MYTHBUSTERS: Je sťahovanie filmov na osobnú potrebu legálne?

Do­ne­dáv­na pla­ti­lo, ľu­do­vo po­ve­da­né, že ak ste ne­ja­ký film vi­de­li v ki­nách, prí­pad­ne ste vlas­tni­li je­ho ori­gi­nál (napr. na DVD), moh­li ste si le­gál­ne stiah­nuť je­ho kó­piu z aké­ho­koľ­vek zdro­ja na osob­nú pot­re­bu.

Zá­kon to­tiž umož­ňo­val ko­pí­ro­vať fil­my a pes­nič­ky na vlas­tnú pot­re­bu, ak ste ich nep­lá­no­va­li spe­ňa­žiť (zne­nie § 24 ods. 1 autor­ské­ho zá­ko­na: „Roz­mno­že­ni­nu zve­rej­ne­né­ho di­ela mô­že fy­zic­ká oso­ba vy­ho­to­viť bez súh­la­su auto­ra pre svo­ju osob­nú pot­re­bu a na účel, kto­rý nie je pria­mo ani ne­pria­mo ob­chod­ný; za ta­ké pou­ži­tie nev­zni­ká po­vin­nosť uh­ra­diť auto­ro­vi od­me­nu."). Na za­čiat­ku ap­rí­la však Súd­ny dvor Európ­skej únie roz­ho­do­val v za­ují­ma­vej ve­ci, kto­rej vý­sled­kom je fakt, že sťa­ho­va­nie fil­mov na osob­nú pot­re­bu je nie iba ne­le­gál­ne, ale pria­mo tres­tné.

Dva od­liš­né ná­zo­ro­vé prú­dy

Súd­ny dvor Európ­skej únie vy­nie­sol ver­dikt, že sťa­ho­va­nie ob­sa­hu z ne­le­gál­ne­ho zdro­ja z inter­ne­to­vých úlo­žísk je proti­práv­ne a tres­tné. Aj keď sa Súd­ny dvor Európ­skej únie za­obe­ral vý­kla­dom ho­lan­dské­ho autor­ské­ho zá­ko­na, práv­ne pred­pi­sy Európ­skej únie vrá­ta­ne ver­dik­tov sú nad­ra­de­né slo­ven­ským práv­nym pred­pi­som a nor­mám. A pri ju­di­ká­toch Súd­ne­ho dvo­ra Európ­skej únie pla­tí, že ke­by slo­ven­ská práv­na úp­ra­va bo­la v roz­po­re s ju­di­ká­tom, mu­se­li by sme náš zá­kon zme­niť.

Keď­že roz­ši­ro­va­nie di­ela, prí­pad­ne je­ho roz­mno­že­ni­ny v slo­ven­skej práv­nej úp­ra­ve ne­poz­ná roz­diel me­dzi le­gál­nym a ne­le­gál­nym zdro­jom, to­to si mno­ho ľu­dí (ale aj časť od­bor­nej ob­ce) vy­kla­da­lo ako mož­nosť stiah­nuť si film aj z ne­le­gál­ne­ho zdro­ja na súk­rom­né (ne­ko­mer­čné) úče­ly. Slo­ven­ský autor­ský zá­kon ne­bol v tej­to otáz­ke úpl­ne jed­noz­nač­ný, pre­to exis­to­va­li aj dva roz­lič­né ná­zo­ro­vé prú­dy v práv­nic­kej ob­ci na tú­to prob­le­ma­ti­ky. Pr­vá časť od­bor­nej ob­ce za­stá­va­la vo všeo­bec­nos­ti úzus, že ak si ro­bím kó­piu audio­vi­zuál­ne­ho di­ela na súk­rom­né úče­ly, je to „v po­riad­ku" (v zmys­le „nik­to to ne­bu­de rie­šiť"). Dru­há časť od­bor­nej ob­ce bo­la pro­ti.

O čom te­da vlas­tne európ­sky súd roz­ho­dol?

Súd­ny dvor Európ­skej únie v Luxem­bur­gu roz­ho­dol, že zho­to­vo­va­nie kó­pií di­ela na súk­rom­né úče­ly z ne­le­gál­nych zdro­jov pred­sta­vu­je zá­sah do riad­ne­ho fun­go­va­nia tr­hu a zvy­šu­je obeh fal­šo­va­ných ale­bo pi­rát­skych di­el. Na­vy­še pod­ľa roz­hod­nu­tia toh­to sú­du ne­mož­no to­le­ro­vať inú vnút­roš­tát­nu práv­nu úp­ra­vu (u nás autor­ský zá­kon, pres­nej­šie zá­kon č. 618/2003 Z. z. o autor­skom prá­ve a prá­vach sú­vi­sia­cich s autor­ským prá­vom), kto­rá ne­roz­li­šu­je me­dzi roz­mno­že­ni­na­mi na súk­rom­né pou­ži­tie vy­ho­to­ve­ný­mi z le­gál­ne­ho zdro­ja a roz­mno­že­ni­na­mi vy­ho­to­ve­ný­mi z fal­šo­va­né­ho ale­bo pi­rát­ske­ho zdro­ja. A keď­že tú­to časť slo­ven­ský autor­ský zá­kon expli­cit­ne ne­rie­ši, je roz­hod­nu­tie Súd­ne­ho dvo­ra Európ­skej únie za­ují­ma­vé aj pre na­še úze­mie, aj keď sa pô­vod­ne za­obe­ral vý­kla­dom ho­lan­dské­ho autor­ské­ho zá­ko­na.

Čo to v praxi zna­me­ná?

V naj­bež­nej­šej praxi to zna­me­ná, že sťa­ho­va­nie audio­vi­zuál­nych di­el (napr. fil­mov) z inter­ne­to­vých úlo­žísk, ako je napr. wet­ran­sfer.com, uloz.to, us­chov­na.cz a pod., je ne­le­gál­ne a tres­tné. A na ap­li­ko­va­nie tej­to úp­ra­vy net­re­ba me­niť slo­ven­ské zá­ko­ny, úp­ra­va je plat­ná od 10. ap­rí­la 2014 ver­dik­tom Súd­ne­ho dvo­ra Európ­skej únie. Roz­hod­nu­tie súd­ne­ho dvo­ra ne­má ni­ja­ký vplyv na sťa­ho­va­nie po­mo­cou torren­tov, tie bo­li to­tiž na Slo­ven­sku ne­le­gál­ne aj pred­tým.

Pri nich pou­ží­va­teľ di­elo nie­len sťa­hu­je, ale sú­čas­ne aj od­osie­la, čím sa stá­va je­ho (ne­le­gál­nym) ší­ri­te­ľom. A keď už raz vie­me, že sťa­ho­va­nie z ne­le­gál­ne­ho zdro­ja je po­ru­še­ním autor­ské­ho prá­va, v zá­sa­de mô­že ísť o trest­ný čin. Je však otáz­ne, ako bu­de vy­ze­rať sku­toč­ná prax a naj­mä up­lat­ne­nie tých­to práv­nych pred­pi­sov a no­vé­ho ver­dik­tu. Stiah­ne­te si ve­čer film, kto­rý si po­zrie­te s ro­di­nou a zná­my­mi, vy­ma­že­te ho a po­tom?

Po­tom vám niek­to za­klo­pe na dve­re s pa­pie­rom v ru­ke, že ste po­ru­ši­li autor­ský zá­kon, a bu­de od vás vy­ža­do­vať nie­koľ­ko­ti­sí­co­vú náh­ra­du ško­dy? To­to je ťaž­ko pred­sta­vi­teľ­né, aj keď v Spo­je­ných štá­toch sú zná­me aj ta­ké­to prí­pa­dy. Kaž­do­pád­ne sa­mot­ný ver­dikt Súd­ne­ho dvo­ra Európ­skej únie ot­vá­ra úpl­ne inú a eš­te za­ují­ma­vej­šiu té­mu. Pre­čo je na úze­mí EÚ tak má­lo dos­tup­ných le­gál­nych slu­žieb na sťa­ho­va­nie či strea­mo­va­nie fil­mov? Pre­čo sa vy­da­va­teľ­ské do­my a vý­rob­co­via fil­mov tak úpor­ne brá­nia no­vo­do­bým spô­so­bom ší­re­nia di­el (naj­mä strea­mo­va­niu), resp. pre­čo je tých slu­žieb tak má­lič­ko dos­tup­ných u nás? Ľudia sú ochot­ní za­pla­tiť ak­cep­to­va­teľ­nú ce­nu za poz­re­tie vi­dea, ale mu­sia mať na to mož­nosť. Za­tiaľ ta­kých­to mož­nos­tí u nás ve­ľa ve­ru nie je.

Zdroj: Roz­hod­nu­tie Súd­ne­ho dvo­ra Európ­skej únie: http://cu­ria.euro­pa.eu/jcms/up­load/docs/ap­pli­ca­tion/pdf/2014-04/cp140058en.pdf

Čo je to audio­vi­zuál­ne di­elo

Zá­kon č. 618/2003 Z. z. o autor­skom prá­ve a prá­vach sú­vi­sia­cich s autor­ským prá­vom (autor­ský zá­kon) de­fi­nu­je audio­vi­zuál­ne di­elo tak­to:

Audio­vi­zuál­ne di­elo je di­elo, kto­ré je vní­ma­teľ­né pros­tred­níc­tvom tech­nic­ké­ho za­ria­de­nia ako rad sú­vi­sia­cich ob­ra­zov, či už spre­vá­dza­ných zvu­kom, ale­bo nie, ak je ur­če­né na uvá­dzanie na ve­rej­nos­ti; ori­gi­ná­lom audio­vi­zuál­ne­ho di­ela je pr­vý zvu­ko­vo-ob­ra­zo­vý zá­znam toh­to di­ela ur­če­ný na uvá­dzanie na ve­rej­nos­ti. Za spo­luauto­rov toh­to di­ela sa po­va­žu­jú naj­mä hlav­ný re­ži­sér, autor sce­ná­ra, autor di­aló­gov a autor hud­by, kto­rá bo­la vy­tvo­re­ná oso­bit­ne pre to­to di­elo.

Zdroj: PCR 5/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter