Téma na želanie

Neopraviteľný hardvér a životnosť elektroniky – 1. časť

Strana 1/2

Titulka.jpg Čo sa mô­že po­ka­ziť, to sa na­po­kon vždy aj po­ka­zí. Nie­ke­dy sa to však stih­ne po­ka­ziť skôr, ako by sme si že­la­li. Ži­vot­nosť no­te­boo­kov, smar­tfó­nov či po­čí­ta­čo­vých kom­po­nen­tov je čas­tá té­ma dis­ku­sie pou­ží­va­te­ľov. Nik­to nech­ce mať s pro­duk­tom viac sta­ros­tí než úžit­ku a nik­to nech­ce vy­ho­diť pe­nia­ze za nie­čo, čo pres­ta­ne fun­go­vať skôr, než si do­ká­že nah­ra­diť vlas­tnú ce­nu. Čo sa však ka­zí naj­viac a pre­čo sa mno­hé pro­duk­ty ne­da­jú ľah­ko op­ra­viť? Na to od­po­vie­me prá­ve v tom­to člán­ku.

Skús­te si od­po­ve­dať: Mal by sa dať no­te­book, smar­tfón či iný IT vý­ro­bok op­ra­viť za ro­zum­nú ce­nu? Ak sto­jí ne­ja­ký vý­ro­bok 500 eur a po­ka­zí sa v ňom ma­lá sú­čias­tka za pár cen­tov, je zre­lý na sme­tis­ko ale­bo by sa ma­la dať tá­to sú­čias­tka ľah­ko po­do­mác­ky vy­me­niť a umož­niť, aby pro­dukt slú­žil ďa­lej? Ke­dy vlas­tne vý­ro­bok pat­rí do ko­ša? Ide o otáz­ky, na kto­ré sa dá na­ze­rať z mno­hých uh­lov poh­ľa­du, pri­čom vždy na ne dos­ta­ne­me inú od­po­veď. Kaž­dá op­ra­va je bez­po­chy­by zlo­ži­tá zá­le­ži­tosť.

Nie kaž­dý člo­vek je servisn­ý tech­nik, rov­na­ko ako nie je kaž­dý ani le­kár. Ak nás trá­pi cho­ro­ba, zá­jde­me si k dok­to­ro­vi, te­da k od­bor­ní­ko­vi, kto­rý nás vy­lie­či. No ak sa do­ma po­re­že­me no­žom pri krá­ja­ní ci­bu­le, ra­nu si sa­mi vy­de­zin­fi­ku­je­me a za­le­pí­me náp­las­ťou. Ide to­tiž o ma­lé po­ra­ne­nie, kto­ré si prak­tic­ky kaž­dý do­ká­že ošet­riť sám. Po­dob­ne je to aj v prí­pa­de po­čí­ta­čov. V pos­led­ných dvoch de­sať­ro­čiach si ľu­dia zvyk­li na to, že mo­du­la­ri­ta des­kto­pov umož­ňu­je ich ľah­ký servis a úp­ra­vu. Sa­moz­rej­me, nie kaž­dý si pri po­ru­che zá­klad­nej dos­ky ale­bo gra­fic­kej kar­ty do­ká­že kom­po­nent sám vy­me­niť za no­vý. Dô­le­ži­té však je, že tá mož­nosť tu je a je ob­vyk­le ne­ná­roč­ná. Ak vám ho ne­vy­me­ní skú­se­nej­ší ka­ma­rát, vy­me­ní vám ju za ma­lý pop­la­tok ale­bo do­kon­ca ob­čas aj za­dar­mo ob­chod/servis, v kto­rom si kú­pi­te no­vú. Hlav­né je, že po­ru­cha jed­né­ho kom­po­nen­tu nez­na­me­ná, že tre­ba vy­ho­diť všet­ky os­tat­né. Ne­mu­sí­te si te­da ce­lú zos­ta­vu kú­piť no­vú. To je sku­toč­ná vý­ho­da po­mer­ne ot­vo­re­nej mo­du­la­ri­ty.

SurfacePro2.jpg

Pri ot­vá­ra­ní Mic­ro­soft Sur­fa­ce 2 mu­sí­te pre­ko­nať po­riad­nu dáv­ku le­pid­la

Neop­ra­vi­teľ­nosť ako nás­le­dok ús­tu­pu od mo­du­la­ri­ty

No­te­boo­ky sa v pre­da­joch vy­hup­li pred des­kto­py v ro­ku 2009. Mno­hí ľu­dia ich za­ča­li pre­fe­ro­vať nie­len pre­to, že si ich po­ľah­ky mô­žu pre­ná­šať do prá­ce, ško­ly či pos­te­le, ale aj pre­to, že vy­ze­ra­jú viac „in". Z hľa­dis­ka fun­kčné­ho zlo­že­nia kom­po­nen­tov ide o to­tož­né stro­je. Hus­té nas­kla­da­nie sú­čias­tok do úz­ke­ho te­la si však zá­ko­ni­te mu­sí vy­brať svo­ju daň. Ne­má­me pri­tom na mys­li li­mit z hľa­dis­ka vý­ko­nu (z dô­vo­du ge­ne­ro­va­nia pri­veľ­ké­ho množ­stva tep­la, kto­ré sa ne­dá efek­tív­ne od­viesť), ale z hľa­dis­ka mo­du­la­ri­ty, a te­da aj ľah­kej op­ra­vi­teľ­nos­ti.

V prí­pa­de no­te­boo­ku pou­ží­va­te­ľo­vi zos­ta­la mož­nosť ľah­kej vý­me­ny po­ka­ze­né­ho pev­né­ho dis­ku, op­tic­kej me­cha­ni­ky a ope­rač­nej pa­mä­te (a čas­to aj mož­nosť jej roz­ší­re­nia). Vzhľa­dom na prí­tom­nosť por­tov USB sa dá ho­vo­riť aj o zá­klad­nej roz­ší­ri­teľ­nos­ti o ďal­šie kom­po­nen­ty, ako nap­rík­lad exter­ný disk, TV tu­ner či sie­ťo­vú „kar­tu" USB, po­mo­cou kto­rej sa mô­že nah­ra­diť poš­ko­de­ný in­teg­ro­va­ný čip na zá­klad­nej dos­ke. To, o čo pou­ží­va­teľ pri­šiel, je jed­no­du­chá náh­ra­da gra­fic­kej kar­ty a zá­klad­nej dos­ky. Kom­po­nen­ty sa sí­ce vy­me­niť da­jú, no prob­lém je v tom, že oby­čaj­ne len za prak­tic­ky iden­tic­ké kó­pie. Je to z to­ho dô­vo­du, že ša­si, te­da te­lo no­te­boo­ku, je pre ne us­po­ria­da­né roz­mies­tne­ním vnú­tor­ných kom­po­nen­tov, ot­vor­mi na vý­stu­py (na­pá­ja­nie, USB a ďal­šie ko­nek­to­ry) a ce­lým sys­té­mom chla­de­nia.

Na vý­ber tak zra­zu nie je z dl­hé­ho zá­stu­pu mo­de­lov, kto­ré sa da­jú sa­mos­tat­ne kú­piť, ale je tu len je­den kon­krét­ny mo­del od pô­vod­né­ho vý­rob­cu. Ten na­vy­še ne­zried­ka­vo do­ká­že zoh­nať len auto­ri­zo­va­né servisn­é stre­dis­ko. Asi net­re­ba do­dá­vať, že vý­me­na je zra­zu okam­ži­te fi­nan­čne ná­roč­nej­šia. V niek­to­rých prí­pa­doch sa dá stret­núť aj s tým, že sa ce­na vy­špl­há aj na viac ako 50 % ná­kup­nej ce­ny ce­lé­ho no­te­boo­ku. V ta­kom prí­pa­de už op­ra­va pres­tá­va byť žia­da­ná, pre­to­že je zvy­čaj­ne bez­peč­nej­šie kú­piť no­vý pro­dukt (nik­dy to­tiž ne­vie­te, za aký čas sa vám na op­ra­vo­va­nom ku­se po­ka­zí ďal­ší kom­po­nent).

Po­kiaľ ide­me eš­te do men­ších roz­me­rov, te­da k smar­tfó­nom a tab­le­tom, si­tuácia sa eš­te zhor­ší. Z dô­vo­du ma­lé­ho a hlav­ne úz­ke­ho te­la sa z mo­du­lár­nych kon­cep­tov dos­tá­va­me k jed­no­lia­tym dos­kám, na kto­rých je všet­ko in­teg­ro­va­né, res­pek­tí­ve osa­de­né po­mo­cou puz­dier BGA neo­do­be­ra­teľ­ných v do­má­cich pod­mien­kach. To nie je nič zvláš­tne a rov­na­kým spô­so­bom je nap­rík­lad pri­pá­ja­ný gra­fic­ky čip ku gra­fic­kej kar­te.

Kým však gra­fic­kú kar­tu mô­že­me vy­me­niť sa­mos­tat­ne a stá­le nám zos­ta­nú všet­ky os­tat­né kom­po­nen­ty des­kto­pu, v prí­pa­de smar­tfó­nu či tab­le­tu mu­sí­me od­ob­rať dos­ku so všet­ký­mi kom­po­nen­tmi, čím sa pri op­ra­ve dos­ta­ne­me tak­mer na ce­nu kom­plet­né­ho pro­duk­tu. Prak­tic­ky je­di­ný kom­po­nent, kto­rý na te­le­fó­noch dl­ho­do­bo umož­ňo­val ľah­kú pou­ží­va­teľ­skú vý­me­nu, je ba­té­ria. Je to har­dvér pra­cu­jú­ci na zá­kla­de elek­tro­che­mic­ké­ho pro­ce­su (pri na­pá­ja­ní elek­tro­ni­ky sa jej che­mic­ká ener­gia pre­mie­ňa na elek­tric­kú, za­tiaľ čo pri jej na­bí­ja­ní je ten­to pro­ces opač­ný).

Po­čas svoj­ho ži­vo­ta prej­de mno­hý­mi na­bí­ja­cí­mi cyk­la­mi a vzhľa­dom na che­mic­ké pro­ce­sy pre­bie­ha­jú­ce vnút­ri jej člán­kov sa jej ka­pa­ci­ta pos­tup­ne zni­žu­je. Na roz­diel od os­tat­ných kom­po­nen­tov je te­da jej vý­kon čo­raz niž­ší, až kles­ne na ta­kú úro­veň, keď sa ne­dá prak­tic­ky pou­ží­vať a zvlád­ne za­ria­de­nie na­pá­jať len pár mi­nút. Z toh­to dô­vo­du sa na ba­té­rie nev­zťa­hu­je dvoj­roč­ná zá­ru­ka, ale len šes­ťme­sač­ná. Je te­da žia­du­ce, aby sa ba­té­ria da­la v prí­pa­de pot­re­by jed­no­du­cho a po­kiaľ mož­no aj lac­no pou­ží­va­teľ­sky vy­me­niť za no­vú.

Mo­der­ný trend v ob­las­ti smar­tfó­nov, tab­le­tov i ultra­boo­kov je však ta­ký, že ba­té­ria je pou­ží­va­teľ­sky už ne­vy­me­ni­teľ­ná. Do za­ria­de­nia je prob­lém dos­tať sa bez to­ho, aby sa poš­ko­di­lo, pri­čom ba­té­ria je ku konštruk­cii pri­chy­te­ná po­riad­nou dáv­kou le­pid­la. Na ob­ráz­ku mô­že­te vi­dieť ná­sil­né od­lie­pa­nie ba­té­rie App­le iPad Air. Na po­moc si tre­ba vziať po­riad­ne pev­nú kar­tu, kto­rou sa pos­tup­ne sna­ží­te ohyb­nú Li-Ion ba­té­riu s ka­pa­ci­tou 8827 mAh od­de­liť od kry­tu.

iPad.jpg

Mož­nosť vy­me­niť opot­re­bo­va­nú ba­té­riu je na mno­hých za­ria­de­niach mi­nu­los­ťou. Vý­rob­co­via dá­va­jú pred­nosť jej po­riad­ne sil­né­mu pril­epe­niu k ob­vo­do­vej konštruk­cii ako v tom­to prí­pa­de na App­le iPad.

Pod­ľa App­lu sú sú­čas­né pril­epe­né ba­té­rie v iPa­doch, iP­ho­noch a Mac­Boo­koch ne­vy­me­ni­teľ­ný kom­po­nent. Po­kiaľ pri­ne­sie­te ta­ké­to za­ria­de­nie do auto­ri­zo­va­né­ho servis­u App­lu a žia­da­te (ku­pu­je­te si) jej vý­me­nu, od­obe­rie sa aj so za­dným kry­tom. Pri vý­me­ne te­da dos­tá­va­te no­vý za­dný kryt, na kto­rom je no­vá ba­té­ria na­le­pe­ná už v pro­ce­se vý­ro­by jed­not­li­vých di­elov ša­si. Vý­me­na ta­kým­to spô­so­bom, na­vy­še len za ori­gi­nál­ny mo­del je ob­vyk­le znač­ne fi­nan­čne ná­roč­ná a kaž­dý si ju dob­re roz­mys­lí. Mno­ho ľu­dí však nech­ce svoj no­te­book či smar­tfón pou­ží­vať iba 1 ÷ 2 ro­ky, ale po­koj­ne aj 4 ÷ 5 ro­kov. Pri­tom sa však dos­tá­va­jú už ďa­le­ko za zvy­čaj­nú ži­vot­nosť ba­té­rie a ne­mož­nosť jej lac­nej vý­me­ny mno­hých za­mr­zí. Otáz­ne te­da je, pre­čo vý­rob­co­via k pril­epe­ným ba­té­riám, kto­ré sa ne­da­jú vy­me­niť, pris­tu­pu­jú? Mno­ho pou­ží­va­te­ľov má v dis­ku­siách jas­no a vý­rob­ca pod­ľa nich iba chce, aby vý­ro­bok čo naj­rý­chlej­šie (ro­zu­mej po skon­če­ní zá­ru­ky) dos­lú­žil a zá­kaz­ník si mu­sel kú­piť no­vý. A ak zá­kaz­ník pred­sa len chce ba­té­riu vy­me­niť, mu­sí to uro­biť u vý­rob­cu, kto­rý si na tom riad­ne na­mas­tí vrec­ko, pre­to­že mu nik­to ne­ro­bí ne­že­la­nú kon­ku­ren­ciu.

Bo­lo by však nes­práv­ne, ke­by ste na­ze­ra­li na pril­epe­né ba­té­rie iba z toh­to hľa­dis­ka. Za­brá­ni­lo by vám to to­tiž vi­dieť iné prí­či­ny, kto­ré mô­žu byť vý­znam­nej­šie. Ke­by vý­rob­ca tak­to pos­tu­po­val len z dô­vo­du vlas­tnej zá­ker­nos­ti, ľah­ko by sa to moh­lo ob­rá­tiť pro­ti ne­mu (zá­kaz­ník by mo­hol dať pred­nosť kon­ku­ren­cii). Na­mies­to hlú­pe­ho prís­tu­pu „ po­kaz­me náš vý­ro­bok čo naj­rý­chlej­šie, aby si zá­kaz­ník kú­pil od nás no­vý," sa za­me­ria­va skôr na to, aby pre zá­kaz­ní­ka bol no­vý pro­dukt at­rak­tív­nej­ší ako star­ší. Mo­der­ný trend je pri­tom jas­ný - ľu­dí lá­ka­jú štíh­lej­šie a na poh­ľad kraj­šie za­ria­de­nia.

Za­ria­de­nie sa však ne­dá zmen­šo­vať do­ne­ko­neč­na, a po­kiaľ vý­rob­ca chce na no­vom mo­de­li ušet­riť ďal­ší mi­li­me­ter, od­strá­ne­nie nos­nej konštruk­cie ba­té­rie a zru­še­nie pot­re­by ot­vá­ra­teľ­né­ho za­dné­ho kry­tu mu tú­to vý­ho­du mô­že pos­kyt­núť. Po­rov­naj­te si nap­rík­lad exter­ne prís­tup­nú ba­té­riu bež­né­ho no­te­boo­ku s inter­nou ba­té­riou ultra­boo­ku. Exter­ná ba­té­ria pot­re­bu­je veľ­ký a tr­van­li­vý ko­nek­tor, kto­rý vy­dr­ží od­pá­ja­nie a pri­pá­ja­nie. Ba­té­ria mu­sí byť ľah­ko vy­be­ra­teľ­ná a mať pev­né a od­ol­né mies­to v te­le no­te­boo­ku. Mu­sí byť umies­tne­ná v dos­ta­toč­ne hru­bom a od­ol­nom te­le, aby ju ne­bo­lo mož­né poš­ko­diť zvon­ku. Mu­sí mať ne­ja­ký za­bez­pe­čo­va­cí me­chan­izmus, kto­rý sa bu­de dať pri jej vy­be­ra­ní od­omy­kať, atď.

Nap­ro­ti to­mu inter­ná ba­té­ria neur­če­ná na vý­me­nu mô­že mať ten­ké te­lo, ma­lič­ký ko­nek­tor pri­po­je­ný drô­tik­mi (nik­to s ňou to­tiž ne­bu­de ma­ni­pu­lo­vať) a me­nej od­ol­nú konštruk­ciu, pre­to­že ju chrá­ni te­lo za­ria­de­nia. Ne­pot­re­bu­je žiad­ny zá­mok ani konštruk­ciu na uchy­te­nie, jed­no­du­cho sa len pril­epí rov­no na vnú­tor­nú ste­nu ob­vo­do­vej konštruk­cie. Asi net­re­ba do­dá­vať, kto­ré rie­še­nie je men­šie a lac­nej­šie. Vý­rob­ca te­da do­siah­ne žia­da­né zú­že­nie a na­vy­še ako bo­nus mô­že ultra­book ale­bo smar­tfón ne­do­byt­ne uza­vrieť, čím pô­so­bí na­poh­ľad ce­lis­tvej­šie.

Ak zá­ro­veň pril­epe­ním zvý­ši pev­nosť a za­brá­ni tre­tím stra­nám po­nú­kať lac­nej­šie náh­rad­né ba­té­rie, sú to dva zá­sa­hy v jed­nom. Ta­kis­to pre ne­ho nie je na ško­du, ak v ča­se sprís­tup­ne­nia no­vé­ho a lep­šie vy­ze­ra­jú­ce­ho mo­de­lu už ten sta­rý po­ma­ly zá­kaz­ní­ko­vi dos­lu­hu­je a bu­de sa po no­vom po­ze­rať tak či tak. Nap­ro­ti to­mu ne­vý­ho­dy pril­epo­va­nie ba­té­rií tak­mer ne­má. Po­čet ľu­dí, kto­rí ba­té­riu tú­žia vy­me­niť, je vcel­ku ma­lý a o po­zá­ruč­né op­ra­vo­va­nie tre­tí­mi stra­na­mi vý­rob­ca príl­iš nes­to­jí. Po­kiaľ na­vy­še ide o fir­mu, ako je App­le, kto­rý sa sna­ží vy­vo­lať do­jem exklu­zi­vi­ty a imi­džu, rá­ta sa aj s tým, že zá­kaz­ní­ci preh­na­ne sta­ré za­ria­de­nia nik­dy pre­vádz­ko­vať ne­bu­dú.

MacBook.jpg

Ak­tuál­ny 15" Mac­Book od App­le. Do­le člán­ky ba­té­rie pril­epe­né o te­lo, na­ľa­vo neš­tan­dar­dná kar­ta s SSD neu­mož­ňu­jú­ca vý­me­nu a v stre­de pl­ne in­teg­ro­va­ná ope­rač­ná pa­mäť s čip­mi osa­de­ný­mi rov­no na zá­klad­nej dos­ke. Za­bud­ni­te na jej nah­ra­de­nie či up­gra­de.

Prin­cíp čo­raz hor­šej ro­zob­ra­teľ­nos­ti pro­duk­tu nie je len do­mé­na App­lu a ten­to smer nab­ra­li aj iní vý­rob­co­via. Pr­stom sa dá uká­zať nap­rík­lad na Mic­ro­soft a je­ho Sur­fa­ce Pro 2, kto­rý do roz­me­ru tab­le­tu nat­la­čil prak­tic­ky pl­no­hod­not­ný no­te­book (pro­ce­sor In­tel Co­re i5, 4 GB RAM, disk SSD s ka­pa­ci­tou 64 až 512 GB, štan­dard­ný port USB). Pri ot­vá­ra­ní kry­tu si prip­rav­te tep­lov­zduš­nú piš­toľ na roz­ta­ve­nie po­riad­nej dáv­ky le­pid­la, kto­ré ce­lé za­ria­de­nie dr­ží po­ko­pe (poz­ri ob­rá­zok).

Vnút­ri vás ča­ká 90 skru­tiek. Ani ten­to po­čet však nes­ta­čil na to, aby sa ne­ja­ké uš­li pre ba­té­riu, tak­že je iba pril­epe­ná na za­dný kryt. Ob­dob­ne ka­tas­tro­fál­ne je na tom s ot­vá­ra­teľ­nos­ťou aj smar­tfón HTC One, kto­rý tak­mer ne­mož­no ro­zob­rať bez vi­di­teľ­né­ho poš­ko­de­nia kry­tu. Kým za­dný pa­nel sa eš­te dá od­ob­rať re­la­tív­ne ľah­ko, prob­lém je od­de­liť zá­klad­nú dos­ku. Až pod ňou sa však na­chá­dza ba­té­ria, pri­čom oba tie­to kom­po­nen­ty mu­sí­te od­ob­rať, aby ste sa dos­ta­li k dis­ple­ju, čo je naj­čas­tej­šie vy­mie­ňa­ný kom­po­nent smar­tfó­nov pri op­ra­vách.

Člo­ve­ka pri poh­ľa­de na pro­duk­ty App­lu a HTC až lá­ka po­ve­dať, že je to všet­ko ne­vyh­nut­ná daň za stá­le sa zmen­šu­jú­cu veľ­kosť a zvy­šu­jú­ci sa vý­kon. Po­tom sa však po­zrie na Sam­sung, kto­rý je naj­väč­ším vý­rob­com smar­tfó­nov na sve­te, a vi­dí, že je­ho vlaj­ko­vé lo­de Ga­laxy S až S5 pa­tria k sve­to­vej špič­ke z hľa­dis­ka vý­ko­nu i ten­kých roz­me­rov, pri­čom ma­jú stá­le ľah­ko prís­tup­nú a vy­me­ni­teľ­nú ba­té­riu. Všet­ko je to te­da zrej­me len otáz­ka prio­rít. Uvi­dí­me, či Sam­sun­gu ten­to prís­tup vy­dr­ží.

Vý­rob­co­via kaž­do­pád­ne tú­žia vy­ro­biť čo naj­ten­šie za­ria­de­nia, kto­ré sú dnes v tren­de. Na­vy­še ich chcú vy­ro­biť čo naj­lac­nej­šie, tak­že rie­še­ním je maximál­na in­teg­rá­cia. Mo­du­la­ri­ta po­čí­ta­čov sa tak čo­raz viac vy­trá­ca. Za­brá­ne­nie jed­no­du­chým op­ra­vám, pri kto­rých by sa pou­ži­li kom­po­nen­ty tre­tích strán, je zá­ro­veň ví­ta­ný bo­nus (pre vý­rob­cu, nie zá­kaz­ní­ka). Extrém­nej­ší prík­lad čo­raz väč­šej in­teg­rá­cie po­nú­ka­jú no­te­boo­ky Mac­Book Pro, kto­ré ma­jú na zá­klad­nej dos­ke osa­de­né na­pev­no aj či­py ope­rač­nej pa­mä­te (po­dob­ne ako tab­le­ty a smar­tfó­ny). Vý­me­na pa­mä­te v prí­pa­de po­ru­chy ale­bo jej roz­ší­re­nie na vy­ššiu ka­pa­ci­tu te­da z pou­ží­va­teľ­ské­ho ani bež­né­ho servisn­éh­o hľa­dis­ka nie je mož­ná. Ne­chý­ba ani pril­epe­ná ne­vy­me­ni­teľ­ná ba­té­ria a všet­ko ko­ru­nu­je pro­prie­tár­ne rie­še­nie dis­ku SSD, kto­rý sa ne­dá vy­me­niť za štan­dar­dné 2,5" va­rian­ty mSA­TA ale­bo M.2.« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter