Testovali sme

Ako na to: Ako nakupovať na zľavových portáloch

Zľa­va, to je po­jem, na kto­rý viac či me­nej rea­gu­je kaž­dý z nás. Pred pár rok­mi por­tá­ly za­me­ra­né na pos­ky­to­va­nie zľav­ne­né­ho to­va­ru nav­šte­vo­val az­da kaž­dý z nás. Pred­sta­ve­nie po­nú­ka­ných slu­žieb bo­lo na vy­so­kej úrov­ni, a tak pre­hlia­da­nie slu­žieb ale­bo to­va­ru pat­ri­lo me­dzi at­rak­tív­ne čin­nos­ti aj v pra­cov­nom ča­se.

Ty­py por­tá­lov

Zme­ny pri­chá­dza­jú a tá­to ob­lasť nie je výnPros­tre­die sa tro­chu pre­čis­ti­lo, zos­ta­li naj­sil­nej­ší hrá­či, no­ví pri­bú­da­jú len veľ­mi po­ma­ly. His­tó­riu zľa­vo­vých por­tá­lov za­čal pí­sať Grou­pon v USA. Na zís­ka­nie zľa­vy bo­lo tre­ba pre­dať vop­red sta­no­ve­ný po­čet ku­pó­nov. Piz­za bo­la po­tom lac­nej­šia, no ku­pó­ny pla­ti­li, len ak sa ich pre­da­lo nap­rík­lad 200 ks. Po­dob­ne to bo­lo aj u nás, no nie vždy bo­lo pot­reb­ný vop­red ob­jed­na­ný po­čet ku­pó­nov. V sú­čas­nos­ti u nás exis­tu­jú de­siat­ky zľa­vo­vých por­tá­lov. 

ZlavaDna.png

Zľa­vo­vý por­tál, jed­not­ka na na­šom tr­hu

Roz­li­šu­je­me me­dzi tro­mi ta­ký­mi­to služ­ba­mi/serverm­i. Pr­vý typ je sku­toč­ne por­tál na zľa­vy, ako ho oča­ká­va­me. Pos­ky­tu­je preh­ľad o ce­no­vých po­nu­kách za­dá­va­te­ľov a pro­pa­gu­je rôz­ne vý­rob­ky (nap­rík­lad Zľa­va dňa). Po­tom sú čo­raz viac ob­ľú­be­né ag­re­gá­to­ry, na­ko­niec sú tu eš­te špe­cia­li­zo­va­né por­tá­ly. Dru­hý prí­pad je jas­ný, náj­de­te tu zľa­vy zoz­bie­ra­né z rôz­nych por­tá­lov (nap­rík­lad Zľa­vo­var).

Po­nu­ky sa da­jú filtro­vať pod­ľa mes­ta a ty­pu, na­vy­še mô­že­te kaž­dé rá­no dos­tá­vať e-mai­lo­vú sprá­vu s ak­tuál­ny­mi ale­bo naj­žia­da­nej­ší­mi po­nu­ka­mi. Tre­tí typ je tak tro­chu mar­ke­tin­go­vý trik na ľu­dí a ide o se­zón­ny por­tál na zľa­vy, kto­rý bež­ne ne­fun­gu­je a bol ume­lo vy­tvo­re­ný na spro­pa­go­va­nie ne­ja­kej po­nu­ky. Na tie si tre­ba dať po­zor a ce­nu pre­ve­ro­vať, či sku­toč­ne ide o zľa­vu. To však pla­tí aj pre os­tat­né dva ty­py.

Zlavovar.png

Prík­lad zľa­vo­vé­ho ag­re­gá­to­ra

Se­rióz­nosť slu­žieb

Tak ako sa „pre­čis­ti­lo" množ­stvo por­tá­lov na zľa­vy, z tr­hu pos­tup­ne miz­nú aj po­nu­ky s ne­ka­lý­mi prak­ti­ka­mi. Či už iš­lo o ne­do­da­nie to­va­ru, ale­bo ne­pos­kyt­nu­tie slu­žieb v prok­la­mo­va­nej kva­li­te, si­tuácia sa tro­chu zlep­ši­la. Na po­nu­ky si však tre­ba dá­vať po­zor a po­doz­ri­vé ce­ny ale­bo ob­chod­ní­kov pre­ve­ro­vať. Má­me pre vás pár od­po­rú­ča­ní a ti­pov, no aj my sa­mi sme párkrát ob­chod risk­li a iš­li tak­po­ve­diac nas­le­po. Por­tál mu­sí ob­sa­ho­vať úpl­né kon­tak­tné in­for­má­cie o svo­jom síd­le, či už sa­mos­tat­ne, ale­bo v ob­chod­ných pod­mien­kach.

Tu sa čas­to do­čí­ta­te aj in­for­má­ciu, kto­rá spo­loč­nosť za inter­ne­to­vou strán­kou sto­jí. Inter­ne­to­vá ad­re­sa, sa­moz­rej­me, ne­mu­sí ani tro­chu pri­po­mí­nať ná­zov spo­loč­nos­ti. Ok­rem poš­to­vej ad­re­sy zvyk­ne kon­takt ob­sa­ho­vať aj te­le­fón­ne čís­lo. V prí­pa­de po­chyb­nos­tí si mô­že­te stav va­šej ob­jed­náv­ky ale­bo mi­ni­mál­ne fun­go­va­nie spo­loč­nos­ti pre­ve­riť. Ideál­ny spô­sob je dať na od­po­rú­ča­nie nie­ko­ho, ko­mu dô­ve­ru­je­te. To, že spo­loč­nosť vy­stu­pu­je se­rióz­ne, nez­na­me­ná, že neob­sa­hu­je po­nu­ky za­dá­va­te­ľa, kto­rý až ta­ký se­rióz­ny nie je. Je na zľa­vo­vom por­tá­li (nie ag­re­gá­te), aby si pre­ve­ril po­nu­ku v ča­se vy­tvá­ra­nia vzá­jom­né­ho zmluv­né­ho vzťa­hu.

Ako to však poz­ná­me, ma­ji­teľ reš­tau­rá­cie a čaš­ník sú na Slo­ven­sku dve rôz­ne oso­by. Kva­li­ta slu­žieb tak mô­že pok­riv­ká­vať in­de. A ne­tý­ka sa to len gas­tro­no­mic­kých za­ria­de­ní. Ak­tuál­ne por­tá­ly pris­tu­pu­jú k zob­ra­zo­va­niu hod­no­te­nia a dis­ku­sie s oso­ba­mi či už v rek­la­mač­nom, ale­bo zá­kaz­níc­kom cen­tre. Prez­re­li sme rôz­ne weby toh­to ty­pu, no uro­biť si ná­zor na služ­bu ale­bo vy­bra­ný pod­nik nie je jed­no­du­ché. Sú ta­kí, kto­rým pre­ká­ža­jú ma­li­cher­nos­ti, iní tvr­do kri­ti­zu­jú sprá­va­nie per­so­ná­lu, dl­hé do­da­cie le­ho­ty. Ďal­ší si skve­lú piz­zu ne­mô­žu vy­nach­vá­liť. Skrát­ka, re­cen­zie toh­to ty­pu nie sú dô­ve­ry­hod­né, ho­ci by ma­ji­te­lia por­tá­lov a za­dá­va­te­lia chce­li, aby to tak vy­ze­ra­lo.

V ko­neč­nom dôs­led­ku by si to prial aj pou­ží­va­teľ por­tá­lov. V za­hra­ni­čí sú bež­né prí­pa­dy pla­te­ných ne­ga­tív­nych re­cen­zií na kon­ku­ren­čné ho­te­ly a reš­tau­rá­cie. Mno­hí sa pod­ľa nich nao­zaj ria­dia, tak­že ur­či­te ve­dia za­siať se­mien­ko po­chyb­nos­ti. Na­ša ra­da znie: Nes­po­lie­haj­te sa na tie­to dis­ku­sie. Hlav­ne ak ide o zľa­vu na služ­bu. Prí­pa­dy fa­loš­ne la­de­ných prís­pev­kov má­me aj na Slo­ven­sku. Pri to­va­roch pre­ve­ruj­te aj po­nu­ky. Ak sú zá­jaz­dy po­doz­ri­vo lac­né, preš­tu­duj­te si de­tail­ne pod­mien­ky ná­ku­pu a up­lat­ne­nie zľa­vo­vé­ho ku­pó­nu. Stret­ne­te sa aj s tým, že zís­ka­te zľa­vu nap­rík­lad 150 eur za 20-euro­vý ku­pón, no po prí­cho­de do ces­tov­nej kan­ce­lá­rie tre­ba dop­la­tiť 400 eur plus rôz­ne pop­lat­ky. V pod­sta­te nej­de o podvrh, ale o bež­nú po­nu­ku. Tre­ba len poz­nať jej de­tai­ly.

Akcia.png

Pred kú­pou ak­cie si vždy zis­ti­te pod­mien­ky jej vy­uži­tia

Rek­la­má­cia

Za­kú­pe­nú služ­bu ale­bo to­var je naj­jed­no­duch­šie rek­la­mo­vať na por­tá­li, kto­rý zľa­vu pos­ky­tol. Po­zor však na fakt, že zľa­vo­vý ag­re­gá­tor nie je pos­ky­to­va­te­ľom zliav. Ak ne­po­cho­dí­te, mô­že­te sa ob­rá­tiť na SOI. Na­vy­še tu pla­tia pod­mien­ky ako pri uzat­vá­ra­ní zmlu­vy na di­aľ­ku. Má­te te­da mož­nosť od­stú­piť od zmlu­vy. Pre­čí­taj­te si však pred kú­pou pod­mien­ky vy­uži­tia ku­pó­nu. Ne­raz sa stá­va, že si pou­ží­va­teľ zle vy­lo­ží je­ho ob­sah a od služ­by oča­ká­va nie­čo, čo nes­ľu­bu­je. Nap­rík­lad spo­mí­na­ný prík­lad so zá­jaz­dom ale­bo plat­ba neš­tan­dar­dnej ce­ny poš­tov­né­ho, prí­pa­de oznam o me­sač­nej ča­ka­cej le­ho­te na do­da­nie to­va­ru.

Ver­dikt PC RE­VUE

Naj­väč­ší zá­ujem je o služ­by spo­je­né so stra­vo­va­ním a uby­to­va­ním. Mno­hí na­kú­pia dos­ta­tok ku­pó­nov do zá­so­by a po­tom ich mí­ňa­jú po­čas ro­ka ale­bo sa vy­be­rú na po­se­de­nie so zná­my­mi. Spô­so­bov vy­uži­tia je ve­ľa. Ako si te­da vy­be­rať z veľ­ké­ho poč­tu po­núk? A mož­no im dô­ve­ro­vať? Buď­te kri­tic­kí, po­do­zrie­va­ví a všet­ko pre­ve­ruj­te. Pos­kyt­nu­tie zľa­vy je spô­sob, ako pril­ákať klien­tov do pod­ni­ku, o kto­rom ani ne­tu­ši­li, že exis­tu­je. Vy­ne­chaj­te ku­pó­ny, kde sa tre­ba vop­red oh­lá­siť te­le­fo­nic­ky. Ne­má­me te­raz na mys­li den­tál­nu hy­gie­nu, ale nap­rík­lad ku­pó­ny na jed­lo.

V rám­ci bež­né­ho množ­stva by to­to pod­nik ne­mal vy­ža­do­vať a tres­tať svo­jich bu­dú­ci klien­tov za to, že tam zva­žu­jú ísť. Kam sa bu­de svet zliav ube­rať? Po ošia­li spred troch či šty­roch ro­kov sa server­y tran­sfor­mo­va­li a pos­ky­tu­jú te­raz nap­rík­lad kom­plexnú po­nu­ku ob­le­če­nia nie­koľ­kých zna­čiek ale­bo špe­cia­li­zo­va­né pot­re­by pre de­ti. Sa­moz­rej­me, ne­chý­ba elek­tro­ni­ka (čas­to níz­kej kva­li­ty) ale­bo zdra­vot­né služ­by. Ku­puj­te len to, čo reál­ne vy­uži­je­te. Inak ste zby­toč­ne vy­ho­di­li pe­nia­ze len pre­to, le­bo údaj­ne iš­lo o zľa­vu, ho­ci v sku­toč­nos­ti nie ste si is­tí do­kon­ca ani tým, či pro­dukt ale­bo služ­bu nao­zaj pot­re­bu­je­te.

Zdroj: PCR 3/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter