­ne, od­ná­ša­te si aj is­to­tu rie­še­nia prob­lé­mov. Po­kiaľ sa no­te­book po­ka­zí, dos­ta­ne­te na do­bu op­ra­vy náh­rad­né rie­še­nie a bu­de­te mať stá­le s čím ro­biť. Je to pri­tom aj kom­bi­ná­cia splát­ko­vé­ho sys­té­mu na me­sač­nej bá­ze. Ak pot­re­bu­je­te tech­nic­kú po­moc s nas­ta­ve­nia­mi, od­strá­ne­ním ví­ru­sov, zá­lo­ho­va­ním fo­tiek ale­bo pri­po­je­ním exter­ných za­ria­de­ní k no­te­boo­ku, sta­čí za­vo­lať hel­pdesk. K dis­po­zí­cii je vám aj fi­rem­ný cloud na zá­lo­hu dát.

NAY.png

Tak­to fun­gu­je pau­šál na is­to­tu v NAY Elek­tro­dom. Pre no­te­book v ce­ne oko­lo 500 EUR za­pla­tí­te me­sač­ne oko­lo 30 EUR a má­te pos­ta­ra­né o servis aj zá­lo­hu dát.

Ver­dikt PC RE­VUE

Predl­žo­va­nie zá­ru­ky je veľ­mi dob­rá vec pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí sa spo­lie­ha­jú na svoj pra­cov­ný nás­troj a pla­tí pre nich, že čas sú pe­nia­ze. Pre do­má­ce­ho pou­ží­va­te­ľa ne­má až ta­ký zmy­sel prip­lá­cať za roz­ší­re­nie zá­ru­ky, ak má do­ma náh­rad­ný po­čí­tač a dá­ta si zá­lo­hu­je. Na­vy­še ce­na mo­de­lu je nas­ta­ve­ná tak, aby si po dvoch ro­koch aj tak kú­pil nov­šie za­ria­de­nie.

Ako zá­kaz­ník má­te mož­nosť ob­rá­tiť sa na servis pria­mo ale­bo u ob­chod­ní­ka, kde ste to­var kú­pi­li. Ak ne­po­cho­dí­te v servis­e pria­mo, veľ­mi dob­rou voľ­bou bý­va rek­la­mo­vať zá­ru­ku v ob­chod­nom re­ťaz­ci. Je­ho si­lu na tr­hu spra­vid­la vý­rob­ca chá­pe a auto­ma­tic­ky vy­ba­ví rek­la­má­ciu na spo­koj­nosť zá­kaz­ní­ka.

Zdroj: PCR 1/2015


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter