Internetové pripojenia vo svete

Veľký prehľad: Kto má najrýchlejší a najdostupnejší internet na svete?

Strana 1/2

Inter­net po­čas dvoch pos­led­ných de­sať­ro­čí cel­kom pret­vo­ril na­šu spo­loč­nosť a mno­hí z nás si bez ne­ho už ani ne­do­ká­že pred­sta­viť ži­vot. Koľ­ko ľu­dí na sve­te má k ne­mu vô­bec prís­tup a koľ­ko z nich si ho mô­že nao­zaj do­vo­liť? Kde sa inter­net blo­ku­je a há­džu sa mu po­le­ná pod no­hy? A hlav­ne kto­rý štát ho má zo všet­kých naj­rý­chlej­ší?

Aj keď sa mno­hým ľu­ďom mô­že zdať, že inter­net pou­ží­va už prak­tic­ky kaž­dý, ide len o lo­kál­ny stav, kto­rí mô­žu po­zo­ro­vať oko­lo se­ba. V sú­čas­nos­ti ži­je na sve­te 7,2 mi­liar­dy ľu­dí, pri­čom väč­ši­na z nich (tak­mer 60 %) inter­net vô­bec ne­pou­ží­va. Po­čet inter­ne­to­vých pou­ží­va­te­ľov však neus­tá­le rých­lo stú­pa. V ro­koch 1995 až 2000, keď vznik­li nap­rík­lad strán­ky ako Ama­zon, Goog­le či Yahoo, sa po­čet pou­ží­va­te­ľov zde­sať­ná­so­bil zo 40 na 400 mi­lió­nov. Ten­to roč­ný rast oko­lo 50 % sa sí­ce v pr­vom de­sať­ro­čí 21. sto­ro­čia zmen­šil na 12 až 17 % a v dru­hom de­sať­ro­čí kle­sol pod 10 %, ale ne­daj­te sa ok­la­mať. Ako sa po­čet pou­ží­va­te­ľov zvy­šu­je, kaž­dé per­cen­to na­vy­še pri­dá­va čo­raz viac a viac ľu­dí. Za pos­led­ných de­sať ro­kov ich pri­bú­da kaž­dý rok prib­liž­ne 200 mi­lió­nov. Pr­vú mi­liar­du pre­ko­nal inter­net v ro­ku 2005, dru­hú v ro­ku 2010 a k pre­ko­na­niu tej tre­tej sa dos­ta­ne­me zrej­me eš­te v prie­be­hu toh­to ro­ka.

Tak­mer po­lo­vi­ca sú­čas­ných troch mi­liárd inter­ne­to­vých pou­ží­va­te­ľov je z Ázie (48,4 %). Pä­ti­na je z Euró­py (19 %) a Ame­ri­ky (21,8 %) a zos­tá­va­jú­ca de­sa­ti­na z Af­ri­ky, Aus­trá­lie a Oceánie. V tých­to šta­tis­ti­kách zoz­bie­ra­ných Me­dzi­ná­rod­nou te­le­ko­mu­ni­kač­nou úniou (ITU) sa po­va­žu­je za pou­ží­va­te­ľa ten, kto má v do­mác­nos­ti prís­tup k inter­ne­tu. Ne­roz­li­šu­je sa pri tom druh pri­po­je­nia a ani vek oby­va­te­ľa. Ak te­da nap­rík­lad v jed­nom by­te ži­je päť­člen­ná ro­di­na a ma­jú zria­de­né inter­ne­to­vé pri­po­je­nie, po­čí­ta sa všet­kých päť osôb.

Do šta­tis­ti­ky sa, nao­pak, ne­za­po­čí­ta­va­jú oso­by, kto­ré sa k inter­ne­tu pri­pá­ja­jú len v prá­ci či na cu­dzích mies­tach, pre­to­že ich po­čet jed­no­du­cho ne­mož­no zis­tiť tak, aby sa nep­rek­rý­va­li s do­má­ci­mi pou­ží­va­teľ­mi. Naj­viac inter­ne­to­vých pou­ží­va­te­ľov má Čí­na, je ich 641 mi­lió­nov, čo je tak­mer po­lo­vi­ca oby­va­teľ­stva da­nej kra­ji­ny. Na dru­hom mies­te je USA s 279 mi­lión­mi pou­ží­va­te­ľov, čo však už tvo­rí tak­mer 80 % mies­tnych oby­va­te­ľov.

Na tre­ťom mies­te je In­dia, kto­rá má so svo­ji­mi 279 mi­lión­mi pou­ží­va­te­ľov eš­te veľ­ký pries­tor na rast, pre­to­že v jej prí­pa­de  80 % oby­va­te­ľov prís­tup k inter­ne­tu ne­má. Na štvr­tom a pia­tom mies­te je Ja­pon­sko a Bra­zí­lia, pri­čom obe kra­ji­ny pris­pie­va­jú do sve­to­vých šta­tis­tík o nie­čo viac ako 100 mi­lión­mi pou­ží­va­te­ľov. Slo­ven­sku pat­rí 71. prieč­ka s poč­tom 4,5 mi­lió­na pou­ží­va­te­ľov, čo je 82 % mies­tnej po­pu­lá­cie. Z hľa­dis­ka inter­ne­to­vej pe­net­rá­cie sú na tom naj­hor­šie af­ric­ké štá­ty ako Erit­rea, So­mál­sko či Etió­pia, kde je mie­ra pri­po­je­nia me­dzi 1 až 2 % oby­va­teľ­stva. Nao­pak, naj­lep­šie je na tom ma­lé ko­rá­lo­vé súos­tro­vie Ber­mu­da so 75 000 oby­va­teľ­mi, kde je inter­ne­to­vá pe­net­rá­cia 98 %. Do pr­vej päť­ky pat­rí ďa­lej Ka­tar, Bah­rajn, Is­land a Nór­sko, kto­rých pe­net­rá­cia sa po­hy­bu­je me­dzi 96 a 97 %.

Jazyky.png

Na webo­vých strán­kach do­mi­nu­je an­glic­ký text

Akým ja­zy­kom sa na inter­ne­te ho­vo­rí naj­viac? Po­kiaľ od­hliad­ne­me od rod­né­ho ja­zy­ka pou­ží­va­te­ľov a za­me­ria­me sa na ja­zyk textu, toh­to­roč­né dá­ta uka­zu­jú, že naj­roz­ší­re­nej­ším ja­zy­kom textov je cel­kom nep­rek­va­pi­vo an­glič­ti­na. Ten­to ja­zyk pou­ží­va až 55,7 % inter­ne­to­vých strá­nok. Dá­ta naz­hro­maž­di­la spo­loč­nosť W3Techs, kto­rá sa za­obe­rá zbe­rom webo­vých šta­tis­tík, pri­čom vy­chá­dza len z dát 10 mi­lió­nov naj­nav­šte­vo­va­nej­ších webov, aby sa tak vy­lú­čil do­sah do­mé­no­vých spa­me­rov. Sub­do­mé­ny da­ných strá­nok sa zá­ro­veň ne­za­po­čí­ta­va­li ako sa­mos­tat­né weby, aby šta­tis­ti­ku ne­ga­tív­ne neov­plyv­ňo­va­li. Os­tat­né ja­zy­ky ma­jú za­stú­pe­nie znač­ne men­šie. Na dru­hom mies­te sa umies­tni­la nem­či­na so 6,1 % webo­vé­ho ob­sa­hu, na tre­tom ruš­ti­na s 5,8 %, nas­le­do­va­ná ja­pon­či­nou (5,1 %), špa­niel­či­nou (4,7 %) a fran­cúz­šti­nou (4,1 %). Čín­šti­na je prek­va­pi­vo až na sied­mom mies­te s po­die­lom 2,9 %. Z kra­jín V4 ve­die v po­ra­dí de­sia­ta poľ­šti­na (1,7 %). Češ­ti­na dr­ží 15. mies­to s 0,7 % webo­vé­ho ob­sa­hu a ma­ďar­či­na 23. mies­to s 0,3 %. Slo­ven­či­ne pat­rí 26. mies­to s 0,2 %. Tie­to po­me­ry sa však vzhľa­dom na dvoj­ná­sob­ný (Čes­ko a Ma­ďar­sko), res­pek­tí­ve se­dem­ná­sob­ný po­čet oby­va­te­ľov (Poľ­sko) da­jú oča­ká­vať.

Prie­mer­ná rých­losť do­má­cich inter­ne­to­vých li­niek

Rých­losť inter­ne­to­vej lin­ky je nie­čo, na čo ve­ľa nie­len tých zdat­nej­ších inter­ne­to­vých pou­ží­va­te­ľov po­čú­va. V dneš­nej do­be clou­do­vých slu­žieb a on-li­ne HD vi­dea by už nik­to ne­do­ce­nil pri­po­je­nie, kto­ré sťa­hu­je ob­rá­zok JPEG nie­koľ­ko de­sia­tok se­kúnd. Prie­mer­ná rých­losť inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia vo sve­te je v sú­čas­nos­ti 3,9 Mbit/s, te­da ani nie 0,5 MB/s. To je o 24 % viac než mi­nu­lý rok a s mie­rou sú­čas­né­ho ras­tu sa oča­ká­va, že tá­to hod­no­ta stúp­ne na 4 Mbit/s eš­te v prie­be­hu toh­to ro­ka.

Do tých­to me­ra­ní, sa­moz­rej­me, nie sú za­po­čí­ta­va­né rých­los­ti, aké do­sa­hu­jú me­dzi­kon­ti­nen­tál­ne op­tic­ké spo­je­nia (chr­bti­co­vé sie­te), ale tie, kto­ré sa via­žu na kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov. Dos­tup­né šta­tis­ti­ky po­chá­dza­jú z pra­vi­del­ných re­por­tov spo­loč­nos­ti Aka­mai Tech­no­lo­gies, kto­rá pre­vádz­ku­je ob­rov­skú dá­to­vú dis­tri­buč­nú sieť (con­tent dis­tri­bu­tion network) po­zos­tá­va­jú­cu z veľ­ké­ho množ­stva dá­to­vých cen­tier po ce­lom sve­te (viac ako 100 000 server­ov).

Jej služ­by vy­uží­va mno­ho aj tých naj­výz­nam­nej­ších IT spo­loč­nos­tí, kto­ré po­mo­cou nej dis­tri­buu­jú dá­ta k svo­jim zá­kaz­ní­kom, lep­šie po­ve­da­né, k pou­ží­va­te­ľom. Čas­to ide nap­rík­lad o ak­tua­li­zá­cie prog­ra­mov, ov­lá­da­čov či ope­rač­né­ho sys­té­mu vrá­ta­ne Mic­ro­soft Win­dows. Po­kiaľ ne­ja­ká spo­loč­nosť vy­uží­va služ­by sie­te Aka­mai, pri sťa­ho­va­ní dát sa na­mies­to server­a vý­rob­cu auto­ma­tic­ky pri­po­jí­te na server Aka­mai s to­tož­ný­mi dá­ta­mi, kto­rý je k vám ob­vyk­le bliž­šie ale­bo má ne­po­rov­na­teľ­ne väč­ší tok dá­to­vej lin­ky, ako by vám pos­ky­to­val ma­ji­teľ da­ných dát.

internet-01.jpg

Naj­rý­chlej­šie inter­ne­to­vé pri­po­je­nie na sve­te má bez­kon­ku­ren­čne Juž­ná Kó­rea. Prie­mer­ná rých­losť kon­co­vých li­niek v tej­to kra­ji­ne je 23,6 Mbit/s (2,95 MB/s). Na dru­hom mies­te je Ja­pon­sko s prie­me­rom 14,6 Mbit/s, nas­le­do­va­né Hon­gkon­gom s 13,3 Mbit/s. Zos­tá­va­jú­cich se­dem prie­čok pr­vej de­siat­ky pat­rí európ­skym kra­ji­nám v roz­sa­hu prie­mer­ných rých­los­tí 10,7 až 12,7 Mbit/s. Trón na na­šom kon­ti­nen­te dr­ží Švaj­čiarsko, pri­čom za po­zor­nosť sto­jí naj­mä su­sed­ná Čes­ká re­pub­li­ka, kto­rej pat­rí s prie­mer­nou rých­los­ťou 11,2 Mbit/s ôs­ma prieč­ka v ce­los­ve­to­vom reb­ríč­ku. USA ob­sa­dzu­je dva­nás­te mies­to s prie­mer­nou rých­los­ťou 10,5 Mbit/s.

Po­kiaľ od­hliad­ne­me od pop­red­nej Čes­kej re­pub­li­ky, os­tat­né štá­ty V4 sú z hľa­dis­ka prie­mer­ných rých­los­tí do­má­cich inter­ne­to­vých li­niek veľ­mi vy­rov­na­né. Pat­rí im 29., 30. a 31. mies­to. Prie­mer­ná rých­losť v Ma­ďar­sku a v Poľ­sku je 7,5 Mbit/s, na Slo­ven­sku je to 7,3 Mbit/s. Za na­mi za­os­tá­va nap­rík­lad Špa­nielsko (7,2), Fran­cúz­sko (6,6) či Ta­lian­sko (5,2). Za­ují­ma­vé sú hod­no­ty z kra­ji­ny, kto­rá ma­jú naj­viac inter­ne­to­vých pou­ží­va­te­ľov. Čí­ne pat­rí to­tiž 79. prieč­ka s prie­mer­nou rých­los­ťou 3,2 Mbit/s. Eš­te hor­šie je na tom In­dia (118. mies­to), kto­rej 279 mi­lió­nov inter­ne­to­vých pou­ží­va­te­ľov pris­tu­pu­je na inter­net s prie­mer­nou rých­los­ťou len 1,7 Mbit/s (212 kB/s). V tom­to ro­ku exis­tu­je eš­te päť kra­jín, kto­rých prie­mer­ná rých­losť je men­šia ako 1 Mbit/s. Ide o Bo­lí­viu, Ka­me­run, Botswanu a Je­men, kde je prie­mer na hod­no­te 0,9 Mbit/s a na­po­kon eš­te o Lí­byu, kto­rá ob­sa­dzu­je úpl­ne pos­led­nú prieč­ku s prie­me­rom 0,5 Mbit/s (60 kB/s).

Prie­mer­né rých­los­ti a roz­ší­re­nie rých­lych do­má­cich li­niek

Rôz­ne po­ma­lé lin­ky dá­ta vždy po­mer­ne skres­ľu­jú, a pre­to Aka­mai vy­tvá­ra sa­mos­tat­né šta­tis­tky aj pre ši­ro­ko­pás­mo­vé pri­po­je­nia (z an­glic­ké­ho broad­band). Pri nich be­rie do úva­hy len pri­po­je­nia s rých­los­ťou 4 Mbit/s a vy­ššie. V da­nej ka­te­gó­rii ďa­lej za­zna­me­ná­va, koľ­ko per­cent spo­je­nia sa dá ozna­čiť za vy­so­ko­rý­chlos­tné ši­ro­ko­pás­mo­vé pri­po­je­nia (nad 10 Mbit/s) a koľ­ko za spo­je­nia prip­ra­ve­né na strea­mo­va­nie 4K ob­sa­hu (nad 15 Mbit/s). Na vr­cho­le reb­ríč­ka aj v tom­to prí­pa­de tró­ni Juž­ná Kó­rea, kde je prie­mer rých­los­tí ši­ro­ko­pás­mo­vé pri­po­je­nia na hod­no­te 68,5 Mbit/s (8,56 MB/s). Za ňou nas­le­du­jú Hon­gkong (66,0 Mbit/s ) a Sin­ga­pur (57,7 Mbit/s). Z Euró­py je na tom prek­va­pi­vo naj­lep­šie Ru­mun­sko, kto­ré­mu pat­rí šies­ta prieč­ka s 54,4 Mbit/s, a aj Lo­tyš­sko, kto­ré­mu prie­mer­ná rých­losť 48,6 Mbit/s za­bez­pe­či­la ôs­me mies­to. Sve­to­vý prie­mer má hod­no­tu 21,2 Mbit/s.

internet-02.jpg

Tie­to dá­ta sú však sa­my ose­be me­nej dô­le­ži­té, pre­to­že vhod­nej­šie je po­zrieť sa na to, koľ­ko per­cent pou­ží­va­te­ľov v da­ných kra­ji­nách to­to ši­ro­ko­pás­mo­vé pri­po­je­nie pou­ží­va. Na pr­vom mies­te je nep­rek­va­pi­vo Juž­ná Kó­rea, kde má inter­ne­to­vé pri­po­je­nie s rých­los­ťou 4 Mbit/s (0,5 MB/s) a vy­ššou až 94 % pou­ží­va­te­ľov. Dru­há prieč­ka pat­rí Bul­har­sku, kde sú ta­ké­to rých­los­ti mi­ni­mom pre 93 % pou­ží­va­te­ľov, nas­le­do­va­né tre­tím Švaj­čiarskom s 93 % ši­ro­ko­pás­mo­vých do­má­cich li­niek. Si­tuácia sa mier­ne zme­ní v prí­pa­de, keď za­čne­me brať do úva­hy len do­má­ce pri­po­je­nia s rých­los­ťou 10 Mbit/s (1,25 MB/s).

Pr­vú po­zí­ciu si za­cho­vá Juž­ná Kó­rea, kde má as­poň ta­ké­to rých­le pri­po­je­nie 77 % pou­ží­va­te­ľov. Za ňou nas­le­du­je Ja­pon­sko (54 %) a Švaj­čiarsko (45 %). Do pr­vej de­siat­ky sa v tom­to prí­pa­de dos­ta­ne aj Čes­ká re­pub­li­ka, kde má viac ako 10 Mbit pri­po­je­nie 34 % pou­ží­va­te­ľov. Mi­ni­mál­nu rých­losť 15 Mbit/s (1,87 MB/s) má v do­mác­nos­ti 60 % inter­ne­to­vých pou­ží­va­te­ľov v Juž­nej Kó­rei. Ide o bez­kon­ku­ren­čne naj­lep­ší stav na sve­te, keď­že v dru­hom Ja­pon­sku má ta­ké­to pri­po­je­nie už len 32 % pou­ží­va­te­ľov. V pr­vej de­siat­ke sa aj v tom­to prí­pa­de udr­ža­la Čes­ká re­pub­li­ka, kde si mi­ni­mál­ne 15 Mbit rých­los­ti uží­va 17 % do­mác­nos­tí pri­po­je­ných na inter­net.

Kom­plet­né po­ra­die pr­vej de­siat­ky si mô­že­te po­zrieť v ta­buľ­ke. Slo­ven­sko znač­ne za­os­tá­va. Prie­mer­ná rých­losť ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho pri­po­je­nia je u nás sí­ce 32,1 Mbit/s, čo je 4 MB/s (39. prieč­ka), ale dá­ta skres­ľu­je len re­la­tív­ne ma­lý po­čet šťas­tliv­cov. Inter­ne­to­vú lin­ku, kto­rá je schop­ná do­siah­nuť rých­losť 4 Mbit/s (0,5 MB/s), ma­jú u nás len dve tre­ti­ny inter­ne­to­vých pou­ží­va­te­ľov (66 %), za čo nám pat­rí 38. prieč­ka v reb­ríč­ku. V prí­pa­de li­niek do­sa­hu­jú­cich 10 Mbit/s nám pat­rí 33. prieč­ka s 15 % pou­ží­va­te­ľov a na­po­kon pri 15 Mbit/s zas 29. prieč­ka so 7,6 %. Sve­to­vý prie­mer je na úrov­ni 56, resp. 21 a 11 %.

internet-03.jpg

Kto si uží­va naj­rý­chlej­šie mo­bil­né dá­to­vé pri­po­je­nia?

Po­die­lo­vé dá­ta o mo­bil­ných pri­po­je­niach sa tý­ka­jú te­le­fó­nov, tab­le­tov a no­te­boo­kov, kto­ré sa pri­pá­ja­jú k server­om Aka­mai pros­tred­níc­tvom mo­bil­ných ope­rá­to­rov. Be­rú sa pri tom do úva­hy dá­ta s roz­poz­na­teľ­ný­mi špe­ci­fic­ký­mi vlas­tnos­ťa­mi mo­bil­né­ho inter­ne­tu, te­da nap­rík­lad pri­po­je­nie cez 3G sieť ale­bo ED­GE. Aka­mai v tom­to prí­pa­de ne­zos­ta­vu­je ce­los­ve­to­vý reb­rí­ček. Zve­rej­ňu­je však dá­ta o 56 štá­toch, v kto­rých sú mo­bil­né pri­po­je­nia na­toľ­ko roz­ší­re­né, že tvo­ria re­le­van­tnú vzor­ku (v Af­ri­ke sú to nap­rík­lad len Egypt, Ma­ro­ko a Juž­ná Af­ri­ka).

Aj v prí­pa­de mo­bil­né­ho inter­ne­tu sú na tom naj­lep­šie oby­va­te­lia Juž­nej Kó­rey, kde prie­mer­ná rých­losť do­sa­hu­je 14,7 Mbit/s. Ide zá­ro­veň o je­di­nú kra­ji­nu na sve­te, kde je prie­mer vy­šší ako 10 Mbit/s. Do roz­sa­hu 4 až 10 Mbit/s sa však už zmes­tí 20 ďal­ších kra­jín a tu tre­ba po­ve­dať, že Slo­ven­sko pat­rí k tým naj­lep­ším. Spo­loč­ne s Dán­skom mu to­tiž so 7 Mbit/s pat­rí tre­tia a štvr­tá prieč­ka. Na dru­hom mies­te je Uk­ra­ji­na so 7,3 Mbit/s. Prie­mer rých­los­tí mo­bil­né­ho pri­po­je­nia je v su­sed­nej Čes­kej re­pub­li­ke 4,9 Mbit/s. V USA je to 5,5 Mbit/s.

Z poh­ľa­du po­me­ru ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho pri­po­je­nia, za kto­ré sa po­va­žu­je rých­losť 4 Mbit/s a vy­ššia, sa k server­om Aka­mai pri­po­jo­va­lo 78 % všet­kých mo­bil­ných spo­je­ní z Juž­nej Kó­rey. Eš­te viac to bo­lo z Dán­ska (84 %), Švéd­ska (81 %) a Uk­ra­ji­ny (91 %). Na Slo­ven­sku šlo o 71 % mo­bil­ných pri­po­je­ní.« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter