Navigátor pre golfistov

V PC RE­VUE sme už ma­li na­vi­gá­to­ry na rôz­ne úče­ly, po pr­výk­rát tu má­me špe­cia­li­tu pre gol­fis­tov. Tes­to­va­li sme dve za­ria­de­nia - vrec­ko­vý Gar­min Ap­proach G8 a na­vi­gá­tor v po­do­be ho­dín Gar­min Ap­proach S6.

Gol­fo­vé na­vi­gá­to­ry vám po­má­ha­jú pri hre toh­to špor­tu, uka­zu­jú vám po­zí­ciu ja­miek a po­mo­cou nich si mô­že­te viesť evi­den­ciu svo­jich vý­sled­koch aj vý­sled­kov os­tat­ných čle­nov sku­pi­ny, do­ved­na šty­roch hrá­čov.

Video:

Poz­ri­te si naj­nov­šie pro­duk­ty od spo­loč­nos­ti Gar­min. Ide o na­vi­gá­to­ry, ale aj vý­ba­vu pre špor­tov­cov a ak­tív­nych ľu­dí.

Na­vi­gá­to­ry od fir­my Gar­min ob­sa­hu­jú da­ta­bá­zu gol­fo­vých ih­rísk z ce­lé­ho sve­ta a je ich viac ako 30 000. Náj­de­te tu ih­ris­ká na Slo­ven­sku a v oko­li­tých štá­toch, spo­mí­na­né na­vi­gá­to­ry ma­jú do­ži­vot­nú ak­tua­li­zá­ciu ih­rísk cez inter­net s pri­po­je­ním na Wi-Fi. 

ApproachG8_1.jpg

Ap­proach G8 je od­ol­ný pro­ti vo­de i sne­hu, mô­že­te s ním hrať v kaž­dom po­ča­sí. Za­bu­do­va­ná ba­té­ria vy­dr­ží na ce­lý deň (ty­pic­ky 15 ho­dín), cez GPS za­zna­me­ná­va va­šu po­lo­hu a poz­ná­te aj sku­toč­ne prej­de­nú vzdia­le­nosť a ce­lú his­tó­riu po­hy­bu po ih­ris­ku. Všet­ky na­me­ra­né vzdia­le­nos­ti pri­tom po­čí­ta­jú aj s pre­vý­še­ním ih­ris­ka. Ne­mu­sí­te vi­dieť zá­stav­ku, mô­že­te hrať pria­mo pod­ľa na­vi­gá­to­ra.

ApproachG8_3.jpg

Dis­plej Ap­proach G8 má uh­lo­prieč­ku 3 pal­ce, a aby ste dob­re vi­de­li, je pod­svie­te­ný, na­vy­še tex­ty sa da­jú zob­ra­ziť aj veľ­ký­mi pís­me­na­mi. Je­ho hmot­nosť je len 113 gra­mov a vo vrec­ku ho vlas­tne ne­cí­tiť. Dá sa pre­po­jiť napr. s App­le iP­ho­nom 4 a nov­ším a pria­mo na dis­plej dos­tá­va­te upo­zor­ne­nia o pri­ja­tých SMS ale­bo e-mai­loch. Mô­že­te si ta­kis­to viesť šta­tis­ti­ku dĺžky svo­jich rán pre kaž­dú pa­li­cu a Ap­proach G8 po­mô­že aj s vý­be­rom pa­líc. Mô­že­te si vy­skú­šať od­pa­ly s pa­li­ca­mi a na­vi­gá­tor vy­hod­no­tí va­šu efek­ti­vi­tu ako po­mer náp­ra­vy a švi­hu. Všet­ky in­for­má­cie sa da­jú pre­niesť aj do po­čí­ta­ča po­mo­cou ap­li­ká­cie Gar­min Con­nect a tu má­te k dis­po­zí­cii všet­ky šta­tis­ti­ky v eš­te preh­ľad­nej­šej po­do­be. Tla­čid­la­mi pod dis­ple­jom si zob­ra­zí­te náh­ľad na jam­ku a evi­den­ciu vý­sled­kov.

ApproachG8_SK.jpg

Gar­min Ap­proach S6 je gol­fo­vý na­vi­gá­tor v po­do­be ho­dín. Na­priek po­mer­ne ma­lé­mu dis­ple­ju s prie­me­rom 2,54 cm mož­no aj tu dob­re zob­ra­ziť fa­reb­nú ma­pu a po­mo­cou do­ty­kov dvoch pr­stov nas­ta­viť aj správ­nu mier­ku. Sú to pri­tom veľ­mi ľah­ké a štíh­le ho­din­ky a te­raz sle­du­jú skó­re vrá­ta­ne hen­di­ke­pu. Oko­lo ho­dín je štvo­ri­ca tla­či­diel ur­če­ných na rých­le ov­lá­da­nie (náh­ľad na jam­ku, evi­den­cia, za­pnu­tie a pod.). Aj ho­din­ky Ap­proach S6 vás mô­žu tré­no­vať na lep­šie vý­ko­ny. Na­pá­ja­né sú Li-Ion ba­té­riou a vý­drž na ba­té­riu je 12 týž­dňov pri vy­pnu­tom GPS a 10 týž­dňov so za­pnu­tým GPS. Fun­kcie sú po­dob­né ako pri Ap­proach G8, evi­den­cia vý­sled­kov je však len pre jed­né­ho hrá­ča. Na­vy­še je tu zob­ra­zo­va­nie ča­su, ča­so­vač aj bu­dík.

ApproacgS6_4_SK.jpg

Ce­ny: Ap­proach G8 li­fe­ti­me - 429,90 EUR, Ap­proach S6 li­fe­ti­me - 399,90 EUR
Za­po­ži­čal: Gar­min, Co­nan, s. r. o.

Zdroj: PCR 11/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter