Vyberte si správne

Pomáhame pri výbere: Tablet či notebook? To je otázka!

Ak prá­ve zva­žu­je­te ná­kup no­vé­ho po­čí­ta­ča pre se­ba, svo­je ra­to­les­ti či iných čle­nov ro­di­ny, mož­no ste sa po­zas­ta­vi­li nad tým, pre aký for­mát sa roz­hod­núť. Tab­le­ty sú sú­čas­ný hit, kto­rý na nás vy­ku­ku­je od­vša­diaľ, a mno­ho ľu­dí rie­ši di­le­mu, ke­dy mu dať pri ná­ku­pe pred­nosť a ke­dy pre­fe­ro­vať no­te­book. Pre­mýš­ľa­te nad tým, či by ste tab­let vy­uži­li, ak má­te už no­te­book aj smar­tfón? Ale­bo zva­žu­je­te, či by tab­let do­ká­zal v bu­dúc­nos­ti spl­niť ro­lu váš­ho je­di­né­ho po­čí­ta­ča? Po­ra­dí­me vám, na čo by ste pri roz­ho­do­va­ní ur­či­te ne­ma­li za­bud­núť.

V dneš­nej zá­pla­ve ultra­mo­bil­ných, mo­bil­ných či ne­mo­bil­ných za­ria­de­ní sa na ne­dos­ta­tok mož­nos­tí roz­hod­ne ne­mô­že­me sťa­žo­vať. Pri vý­be­re po­čí­ta­ča si mož­no vo­liť od veľ­kých 19- až 30-pal­co­vých dis­ple­jov all-in-one či skla­da­ných sto­lo­vých rie­še­ní cez 11- až 17-pal­co­vé dis­ple­je no­te­boo­kov, ob­vyk­le 7- až 10-pal­co­vé dis­ple­je tab­le­tov až po 4 až 5-pal­co­vé smar­tfó­ny a na­po­kon sú k dis­po­zí­cii aj mi­ni­dis­ple­je in­te­li­gen­tných ho­di­niek či oku­lia­rov, kto­ré na svoj roz­mach eš­te len ča­ka­jú.

Pri pre­ko­ná­va­ní roz­me­ru no­te­book/tab­let, sa­moz­rej­me, nas­tá­va za­ují­ma­vá di­le­ma. Oby­čaj­ne sa to­tiž pre­chá­dza z me­cha­nic­kej klá­ves­ni­ce na do­ty­ko­vú a ta­kis­to sa zvy­čaj­ne vy­mie­ňa ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­soft Win­dows za Goog­le An­droid či App­le iOS. Exis­tu­jú však aj vý­nim­ky, pri­čom sa da­jú spo­me­núť tab­le­ty s pro­ce­so­rom na ar­chi­tek­tú­re x86 a ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows ale­bo hyb­rid­né za­ria­de­nia s od­de­li­teľ­ný­mi či prek­lo­pi­teľ­ný­mi klá­ves­ni­ca­mi, kto­ré no­te­book zme­nia na tab­let. Z hľa­dis­ka tr­ho­vé­ho po­die­lu je však ich vý­znam za­tiaľ ma­lý.

Sil­né a sla­bé strán­ky

No­te­book aj tab­let ma­jú svo­je sil­né a sla­bé strán­ky, kto­ré zá­ko­ni­te ur­čia to, ke­dy a pre ko­ho je da­né za­ria­de­nie vhod­nej­šie. Tab­let je ultra­mo­bil­ný po­čí­tač, kto­rý sa bez prob­lé­mov pou­ží­va pri le­ža­ní v pos­te­li, se­de­ní na gau­či aj po­čas stá­tia či za chô­dze. Je ľah­ší ako no­te­book, vy­tiah­nuť a pou­ží­vať ho mô­že­te tak­mer vša­de a ni­ja­ko zvlášť pri tom nep­re­ká­ža.

Do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie umož­ňu­je je­ho pl­no­hod­not­né pou­ží­va­nie bez dopl­nko­vých pe­ri­fé­rií a po­hodl­ne mô­že­te pre­hlia­dať inter­net vrá­ta­ne pou­ží­va­nia so­ciál­nych sie­tí a up­loa­du fo­tog­ra­fií do clou­du či webo­vých ga­lé­rií. Má zá­ro­veň dl­hú vý­drž na ba­té­riu a dá sa kú­piť v rôz­nych va­rian­toch aj za ove­ľa niž­šiu ce­nu ako no­te­book. Ne­vý­ho­dou je ne­po­hodl­né pí­sa­nie dl­hších textov, nee­fek­tív­na prá­ca s viac prog­ra­ma­mi sú­čas­ne, men­ší vý­kon a ma­lá pres­nosť ov­lá­da­nia pr­stom pri prá­ci ná­roč­nej­šej na de­tai­ly.

No­te­book je mo­bil­né za­ria­de­nie spĺňa­jú­ce všet­ky po­žia­dav­ky, kto­ré si zvy­čaj­ne pred­sta­ví­me pod slov­ným spo­je­ním pl­no­hod­not­ný po­čí­tač. V je­ho ce­ne je oby­čaj­ne za­hr­nu­tý pok­ro­či­lý ope­rač­ný sys­tém, kto­rým je vo viac ako 90 % prí­pa­dov Mic­ro­soft Win­dows. Na roz­diel od tab­le­to­vých ope­rač­ných sys­té­mov, kto­ré ma­jú svoj pô­vod na smar­tfó­noch, je sta­va­ný na roz­siah­ly pou­ží­va­teľ­ský mul­ti­tas­king. Pri akej­koľ­vek čin­nos­ti, kto­rá vy­ža­du­je prá­cu s via­ce­rý­mi prog­ra­ma­mi sú­čas­ne, je tak ove­ľa efek­tív­nej­ší.

No­te­book po­nú­ka ob­vyk­le pod­stat­ne väč­ší vý­kon ako tab­let. Ho­dí sa aj na prá­cu s ná­roč­ným sof­tvé­rom a pri zvo­le­ní vhod­né­ho mo­de­lu je pou­ži­teľ­ný aj na hra­nie pok­ro­či­lých hier. Je­ho fy­zic­ká klá­ves­ni­ca umož­ní ľah­ké pí­sa­nie dl­hé­ho textu a kur­zor ov­lá­da­ný touch­pa­dom či v lep­šom prí­pa­de my­šou sa ho­dí na veľ­mi pre­cíz­nu prá­cu s ob­jek­tmi. S no­vou ver­ziou Win­dows 8 a 8.1 sú no­te­boo­ky vďa­ka roz­hra­niu mo­der­ných ap­li­ká­cií dob­re pou­ži­teľ­né aj v kom­bi­ná­cii s do­ty­ko­vým dis­ple­jom, kto­rý sa na ne osa­dzu­je čo­raz čas­tej­šie. Ne­vý­hod­ná je už spo­me­nu­tá vy­ššia hmot­nosť a ce­na, men­šia mo­bi­li­ta a vý­drž na ba­té­riu.

Ke­dy dať pred­nosť tab­le­tu?

Za­sta­ne si tab­let všet­ku prá­cu, aj keď bu­de je­di­ným po­čí­ta­čom, kto­rý bu­de­te pou­ží­vať? Ne­zried­ka­vo áno. Pre ná­roč­nej­ších pou­ží­va­te­ľov po­čí­ta­čov je to sí­ce ťaž­ko po­cho­pi­teľ­né, ale pre ob­rov­ské množ­stvo ľu­dí po­čí­tač nepl­ní inú úlo­hu než pa­sív­ne zob­ra­zo­va­nie inter­ne­tu. Po­kiaľ te­da pat­rí­te me­dzi ľu­dí, kto­rí sú vý­hrad­ný­mi kon­zu­men­tmi ob­sa­hu, tab­let pre vás mô­že sta­čiť aj ako je­di­né za­ria­de­nie toh­to ty­pu.

Ak nap­rík­lad va­ša prá­ca s po­čí­ta­čom po­zos­tá­va len z čí­ta­nia spra­vo­daj­ských a zá­bav­ných inter­ne­to­vých strá­nok, pre­ze­ra­nia Fa­ce­boo­ku či inej so­ciál­nej sie­te a preh­rá­va­nia vi­deí na YouTu­be, tab­let sku­toč­ne spl­ní všet­ky va­še po­žia­dav­ky. Zá­ro­veň vám pri­tom dob­re pos­lú­ži na hra­nie jed­no­du­chých hier, vi­deo­ko­mu­ni­ká­ciu cez Sky­pe a aj na na­vi­gá­ciu v cu­dzom mes­te s vy­uži­tím GPS. To všet­ko po­hodl­ne, a po­kiaľ va­še ná­ro­ky nie sú vy­so­ké, aj za „smieš­nu" ce­nu oko­lo 100 eur. So zvy­šo­va­ním je­ho ce­ny sú­čas­ne stú­pa vý­kon kom­po­nen­tov a kva­li­ta spra­co­va­nia. Ak ste na po­čí­ta­či nik­dy žiad­nu inú prá­cu ne­ro­bi­li a naj­roz­sia­hlej­ší text, kto­rý pí­še­te, je ko­men­tár na Fa­ce­boo­ku v dĺžke bež­nej SMS, nad no­te­boo­kom sku­toč­ne vô­bec ne­mu­sí­te uva­žo­vať. Va­ša voľ­ba je tab­let.

Tablety.jpg

Te­nuč­ký So­ny Xpe­ria Tab­let Z je na­vy­še aj od­ol­ný pro­ti vo­de

Z toh­to poh­ľa­du je tab­let nap­rík­lad aj vý­bor­ný dar­ček pre men­šie di­eťa, kto­ré si bu­de na ňom ve­čer v pos­te­li po­ze­rať roz­práv­ky a cez deň hrať ne­ná­roč­né det­ské hry. Ak vy­be­rie­te lac­nej­šie za­ria­de­nia, kaž­dá ra­to­lesť mô­že dos­tať aj vlast­ný, čo ušet­rí ve­ľa kri­ku. Kým pre väč­ši­nu ľu­dí na Slo­ven­sku by bo­la kú­pa nap­rík­lad troch no­te­boo­kov pre de­ti vo ve­ku 6, 9 a 11 ro­kov ne­mys­li­teľ­ná, v prí­pa­de lac­ných tab­le­tov sa to dá zvlád­nuť aj za ce­nu jed­né­ho no­te­boo­ku.

To je veľ­ké po­zi­tí­vum, kto­ré pred nie­koľ­ký­mi rok­mi v rám­ci po­čí­ta­čov skrát­ka neexis­to­va­lo. Ne­me­nej vhod­ný mô­že byť tab­let aj ako dar­ček pre se­nio­rov. Do­ty­ko­vé roz­hra­nie je to­tiž na­toľ­ko in­tui­tív­ne, že s ním rých­lo pra­cu­jú aj ľu­dia, kto­rí si za ce­lý svoj ži­vot ces­tu k po­čí­ta­ču ne­naš­li. Tab­let im umož­ní mi­mo­riad­ne jed­no­du­chý prís­tup k inter­ne­tu, vi­deo­ko­mu­ni­ká­ciu, ale aj preh­rá­va­nie hud­by či fil­mov z po­ho­dlia kres­la.

Bo­lo by však nes­práv­ne pred­sta­vo­vať si, že tab­let zvlád­ne len tie naj­jed­no­duch­šie úlo­hy. Do­ká­že­te s ním to­tiž aj up­ra­vo­vať fo­tog­ra­fie, vi­deá, texto­vé do­ku­men­ty a množ­stvo iných ve­cí, kto­ré by po­čí­tač mal bež­ne umož­niť. Pred­pok­la­dom je, že tie­to ve­ci vy­ko­ná­va­te buď len na za­čia­toč­níc­kej, ale­bo skôr zried­ka­vo na stred­ne pok­ro­či­lej úrov­ni. V tom prí­pa­de by vám to­tiž nep­re­ká­ža­lo, že ta­ká­to prá­ca je na tab­le­te pod­stat­ne po­mal­šia a me­nej po­hodl­ná ako na no­te­boo­ku.

Na prá­cu, kto­rú ro­bí­te nap­rík­lad jed­nu ho­di­nu me­sač­ne, by bo­lo zby­toč­né ku­po­vať no­te­book, aby vám ušet­ril po­vedz­me 40 mi­nút. Je prav­da, že pri prá­ci s pok­ro­či­lý­mi prog­ra­ma­mi, kto­ré sú dos­tup­né pros­tred­níc­tvom webo­vých ap­li­ká­cií, res­pek­tí­ve clou­do­vých slu­žieb, mô­že byť už hrúb­ka váš­ho prs­ta dosť ot­rav­ná. Pres­nosť do­ty­ku sa však dá zvý­šiť pou­ži­tím do­ty­ko­vé­ho pe­ra. Rov­na­ko dob­re si mô­že­te do­kú­pe­ním sa­mos­tat­nej klá­ves­ni­ce po­ra­diť aj s ob­čas­nou pot­re­bou pí­sa­nia dlh­šie­ho textu.

Tab­le­ty veľ­mi dob­re za­pĺňa­jú svo­ji­mi roz­mer­mi di­eru me­dzi smar­tfón­mi a no­te­book­mi. Po­kiaľ si nap­rík­lad ra­di pre­hlia­da­te inter­net pred spa­ním v pos­te­li, no­te­book z hľa­dis­ka po­ho­dlia tu vô­bec ne­do­ká­že tab­le­tu kon­ku­ro­vať. Čo sa tý­ka pou­ži­tia mi­mo do­mu, mys­li­te na to, že tab­let to­ho nep­ri­ná­ša pri­ve­ľa vte­dy, ak už vlas­tní­te nap­rík­lad 5-pal­co­vý smar­tfón ale­bo tzv. phab­let. Ak má to­tiž tab­let aj to­tož­ný ope­rač­ný sys­tém, ide o tak­mer rov­na­ké za­ria­de­nie.

V ta­kom­to prí­pa­de te­da zváž­te, či ho nao­zaj pot­re­bu­je­te a či zaň zby­toč­ne ne­vy­ha­dzu­je­te pe­nia­ze. Op­ro­ti smar­tfó­nu to­tiž tab­let zas až ta­ký „ultra­mo­bil­ný" nie je. Ak nie­kam od­chá­dza­te len v trič­ku a no­ha­vi­ciach, no­se­nie tab­le­tu je rov­na­ko ot­rav­né ako no­se­nie no­te­boo­ku. Jed­no­du­cho ho nie je kam dať a mu­sí­te ho mať stá­le v ru­ke, aj keď ho ne­pot­re­bu­je­te. Na roz­diel od smar­tfó­nu je to­tiž pri­veľ­ký na str­če­nie do vrec­ka.

Tab­le­ty sú zá­ro­veň aj veľ­mi dob­ré za­ria­de­nia na vý­uč­bu žia­kov v ško­lách - to za pred­pok­la­du, že si ško­ly ne­kú­pia len ko­pu tab­le­tov, ale uce­le­ný vzde­lá­va­cí sys­tém. Pek­ný prík­lad je napr. ak­ti­vi­ta Ško­ly na do­tyk, kto­rá už exis­tu­je v 10 slo­ven­ských ško­lách (www.sko­la­na­do­tyk.sk).

TabletyVSkole.JPG

Tab­le­ty ma­jú aj vý­bor­né vy­uži­tie vo vzde­lá­va­ní ako prís­tup k ho­to­vé­mu sys­té­mu

Ke­dy dať pred­nosť no­te­boo­ku?

Ke­dy tab­let pres­tá­va byť vhod­ným za­ria­de­ním a vá­hy sa prik­lo­nia na stra­nu no­te­boo­ku? Ak vy­ne­chá­me pou­ží­va­nie po­čas stá­tia a chô­dze (napr. na­vi­go­va­nie po­mo­cou GPS), no­te­book bez prob­lé­mov zvlád­ne všet­ky úko­ny, kto­ré vy­ko­ná­te na tab­le­te. Je vy­uži­teľ­ný nie­len na zá­ba­vu, ale aj ako se­rióz­ny pra­cov­ný nás­troj. Po­kiaľ va­še pou­ží­va­nie po­čí­ta­ča po­zos­tá­va z čas­té­ho pí­sa­nia mai­lov či spra­co­va­nia do­ku­men­tov, nad tab­le­tom ako va­ším je­di­ným po­čí­ta­čom veľ­mi neu­va­žuj­te. Pou­ží­va­nie kan­ce­lár­skych ap­li­ká­cií v po­do­be Wor­du a Exce­lu, prí­pad­ne ich al­ter­na­tív je bez me­cha­nic­kej klá­ves­ni­ce utr­pe­ním.

Rov­na­ko do­pad­ne­te aj pri pok­ro­či­lých gra­fic­kých a zvu­ko­vých edi­to­roch, kto­ré pred­pok­la­da­jú pres­nú prá­cu kur­zo­ra. S no­te­boo­kom zá­ro­veň po­čí­taj­te ako s bez­prob­lé­mo­vým správ­com pe­ri­fé­rií, ako sú nap­rík­lad tla­čia­reň, ske­ner či pro­jek­tor. To, či by pri va­šom dru­hu prá­ce do­ká­zal tab­let za­stú­piť no­te­book, sa dá dob­re zis­tiť od­po­ve­da­ním na tri otáz­ky. Pra­cu­je­te čas­to s viac prog­ra­ma­mi sú­čas­ne, ako nap­rík­lad s ot­vo­re­ným webo­vým pre­hlia­da­čom a texto­vým či ta­buľ­ko­vým prog­ra­mom, me­dzi kto­rý­mi sa prek­li­ká­va­te? Čas­to na­rá­ba­te s via­ce­rý­mi sú­bor­mi rôz­ne­ho ty­pu, kto­ré pre­sú­va­te me­dzi rôz­ny­mi úlo­žis­ka­mi, ako je nap­rík­lad disk, kľúč USB či clou­do­vé úlo­žis­ko? Pou­ží­va­te zá­stup pok­ro­či­lých prog­ra­mov naj­rôz­nej­šie­ho ty­pu? Ak sú od­po­ve­de klad­né, tab­let vám no­te­book v žiad­nom prí­pa­de ne­nah­ra­dí.

Ultrabooky.jpg

Lad­né kriv­ky a pri­tom stá­le vý­kon­ný pra­cov­ný nás­troj, ta­ké sú ultra­boo­ky

Po­kiaľ ne­ku­pu­je­te po­čí­tač se­be, ale nap­rík­lad svo­jim de­ťom, ľah­ko vám po­mô­že ich vek. Ak už chodia ale­bo sa chys­ta­jú na stred­nú či vy­so­kú ško­lu, no­te­book je správ­na voľ­ba. Pre štu­den­ta je to­tiž tvor­ba texto­vých prác bež­ná zá­le­ži­tosť a prav­de­po­dob­ne bu­de v bu­dúc­nos­ti pou­ží­vať aj množ­stvo špe­cia­li­zo­va­ných prog­ra­mov, kto­ré vám pri krát­kom za­mys­le­ní nep­rí­du na um. Ber­te do úva­hy, že tab­let je hlav­ne za­ria­de­nie, z kto­ré­ho sa ve­ci po­hodl­ne čí­ta­jú. Ak hľa­dá­te nás­troj, na kto­rom sa ve­ci bu­dú tvo­riť, tre­ba dať pred­nosť no­te­boo­ku.

Z hľa­dis­ka efek­ti­vi­ty zaň ho­vo­rí veľ­kosť dis­ple­ja, dis­ko­vá ka­pa­ci­ta, ľah­ká pre­po­ji­teľ­nosť pe­ri­fé­rií a har­dvé­ro­vý vý­kon. Ten sa pre­ja­ví skrá­te­ním ča­su pot­reb­né­ho na ná­roč­nej­šie úlo­hy a zá­ro­veň umož­ní aj hra­nie nein­fan­til­ných hier. Po­kiaľ sa no­te­book bu­de veľ­mi čas­to pre­ná­šať (nap­rík­lad pri vra­ca­ní sa na ví­kend do­mov z inter­ná­tu), voľ­te ľah­šie mo­de­ly. Poob­ze­raj­te sa aj po ultra­boo­koch, kto­ré dnes za­čí­na­jú už na ce­nách oko­lo 500 eur, pri­čom ma­jú ten­ké te­lo, níz­ku hmot­nosť a na no­te­book dob­rú vý­drž na ba­té­riu. Z dô­vo­du pou­ži­tia pro­ce­so­rov s níz­kou spot­re­bou a len in­teg­ro­va­nej gra­fic­kej kar­ty je ich vý­kon sí­ce tro­chu men­ší, stá­le však vý­raz­ne vy­šší ako v prí­pa­de väč­ši­ny tab­le­tov.

Ak mu­sí­te ne­vyh­nut­ne vo­liť me­dzi tab­le­tom a no­te­boo­kom a nie ste len vý­hrad­ný kon­zu­ment ob­sa­hu, no­te­book je zvy­čaj­ne lep­šia voľ­ba, pre­to­že je uni­ver­zál­nej­ší. Je­ho vý­ber je eš­te jas­nej­ší v prí­pa­de, že vám ultra­mo­bi­li­tu už za­bez­pe­ču­je smar­tfón. Keď­že dos­tup­nosť se­rióz­ne­ho a pok­ro­či­lé­ho sof­tvé­ru (či už ko­mer­čné­ho, ale­bo za­dar­mo) je na plat­for­me Win­dows štan­dar­dom už dl­hé ro­ky, ne­ču­do, že na ľu­dí pou­ží­va­jú­cich po­čí­ta­če na prá­cu pô­so­bí tab­let v mno­hých prí­pa­doch ako hrač­ka ale­bo pre­ras­te­ný smar­tfón. Tab­let má ur­či­te svoj účel a pries­tor, no ako náh­ra­da pl­no­hod­not­né­ho pra­cov­né­ho stro­ja sa v dr­vi­vej väč­ši­ne prí­pa­dov ne­ho­dí.

Hybrid.jpg

Sta­ros­ti pri roz­ho­do­va­ní do­ká­že ušet­riť hyb­rid­né za­ria­de­nie

A čo tak oba sú­čas­ne?

Mno­ho ľu­dí di­le­mu no­te­book/tab­let vô­bec ne­rie­ši a kú­pia si obe za­ria­de­nia. Vzhľa­dom na dos­tup­nosť lac­nej­ších tab­le­tov to čas­to nie je prob­lém. Kým k no­te­boo­ku si sad­ne­te zväč­ša za sto­lom, tab­let je dob­rý spo­loč­ník v pos­te­li, v dop­rav­nom pros­tried­ku či za chô­dze. Ak už vlas­tní­te kom­bi­ná­ciu 5-pal­co­vé­ho smar­tfó­nu a no­te­boo­ku, do úva­hy pri­pa­da­jú 10-pal­co­vé tab­le­ty. Tie sú dob­rým spo­loč­ní­kom nap­rík­lad na do­vo­len­ky, pri­čom ušet­rí­te mies­to v ba­to­hu a pri re­laxe nep­rí­tom­nosť no­te­boo­ku ne­po­cí­ti­te.

Ak si k vám smar­tfón ces­tu eš­te ne­na­šiel a dá­va­te pred­nosť jed­no­du­ché­mu te­le­fó­nu, zváž­te ako dopl­nok k no­te­boo­ku 7-pal­co­vý tab­let. Pôj­de o dob­ré roz­ší­re­nie va­šej mo­bi­li­ty, kto­ré vám čas­to prí­de vhod vďa­ka na­vi­gá­cii GPS a ľah­ké­mu prís­tu­pu na inter­net nap­rík­lad v reš­tau­rá­ciách či ka­viar­ni. Zá­ro­veň bu­de­te mať prís­tup k po­čí­ta­ču vša­de tam, kde sú roz­me­ry no­te­boo­ku pri­veľ­ké. Ak­tuál­ne pri­chá­dza­jú aj za­ria­de­nia, kto­ré kom­bi­nu­jú oba ope­rač­né sys­té­my. Na vý­sta­ve CES pred­vie­dol ta­ké­to za­ria­de­nia napr. ASUS, pri­čom vy­uží­val pro­ce­sor od fir­my In­tel.

Zdroj: PCR 4/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter