Cenový tip v strednej triede: Huawei Ascend G620s

Mo­del G620s je nás­tup­com tej­to mo­de­lo­vej sé­rie a na tr­hu si bu­de po­čí­nať dob­re. Má na to hneď nie­koľ­ko dô­vo­dov. Jed­nak ce­na, na kto­rú sú pou­ží­va­te­lia cit­li­ví. No dru­hým fak­to­rom sú tech­nic­ké pa­ra­met­re a prí­jem­né vy­ho­to­ve­nie. Náj­de­te ho aj v po­nu­ke ope­rá­to­rov Oran­ge a O2. V ce­ne už od 1 EUR. Ce­na je vždy zá­vis­lá na vý­be­re pau­šá­lu.

Vy­ho­to­ve­nie

Te­lo te­le­fó­nu je z plas­tu. Konštruk­cia ni­jak ne­vy­bo­ču­je zo za­beh­nu­té­ho štan­dar­du a prav­du po­ve­diac v tej­to ce­no­vej re­lá­cii nie je ani pries­tor na po­ku­sy. Vý­rob­ca te­da išiel na is­to­tu a prip­ra­vil te­lo, kto­ré sa po­hodl­ne dr­ží v ru­ke a nie­čo aj vy­dr­ží. Pá­dy na tvr­dú zem pre­žiť ne­mu­sí, no vý­raz­ne zdr­sne­ná za­dná časť od­olá škra­ban­com a ove­ri­li sme si, že sa ani príl­iš neš­mý­ka na hlad­kých povr­choch. Za­dná stra­na má 8 MPix fo­toa­pa­rát a LED di­ódu. Na boč­nej hra­ne sú tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a vy­pnu­tie dis­ple­ja. Chvá­li­me ich umies­tne­nie a sme ra­di, že vý­ro­ba neumies­tnil tla­čid­lo na vy­pnu­tie na hor­nú hra­nu. Tu je len audio ko­nek­tor. Spod­ná hra­na má mic­roUSB ko­nek­tor. Na umies­tne­nie SIM kar­ty je pot­reb­né od­ob­rať za­dný kryt, to pla­tí aj pre vkla­da­nie mic­roSDHC kar­ty. Aku­mu­lá­tor je vid­no, no nie je vy­me­ni­teľ­ný. Z prak­tic­ké­ho hľa­dis­ka sme vlas­tne ani vy­me­ni­teľ­ný aku­mu­lá­tor neo­ča­ká­va­li, ne­po­va­žu­je­me to to­tiž za pot­reb­né. Vý­ho­dou ta­kis­to je, že vy­bra­tie pa­mä­ťo­vej kar­ty nie je brá­ne­né prá­ve aku­mu­lá­to­rom. Eš­te je to po­mer­ne čas­tý jav v tej­to a niž­šej trie­de a nie je nám cel­kom jas­né, pre­čo sa vý­rob­co­via uchy­ľu­jú k tej­to konštruk­cii. Huawei od­la­dil aj vnú­tor­né te­lo. Na vnú­tor­nej stra­ne kry­tu je vid­no aj an­té­na na NFC. Ok­rem to­ho má te­le­fón aj LTE. To z ne­ho ro­bí za­ují­ma­vý mo­del, čo sa tý­ka dá­to­vej ko­nek­ti­vi­ty.

HUA_Ascend_G620S_05.jpg

Vý­ba­va a sof­tvér

Te­le­fón po­há­ňa 4-jad­ro­vý CPU Snap­dra­gon 410 na frek­ven­cii 1,2 GHz. Pri bež­nom pou­ží­va­ní te­le­fó­nu sme ne­zaz­na­me­na­li ne­ja­ké spo­ma­le­nie. Is­te, pri ná­roč­nej­ších prog­ra­moch je cí­tiť ob­čas­ná vá­ha­vosť, no svoj po­diel má na tom aj 1 GB ope­rač­nej pa­mä­ti. Zá­klad­ná pa­mäť 8 GB vo for­me úlož­né pries­to­ru ne­vydr­ží dl­ho. Naj­viac mies­ta za­be­rú ap­li­ká­cie, sem tam ne­ja­ká hra a vlas­tné dá­ta pou­ží­va­te­ľa. Vlo­že­nie vlas­tnej pa­mä­ťo­vej kar­ty te­da od­po­rú­ča­me.

Prek­va­pe­ním bo­lo pou­ži­tie naj­nov­šie­ho OS An­droid Kit­Kat 4.4.4. Za­tiaľ čo iní vý­rob­co­via ma­jú ver­ziu 4.4.2 ale­bo v tom lep­šom prí­pa­de ak sa chcú blys­núť 4.4.3, tu je do­siah­nu­tý maximál­ny up­da­te. Otáz­kou však bu­de mož­nosť up­gra­du až na Lo­li­pop. O tom je za­tiaľ pred­čas­né ho­vo­riť. Viac ako tech­nic­ké pa­ra­met­re u niek­to­rých vý­rob­cov za­vá­ži ocho­ta pod­po­ro­vať vy­bra­ný mo­de­lo­vý rad a pos­ky­to­vať mu servis aj do bu­dúc­na.

EMUI 2.3 je roz­hra­nie, kto­ré naz­va­lo Huawei pre svo­je te­le­fó­ny. Je ne­za­me­ni­teľ­né s iný­mi aj pre­to, že vy­ne­cha­lo hlav­né me­nu. Má­te tak mož­nosť ap­li­ká­cie trie­diť len na hlav­ných ob­ra­zov­kách a do prie­čin­kov. Je to sí­ce v po­ní­ma­ní An­droi­du zme­na, ale zvyk­li sme si na ňu. Je dos­ta­toč­ne rých­le a aj gra­fic­ky dob­re zvlád­nu­té. To­to ur­či­te ne­bu­de pre­káž­ka pri je­ho vý­be­re a sme ra­di, že je tu ta­ké­to roz­hra­nie. Naj­mä pre tých, kto­rí sa v sple­ti rôz­nych me­nu moc ne­vyz­na­jú. Gra­fic­ké té­my sú ďal­šou zá­le­ži­tos­ťou, kde As­cend G620s vy­ni­ká. Má­te ich dos­ta­tok už v zá­klad­nej in­šta­lá­cii, ďal­šie sú dos­tup­né on-li­ne. Zme­nia nie­len ta­pe­ty, vzhľad a fa­reb­nosť sys­té­mu a ikon, ale aj ob­ra­zov­ku uzam­knu­tia. Na­vy­še si pri kaž­dej té­me vy­be­rá­te ako moc má jej zme­na ov­plyv­niť sys­tém. Je to skve­lé a rých­lo si na to zvyk­ne­te.

Fo­toa­pa­rát je dos­ta­toč­ne rých­ly na bež­né fo­te­nie, prí­jem­ne prek­va­pi­la aj ver­nosť ko­rek­cie fa­rieb pri rôz­nych ty­poch os­vet­le­nia. Po­zor­nosť od­po­rú­ča­me upria­miť na vi­deo. Od za­čiat­ku nah­rá­va­nia je os­tré s vy­vá­že­nou expo­zí­ciou. To­to by sme roz­hod­ne ne­ča­ka­li. Roz­lí­še­nie je sí­ce v HD ale kva­lit­nej­šie ako in­de vo ver­zii FHD.

Hod­no­te­nie

spra­co­va­nie te­la
bez ne­žia­du­cich spo­ma­ľo­va­ní pri bež­nej prá­ci
fo­toa­pa­rát
vý­drž aku­mu­lá­to­ru
naj­nov­šia ak­tua­li­zá­cia An­do­rid Kit­Kat
nad­stav­ba od Huawei
hmot­nosť

Ce­na: 179 EUR

Za­po­ži­čal: Huawei

Ver­dikt PC RE­VUE

Huawei As­cend G620s je vy­la­de­ný te­le­fón stred­nej trie­dy. Uro­bil na nás do­jem a roz­hod­ne si ho tre­ba spo­me­dzi iných všim­núť. Za vý­bor­nú ce­nu zís­ka­te spo­ľah­li­vý te­le­fón, kto­rý sa dob­re dr­ží v ru­ke, je dos­ta­toč­ne rých­ly na všet­ky bež­né čin­nos­ti a na zmar nep­rí­de ani fo­toa­pa­rát. Pre­ká­ža­la nám však vy­ššia hmot­nosť.

Galéria k článku:Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter