Zaujímavosti z výstavy Computex 2014

 Aj v tom­to čís­le sa vra­cia­me k vý­sta­ve Com­pu­tex na Taiwane, dl­ží­me vám to­tiž doj­my z vý­sta­vy ako cel­ku. Po­nú­ka­me vám te­da vý­ber naj­zau­jí­ma­vej­ších tech­no­lo­gic­kých tren­dov aj ne­ná­pad­ných drob­nos­tí.

Dva­ja naj­dô­le­ži­tej­ší hrá­či na po­li pro­ce­so­rov si svo­je veľ­ké ozná­me­nia buď ne­cha­li unik­núť vop­red, ale­bo šet­ri­li na nes­kôr. Doč­ka­li sme sa te­da pred­ví­da­né­ho uve­de­nia no­vých pro­ce­so­rov Haswell od In­te­lu, o kto­rých sme vám pri­nies­li pres­né in­for­má­cie už pred Com­pu­texom. Na kľú­čo­vej pred­náš­ke In­te­lu sa pre­to hlav­nou no­vin­kou sta­lo uve­de­nie pro­ce­so­rov Broadwell so 14 nm vý­ro­bou, o kto­rých sme pí­sa­li už mi­nu­le. In­tel tiež tla­čí na vý­rob­cov pa­ne­lov, aby sa čo naj­skôr dos­ta­li na trh 4K mo­ni­to­ry s ce­nou od 400 USD.

A na­ko­niec sme sa doč­ka­li aj nie­koľ­kých in­for­má­cií o vzdia­le­nej­šej ge­ne­rá­cii pro­ce­so­rov s ozna­če­ním Sky­la­ke, kto­rá by vraj do ro­ku 2016 ma­la viesť k os­lo­bo­de­niu po­čí­ta­čov od káb­lov. Po­čí­ta­če s tým­to CPU, či skôr SoC, bu­dú mať mož­nosť na di­aľ­ku nie­len pre­ná­šať bež­né dá­ta, ale aj vi­deo, bez­drô­to­vo sa do­ko­vať, ba do­kon­ca aj na­bí­jať.

Ob­raz sa bu­de pre­ná­šať po­mo­cou no­vej ge­ne­rá­cie tech­no­ló­gie WiGig, kto­rá je trik­rát rých­lej­šia než štan­dard Wi-Fi 802.11ac. Bez­drô­to­vé na­bí­ja­nie sa bu­de di­ať po­mo­cou tech­no­ló­gie mag­ne­tic­kej re­zo­nan­cie, kto­rou vie In­tel už te­raz do­dá­vať 20 W ener­gie, pri­čom vý­voj bu­de nap­re­do­vať aj vďa­ka člen­stvu In­te­lu v alian­cii A4WP. Tú tvo­ria spo­loč­nos­ti ako Fu­jit­su, Dell, Sam­sung, Qual­comm a ďal­šie.

Stá­nok AMD ok­rem im­pre­sív­ne­ho de­ma tech­no­ló­gie Free­sync na za­bez­pe­če­nie do­ko­na­le ply­nu­lé­ho zob­ra­ze­nia bol ve­no­va­ný hlav­ne no­te­boo­kom. Fir­ma to­tiž na Com­pu­texe pred­sta­vi­la svo­ju lí­niu pro­ce­so­rov Ka­ve­ri pre mo­bil­né za­ria­de­nia. Tie po­nú­ka­jú vcel­ku za­ují­ma­vú al­ter­na­tí­vu k níz­ko­na­pä­ťo­vým pro­ce­so­rom Haswell. In­tel sí­ce stá­le ve­die v schop­nos­ti do­siah­nuť naj­niž­šie TDP, te­da spot­reb­né čís­la, no AMD za­se po­nú­ka veľ­mi za­ují­ma­vé kom­bi­ná­cie vý­ko­nu, spot­re­by a ce­ny vo vy­ššom vý­ko­no­vom seg­men­te.

Naj­sil­nej­šia strán­ka Ka­ve­ri je in­teg­ro­va­ná gra­fic­ká kar­ta, kto­rá si po­ra­dí aj so stred­ne ná­roč­ný­mi hra­mi a mo­der­ný­mi gra­fic­ký­mi en­gin­mi, na­vy­še pod­po­ru­je tech­no­ló­giu TrueAudio. Naj­vý­kon­nej­ší mo­del ne­sie ozna­če­nie AMD FX-7600P a má TDP 35 W, naj­šetr­nej­ší má ozna­če­nie AMD A6 PRO-7050B a má TDP 17 W. Na no­vú lí­niu pro­ce­so­rov rea­go­va­li aj vý­rob­co­via no­te­boo­kov pred­sta­ve­ním mno­hých no­vých mo­de­lov, z kto­rých nás os­lo­vi­li naj­viac ce­no­vo dos­tup­né mo­de­ly HP Eli­te­book 700 s veľ­kos­ťa­mi od 12,5 do 15,6 pal­ca a ce­na­mi pod 800 do­lá­rov.

Vi­de­li sme via­ce­ro sľub­ných no­vých tech­no­ló­gií do pre­nos­ných za­ria­de­ní, naj­svet­lej­šiu bu­dúc­nosť oča­ká­va­me pri dvoch, kto­ré pred­sta­ví­me bliž­šie. Pr­vá z nich je ohý­ba­teľ­ná ba­té­ria od spo­loč­nos­ti Pro­Lo­gium, kto­rá pou­ží­va kom­bi­ná­ciu ohyb­né­ho tla­če­né­ho spo­ja a tu­hé­ho lí­tio­vo-ke­ra­mic­ké­ho elek­tro­ly­tu. Ba­té­ria je vskut­ku te­nuč­ká, ohý­ba sa ľah­ko a fun­gu­je do­kon­ca aj po pres­trih­nu­tí. Ideál­ne pou­ži­tie vi­dí­me hlav­ne v rôz­nych no­si­teľ­ných za­ria­de­niach, v hrub­šej a vý­kon­nej­šej ver­zii aj v smart ho­din­kách.

Dru­há sľub­ná tech­no­ló­gia je mag­ne­tic­ká klá­ves­ni­ca od spo­loč­nos­ti Dar­fon. Na od­pu­dzo­va­nie klá­ve­sov sa vy­uží­va mag­ne­tic­ká si­la, tak­že net­re­ba pou­ží­vať žiad­ne gu­mo­vé pr­vky, kto­ré ča­som strá­ca­jú kva­li­tu. Ich vy­ne­cha­ním sa na­vy­še ušet­rí mies­to, a tak klá­ves­ni­ca mô­že byť extrém­ne ten­ká. Je mož­né, že čer­stvo ozná­me­ný no­te­book ASUS Chi, nad kto­rým sme sa roz­plý­va­li v pre­doš­lom vy­da­ní,  vďa­čí za svo­je su­per­ten­ké roz­me­ry prá­ve tej­to klá­ves­ni­ci.

ddr4-adata.jpg

Jed­na z hlav­ných otá­zok v mys­li kaž­dé­ho žur­na­lis­tu na Com­pu­texe zne­la, či uvi­dí­me no­vú ge­ne­rá­ciu pa­mä­tí DDR4 a ako sa vý­rob­co­via po­pa­su­jú s ča­so­va­ním pa­mä­tí vzhľa­dom na ich ras­tú­cu pra­cov­nú frek­ven­ciu. Na pr­vú časť otáz­ky mô­že­me od­po­ve­dať áno, ale len tes­ne, pre­to­že väč­ši­na vý­rob­cov DDR4 len ozná­mi­la, prí­pad­ne vy­sta­vi­la, iba ADA­TA na­ko­niec uká­za­la aj funkč­ný mo­del s benchmar­kmi.

Na dru­hú časť otáz­ky po­tom od­po­ve­dá­me: nie príl­iš ús­peš­ne. Ča­so­va­cie pa­ra­met­re pa­mä­tí vy­le­te­li nao­zaj vy­so­ko, la­ten­cia naj­rý­chlej­šie­ho mo­de­lu DDR4 XPG Z1 s frek­ven­ciou 3200 MHz do­sa­hu­je CL16, po­mal­šie mo­de­ly s frek­ven­cia­mi 2133 ÷ 2400 MHz bu­dú mať naj­lep­šie la­ten­cie CL12. Pri­po­mí­na­me, že dru­há hlav­ná vý­ho­da po vy­šších frek­ven­ciách je niž­šia spot­re­ba (na­pá­ja­nie DDR4 bu­de štan­dar­dne 1,2 V, čo je pok­les o 0,3 V op­ro­ti DDR3).

  dockport.jpg

Aso­ciá­cia VE­SA, zos­ku­pe­nie roz­ho­du­jú­ce o štan­dar­doch v zob­ra­zo­va­ní vi­dea, pred­sta­vi­la po­čas Com­pu­texu no­vý pre­po­jo­va­cí štan­dard s náz­vom Doc­kPort. Ten kom­bi­nu­je do je­di­nej prí­poj­ky pre­nos vi­dea, pre­nos dát aj na­pá­ja­nie. Do­te­raz bo­lo tre­ba na pri­po­je­nie exter­ných za­ria­de­ní vy­uží­vať USB na dá­ta, HDMI, DVI ale­bo DP na vi­deo, pri­čom na­pá­ja­nie mu­se­li mať vlas­tné.

S Doc­kPor­tom od­pa­dá časť zlo­ži­tos­ti a re­du­ku­je sa aj množ­stvo ka­be­lá­že. Na pre­nos dát je v rám­ci Doc­kPor­tu vy­uži­tý štan­dard USB, na pre­nos ob­ra­zu štan­dard Dis­play­Port. Doc­kPort je pô­vod­ne pro­jekt spo­loč­nos­ti AMD, vy­ví­ja­ný v spo­lup­rá­ci s Texas Instru­ments ako reak­cia na roz­hra­nie Thun­der­bolt od In­te­lu.

corsair-gtx.jpg

Čo by ste po­ve­da­li na su­perrých­ly a extrém­ne od­ol­ný disk SSD na ces­ty, na­vy­še vo for­me ma­lič­ké­ho kľú­ča USB? Cor­sair ozná­mil vy­da­nie mo­de­lu Flash Voyager GTX, kto­rý po­nú­ka pre­no­so­vé rých­los­ti až 450 MB/s na čí­ta­nie a 350 MB/s pri zá­pi­se, pri­čom tre­ba, sa­moz­rej­me, pou­žiť pri­po­je­nie US­B3. SSD pod­po­ru­je TRIM, UASP aj SMART, ale to všet­ko mô­že­te po­koj­ne ho­diť za hla­vu a pou­ží­vať ho ako kľú­čik USB. Sym­pa­tic­ké je, že sa roz­beh­ne aj pri za­po­je­ní cez USB2, sa­moz­rej­me po­mal­šie, na­vy­še 128 GB ver­ziu zo­že­nie­te od 120 USD.

Plextor-M6e.jpg

Via­ce­ro vý­rob­cov pred­sta­vi­lo na Com­pu­texe dis­ky SSD for­má­tu M.2, kto­rý tým zjav­ne zís­ka­va na väč­šej hyb­nos­ti než al­ter­na­tív­ny SA­TA Express, a to na­priek to­mu, že vnút­ri ide v pod­sta­te o rov­na­kú my­šlien­ku, te­da vy­uži­tie zber­ni­ce PCI Express. Vý­ho­da PCI Express je vy­ššia šír­ka, tak­že naj­rý­chlej­šie SSD nie sú br­zde­né ob­me­dzenia­mi zber­ni­ce SA­TA. Mno­hé spo­loč­nos­ti chcú po­núk­nuť vý­ho­dy SSD na PCI Express aj ma­ji­te­ľom star­ších do­siek bez ko­nek­to­ra M.2, tak­že bo­lo ozná­me­ných via­ce­ro rie­še­ní so za­po­je­ním do dl­hé­ho slo­tu PCI Express.

Naj­ele­gan­tnej­šie si­tuáciu vy­rie­šil Plextor s mo­de­lom M6e, kto­rý je vlas­tne disk M.2 za­po­je­ný do re­duk­čnej kar­ty pre slot PCI Express. Pou­ží­va­teľ tak má mož­nosť v bu­dúc­nos­ti za­po­jiť disk pria­mo do M.2. Plextor na­vy­še zvo­lil vý­bor­ný po­mer ce­ny, ka­pa­ci­ty a rých­los­ti, nap­rík­lad mo­del PX-AG128M6e s ka­pa­ci­tou 128 GB a rých­los­ťou čí­ta­nia 770 MB/s (vy­še 150 MB nad maximom zber­ni­ce SA­TA) sto­jí len o nie­čo viac ako 150 eur.

epicgear.jpg

Jas­ným tren­dom bo­lo čo­raz väč­šie cie­le­nie Com­pu­texu na PC hrá­čov. Ten­to seg­ment tr­hu je v pos­led­nom ob­do­bí stá­le sil­nej­ší, pr­vé ge­ne­rá­cie hrá­čov sú v pro­duk­tív­nom ve­ku a na svo­ju ob­ľú­be­nú plat­for­mu ne­da­jú do­pus­tiť. Keď sa k to­mu pri­da­jú ús­pe­chy di­gi­tál­nej dis­tri­bú­cie, kde skve­lým prík­la­dom je ob­chod Steam, je jas­né, že PC je stá­le sil­ná her­ná plat­for­ma. My sme si všim­li pri­bú­da­jú­ci po­čet vý­rob­cov her­ných pe­ri­fé­rií, z no­vá­či­kov nás naj­viac os­lo­vi­la znač­ka Epi­cGear (pa­tria­ca pod spo­loč­nosť GeIL) so za­ují­ma­vý­mi ná­pad­mi, hlav­ne extrém­ne kon­fi­gu­ro­va­teľ­ný­mi klá­ves­ni­ca­mi s me­cha­nic­ký­mi spí­nač­mi či myš­kou s vo­li­teľ­ným re­ži­mom sní­ma­ča: op­tic­kým, la­se­ro­vým ale­bo obo­ma na­raz v hyb­rid­nom re­ži­me.

roccat.jpg

Spo­me­dzi her­ných my­ší bo­la jed­noz­nač­ne naj­viac re­vo­luč­nou no­vin­kou Roc­cat Tyon. Náj­de­te na nej ana­ló­go­vú páč­ku v pries­to­re na pa­lec, kto­rou mô­že­te nap­rík­lad ov­lá­dať nak­lá­pa­nie lie­ta­diel ale­bo vy­kú­ka­nie či iné pri­ra­di­teľ­né čin­nos­ti, kde sa ho­dí mať pod kon­tro­lou si­lu či rých­losť ak­cie. Na chr­bte myš­ky je za­se di­gi­tál­ny pre­pí­nač vy­klá­pa­teľ­ný do strán, tla­čid­lo Easy-shift sa pre­su­nu­lo na spod­ný ok­raj a prí­dav­né tla­čid­lá náj­de­te na krí­del­kách oko­lo hlav­ných tla­či­diel. Myš se­de­la v ru­ke do­ko­na­le, už aby sme tu ma­li vzor­ku na tes­ty.

corsair-itx.png

  zotac-zbox.jpg

Net­ra­dič­né skrin­ky pat­ri­li k naj­zau­jí­ma­vej­ším tren­dom Com­pu­texu. Naj­viac po­zor­nos­ti zís­ka­va­la hlav­ne stá­le po­pu­lár­nej­šia ka­te­gó­ria mi­ni­po­čí­ta­čov, z kto­rých vy­be­rá­me dvoch fa­vo­ri­tov. Tra­dič­nej­šie pô­so­bia­ci Cor­sair Grap­hi­te 380T je skrin­ka ITX pre hrá­čov, za­me­ra­ná na od­ol­nosť a po­ho­dlie pri pre­ná­ša­ní a zá­ro­veň schop­ná po­ňať naj­väč­šie gra­fic­ké kar­ty a ná­le­ži­te ich chla­diť. Nao­pak, na níz­ku spot­re­bu a ti­cho je za­me­ra­ný Zo­tac ZBOX Sphe­re, čo je rov­no kom­plet­ný mi­ni­po­čí­tač s mo­bil­ným pro­ce­so­rom In­tel, pa­mä­ťa­mi SO-DI­MM, ko­nek­ti­vi­tou Wi-Fi 802.11ac a Dis­play­Por­tom a šetr­ným zdro­jom s jed­nos­mer­ným na­pä­tím. A na­vy­še ob­vo­do­vý pá­sik svie­ti!

lian-stol.jpg

Z hľa­dis­ka net­ra­dič­ných skri­niek na veľ­ké po­čí­ta­če a pra­cov­né sta­ni­ce jas­ne ve­die no­vin­ka od Lian Li. DK-02X (exis­tu­je aj men­šia ver­zia DK-01X) je vlas­tne pra­cov­ný stôl, kto­rý je zá­ro­veň PC skrin­kou. Vý­hod­ný je ob­rov­ský pries­tor na kom­po­nen­ty, do väč­šej ver­zie do­kon­ca mô­že­te ok­rem po­čí­ta­ča E-ATX na pra­vej stra­ne zmes­tiť aj je­den ITX na ľa­vej stra­ne. Po­te­šia sa hlav­ne fa­nú­ši­ko­via vod­né­ho chla­de­nia, kto­rí tu náj­du mno­ho mies­ta na ra­diá­to­ry, po­dob­ne nad­še­ný bu­de kaž­dý, kto pra­cu­je s veľ­kým ob­je­mom mul­ti­mé­dií – skrin­ka má až 13 po­zí­cií na pev­né dis­ky. Zho­to­ve­ná je z hli­ní­ka s oce­ľo­vý­mi no­žič­ka­mi, v ba­le­ní náj­de­te 8 ven­ti­lá­to­rov a hmot­nosť bez osa­de­nia har­dvé­ru je 45 kíl. Uvá­dzacia ce­na väč­šej ver­zie je zľah­ka nad 1000 USD.

noctua.jpg

Spo­loč­nosť Noc­tua pra­cu­je na tech­no­ló­gii ak­tív­ne­ho tl­me­nia hlu­ku. Fun­gu­je na prin­cí­pe vy­tvo­re­nia zvu­ko­vej „proti­vl­ny“, kto­rá by sa­mot­ný hluk ven­ti­lá­to­ra ru­ši­la. Na ge­ne­ro­va­nie zvu­ku sú vy­uži­té ko­vo­vé pr­vky vo vr­tuľ­kách a ciev­ky v rá­mi­ku ven­ti­lá­to­ra, vďa­ka čo­mu mož­no lis­ty vr­tu­le roz­vib­ro­vať na po­ža­do­va­nú frek­ven­ciu. Vý­sled­ný chod, sa­moz­rej­me, nie je bez­hluč­ný, no vďa­ka od­tie­ne­niu nep­rí­jem­nej čas­ti zvu­ko­vé­ho spek­tra je pre ucho pod­stat­ne prí­jem­nej­ší.

Pe­ter Hu­cík, Tai­peiOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter