Pohľad z druhej strany

Názor: Prechádzame z iOS na Android. Čo sa mi na Androide páči a čo mi prekáža

Ko­le­ga Jo­zef Or­go­náš v pred­chá­dza­jú­com vy­da­ní pí­sal o je­ho (bez)bo­les­tnom pre­cho­de z An­droi­du na iP­ho­ne. V tom­to člán­ku ob­rá­ti­me kar­tu a po­zrie­me sa na to, čo si mys­lí dl­ho­roč­ný pou­ží­va­teľ iP­ho­nu o ak­tuál­nom sta­ve An­droi­du. Na za­čia­tok upo­zor­ne­nie - všet­kým fa­nú­ši­kom oboch sys­té­mov od­ka­zu­je­me, že ten­to text pre­zen­tu­je sub­jek­tív­ny ná­zor kon­krét­ne­ho re­dak­to­ra.

Ope­rač­ný sys­tém iOS mi vy­ho­vu­je viac ako je­ho kon­ku­ren­ti. iP­ho­ne pou­ží­vam od uve­de­nia mo­de­lu 3G na slo­ven­ský trh. V tom ča­se si ma ope­rač­ný sys­tém iOS zís­kal in­tui­tív­nym ov­lá­da­ním, bo­ha­tou kniž­ni­cou ap­li­ká­cií a pou­ží­va­teľ­ským kom­for­tom. Áno, An­droid bol vždy ot­vo­re­ný a do­ká­zal ve­ci, o kto­rých iP­ho­ny moh­li iba sní­vať. No ver­zia An­droid 2.X ma­la množ­stvo ne­dos­tat­kov, kto­ré mi ako pou­ží­va­te­ľo­vi iP­ho­nu pre­ká­ža­li. Tak­mer je­den rok som pou­ží­val te­le­fón So­ny Xpe­ria Arc, čo bol v tom ča­se zá­stup­ca stred­nej až vy­ššej trie­dy an­droi­do­vých te­le­fó­nov. Pr­vé doj­my bo­li klad­né, ale po pár týž­dňoch som po­cí­til znač­né spo­ma­le­nie sys­té­mu. Ne­ho­vo­riac o čas­tých pá­doch ap­li­ká­cií a rôz­nych wid­ge­tov, kto­ré bo­li sú­čas­ťou nad­stav­by So­ny. To bo­li ve­ci, s kto­rý­mi som sa nes­tre­tol ani na sta­rom iP­ho­ne 3G. Áno, iOS ne­má wid­ge­ty, ale pre­vádz­ka sys­té­mu bo­la sta­bil­ná a bez spo­ma­le­nia aj po dvoch ro­koch.

Náv­rat k An­droi­du

android.jpg

Môj pr­vý te­le­fón s An­droi­dom. Ope­rač­ný sys­tém ma vte­dy iri­to­val.

Zho­da okol­nos­tí ma však opäť pri­vied­la k An­droi­du. Môj súk­rom­ný iP­ho­ne 5 mu­sel pu­to­vať na rek­la­má­ciu, pre­to­že pres­ta­lo fun­go­vať tla­čid­lo na vy­pnu­tie/za­pnu­tie za­ria­de­nia. Bez te­le­fó­nu sa me­siac vy­dr­žať ne­dá, a pre­to som zís­kal ako krát­ko­do­bú náh­ra­du smar­tfón So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact. Ak chcem po­rov­ná­vať iP­ho­ne s an­droi­do­vým te­le­fó­nom, pot­re­bu­jem mo­del, kto­rý je prib­liž­ne na po­dob­nej úrovni. Tú­to pod­mien­ku Z1 Com­pact jed­noz­nač­ne spĺňa. Vý­hod­né je aj to, že te­le­fón dos­tal ak­tua­li­zá­ciu na An­droid 4.4, tak­že som mo­hol po­rov­nať ak­tuál­ne ver­zie oboch ope­rač­ných sys­té­mov. Poz­nat­ky z tes­to­va­nia som zhr­nul do dvoch ka­te­gó­rií.

Čo sa mi dnes pá­či na An­droi­de?

Sys­tém je rých­lej­ší a sta­bil­nej­ší

Je­den z hlav­ných dô­vo­dov, pre­čo som pre­šiel z An­droi­du 2.3 späť na iOS, bo­la pre­vádz­ka sys­té­mu. An­droid 2.3 sa po pár týž­dňoch spo­ma­lil, a to aj na dra­hých te­le­fó­noch. V prí­pa­de An­droi­du 4.4 som ta­ké­to prob­lé­my ne­zaz­na­me­nal. An­droid sa sprá­val o poz­na­nie rých­lej­šie a sta­bil­nej­šie. Pa­da­nie ap­li­ká­cií ne­bo­lo na den­nom po­riad­ku a pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok bol vý­raz­ne lep­ší.

44.jpg

An­droid 4.4 je o poz­na­nie rých­lej­ší, kraj­ší a sta­bil­nej­ší

Mo­je ob­ľú­be­né ap­li­ká­cie iOS sú aj na An­droi­de

Z poh­ľa­du pou­ží­va­te­ľa, kto­rý chce prejsť z iOS na An­droid, je dô­le­ži­tá aj dos­tup­nosť naj­pou­ží­va­nej­ších ap­li­ká­cií. Ja na iP­ho­ne pou­ží­vam služ­by Mail­box a Sun­ri­se Ca­len­dar, čo sú dve ap­li­ká­cie, kto­ré pot­re­bu­jem na ži­vot. Keď som v mi­nu­los­ti pou­ží­val An­droid, ab­sen­ciu tých­to slu­žieb som vý­raz­ne po­ci­ťo­val. Obe ap­li­ká­cie a aj ďal­šie služ­by, kto­ré pou­ží­vam na iOS, sú dnes dos­tup­né vo ver­zii pre An­droid. Pre­chod me­dzi plat­for­ma­mi bol o poz­na­nie jed­no­duch­ší, bez nut­nos­ti me­niť svo­je za­uží­va­né zvy­ky.

mailbox.jpg

Ap­li­ká­ciu Mail­box pot­re­bu­jem na ži­vot. K dis­po­zí­cii je už aj pre An­droid.

Vý­bor­ná in­teg­rá­cia slu­žieb Goog­le

V pos­led­nom ča­se som pre­sed­lal na mul­ti­me­diál­ne služ­by od Goog­lu. Pou­ží­vam hu­dob­nú služ­bu Hud­ba Goog­le Play Napl­no. Jej ap­li­ká­cia pre An­droid po­nú­ka ove­ľa viac mož­nos­tí v po­rov­na­ní s ver­ziou iOS.

Ot­vo­re­nosť sys­té­mu

Ak sa mi nie­čo ne­pá­či, napr. me­nej uh­la­de­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, mô­žem si to zme­niť. An­droid po­nú­ka množ­stvo ap­li­ká­cií, kto­ré do­ká­žu pris­pô­so­biť sys­tém vlas­tným pot­re­bám - či už z hľa­dis­ka di­zaj­nu, ale­bo sprá­va­nia sa sys­té­mu.

Bez­drô­to­vá ob­ra­zov­ka

Ak chcem pou­žiť an­droi­do­vý te­le­fón na pre­mie­ta­nie ob­ra­zu na te­le­víz­nu ob­ra­zov­ku, ne­pot­re­bu­jem ďal­šie prís­lu­šen­stvo. To­to, sa­moz­rej­me, nie je všeo­bec­né tvr­de­nie, ale ap­li­ku­je sa na mo­ju si­tuáciu - mám TV s pod­po­rou tech­no­ló­gie Mi­ra­cast a te­le­fón s fun­kciou bez­drô­to­vej ob­ra­zov­ky. V prí­pa­de iP­ho­nu by som pot­re­bo­val App­le TV.

Rôz­no­ro­dosť te­le­fó­nov

Pre­fe­ru­jem väč­šie ob­ra­zov­ky a An­droid mi po­nú­ka mož­nosť voľ­by. V prí­pa­de iP­ho­nu si mu­sím vy­sta­čiť s jed­ným mo­de­lom.

Lep­šia vý­drž ba­té­rie

Jed­na z ve­cí, kto­ré mi pre­ká­ža­jú na iP­ho­ne 5, je to, že ho mu­sím na­bí­jať mi­ni­mál­ne dvak­rát čas­tej­šie ako So­ny Xpe­riu Z1 Com­pact. To­to tvr­de­nie mô­žem ap­li­ko­vať prak­tic­ky na aký­koľ­vek high-end te­le­fón s An­droi­dom. iP­ho­ne 5 má ot­ras­nú vý­drž ba­té­rie.

bateria.jpg

iP­ho­ne má sla­bú vý­drž ba­té­rie. Hig­hen­do­vé te­le­fó­ny s An­droi­dom sú v tom­to sme­re lep­šie a po­nú­ka­jú aj väč­šiu va­ria­bi­li­tu.

Čo mi stá­le pre­ká­ža na An­droi­de?

Me­nej uh­la­de­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie

To­to je čis­to sub­jek­tív­ny ná­zor, kto­rý mô­že byť ov­plyv­ne­ný dl­ho­do­bým pou­ží­va­ním sys­té­mu iOS. Z hľa­dis­ka fun­kčnos­ti te­le­fó­nu ide o koz­me­tic­kú drob­nosť. Ho­ci uz­ná­vam, že An­droid v tom­to sme­re od ver­zie 2.3 po 4.4 uro­bil znač­ný pok­rok, stá­le sa mi zdá pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie za­ria­de­ní App­le kraj­šie a čis­tej­šie. An­droid čas­to pô­so­bí prepl­ne­ne, iko­ny ne­ma­jú op­ti­mál­nu veľ­kosť. Osob­ne nie som ani fa­nú­ši­kom roz­de­le­nej do­mov­skej ob­ra­zov­ky a ob­ra­zov­ky s ap­li­ká­cia­mi. Na dru­hej stra­ne An­droid po­nú­ka množ­stvo ap­li­ká­cií, kto­ré umož­ňu­jú up­ra­viť si roz­hra­nie pod­ľa svo­jej pred­sta­vy.

rozhranie.jpg

An­droid za iOS za­os­tá­va naj­mä z hľa­dis­ka es­te­ti­ky sys­té­mu

Ap­li­ká­cie sú ška­red­šie

Pre­važ­ná väč­ši­na ap­li­ká­cií, kto­ré sú dos­tup­né pre iOS aj An­droid, vy­ze­rá lep­šie vo ver­zii pre iP­ho­ne. Sa­moz­rej­me, fun­kčnosť to neov­plyv­ňu­je, ale keď si zvyk­ne­te na ur­či­tý štan­dard, ťaž­ko sa od­vy­ká. Iró­niou je, že aj ap­li­ká­cie Goog­le sú kraj­šie vy­ho­to­ve­né na za­ria­de­niach s iOS.

Rôz­no­ro­dá dos­tup­nosť ak­tua­li­zá­cií

Ne­rád ča­kám na už uvoľ­ne­nú ak­tua­li­zá­ciu ope­rač­né­ho sys­té­mu a v prí­pa­de an­droi­do­vých za­ria­de­ní (s vý­nim­kou tých od Goog­lu) ne­mám is­to­tu, že sa ak­tua­li­zá­cie vô­bec nie­ke­dy doč­kám. Ne­ho­vo­riac o rôz­no­ro­dom dá­tu­me dos­tup­nos­ti v zá­vis­los­ti od mo­de­lu a nie­ke­dy eš­te aj od spô­so­bu je­ho ná­ku­pu.

Ver­dikt PC RE­VUE

Po­čas me­sia­ca so So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact som si na An­droid 4.4 zvy­kol na­toľ­ko, že pri vý­be­re ďal­šie­ho te­le­fó­nu bu­dem váž­ne zva­žo­vať, či si opäť vy­brať iP­ho­ne. An­droid za pos­led­né 3 ro­ky od­strá­nil tak­mer všet­ky ne­dos­tat­ky, kto­ré mi na sys­té­me pô­vod­ne pre­ká­ža­li. Stá­le mám pri­po­mien­ky k es­te­ti­ke sys­té­mu, ale po­čet ve­cí, kto­ré sa mi na ak­tuál­nom An­droi­de pá­čia, neus­tá­le ras­tie. Aj vďa­ka dos­tup­nos­ti mo­jich ob­ľú­be­ných ap­li­ká­cií by mi tr­va­lý pre­chod na An­droid ne­ro­bil naj­men­ší prob­lém a to je kon­šta­to­va­nie, kto­ré by som pri pou­ží­va­ní An­droi­du 2.3 nik­dy ne­vys­lo­vil.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter