Canon predstavil zrkadlovku EOS 7D Mark II a kompakt PowerShot G7 X

Photokina.jpg Tes­ne pred ot­vo­re­ním vý­sta­vy Pho­to­ki­na v ne­mec­kom Ko­lí­ne fir­my uka­zu­jú no­vi­ná­rom svo­je trom­fy. Pho­to­ki­na sa or­ga­ni­zu­je kaž­dý dru­hý rok a pre fo­to­fir­my je to naj­väč­šia uda­losť v Euró­pe.

My sme bo­li na tla­čov­ke spo­loč­nos­ti Ca­non a bo­li sme sved­ka­mi pred­sta­ve­nia dl­ho oča­ká­va­né­ho mo­de­lu EOS 7D Mark II. Ten­to fo­toa­pa­rát sa od svoj­ho pred­chod­cu Ca­non EOS 7D od­li­šu­je pre­dov­šet­kým v rých­los­ti. Je dos­lo­va navr­hnu­tý pre špor­to­vých fo­tog­ra­fov, kto­rí pot­re­bu­jú za­chy­tiť rých­le de­je. Pre­to sú aj sú­čas­ťou toh­to fo­toa­pa­rá­tu až dva pro­ce­so­ry Di­gic 6, kto­ré spra­cú­va­jú na­fo­te­né úda­je veľ­mi rých­lo.

Pa­mä­ťo­vým mé­diom je kar­ta SD a sú­čas­ne aj CF, pou­ží­va­teľ sa mô­že roz­hod­núť, aké je de­le­nie fo­tog­ra­fií či vi­deí na kar­ty. S rých­lou kar­tou (pre­dov­šet­kým CF) do­ká­že EOS 7D Mark II fo­tiť rých­los­ťou 10 sní­mok za se­kun­du. Sní­mač má roz­lí­še­nie 20 me­ga­pixelov a ko­ru­nou krá­sy je su­perrých­ly za­os­tro­va­cí sys­tém s 65 krí­žo­vý­mi bod­mi.

Za­os­tro­va­cí sys­tém sa aj v nas­ta­ve­niach po­do­bá na to, čo je pou­ži­té v prí­pa­de pro­fe­sio­nál­nej vlaj­ko­vej lo­de EOS 5D Mark III. Pri­bu­dol aj za­bu­do­va­ný sys­tém GPS, je tu väč­šia ba­té­ria a port USB 3.0 na rých­le pre­no­sy. S tým­to fo­toa­pa­rá­tom vy­tvo­rí­te aj full HD vi­deá. Za­ují­ma­vá vlas­tnosť je pot­la­če­nie bli­ka­nia svet­la vo vi­deo­zá­be­roch.

CanonEOS7DMarkII.jpg

Tak­to svet­lo sve­ta uz­rel Ca­non EOS 7D Mark II. Je tu 20 Mpx sní­mač, dva pro­ce­so­ry Di­gic 6, USB 3.0, za­bu­do­va­né GPS, 65-bo­do­vý za­os­tro­va­cí sys­tém a fo­toa­pa­rát uro­bí až 10 sní­mok za se­kun­du.

CanonEOS7DMarkII-2.jpg

Vlas­tnos­ti no­vé­ho fo­toa­pa­rá­tu pred­vie­dol aj pro­fe­sio­nál­ny fo­tog­raf

CanonEOS7DMarkII-3.jpg

Ca­non EOS 7D Mark II prí­de na slo­ven­ský trh na za­čiat­ku de­cem­bra, my sa na je­ho re­cen­ziu veľ­mi te­ší­me

Fo­toa­pa­rát sme si pria­mo na vý­sta­ve vy­skú­ša­li, za­chy­tá­va­li sme špor­tov­ca ská­ka­jú­ce­ho na tram­po­lí­ne a za­os­tre­nie aj rých­losť fo­te­nia bo­la úžas­ná. Ten­to fo­toa­pa­rát pred­sta­vu­je za­ria­de­nie pre člo­ve­ka, kto­rý rád fo­tí buď pre se­ba, ale­bo pro­fe­sio­nál­ne. Je vy­ho­to­ve­ný od­ol­ne a mô­že to byť su­per via­noč­ný dar­ček pre fo­to­nad­šen­ca.

Ca­non Power­Shot G7 X je tro­chu iná šál­ka ká­vy. Je to kom­pakt so sní­ma­čom s veľ­kos­ťou 1 pa­lec. Roz­lí­še­nie je 20,2 me­ga­pixe­la, sní­mač je ty­pu BSI a pro­ce­sor Di­gic 6. Dis­plej je do­ty­ko­vý, vy­klá­pa­teľ­ný o 180°, za­bu­do­va­ný je 31-bo­do­vý za­os­tro­va­cí sys­tém a vo vý­ba­ve je NFC aj pri­po­je­nie Wi-Fi. Ob­jek­tív je 24 - 100 mm, oko­lo ne­ho je ši­kov­ný ov­lá­da­cí pr­ste­nec. Po­mo­cou Power­Shot G7 X mož­no nak­rú­cať full HD vi­deo. Na slo­ven­skom tr­hu sa ob­ja­ví v de­cem­bri.

CanonG7X.jpg

Ca­non Power­Shot G7 X pred­sta­vil pre­zi­dent fir­my. Je to pr­vý kom­pakt Ca­non s jed­no­pal­co­vým sní­ma­čom.

PowerShotG7X.jpg

Aj Power­Shot G7 X je rých­ly, do­ká­že uro­biť 6,5 zá­be­ru za se­kun­du

Spo­loč­nosť Ca­non tiež uvied­la svoj clou­do­vý sys­tém IR­ISTA, kto­rý je do­siah­nu­teľ­ný z rôz­nych plat­fo­riem. Fo­toa­pa­rá­ty so za­bu­do­va­ným Wi-Fi, ako napr. Power­Shot G7 X, po­tom pria­mo do­ká­žu nah­rá­vať fo­tog­ra­fie na ten­to server. Z ne­ho nás­led­ne mô­že­te tla­čiť ale­bo zdie­ľať fo­tog­ra­fie či vi­deá.

Irista.jpg

Ca­non uvá­dza svoj clou­do­vý sys­tém ir­ista. Fo­toa­pa­rá­ty tej­to znač­ky do­ká­žu pria­mo naň uk­la­dať cez Wi-Fi fo­tog­ra­fie bez pou­ži­tia po­čí­ta­ča či smar­tfó­nu

Pod­rob­nú re­por­táž o vý­sta­ve Pho­to­ki­na vrá­ta­ne vi­deo­re­por­tá­že prip­ra­vu­je­me do ok­tób­ro­vé­ho vy­da­nia ma­ga­zí­nu PC RE­VUE.

On­drej Mac­ko, Ko­línOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter