Digitálna domácnosť je tu

Inteligentná práčka sa nastaví sama, ovláda sa cez smartfón a firmware si sťahuje cez WiFi

Smar­tfó­ny a ap­li­ká­cie pre ne nao­zaj vstu­pu­jú do všet­kých sfér vrá­ta­ne do­mác­nos­ti. Prík­la­dom je no­vá práč­ka Sam­sung WW9000. Je to za­ria­de­nie na pr­vý poh­ľad mi­ni­ma­lis­tic­ké, s jed­no­du­chým čel­ným pa­ne­lom, kto­rý ob­sa­hu­je len dve tla­čid­lá a 5-pal­co­vý fa­reb­ný do­ty­ko­vý dis­plej. Nie je tu te­da žiad­ny tra­dič­ný otoč­ný vo­lič.

Za di­zajn tej­to práč­ky sa pri­tom ur­či­te ne­bu­de­te han­biť. Úpl­ne inak je tu konštruo­va­ná aj ná­dob­ka na pra­cie pros­tried­ky, kto­rá sa veľ­mi ľah­ko vy­be­rá. Tma­vo­mod­rá far­ba dvie­rok práč­ky pri kon­tak­te so svet­lom na­vy­še vy­tvá­ra efek­tné spek­trum fa­rieb. Na jed­no­du­ché vkla­da­nie a vy­be­ra­nie bie­liz­ne je prie­mer dve­rí zväč­še­ný a bu­bon je umies­tne­ný vy­ššie, ako je to bež­né.

SamsungWW9000.jpg

Práč­ka Sam­sung WW10H9600EW/EO za­uj­me na pr­vý poh­ľad svo­ji­mi ele­gan­tný­mi lí­nia­mi

Ce­lé ov­lá­da­nie práč­ky sa sús­tre­ďu­je na do­ty­ko­vý pa­nel, tex­ty však za­tiaľ nie sú v slo­ven­či­ne. Voľ­ba Most Used si pa­mä­tá čas­to vy­uží­va­né pra­cie cyk­ly, ale exis­tu­je aj re­žim, pri kto­rom si pou­ží­va­teľ de­tail­ne nas­ta­ví prie­beh pra­nia vý­be­rom kon­krét­nej tep­lo­ty a rých­los­ti otá­čok bub­na pri žmý­ka­ní. Na jed­no­duch­šie ov­lá­da­nie je k dis­po­zí­cii šesť dop­re­du nap­rog­ra­mo­va­ných špe­ciál­nych cyk­lov. Voľ­ba Gar­de­ning (zá­hrad­ní­če­nie) nas­ta­ví cyk­lus na od­strá­ne­nie škvŕn od trá­vy a bla­ta, voľ­ba Coo­king & Di­ning (va­re­nie a sto­lo­va­nie) za­se vy­čis­tí mas­tné škvr­ny od jed­la. Ďal­šie cyk­ly sú za­me­ra­né na Hy­gie­ne Ca­re (hy­gie­na), Ac­ti­ve Sports (špor­ty), Ac­ti­ve Kids (de­ti) a Wor­king & Eve­ry­day (kaž­do­den­né bež­né pra­nie).

Voľ­ba Su­per Speed Wash za­is­tí kom­plet­né vy­pra­nie bie­liz­ne do jed­nej ho­di­ny. Ak sa ne­vie­te roz­hod­núť, re­žim Auto Op­ti­mal Wash uro­bí všet­ko za vás. Ten sme aj pri tes­te pou­ží­va­li naj­čas­tej­šie. Vte­dy sa vy­uži­jú šty­ri sen­zo­ry a práč­ka ana­ly­zu­je in­for­má­cie o bie­liz­ni: množ­stvo, stu­peň za­špi­ne­nia, pot­reb­né množ­stvo vo­dy a pra­cie­ho pros­tried­ku. Na zá­kla­de to­ho sa auto­ma­tic­ky vy­be­rie pra­cí cyk­lus, tep­lo­ta, čas, cyk­lus plá­ka­nia a rých­losť otá­čok pri žmý­ka­ní.

WW9000_Ovladanie.jpg

Ov­lá­da­nie je mož­né po­mo­cou do­ty­ko­vé­ho pa­ne­la ale­bo mo­bil­ným te­le­fó­nom

Pri kaž­dom pra­cov­nom cyk­le sa ak­ti­vu­je ge­ne­rá­tor bub­lín, kto­ré sa vy­tvá­ra­jú kom­bi­ná­ciou vzdu­chu a vo­dy. Bub­li­ny to­tiž lep­šie roz­púš­ťa­jú a ak­ti­vu­jú pra­cí pros­trie­dok. S Eco­Bubb­le pri­tom do­siah­ne­te rov­na­ký vý­sle­dok pra­nia už pri niž­ších tep­lo­tách. Práč­ka ďa­lej vy­uží­va troj­roz­mer­ný sys­tém sen­zo­rov vib­rá­cií. Bu­bon je tak dob­re vy­vá­že­ný aj pri vy­so­kej rých­los­ti od­stre­ďo­va­nia. O ďal­šiu re­duk­ciu hlu­ku a vib­rá­cií sa sta­rá di­gi­tál­ny in­ver­to­ro­vý mo­tor, na kto­rý vý­rob­ca pos­ky­tu­je až 10-roč­nú zá­ru­ku. Ener­ge­tic­ká trie­da práč­ky je A+++.

Práč­ka Sam­sung WW9000 je vy­ba­ve­ná fun­kciou Smart Con­trol, kto­rá umož­ňu­je ov­lá­dať a kon­tro­lo­vať ju po­mo­cou ap­li­ká­cie v smar­tfó­ne. Tú­to fun­kciu ak­ti­vu­je­te v me­nu práč­ky a od tej chví­le už ov­lá­da­nie pre­chá­dza z mies­tne­ho na vzdia­le­né - cez smar­tfón. Po­mo­cou ap­li­ká­cie Sam­sung Smart Was­her vy­be­rá­te pra­cí cyk­lus, za­dá­va­te po­vel na pra­nie a nás­led­ne aj kon­tro­lu­je­te pro­ces pra­nia. Pri­tom mô­že­te skon­tro­lo­vať fá­zu pra­cie­ho cyk­lu, spus­tiť ale­bo pre­ru­šiť pra­nie, k dis­po­zí­cii má­te aj in­for­má­ciu o ča­se ukon­če­nia pra­nia s pres­nos­ťou na mi­nú­ty. Na to, aby ste moh­li práč­ku tak­to ov­lá­dať z do­mác­nos­ti, mu­sí­te mať obe za­ria­de­nia pri­po­je­né na rov­na­kú sieť Wi-Fi. Po pri­po­je­ní na Wi-Fi si práč­ka kon­tru­je aj ak­tuál­nosť svoj­ho fir­mvé­ru. Ov­lá­dať a kon­tro­lo­vať práč­ku však mô­že­te aj mi­mo do­mu cez inter­net. To si vy­ža­du­je za­re­gis­tro­va­nie práč­ky na va­šom kon­te Sam­sung, čo nie je nič zlo­ži­té. Ak te­da má­te napl­ne­nú práč­ku, prip­ra­ve­ný pra­cí pros­trie­dok, mô­že­te za­čať pra­nie aj pri od­cho­de z prá­ce. Keď prí­de­te do­mov, je tu čas na vy­ve­se­nie bie­liz­ne, čo však za­tiaľ mu­sí­te reali­zo­vať stá­le ruč­ne... J

PrackaPripojenieWiFi.jpg

PrackaUpdate.jpg

PrackaSmartControl.jpg

Tak­to sa pre­ja­vu­je práč­ka pri pre­vádz­ke. Pot­re­bu­je­te ju pri­po­jiť na sieť Wi-Fi, nás­led­ne sa ak­tua­li­zu­je fir­mvér a je tu čas na za­ra­de­nie voľ­by Smar­tCon­trol, te­da ov­lá­da­nie cez smar­tfón

SamsungPrackaMobilOvladanie1.jpg

A sme pri ov­lá­da­ní práč­ky cez smar­tfón: Vy­be­rie­te si vnú­tor­né ale­bo exter­né ov­lá­da­nie, nás­led­ne vo­lí­te pra­cí re­žim, kto­rý po­tom spus­tí­te; in­for­mo­va­ní ste o ce­lom prie­be­hu pra­nia

Ce­na: 1814 EUR

Za­po­ži­čal: Sam­sung Slo­ven­sko


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter