Téma na želanie

Základy práce so zrkadlovkou, 3. časť

V pred­chá­dza­jú­cich čas­tiach sme sa za­obe­ra­li nas­ta­ve­ním zr­kad­lov­ky, preš­li sme si me­tó­du zla­té­ho re­zu, ďa­lej sme nas­ta­vo­va­li bie­lu, pou­ží­va­li blesk, za­hra­li sa so za­mr­znu­tím scé­ny a kom­pen­zá­ciou expo­zí­cie. V tej­to pos­led­nej čas­ti si po­vie­me o ši­kov­ných nás­tro­joch, kto­ré nám po­mô­žu uro­biť fot­ky za­ují­ma­vej­ší­mi. Niek­to­ré z pos­tu­pov sa da­jú reali­zo­vať aj pri fo­te­ní kom­pak­tom ale­bo do­kon­ca mo­bi­lom, na iné ve­ci však tre­ba nao­zaj zr­kad­lov­ku.

Po­la­ri­zač­ný fil­ter

Filtre, to je ve­da v ob­las­ti fo­tog­ra­fo­va­nia. Sú to ten­ké sklíč­ka, kto­ré sa da­jú nas­krut­ko­vať na ob­jek­tív a po­tom ra­di­kál­ne me­nia po­da­nie scé­ny. Exis­tu­jú rôz­no­fa­reb­né filtre, napr. čer­ve­né, ze­le­né, žl­té ale­bo mod­ré, kto­ré do­ká­žu po­sil­niť kon­krét­nu far­bu. Špe­cia­li­tou je infra­čer­ve­ný fil­ter. Čas­to sa pou­ží­va­jú si­vé filtre, po­mo­cou kto­rých za­se mô­že­te fo­tiť za sil­né­ho svet­la a zjem­niť tak napr. tok vo­dy vo vo­do­pá­de.

Asi naj­čas­tej­šie pou­ží­va­ný je po­la­ri­zač­ný fil­ter. Ten je na roz­diel od pred­chá­dza­jú­cich otoč­ný a je­ho otá­ča­ním me­ní­te po­la­ri­zá­ciu svet­la. Tak mô­že­te pod­ľa že­la­nia me­niť po­da­nie fa­rieb, napr. viac stma­ví­te ob­lo­hu, zlep­ší­te po­da­nie kon­krét­nych fa­rieb. A naj­lep­šie je to, že pri otá­ča­ní filtra vi­dí­te je­ho pre­jav v hľa­dá­či­ku. Filtre sa da­jú pou­žiť aj pri kom­pak­tných fo­toa­pa­rá­toch, vte­dy sa na te­lo fo­toa­pa­rá­tu umies­tni špe­ciál­na ko­lís­ka, kto­rá umož­ňu­je pou­žiť kru­ho­vý ale­bo pra­vouh­lý fil­ter pred ob­jek­tí­vom.

Na ob­ráz­ku po­tom zob­ra­zu­je­me scé­nu do­siah­nu­tú po­mo­cou po­la­ri­zač­né­ho filtra a bez ne­ho. Priz­ná­va­me, že to­to bol asi naj­sil­nej­ší pre­jav filtra pri na­šom viac ako ho­di­no­vom fo­te­ní, ale ten­to fil­ter oby­čaj­ne po­mô­že, ho­ci nie tak vý­raz­ne. Vý­kon­ný prog­ram na spra­co­va­nie fo­tog­ra­fií (Ado­be Lightroom, Ni­kon Cap­tu­re NX 2, ale aj Zo­ner Pho­to Stu­dio) do­ká­že dob­re si­mu­lo­vať pou­ži­tie filtrov až po od­fo­te­ní sním­ky, a to v po­čí­ta­či. Vo ve­ľa prí­pa­doch je to jed­no­duch­šie rie­še­nie ako pria­me pou­ži­tie filtra pri fo­te­ní. Filtre sa nie cel­kom ľah­ko na­sa­dzu­jú ale­bo sní­ma­jú z ob­jek­tí­vu, sto­ja oko­lo 50 eur a tre­ba ich neus­tá­le čis­tiť. V niek­to­rých prí­pa­doch však pri­ne­sie pria­me pou­ži­tie filtra vý­sled­ky, aké sa nes­kor­šou sof­tvé­ro­vou úp­ra­vou ni­ja­ko ne­da­jú do­siah­nuť.

BezFiltra.jpg

PolarizacnyFilter.jpg

Ho­re je fo­tog­ra­fo­va­ná scé­na bez pou­ži­tia po­la­ri­zač­né­ho filtra, do­le s maximál­nym nas­ta­ve­ním po­la­ri­zá­cie. Fo­toa­pa­rát Ca­non EOS 50D, ob­jek­tív EF 24 - 70 mm f/2.8L II USM, ISO 100, clo­na 5,0, expo­zí­cia: 1/400 s, kom­po­zí­cia expo­zí­cie -1

Mak­ro­fo­tog­ra­fia

Po­mo­cou prib­lí­že­nia ob­jek­tí­vu na krát­ku vzdia­le­nosť od ob­jek­tu do­siah­ne­me fot­ky, kto­ré vý­raz­ne zvý­šia po­da­nie de­tai­lov. Mak­ro­fo­tog­ra­fia sa s vý­ho­dou pou­ží­va pri fo­te­ní hmy­zu, le­bo tam inak ne­vi­de­né de­tai­ly vy­nik­nú naj­viac. Na mak­ro­fo­tog­ra­fiu sa pou­ží­va­jú špe­ciál­ne mak­roob­jek­tí­vy, kto­ré sú pris­pô­so­be­né na fo­te­nie z ma­lej vzdia­le­nos­ti. Veľ­ká vý­ho­dá je aj kru­ho­vý blesk, kto­rý je na­sa­de­ný oko­lo ob­jek­tí­vu a rov­no­mer­ne os­vet­ľu­je fo­te­ný ob­jekt. Pri mak­ro­fo­te­ní po­mo­cou kom­pak­tné­ho fo­toa­pa­rá­tu mož­no vy­užiť špe­ciál­ny re­žim Mak­ro, ale ta­ké vý­sled­ky ako s mar­koob­jek­tí­vom ča­kať ne­mô­že­te. Na mak­ro­fo­tog­ra­fiu, sa­moz­rej­me, pot­re­bu­je­te sta­tív s nao­zaj ma­sív­nou konštruk­ciou, aby sa ne­hý­bal. Vy­ni­ka­jú­ce sú po­suv­né sán­ky na sta­tív, kto­ré umož­ňu­jú pres­né po­lo­ho­va­nie fo­toa­pa­rá­tu.

Makro.jpg

Mar­ko­fo­tog­ra­fia s pou­ži­tím špe­ciál­ne­ho ob­jek­tí­vu. Ca­non EOS 1D-X, EF 100 mm f/2.8L Mac­ro IS USM, ISO 500, clo­na: 4,5, expo­zí­cia: 1/200 s

Hra svet­la a tie­ňov

Krá­ľov­ská ka­te­gó­ria fo­tog­ra­fo­va­nia sú portré­ty. Ur­či­te by kaž­dý chcel mať ne­ja­ký efekt­ný zá­ber, kto­rý by ho cha­rak­te­ri­zo­val, a na kva­li­tu po­da­nia fo­tog­ra­fií si potr­pia mu­ži aj že­ny. Fo­tog­ra­fo­va­nie žen­ských tvá­rí má svo­je ča­ro, dá sa tu nao­zaj dob­re poh­rať. Ak chce­te mať sku­toč­ne dob­ré fo­tog­ra­fie a bu­de­te ich fo­tiť v uzav­re­tých pries­to­roch, pot­re­bu­je­te dob­ré svet­lá. Exis­tu­jú tr­va­lé svet­lá, kto­ré svie­tia nep­retr­ži­te. S ni­mi sa ľah­ko fo­tog­ra­fu­je aj kom­pak­tný­mi fo­toa­pa­rát­mi, na­vy­še má­te mož­nosť us­po­ria­dať si scé­nu v po­ko­ji a okam­ži­te vi­dí­te, aký je pre­jav svet­la. Ich ne­vý­ho­da je v tom, že ma­jú po­mer­ne níz­ky sve­tel­ný vý­kon a nep­re­žia­ria tvár tak do­ko­na­le ako zá­bles­ko­vé svet­lá.

Tie­to svet­lá za­blys­knú po­dob­ne ako blesk vo fo­toa­pa­rá­te len v tej pra­vej chví­li, a to riad­ne sil­no. Na roz­diel od bles­ku na fo­toa­pa­rá­te ich však mož­no umies­tniť do ce­lé­ho pries­to­ru a nas­me­ro­vať na ob­jekt. Oby­čaj­ne sa pou­ží­va­jú dve svet­lá - jed­no hlav­né, kto­ré svie­ti do tvá­re fo­te­nej oso­by, a dru­hé (tzv. kon­tras­vet­lo), kto­ré svie­ti zo­za­du. Svet­lá sú na­po­je­né na fo­toa­pa­rát naj­čas­tej­šie bez­drô­to­vo. Ok­rem to­ho sa dá nas­ta­viť ich in­ten­zi­ta, nie­ke­dy aj ones­ko­re­nie zop­nu­tia. K svet­lám eš­te pa­tria ďal­šie dopl­nky, ako je tzv. sof­tbox ale­bo voš­ti­na, kto­ré vý­raz­ne me­nia po­da­nie scé­ny. To však už po­riad­ne prek­ra­ču­je­me za­mýš­ľa­ný ob­sah toh­to člán­ku. Pri ama­tér­skom pou­ži­tí si vy­sta­čí­te aj s oby­čaj­ným sl­nkom a napr. lis­ta­mi na stro­me, kto­ré vy­tvo­ria na tvá­ri za­ují­ma­vé tie­ne. Aj tak­to sa da­jú uro­biť veľ­mi efek­tné fo­tog­ra­fie.

Na na­šich fo­tog­ra­fiách vi­dí­te, čo všet­ko sa dá do­siah­nuť s dob­rou vý­ba­vou. Pri­pá­ja­me pár prak­tic­kých rád. Ak fo­tog­ra­fu­je­me že­ny, je dob­ré ve­no­vať sa lí­če­niu. Tvár sa dá veľ­mi zlep­šiť nie­koľ­ký­mi do­tyk­mi skú­se­nej oso­by. Ideál­ne sú oč­né tie­ne a rúž, pú­der je sa­moz­rej­mosť. Na pr­vom ob­ráz­ku vi­dí­te fo­tog­ra­fiu di­ev­ča­ťa, kto­ré vy­ze­ra­lo bez lí­če­nia úpl­ne oby­čaj­ne, skôr ne­zau­jí­ma­vo. Na­ne­se­nie vý­raz­né­ho čer­ve­né­ho rú­žu a zvý­raz­ne­nie očí uro­bi­lo svo­je. Všet­ko dopl­ňu­je eš­te sie­ťov­ka cez po­lo­vi­cu tvá­re a za­ují­ma­vý poh­ľad. Pri­po­čí­taj­te k to­mu svet­lá spre­du a zo­za­du a správ­ne nas­ta­ve­nie fo­toa­pa­rá­tu (čo sa však ne­po­da­rí na pr­výk­rát) a má­te fot­ku, kto­rá mô­že ísť aj na ti­tul­ku li­fes­ty­lo­vé­ho ma­ga­zí­nu.

Licenie.jpg

Za­ují­ma­vá fo­tog­ra­fia za­me­ra­ná na ele­gan­ciu. Ca­non EOS-1D X, EF 400 mm f/2.8L IS II USM, ISO 2000, clo­na: 6,3, expo­zí­cia: 1/100 s

Ak sa poh­rá­te so svet­lom a tieň­mi a má­te ich v správ­nom kon­tras­te, po­mô­že aj nao­zaj kon­tras­tné lí­če­nie. Na ďal­šom ob­ráz­ku sme to dosť preh­na­li s lí­če­ním, ale nie je to na ško­du ve­ci. Pri­da­li sme čier­ne po­za­die, nas­ta­ve­nie fo­toa­pa­rá­tu sme­rom k tma­vým far­bám a zís­ka­li sme inú at­mos­fé­ru - skôr dr­snú a kon­tro­ver­znú. Vcel­ku pri­ná­ša tá­to fo­tog­ra­fia ne­po­koj a je ve­ľa si­tuá­cií, kde sa dá vy­užiť.

Tiene.jpg

Kon­trast v tie­ňoch a v lí­če­ní vy­tvá­ra dra­ma­tic­kú at­mos­fé­ru. Ca­non EOS 7D, EF 70-300 mm f/4-5.6L IS USM, ISO 100, clo­na: 6,3, expo­zí­cia: 1/100 s

Vie­tor vám po­mô­že

Ak chce­te dať fo­tog­ra­fii dy­na­mi­ku, tá mu­sí byť ob­siah­nu­tá vo fo­te­nej scé­ne. Vskut­ku dob­re vy­ze­ra­jú fot­ky, na kto­rých bu­de mo­del­ka krá­čať sme­rom k vám, ale nie­čo ta­ké sa dá uro­biť buď vo veľ­kom štú­diu, ale­bo von­ku za pek­né­ho svet­la. Dru­hé rie­še­nie je ta­ké, aby mo­del­ka stá­la a po­hyb bol oko­lo nej. Jed­no­du­chá po­môc­ka je v tom­to prí­pa­de ven­ti­lá­tor, kto­rý jej roz­ví­ri vla­sy a zvl­ní časť od­evu. Sta­čí aj oby­čaj­ný ven­ti­lá­tor, aký pou­ží­va­te v le­te, ak ne­má­te kli­ma­ti­zá­ciu. Exis­tu­je však množ­stvo fo­tog­ra­fic­kých ven­ti­lá­to­rov, kto­ré sa da­jú ov­lá­dať na di­aľ­ku, sú vý­kon­né a sme­ro­vé, ale nie sú prá­ve lac­né. To­to už ta­kis­to pre­sa­hu­je roz­sah náš­ho člán­ku.

Vietor.jpg

Dy­na­mic­ká fo­tog­ra­fia s pou­ži­tím ven­ti­lá­to­ra. Ca­non EOS-1D X, EF 24-70 mm f/2.8L II USM, ISO 100, clo­na: 11, expo­zí­cia: 1/125 s

Skú­šaj­te, ke­dy len mô­že­te

Preš­li sme spo­lu zá­klad­mi fo­tog­ra­fo­va­nia, opí­sa­li sme rôz­ne po­môc­ky a pos­tu­py, kto­ré vám po­mô­žu. Ak chce­te mať dob­rú fo­to­vý­ba­vu, sto­jí to fakt ve­ľa, po­čí­taj­te so su­ma­mi v ti­síc­kach eur. Ta­ká­to pro­fe­sio­nál­na vý­ba­va je ur­če­ná pre ľu­dí, kto­rí sa fo­tog­ra­fo­va­ním ži­via a fo­toa­pa­rát po­dob­ne ako ce­lá vý­ba­va oko­lo ne­ho je ich pra­cov­ným nás­tro­jom. Pri­már­ne za­me­ra­nie náš­ho se­riá­lu však bo­lo iné - chce­li sme uká­zať, čo všet­ko je mož­né. Mô­že­te mať fo­toa­pa­rát len za 100 eur a pri­tom uro­biť za­ují­ma­vé fo­tog­ra­fie.

Dob­re vám ra­dí­me - foť­te čo naj­viac a k svo­jim fo­tog­ra­fiám buď­te veľ­mi kri­tic­kí. Ne­chá­vaj­te si len tie, kto­ré vás za­uj­mú, tie si po­tom zlep­ši­te v po­čí­ta­či. Poch­váľ­te sa ni­mi pred pria­teľ­mi, je to účin­ná mo­ti­vá­cia. Exis­tu­je aj via­ce­ro príl­eži­tos­tí, kde si mô­že­te vy­skú­šať nao­zaj dra­hé apa­rá­ty a ob­jek­tí­vy. Mô­že­te sa ta­kis­to prih­lá­siť do ško­ly fo­tog­ra­fo­va­nia, čo je dob­rá mož­nosť, ako si vy­skú­šať ve­ci v praxi. Niek­to­ré kur­zy pre­bie­ha­jú aj on-li­ne a ne­mu­sí­te ni­kam cho­diť.

Pri reali­zá­cii toh­to se­riá­lu sme vy­uži­li pro­duk­ty a služ­by od tých­to fi­riem: Ca­non Slo­va­kia, www.aqt.sk, www.scart.sk a www.sko­la­fo­tog­ra­fie.sk.

Zdroj: PCR 4/2014


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter