Mobilná aplikácia Dôvera: Skutočné mHealth

Na Slo­ven­sku sa to­ho po­ho­vo­ri­lo o e-Health už ve­ľa, bo­li sme sved­ka­mi mno­hých prís­ľu­bov, ale sku­toč­ná reali­zá­cia, kto­rú by po­cí­ti­li bež­ní pois­ten­ci na Slo­ven­sku, tu stá­le chý­ba. Ale mož­no nie až tak úpl­ne. V zdra­vot­nej pois­ťov­ni Dô­ve­ra si po­ve­da­li, že sta­či­lo ča­ka­nia, vy­sú­ka­li si ru­ká­vy a zhru­ba pred ro­kom vznik­la pr­vá ver­zia mo­bil­nej ap­li­ká­cie Dô­ve­ra. Tú mô­žu pou­ží­vať ma­ji­te­lia mo­bil­ných te­le­fó­nov a tab­le­tov s plat­for­mou iOS a An­droid, vý­vo­já­ri po­čí­ta­jú aj s plat­for­mou Win­dows Pho­ne. Dnes ju má nain­šta­lo­va­nú asi 30 000 klien­tov tej­to pois­ťov­ne.

Sa­moz­rej­me, exis­tu­je aj elek­tro­nic­ká po­boč­ka (www.do­ve­ra.sk/ep), kto­rú vy­uži­je­te aj cez po­čí­tač/no­te­book, pri­čom kaž­dý pois­te­nec má pri­de­le­né svo­je prih­la­so­va­cie úda­je. Na pou­ži­tie v te­ré­ne je však ideál­na prá­ve mo­bil­ná ap­li­ká­cia Dô­ve­ra v spo­je­ní so smar­tfó­nom. Na vlas­tnos­ti naj­nov­šej ver­zie sa po­zrie­me v tom­to člán­ku. Hlav­ná zme­na, kto­rú pri­ná­ša no­vá ver­zia ap­li­ká­cie, je mož­nosť pri­da­nia de­tí pod jed­no kon­to. Di­eťa je v tom­to prí­pa­de oso­ba mlad­šia ako 18 ro­kov a ma­jú ju pri­de­le­nú otec aj mat­ka (ak sú oba­ja pois­ten­ca­mi Dô­ve­ry).

Uvedenie.jpg

Zá­ber z pred­sta­ve­nia no­vej ver­zie mo­bil­nej ap­li­ká­cie Dô­ve­ra

Poď­me však po po­riad­ku. Na to, aby ste moh­li pou­žiť tú­to ap­li­ká­ciu na smar­tfó­ne, mu­sí­te mať pri­po­je­nie na inter­net (3G/LTE ale­bo Wi-Fi). Ďalej je pot­reb­né, aby ste ma­li ap­li­ká­ciu nain­šta­lo­va­nú, pri­čom ju náj­de­te za­dar­mo v prís­luš­ných ap­li­kač­ných ob­cho­doch. Ďalej mu­sí­te ve­dieť svo­je prís­tu­po­vé úda­je do elek­tro­nic­kej po­boč­ky, kto­ré ste dos­ta­li od zdra­vot­nej pois­ťov­ne. Po­kiaľ ste za­bud­li hes­lo, dá sa v tej­to ver­zii ob­no­viť. Pri pr­vom spus­te­ní po­tom za­dá­te po­ža­do­va­né úda­je a v prí­pa­de plat­for­my An­droid sa dos­ta­ne­te k po­lož­ke na za­da­nie od­omy­ka­cie­ho vzo­ru (po­dob­ný sys­tém ako pri od­omy­ka­ní te­le­fó­nu). Pri ďal­ších prís­tu­poch už po­tom pos­ta­ču­je na prih­lá­se­nie len za­da­nie toh­to vzo­ru. Na plat­for­me iOS sa dá prís­tup chrá­niť aj za­da­ním PI­Nu, tá­to vlas­tnosť pri­bud­ne aj v prí­pa­de An­droi­du.

PreukazPoistenca.jpg

Mo­bil­ná ap­li­ká­cia Dô­ve­ra po pr­vom prih­lá­se­ní

Hneď na úvod­nej ob­ra­zov­ke po­tom má­te zob­ra­ze­né geog­ra­fic­ké in­for­má­cie o naj­bliž­ších zdra­vot­níc­kych za­ria­de­niach na ma­pe a mô­že­te sa k nim po­hodl­ne na­vi­go­vať. K dis­po­zí­cii má­te aj ot­vá­ra­cie do­by tých­to za­ria­de­ní. Je tu aj elek­tro­nic­ká po­do­ba váš­ho preu­ka­zu pois­ten­ca, a to aj ako európ­sky preu­kaz zdra­vot­né­ho pois­te­nia. V praxi sme si vy­skú­ša­li, že na­mies­to pa­pie­ro­vé­ho preu­ka­zu pre väč­ši­nu zdra­vot­ných za­ria­de­ní sta­čí aj je­ho elek­tro­nic­ká ver­zia. V re­ži­me kra­jin­ka elek­tro­nic­ká ver­zia preu­ka­zu to­tiž vy­ze­rá úpl­ne rov­na­ko ako tá pa­pie­ro­vá. Nás­led­ne vi­dí­te sprá­vy, kto­ré vám po­sie­la Dô­ve­ra. Tie vi­dí­te aj v spod­nej čas­ti ob­ra­zov­ky ale­bo v prie­čin­ku do­ru­če­nej poš­ty.

EuropskyPreukaz.jpg

Tak­to sa zob­ra­zí európ­sky preu­kaz zdra­vot­né­ho pois­te­nia

V me­nu, kto­ré je dos­tup­né v ľa­vej hor­nej stra­ne ob­ra­zov­ky, sa po­tom na­chá­dza­jú ďal­šie po­lož­ky: Môj pro­fil, Nas­ta­ve­nia, Sprá­vy a Od­hlá­siť. V pro­fi­le sú uve­de­né úda­je o vás, tak ako ich má­te za­pí­sa­né v Elek­tro­nic­kej po­boč­ke, kde sa da­jú aj úda­je zme­niť. V nas­ta­ve­niach má­te mož­nosť pri­dať di­eťa, čo je hlav­ná no­vin­ka ak­tuál­nej ver­zie, ďa­lej upo­zor­ne­nia na všeo­bec­nú pre­hliad­ku, lie­ko­vé inter­ak­cie, sto­ma­to­lo­gic­kú pre­hliad­ku či plá­no­va­nú hos­pi­ta­li­zá­ciu. Tu tiež mô­že­te zme­niť prih­la­so­va­cí vzor.

Naj­dô­le­ži­tej­šiu časť ap­li­ká­cie náj­de­te v pra­vom hor­nom ro­ku v iko­ne zá­suv­ky na pa­pie­re. Tak­to sa to­tiž dos­tá­va­te k svo­jej zdra­vot­nej kar­te a hneď na pr­vom mies­te je uve­de­ná pois­ťov­ňou uh­ra­de­ná su­ma za os­tat­ný rok. Ne­buď­te prek­va­pe­ní vý­škou su­my, zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť je po­mer­ne nák­lad­ná zá­le­ži­tosť a aj mi­ni­mál­ne ošet­re­nie v sku­toč­nos­ti sto­jí dosť ve­ľa. V zdra­vot­nej kar­te mô­že­te ďa­lej filtro­vať, čo je su­per mož­nosť, le­bo tých vý­ko­nov sa za rok naz­bie­ra dosť ve­ľa. Má­te mož­nosť filtro­vať napr. pod­ľa vý­dav­kov na všeo­bec­né­ho le­ká­ra, na anti­bio­ti­ká, za sto­ma­to­ló­ga, pred­pí­sa­nie oč­nej op­ti­ky a pod. Ka­te­gó­rií je ve­ľa a náj­de­te si tú správ­nu, pod­ľa čo­ho chce­te vý­dav­ky sle­do­vať.

Zdravotnakarta.jpg

Tak­to sa zob­ra­zia úda­je zo zdra­vot­nej kar­ty

Keď prej­de­te po­tom na kon­krét­nu po­lož­ku, dos­ta­ne­te pod­rob­nej­šie úda­je o zreali­zo­va­nom vý­ko­ne a zá­ro­veň mô­že­te všet­ko kon­tro­lo­vať i rek­la­mo­vať. Pri rek­la­má­cii sta­čí uviesť dô­vod a od­os­lať, ne­mu­sí­te zhá­ňať in­for­má­cie o tom, ako sa to vlas­tne ro­bí.

NastaveniaApp.jpg

K dis­po­zí­cii sú rôz­ne nas­ta­ve­nia vrá­ta­ne ma­nuál­ne­ho pri­da­nia de­tí

A pri­chá­dza­me k to­mu naj­dô­le­ži­tej­šie­mu v no­vej ver­zii, a to k pri­da­niu di­eťa­ťa. Ap­li­ká­cia si ove­ru­je ro­din­né vzťa­hy a de­ti do 18 ro­kov sú pri­da­né už auto­ma­tic­ky. Ak ide o de­ti, kto­ré má­te v prí­pa­de voľ­né­ho vzťa­hu bez uzav­re­té­ho man­žel­stva, tre­ba po­žia­dať pois­ťov­ňu o pre­ve­re­nie toh­to vzťa­hu do mo­bil­nej ap­li­ká­cie, ale nie je to nič kom­pli­ko­va­né. Pri di­eťa­ti po­tom má­te rov­na­ké fun­kcie ako s vlas­tnou oso­bou - to zna­me­ná, že dos­ta­ne­te upo­zor­ne­nia na pre­hliad­ky a mô­že­te pris­tu­po­vať aj do zdra­vot­ných ka­riet svo­jich de­tí. Rov­na­ko má­te aj preu­ka­zy pois­ten­ca svo­jich de­tí dos­lo­va vo vrec­ku. Ok­rem me­na si do preu­ka­zu de­tí mô­že­te za­ra­diť aj ich fo­tog­ra­fie. Te­raz te­da už mô­že­te po­hodl­ne od­po­ve­dať na otáz­ku, ke­dy a aké lie­ky bra­lo niek­to­ré z va­šich de­tí, na čo ne­mu­sí byť inak jed­no­du­ché si spo­me­núť. Osob­ne by sme pri­ví­ta­li ok­rem de­tí za­ra­de­nie pod je­den účet aj ro­di­čov, čo je hlav­ne pri ich vy­ššom ve­ku ur­či­te ví­ta­ná fun­kcia. Je však mož­né, že to le­gis­la­tí­va neu­mož­ňu­je.

Deti.jpg

Tak­to vi­dí­te v ap­li­ká­cii úda­je o de­ťoch

V no­vej ver­zii sa ob­ja­vil aj mo­der­ný plo­chý di­zajn pre plat­for­mu iOS. Ta­ký­to di­zajn ap­li­ká­cie pre plat­for­mu An­droid prí­de o nie­čo nes­kôr, vý­vo­já­ri poč­ka­jú na no­vý vi­zuál­ny prog­ra­mo­va­cí ja­zyk Ma­te­rial (www.goog­le.com/de­sign/).

Ap­li­ká­cia je inak per­fek­tne chrá­ne­ná pro­ti zneu­ži­tiu. Ak prej­de­te do inej ap­li­ká­cie, mu­sí­te sa prih­lá­siť opa­ko­va­ne a ani screen­shot ob­ra­zov­ky ne­mož­no uro­biť. Na dru­hej stra­ne niek­to­ré pod­stat­né úda­je, ako je napr. údaj o va­šej kr­vnej sku­pi­ne, aler­gii na lie­ky, úda­je o blíz­kych a pod., sa da­jú aj bez ove­re­nia zís­kať z ob­ra­zov­ky ozna­če­nej ako SOS. Rov­na­ko tu má­te úda­je o tom, kde sa na­chá­dza­te a kde je naj­bliž­šie zdra­vot­níc­ke za­ria­de­nie.

Profil.jpg

Úda­je z pro­fi­lu si mô­že­te me­niť v elek­tro­nic­kej po­boč­ke

Pod­stat­né je, že Dô­ve­ra ide v tom­to prí­pa­de eš­te ďa­lej. Ho­vo­ri­li sme s vý­vo­jár­mi a ma­jú sme­lé plá­ny. Dô­ve­ra za­vá­dza sys­tém na rie­še­nie kon­train­di­ká­cie lie­kov pria­mo u le­ká­ra s on-li­ne pre­po­je­ním do ich le­kár­ske­ho sys­té­mu. To všet­ko bu­de mať vplyv aj na ďal­ší vý­voj mo­bil­nej ap­li­ká­cie Dô­ve­ra. Pá­či sa nám aj ini­cia­tí­va na da­ro­va­nie kr­vi prá­ve pot­reb­nej sku­pi­ny, kto­rá je in­teg­ro­va­ná do ap­li­ká­cie (pro­jekt mo­jakr­vnas­ku­pi­na.sk).

Tá­to zdra­vot­ná pois­ťov­ňa to má roz­beh­nu­té veľ­mi dob­re zo strán­ky elek­tro­nic­ké­ho spra­co­va­nia úda­jov. Vy­vi­nu­li rie­še­nie aj pre Goog­le Glass, So­ny SmartWatch 2 a oča­ká­va­me aj vy­uži­tie sní­ma­ča NFC na za­ra­de­nie pred­pí­sa­né­ho lie­ku a spô­so­bu je­ho uží­va­nia pria­mo do mo­bil­nej ap­li­ká­cie. Je jas­né, že to­to je trend aj do bu­dúc­nos­ti, a po­kiaľ chce­te ta­kú­to mo­der­nú for­mu ko­mu­ni­ká­cie so zdra­vot­nou pois­ťov­ňou, je to na Slo­ven­sku naj­lep­šia voľ­ba.

Na zá­ver eš­te spo­meň­me, že ap­li­ká­ciu mô­žu pou­ží­vať aj tí, kto­rí nie sú klien­tmi ZP Dô­ve­ra, ne­dá sa však vy­užiť napl­no. V tom­to prí­pa­de má­te napr. in­for­má­cie o ot­vá­ra­cích do­bách naj­bliž­ších zdra­vot­níc­kych za­ria­de­ní s mož­nos­ťou na­vi­gá­cie k nim. V kaž­dom prí­pa­de sa dá dob­re vy­skú­šať aj de­moú­čet.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter