Inteligentná konektivita pre radosť z jazdy

Nové BMW X6

BMW X6 je úpl­ne špe­ci­fic­ké vo­zid­lo, spá­ja v se­be špor­to­vé­ho du­cha, reš­pekt a ak­ti­vi­tu. Veľ­mi dob­re sa pre­dá­va a ak­tuál­ne pri­chá­dza na trh je­ho no­vá ver­zia. Zme­ni­la sa ka­ro­sé­ria, dô­raz sa klá­dol na po­sil­ne­nie dy­na­mic­ké­ho štý­lu, pri­bud­li aero­dy­na­mic­ké pr­vky.

Video:

Poz­ri­te sa na prip­ra­vo­va­nú no­vin­ku v ob­las­ti luxus­ných auto­mo­bi­lov – no­vé BMW X6. Pre­be­rá­me otáz­ku di­zaj­nu aj elek­tro­nic­kej vý­ba­vy.

 

Je tu mož­nosť do­dáv­ky s hu­dob­ným sys­té­mom Bang & Oluf­sen, pri­chá­dza­jú no­vé vý­kon­nej­šie a pri­tom ús­por­nej­šie mo­to­ry, zväč­šil sa ba­to­ži­no­vý pries­tor a po­sil­ni­la sa aj in­te­li­gen­tná vý­ba­va. Prá­ve tá je pred­me­tom náš­ho člán­ku, v kto­rom sa doz­vie­te, čo všet­ko mož­no mať v mo­der­nom auto­mo­bi­le.

BMWX6-Bok.jpg

No­vé BMW X6 pri­chá­dza so zme­na­mi na ka­ro­sé­rii

In­te­li­gen­tné nú­dzo­vé vo­la­nie s auto­ma­tic­kou lo­ka­li­zá­ciou vo­zid­la

No­vé BMW X6 je štan­dar­dne vy­ba­ve­né vsta­va­nou SIM kar­tou. In­te­li­gen­tné nú­dzo­vé vo­la­nie ob­sa­hu­je aj auto­ma­tic­kú lo­ka­li­zá­ciu vo­zid­la a de­tek­ciu zá­važ­nos­ti ko­lí­zie. Do te­le­fo­nic­ké­ho cen­tra BMW sa v prí­pa­de ne­ho­dy vy­sie­la in­for­má­cia o po­zí­cii vo­zid­la s pres­nos­ťou na met­re. Sys­tém do­ká­že ur­čiť po­čet osôb vo vo­zid­le a aj to, kto­ré air­ba­gy bo­li ak­ti­vo­va­né a aký sil­ný bol ná­raz. Vďa­ka to­mu sa zá­chra­ná­ri mô­žu včas a pres­nej­šie prip­ra­viť na zá­sah.

Služ­by BMW Con­nec­ted­Dri­ve Servic­es

Vsta­va­ná SIM kar­ta pod­po­ru­je aj pre­nos dát BMW Te­le­Servic­e, prís­tup na inter­net z vo­zid­la a fun­kciu Con­cier­ge Servic­e - te­le­fo­nic­kú in­for­mač­nú služ­bu, kto­rá pos­kyt­ne po­moc nap­rík­lad pri hľa­da­ní adries či re­zer­vo­va­ní ho­te­la. Vo vý­ba­ve no­vé­ho BMW X6 je hands-free sys­tém s por­tom USB, ku kto­ré­mu sa pri­dá­va­jú kan­ce­lár­ske fun­kcie BMW Con­nec­ted­Dri­ve. E-mai­ly, zá­zna­my v di­ári, zoz­na­my kon­tak­tov a ter­mí­ny stret­nu­tí sa zob­ra­zia na dis­ple­ji sys­té­mu iD­ri­ve. Fun­kcia di­kto­va­nia pre­kon­ver­tu­je ho­vo­re­nú reč do pí­sa­né­ho textu, kto­rý sa dá nás­led­ne od­os­lať ako SMS ale­bo e-mail.

Mno­hé služ­by sa da­jú nain­šta­lo­vať s pou­ži­tím ap­li­ká­cií, buď cez smar­tfón, ale­bo cez vsta­va­nú SIM kar­tu. Pa­tria sem nap­rík­lad inter­ne­to­vé rá­dio, so­ciál­ne služ­by, ako je Fa­ce­book a Twit­ter, ale­bo zá­bav­né služ­by.

Ko­mu­ni­kač­ný ba­lík

BMW Con­nec­ted­Dri­ve ob­sa­hu­je asis­ten­čné sys­té­my vo­di­ča, kto­ré ho in­for­mu­jú o ak­tuál­nej jaz­dnej si­tuá­cii a po­má­ha­jú mu lep­šie sa sús­tre­diť na jaz­du. Ďalej cez mo­bil­ný te­le­fón ale­bo SIM kar­tu sa pos­ky­tu­jú aj služ­by na zá­ba­vu. Dopl­nko­vý na­vi­gač­ný sys­tém Pro­fes­sio­nal pri­ná­ša do vý­ba­vy veľ­ký, až 10,25-pal­co­vý dis­plej na pa­lub­nej dos­ke a ov­lá­dač Touch Con­troller s do­ty­ko­vou plo­chou, kto­rá umož­ňu­je pria­mo pr­stom vpi­so­vať čís­la aj pís­me­ná.

BMWX6-PalubnaDoska.jpg

Cen­trom in­te­li­gen­cie je veľ­ký, sa­mos­tat­ne sto­ja­ci dis­plej

Bez­peč­nost­ný ba­lík Dri­ving As­sis­tant

Ok­rem sys­té­mu udr­žia­va­nia rých­los­ti s fun­kciou br­zde­nia ob­sa­hu­je štan­dar­dná vý­ba­va no­vé­ho BMW X6 aj Dri­ving As­sis­tant. Vo­di­čo­vi pos­ky­tu­je va­rov­ný sys­tém ozna­mu­jú­ci opus­te­nie jaz­dné­ho pru­hu, funkč­ný pri jaz­de rých­los­ťou nad 70 km/h. Na ne­že­la­né opus­te­nie jaz­dné­ho pru­hu upo­zor­ní vo­di­ča vi­zuál­nym sig­ná­lom a vib­ro­va­ním vo­lan­tu.

BMWX6-Menu.jpg

Aj ces­tu­jú­ci na za­dných se­dad­lách mô­žu mať vlast­ný in­for­mač­ný sys­tém

Sú­čas­ťou ba­lí­ka je aj ko­líz­ne va­ro­va­nie a va­ro­va­nie pred chod­ca­mi s fun­kciou ak­ti­vá­cie bŕzd. Ten­to sys­tém sle­du­je vo­zid­lá pred va­mi a pri jaz­de rých­los­ťou do 60 km/h aj chod­cov. Pri od­ha­le­ní ne­bez­peč­nej si­tuácie sa vy­šle vi­zuál­ne aj akus­tic­ké va­ro­va­nie a br­zdy sa prip­ra­via do po­ho­to­vos­tné­ho re­ži­mu na skrá­te­nie brzdnej drá­hy. Pri jaz­de rých­los­ťou do 60 km/h sa ak­ti­vu­je aj mier­ny brzd­ný úči­nok, kto­rý má spo­ma­liť vo­zid­lo a zá­ro­veň upo­zor­niť vo­di­ča, že tre­ba za­siah­nuť.

Dopl­nko­vý Dri­ving As­sis­tant Plus

Ide o ba­lík, kto­rý ob­sa­hu­je aj ak­tív­ny sys­tém udr­žia­va­nia rých­los­ti s fun­kciou Stop & Go. Úlo­hou sa­mo­čin­ne udr­žia­vať bez­peč­nú vzdia­le­nosť od vo­zi­diel pred va­mi ho mô­že­te po­ve­riť pri jaz­de rých­los­ťou až do 210 km/h. Kom­bi­ná­cia ka­me­ry a ra­da­ro­vých sen­zo­rov re­gis­tru­je pre­máv­ku. Ak vo­dič ne­rea­gu­je na va­ro­va­nie pred neod­vrat­ným čel­ným ná­ra­zom, Dri­ving As­sis­tant Plus ak­ti­vu­je br­zdy vo­zid­la, a to aj s maximál­nou si­lou spo­ma­ľo­va­cie­ho účin­ku.

Speed Li­mit In­fo zob­ra­zí na prís­tro­jo­vom pa­ne­li roz­poz­na­né rých­los­tné ob­me­dzenia ale­bo zá­ka­zy pred­bie­ha­nia na prá­ve pre­chá­dza­nej ces­te, za­tiaľ do Asis­tent zme­ny jaz­dné­ho pru­hu strá­ži pre­máv­ku a si­tuácie, v kto­rých sa chce­te pre­ra­diť so zá­me­rom pred­bie­ha­nia.

Vy­hľa­dá­va­nie par­ko­va­cích miest a par­ko­va­nie s asis­ten­tom

Par­ko­va­cí asis­tent po­má­ha vo­di­čo­vi náj­sť dos­ta­toč­ne veľ­ké mies­to na pozdĺžne par­ko­va­nie. Po stla­če­ní tla­čid­la sa no­vé BMW X6 do­ká­že za­par­ko­vať úpl­ne auto­ma­tic­ky: po iden­ti­fi­ká­cii par­ko­va­cie­ho mies­ta sys­tém ov­lá­da ria­de­nie, ak­ce­le­rá­tor, br­zdu aj pre­vo­dov­ku.

Ďal­šia po­moc na jed­no­du­ché ma­név­ro­va­nie a par­ko­va­nie je dopl­nko­vý sys­tém Park Dis­tan­ce Con­trol so sen­zor­mi na pred­nej aj za­dnej čas­ti vo­zid­la, dopl­nko­vá spät­ná ka­me­ra a dopl­nko­vý sys­tém Surround View, kto­rý zob­ra­zí oko­lie vo­zid­la v roz­sa­hu 360° na dis­ple­ji. Fun­kcia Pa­no­ra­ma View vpre­du aj vza­du sle­du­je pre­máv­ku zo strán na bez­peč­ný vý­jazd z nep­reh­ľad­ných miest.

Dopl­nko­vý sys­tém Ac­ti­ve Pro­tec­tion ak­ti­vu­je v kri­tic­kej si­tuá­cii množ­stvo opat­re­ní s cie­ľom zní­žiť zá­važ­nosť nás­led­kov mož­nej ne­ho­dy. Pri kri­tic­kom jaz­dnom re­ži­me za­tvo­rí boč­né ok­ná a streš­né ok­no, pri­tiah­ne pred­né bez­peč­nos­tné pá­sy a nas­ta­ví ope­rad­lo pred­né­ho spo­lu­jaz­dca do zvis­lej po­lo­hy. Ac­ti­ve Pro­tec­tion te­raz ob­sa­hu­je aj fun­kciu Asis­tent po­zor­nos­ti, kto­rá ana­ly­zu­je vý­kon vo­di­ča, a keď za­re­gis­tru­je je­ho úna­vu, od­po­ru­čí mu pres­táv­ku.

Do­ko­na­lý preh­ľad na čel­nom sk­le

BMW Head-Up dis­plej pre­mie­ta dô­le­ži­té úda­je na čel­né sklo. V no­vom BMW X6 sa v zor­nom po­li vo­di­ča zob­ra­zí aj zoz­nam te­le­fo­nic­kých kon­tak­tov či in­for­má­cie od zá­bav­ných sys­té­mov. Spo­lu s rých­los­ťou jaz­dy uká­že v 3D gra­fi­ke aj kon­trol­né hlá­se­nia, na­vi­gač­né po­ky­ny vrá­ta­ne od­po­rú­ča­nia ra­de­nia sa do kon­krét­nych pru­hov, rých­los­tné ob­me­dzenia aj zá­ka­zy pred­bie­ha­nia.

BMW-BatozinovyPriestor.jpg

Ba­to­ži­no­vý sys­tém sa zväč­šil a te­raz sa s ním dá lep­šie ma­ni­pu­lo­vať

K dis­po­zí­cii pre no­vé BMW X6 je aj sys­tém BMW Night Vi­sion, kto­rý te­raz od­ha­ľu­je nie­len chod­cov, ale aj zvie­ra­tá a ob­sa­hu­je aj fun­kciu Dy­na­mic Light Spot. Ten­to sys­tém pre­mie­ta v reál­nom ča­se na dis­plej iD­ri­ve ob­raz, kto­rý uka­zu­je ľu­dí, väč­šie zvie­ra­tá a iné ob­jek­ty vy­ža­ru­jú­ce tep­lo, aj keď sú mi­mo do­sa­hu pred­ných sve­tiel. V prí­pa­de hroz­by ko­lí­zie vy­šle va­ro­va­nie. Dy­na­mic Light Spot je špe­ciál­ne bo­do­vé svet­lo, kto­ré os­vie­ti ob­jek­ty od­ha­le­né sys­té­mom.

No­vé BMW X6 je prip­ra­ve­né na bez­peč­nú a po­hodl­nú jaz­du, pri­čom vo­dič os­tá­va v kon­tak­te so svo­ji­mi blíz­ky­mi i prá­cou.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter