Softvérový výber

Ako na to: Optimalizácia, kompresia a tvorba PDF

Mar­co­vý vý­ber za­ují­ma­vé­ho sof­tvé­ru pri­ná­ša nie­čo no­vé aj os­ved­če­nú kla­si­ku. Vďa­ka na­šim prog­ra­mom si po­ra­dí­te s chy­ba­mi v sys­té­me, vy­skú­ša­te no­vý poh­ľad na spô­sob prá­ce s kom­pri­mo­va­ný­mi sú­bor­mi a vy­uži­je­te va­šu webo­vú ka­me­ru v no­te­boo­ku aj na ske­no­va­nie.

As­ham­poo WinOp­ti­mi­zer 2015

Špe­ciál­na ver­zia na DVD

WinOptimizer.png

Nás­troj na op­ra­vu sys­té­mov a kon­tro­lu re­gis­trov je vždy ví­ta­ný po­moc­ník kaž­dé­ho pou­ží­va­te­ľa ope­rač­né­ho sys­té­mu Mic­ro­soft Win­dows. Naj­mä ak ide o ro­ky za­uží­va­ný sof­tvér, ako je prá­ve ten­to. Prog­ram hneď po pr­vom spus­te­ní zis­tí har­dvé­ro­vú vý­ba­vu po­čí­ta­ča a na zá­kla­de to­ho pos­kyt­ne aj nas­ta­ve­nie op­ti­ma­li­zač­ných pro­ce­sov. Ide nap­rík­lad o de­tek­ciu dis­ku SSD. Ten net­re­ba def­rag­men­to­vať a ten­to pro­ces by bol v ko­neč­nom dôs­led­ku aj ne­žia­du­ci. Sof­tvér auto­ma­tic­ky navr­hne zme­ny v hi­ber­ná­cii.

Ak pou­ží­va­te prá­ve uve­de­ný typ pev­né­ho dis­ku, je vlas­tne zby­toč­né, aby bo­la pa­mäť uk­la­da­ná do sú­bo­ru, kto­rý bu­de len za­be­rať mies­to. Pri rých­los­ti dis­kov SSD je vhod­nej­šie pou­žiť no­vý štart po­čí­ta­ča ako ho pre­bú­dzať z re­ži­mu spán­ku. Na úvod sa od­po­rú­ča vy­čis­tiť sys­tém od sta­rých ak­tua­li­zač­ných dát. Väč­ši­na zá­plat sa in­šta­lu­je tak, aby sa da­li od­strá­niť. Po ča­se ide o gi­ga­baj­ty ne­pot­reb­ných dát.

Prog­ram fun­gu­je v auto­ma­tic­kom re­ži­me. Jed­not­li­vé úlo­hy na sprá­vu sys­té­mu sa da­jú nas­ta­viť. Sa­moz­rej­mé sú mo­du­ly, kto­ré má pou­ží­va­teľ ke­dy­koľ­vek po­ru­ke. Kto neob­ľu­bu­je hro­mad­né úp­ra­vy a od­stra­ňo­va­nie dát, má mož­nosť vy­užiť čias­tko­vé fun­kcie sa­mos­tat­ne. Nap­rík­lad čis­te­nie dis­ku, op­ti­ma­li­zá­ciu re­gis­tra, čis­te­nie inter­ne­to­vých stôp v sys­té­me ale­bo ma­naž­ment prog­ra­mov spúš­ťa­ných po štar­te.

Všet­ko je pre­po­je­né do ko­mu­ni­ty pou­ží­va­te­ľov prog­ra­mu. Pre­to nap­rík­lad pri sprá­ve prog­ra­mov spúš­ťa­ných po štar­te sys­té­mu vi­dí­te hod­no­te­nie pou­ží­va­te­ľov a aj za­čia­toč­ník sa mô­že roz­hod­núť, či da­ný pro­ces tre­ba spúš­ťať hneď ale­bo nie. Špe­ciál­na fun­kcia je Anti­Spy, kto­rá nas­ta­ví sys­té­mo­vé vlas­tnos­ti tak, aby sa neo­do­sie­la­li rôz­ne šta­tis­ti­ky pou­ží­va­nia, ne­da­lo sa pris­tu­po­vať k po­čí­ta­ču na di­aľ­ku, zme­ní niek­to­ré vlas­tnos­ti Inter­net Explo­re­ra ale­bo nap­rík­lad vy­nú­ti prih­la­so­va­nie cez pot­re­bu za­dať nie­len hes­lo, ale aj prih­la­so­va­cie me­no.

WinOp­ti­mi­zer 2015 má v sú­čas­nos­ti veľ­ký po­čet mo­du­lov, v kto­rých je ob­siah­nu­té aj pre­ma­zá­va­nie dis­ku a sú­bo­rov na ňom tak, aby sa už ne­da­li žiad­ny­mi nás­troj­mi ob­no­viť. Vý­hod­ná je slo­ven­ská lo­ka­li­zá­cia, vy­ni­ka­jú­ce roz­hra­nie a naj­mä mož­nosť všet­ky zme­ny po ske­no­va­ní potvr­diť sa­mos­tat­ne a mať tak preh­ľad o tom, čo sa bu­de od­stra­ňo­vať ale­bo op­ti­ma­li­zo­vať.

Po­čas in­šta­lá­cie je ne­vyh­nut­né po­žia­dať o re­gis­trač­ný kľúč klik­nu­tím na tla­čid­lo pod edi­tač­ným po­ľom na je­ho za­da­nie. Tre­ba naň klik­núť a spus­tí sa webo­vý pre­hlia­dač. Vo for­mu­lá­ri sta­čí za­dať e-mai­lo­vú ad­re­su, na kto­rú vzá­pä­tí prí­de link na potvr­de­nie re­gis­trá­cie s ďal­ším od­ka­zom (dru­hý v po­ra­dí). Ten potvr­dí op­ráv­ne­nosť vy­žia­da­nia plat­né­ho čís­la a do e-mai­lo­vej schrán­ky prí­de dru­há sprá­va s plat­ným sé­rio­vým čís­lom. Na zob­ra­ze­nej strán­ke net­re­ba nič vy­pĺňať, sta­čí ju potvr­diť a po­tom sa na nej zob­ra­zí re­gis­trač­ný kľúč.

Pá­či­lo sa nám:

  • Slo­ven­ská lo­ka­li­zá­cia, množ­stvo uti­lít pod jed­nou stre­chou, roz­hra­nie ap­li­ká­cie a mo­du­lov, auto­ma­tic­ká čin­nosť, zá­lo­ho­va­nie vy­ko­na­ných zmien

Link: www.as­ham­poo.com

Ce­na: za­dar­mo vý­hrad­ne pre či­ta­te­ľov PC RE­VUE

As­ham­poo ZIP Free

Úpl­ná ver­zia na DVD

AshampooZIP.png

As­ham­poo ZIP Free - tro­chu inak po­ja­tá prá­ca s kom­pri­mo­va­ným ar­chív­mi, vhod­ná na do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie

No­vin­ka v sof­tvé­ro­vom por­tfó­liu As­ham­poo je aj kom­pri­mač­ný prog­ram. Ten je dos­tup­ný v dvoch ver­ziách. Ver­zia Free je za­dar­mo a umož­ňu­je všet­ky zá­klad­né ope­rá­cie s kom­pri­mo­va­ný­mi sú­bor­mi a ver­zia PRO je ur­če­ná na pok­ro­či­lej­šiu sprá­vu ar­chí­vov, ako je nap­rík­lad šif­ro­va­nie, pod­po­ra ob­ra­zov ISO či hro­mad­né ak­cie. Tvor­co­via prog­ra­mu sa in­špi­ro­va­li no­vým roz­hra­ním sys­té­mu Win­dows, a tak je op­ti­ma­li­zo­va­né na pou­ží­va­nie s do­ty­ko­vý­mi ob­ra­zov­ka­mi. Kto pou­ží­va tab­let na plat­for­me Win­dows, zís­ka vý­ho­du vo veľ­mi jed­no­du­chom ov­lá­da­ní ru­kou. Sú­bo­ry sa da­jú kom­pri­mo­vať aj roz­ba­ľo­vať pria­mo z Pries­kum­ní­ka, čo je asi naj­jed­no­duch­šia ces­ta.

Pri tvor­be no­vých ar­chí­vov je zvo­le­ný tro­chu iný št­ýl, než ko­pí­ru­jú všet­ky iné kom­pri­mač­né ap­li­ká­cie. Tu sa to­tiž kla­die dô­raz na to, aby pou­ží­va­teľ dos­tal všet­ky mož­nos­ti v jed­nom kro­ku a ne­pot­re­bo­val tak ot­vá­rať via­ce­ro okien na nas­ta­ve­nie vý­sled­né­ho ar­chí­vu. Me­dzi me­tó­dy zba­le­nia sú­bo­rov pa­tria voľ­ba kom­pre­sie, uk­la­da­nie ciest v zba­le­nom ar­chí­ve, prí­pad­ne voľ­ba šif­ro­va­nia AES. Ta­kis­to ne­chý­ba mož­nosť auto­ma­tic­ké­ho roz­de­ľo­va­nia ar­chí­vu. To sa zí­de nap­rík­lad pri kom­pre­sii veľ­ké­ho ob­je­mu dát a pot­re­be na­pá­liť ho na op­tic­ké mé­dium, prí­pad­ne pri od­osie­la­ní do clou­do­vé­ho úlo­žis­ka.

Pou­ží­va­te­lia, kto­rým sa prog­ram za­pá­či, ma­jú stá­le mož­nosť pou­ží­vať kla­sic­ké ok­no s ob­sa­hom ar­chí­vu a pa­ne­lom nás­tro­jov vo for­me pá­sa ka­riet. V ar­chí­ve fun­gu­je aj zob­ra­zo­va­nie náh­ľa­dov pre pod­po­ro­va­né ty­py sú­bo­rov, pou­ží­va­teľ má mož­nosť ur­čiť si maximál­nu veľ­kosť pod­po­ro­va­ných sú­bo­rov na ge­ne­ro­va­nie náh­ľa­du. Ta­kis­to sme oce­ni­li mož­nosť prá­ce s tie­ňo­vou kó­piou, kto­rá sa dá nas­ta­viť ok­rem iných sú­bo­rov vždy na PST. Pou­ží­va­te­lia, kto­rí zá­lo­hu­jú ten­to dô­le­ži­tý sú­bor poš­ty, ka­len­dá­ra a kon­tak­tov Mic­ro­soft Out­look, ho mu­sia vždy za­tvo­riť pred vy­tvo­re­ním ar­chí­vu. V praxi sa tak po­kus o je­ho ar­chi­vá­ciu kon­čí chy­bou a z ce­lé­ho pro­ce­su bý­va vy­ne­cha­ný.

Pá­či­lo sa nám:

  • Pod­po­ra do­ty­ko­vé­ho ov­lá­da­nia, jed­no­du­ché pou­ži­tie, pok­ro­či­lé de­tai­ly pris­pô­so­be­nia, kom­bi­ná­cia no­vé­ho aj kla­sic­ké­ho roz­hra­nia

Link: www.as­ham­poo.com

Ce­na: za­dar­mo

Scan2En­crypt

Úpl­ná ver­zia na DVD

Scan2Enc.jpg

Ske­no­va­nie do­ku­men­tov a pre­vod do PDF je vďa­ka prog­ra­mu Scan2En­crypt jed­no­duch­ší, ako by ste ča­ka­li

Ten­to prog­ram je navr­hnu­tý tak, aby čo naj­viac zjed­no­du­šil príp­ra­vu do­ku­men­tu PDF z bež­nej pa­pie­ro­vej pred­lo­hy. Vo vý­sled­ku dos­ta­ne pou­ží­va­teľ for­mát PDF, kto­rý sa bu­de dať preh­ľa­dá­vať. Ov­lá­da­cie roz­hra­nie je navr­hnu­té tak, aby sa da­lo ľah­ko pou­žiť na tab­le­toch s Mic­ro­soft Win­dows. Zá­ro­veň sa te­da neob­me­dzu­je len na spo­lup­rá­cu s bež­ným ske­ne­rom. Pod­ľa vzo­ru smar­tfó­nov sa dá vy­užiť fo­toa­pa­rát na za­ria­de­niach. Nie je žiad­ny prob­lém pou­žiť webo­vú ka­me­ru nad dis­ple­jom.

Prog­ram od­fo­til lís­tok a po­nú­kol v ďal­šom kro­ku úp­ra­vy. Fun­kcie ako ore­za­nie, sko­se­nie, kon­ver­to­va­nie do od­tie­ňov si­vej ale­bo ČB for­má­tu zod­po­ve­da­jú skôr vy­uží­va­niu cez sys­tém fo­tog­ra­fo­va­nia než pou­ži­tiu ta­bu­ľo­vé­ho ske­ne­ra. Pos­tup­ne sprie­vod­ca pre­ve­die pou­ží­va­te­ľa všet­ký­mi krok­mi. Ne­chý­ba­jú rôz­ne stup­ne šif­ro­va­nia a ap­li­ko­va­nia hes­la na ot­vo­re­nie ale­bo úp­ra­vy do­ku­men­tu, ako sú aj tlač, ko­pí­ro­va­nie ale­bo extra­ho­va­nie dát či pri­dá­va­nie ko­men­tá­rov. Pri kaž­dom šif­ro­va­ní je zob­ra­ze­ná nie­len si­la šif­ro­va­cie­ho kľú­ča, ale aj ver­zia Ado­be Ac­ro­ba­tu, kto­rý bu­de tre­ba na ot­vo­re­nie ta­ké­ho­to chrá­ne­né­ho do­ku­men­tu. Do­ku­men­ty sa da­jú od­osie­lať na Drop­box ale­bo e-mai­lom. Sof­tvér je veľ­mi jed­no­du­chý na ov­lá­da­nie a od­po­rú­ča­me ho vy­skú­šať prá­ve v spo­je­ní s webo­vou ka­me­rou a tab­le­tom.

Pá­či­lo sa nám:

  • Nad­mie­ru jed­no­du­ché pou­ži­tie, vhod­né aj pre webo­vé ka­me­ry, preh­ľa­dá­va­teľ­né PDF, rých­losť spra­co­va­nia, pre­po­je­nie na Drop­box

Link: www.bi­na­ry­now.com

Ce­na: za­dar­mo vý­hrad­ne pre či­ta­te­ľov PC RE­VUEOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter