Garmin Dash Cam 20 – spoločník, ktorý nikdy nespí

To­to je su­per ka­me­ra, ur­če­ná do auto­mo­bi­lu na zá­znam uda­los­tí, kto­ré sa sta­nú po­čas je­ho pre­vádz­ky. Realizova­ný zá­znam po­tom pou­ži­je­te ako dô­kaz svo­jej ne­vi­ny. Dash Cam 20 od Gar­mi­nu je ka­me­ra so zá­zna­mom vi­dea v roz­lí­še­ní 1080p, 720p a WVGA (vždy s 30 fps), for­mát vi­dea je AVI. Zá­ro­veň je Dash Cam 20 vy­ba­ve­ný aj pri­jí­ma­čom GPS a za­zna­me­ná­va aj zvuk za­bu­do­va­ným mik­ro­fó­nom.

Ka­me­ra sa pri­pá­ja na čel­né sklo po­mo­cou dr­žia­ka. Umož­ňu­je nah­rá­va­nie ob­ra­zu so ši­ro­kým po­zo­ro­va­cím uh­lom, tak­že vi­dí­te ok­ra­je ces­ty, po­ra­dí si aj so zá­zna­mom drá­hy v no­ci. Na­pá­ja­nie sa reali­zu­je pri­po­je­ním adap­té­ra do ci­ga­re­to­vé­ho za­pa­ľo­va­ča, tu by sme však na zjed­no­du­še­nie in­šta­lá­cie pri­ví­ta­li dl­hší ká­bel (má oko­lo 1,5 met­ra). Ako dopl­nko­vé prís­lu­šen­stvo exis­tu­je aj 5-met­ro­vý ká­bel, kto­rý umož­ňu­je in­šta­lá­ciu tej­to ka­me­ry do­za­du.

Video:

Pred­sta­vu­je­me ka­me­ru do au­ta Gar­min Dash Cam 20. Je kom­pak­tná a dob­re za­zna­me­ná­va ob­raz po­čas dňa aj v no­ci.

Po nain­šta­lo­va­ní ka­me­ra fun­gu­je úpl­ne auto­ma­tic­ky: po naš­tar­to­va­ní au­ta sa za­pne nah­rá­va­nie a po vy­pnu­tí sa za­se ukon­čí. Ide o cyk­lic­ký zá­znam uda­los­tí na do­da­nú kar­tu mic­roSD s ka­pa­ci­tou 4 GB, Dash Cam však pod­po­ru­je kar­ty do ka­pa­ci­ty 32 GB. Po pár se­kun­dách pre­vádz­ky dis­plej, na kto­rom sa zob­ra­zu­je za­zna­me­ná­va­ný ob­raz, zní­ži jas, aby tak zby­toč­ne ne­ru­šil po­sád­ku vo­zid­la. Po­kiaľ G-sen­zor za­re­gis­tru­je náh­lu zme­nu zrý­chle­nia, zá­znam sa us­cho­vá a nep­re­ma­že sa, po­kiaľ to pou­ží­va­teľ ma­nuál­ne ne­za­dá. Za­zna­me­ná sa 8-mi­nú­to­vé vi­deo, pri­čom v zá­zna­me sa na­chá­dza­jú aj oka­mi­hy pred vzni­kom uda­los­ti. Po­kiaľ pot­re­bu­je­te, mô­že­te aj ma­nuál­ne ozna­čiť prís­luš­ný ča­so­vý úsek na za­pa­mä­ta­nie, aj keď žiad­na uda­losť ne­nas­ta­la (napr. cest­ný pi­rát pred va­mi).

Vi­deo­záz­na­my sú vy­ba­ve­né ča­so­vou znač­kou a geo­sú­rad­ni­ca­mi, pou­ží­va­teľ tak pres­ne vie, akou rých­los­ťou šiel, akým sme­rom a kde sa na­chá­dzal v ča­se uda­los­ti. K to­mu má aj audio­záz­nam zvu­ku v ka­bí­ne au­ta. Aby sa vznik­nu­tá uda­losť da­la za­zna­me­nať vo vy­ššej kva­li­te, ka­me­ra umož­ňu­je aj fo­tog­ra­fo­vať. Roz­lí­še­nie sní­ma­ča v ka­me­re je 3 Mpx a hmot­nosť ce­lé­ho za­ria­de­nia je 121 gra­mov. Špe­cia­li­tou tej­to ka­me­ry je zob­ra­zo­va­nie sta­tic­kých ra­da­rov z da­ta­bá­zy na dis­ple­ji prís­tro­ja.

GarminDshCam2.jpg

Vý­ho­da Gar­min Dash Cam 20 je kom­pak­tné vy­ho­to­ve­nie

Na za­bu­do­va­nú ba­té­riu mož­no pre­vádz­ko­vať tú­to ka­me­ru jed­nu ho­di­nu. Uh­lo­prieč­ka dis­ple­ja je 2,3 pal­ca a ide o TFT LCD. Ob­raz sa dá preh­rá­vať na tom­to dis­ple­ji ale­bo po pri­po­je­ní kar­ty mic­roSD do smar­tfó­nu, tab­le­tu či po­čí­ta­ča, pri­čom pre­ne­se­né úda­je mož­no ďa­lej spra­cú­vať. Ka­me­ra exis­tu­je aj v lac­nej­šom vy­ho­to­ve­ní Dash Cam 10, a to bez pri­jí­ma­ča GPS.

GarminDshCam3.jpg

Ka­me­ru si in­šta­lu­je­te jed­no­du­cho na pred­né sklo v aute a zob­ra­zu­je aj da­ta­bá­zu rých­los­tných ra­da­rov

Veľ­ká vý­ho­da tej­to ka­me­ry je jej kom­pak­tnosť, dá sa te­da uk­ryť pod hor­ný lem ok­na. Pri poh­ľa­de zvon­ka nie je až tak vi­di­teľ­ná. To je pri pou­ži­tí na Slo­ven­sku dosť dô­le­ži­té. Pre­vádz­ko­vá tep­lo­ta je od - 20 do +55 °C.

Ce­na: 229,99 EUR (Dash Cam 10 je v ce­ne 199,99 EUR), 5-met­ro­vý na­pá­ja­cí ká­bel 19,99 EUR
Za­po­ži­čal: Gar­min

Zdroj: PCR 10/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter