Októbrové PC REVUE

V ok­tób­ro­vom vy­da­ní PC RE­VUE sme prip­ra­vi­li množ­stvo za­ují­ma­vé­ho ob­sa­hu. Poz­re­li sme sa na vý­sta­vu IFA, z kto­rej pri­ná­ša­me roz­siah­lu re­por­táž o no­vin­kách a za­ují­ma­vých pro­duk­toch. Náš re­dakč­ný tím bol aj na Pho­to­ki­ne. Re­por­táž náj­de­te tiež v ok­tób­ro­vom PC RE­VUE.


Pri­ná­ša­me aj exklu­zív­ny roz­ho­vor s Moo­ly Ede­nom z In­te­lu, kto­rý nám po­ve­dal viac o bu­dúc­nos­ti IT za­ria­de­ní.

Pred­sta­ví­me vám aj naj­nov­šie smar­tfó­ny od Le­no­va, otes­tu­je­me ma­lé no­te­boo­ky, osem­jad­ro­vý pro­ce­sor od In­te­lu, naj­vý­kon­nej­šiu gra­fi­ku sú­čas­nos­ti aj her­né mo­ni­to­ry. Od pon­del­ka si v PC RE­VUE bu­de­te môcť pre­čí­tať aj o bu­dúc­nos­ti spo­loč­nos­ti App­le, naj­nov­ších do­mé­nach TLD či o sle­do­va­ní cez inter­net.

V ok­tób­ro­vom PC RE­VUE vám re­dak­to­ri po­ra­dia ako nah­ra­diť no­te­book tab­le­tom a vý­be­rom naj­rý­chlej­šie­ho inter­ne­tu.

Ok­tób­ro­vé čís­lo PC RE­VUE pri­ná­ša ko­pec za­ují­ma­vé­ho čí­ta­nia.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter