Ako sa starať o elektroniku na dovolenke?

Chys­tá­te sa na do­vo­len­ku a plá­nu­je­te si so se­bou vziať aj bo­ha­tú vý­ba­vu za­ria­de­ní? Te­le­fón je sa­moz­rej­mosť a tab­let už tiež nes­mie chý­bať. K to­mu fo­toa­pa­rát a mož­no no­te­book, ak chce­te po­čas od­dy­cho­va­nia pred­sa len pra­co­vať. Sta­ros­tli­vosť o elek­tro­nic­ké za­ria­de­nia však ne­pod­ce­ňuj­te.

Video:

Tes­tu­je­me od­ol­né fo­toa­pa­rá­ty na do­vo­len­ku, a to aj s prak­tic­ký­mi ukáž­ka­mi.

 

Dôk­lad­ne sa po­baľ­te

Po­čas ces­to­va­nia je vhod­né za­ria­de­nia chrá­niť. No­te­book od­lož­te do no­te­boo­ko­vej taš­ky, tab­let ochráň­te oba­lom (as­poň dis­plej) a ne­za­bú­daj­te ani na fo­toa­pa­rát. Naj­mä ak má­te zr­kad­lov­ku ale­bo iný fo­toa­pa­rát s vy­su­nu­tým ob­jek­tí­vom. V ideál­nom prí­pa­de od­po­rú­ča­me ob­jek­tív od­de­liť od te­la fo­toa­pa­rá­tu a obe čas­ti vhod­ne ulo­žiť. Zvý­še­nú bez­peč­nosť vám pos­kyt­ne ba­toh, kto­rý má od­de­le­né prie­hrad­ky a je navr­hnu­tý na pre­ná­ša­nie audio- a vi­deo­tech­ni­ky. Ak je to mož­né, maj­te všet­ku elek­tro­ni­ku pri se­be v prí­ruč­nej ba­to­ži­ne - či už ces­tu­je­te lie­tad­lom, ale­bo auto­bu­som.

batoh.jpg

Vhod­ný ba­toh sa pos­ta­rá o po­ho­dlie va­šej elek­tro­ni­ky po­čas ces­ty

Za­ria­de­nia si očis­ti­te

Tá­to ra­da pla­tí naj­mä pre star­šie no­te­boo­ky. Ak si chce­te zob­rať pre­nos­ný po­čí­tač so se­bou na do­vo­len­ku a plá­nu­je­te ho pou­ží­vať aj na plá­ži, pred od­cho­dom si ho očis­ti­te. Je vhod­né od­strá­niť usa­de­ný prach a prí­pad­né ne­čis­to­ty z ob­las­ti vý­du­chov ven­ti­lá­to­rov, kto­ré mô­žu zní­žiť efek­ti­vi­tu chla­de­nia. Je zná­me, že pre­hrie­va­nie elek­tro­nic­kým za­ria­de­niam ne­po­má­ha a mô­že skra­co­vať ich ži­vot­nosť. Pou­ží­va­nie za­prá­še­né­ho no­te­boo­ku na roz­pá­le­nom sl­nku nie je dob­rý ná­pad. Ak bu­de­te čis­tiť dis­ple­je za­ria­de­ní, ne­pou­ží­vaj­te pra­chov­ky, ale kla­sic­ké (mäk­ké) han­drič­ky ale­bo utier­ky.

Chráň­te prís­tro­je pred sl­nkom

Z to­ho mô­že­me vy­vo­diť aj všeo­bec­né pra­vid­lo. Aké­koľ­vek elek­tro­nic­ké za­ria­de­nie ne­ne­chá­vaj­te na sl­nku. Od­lož­te ich po­kiaľ mož­no do tie­ňa. V opač­nom prí­pa­de ich nie­čím za­kry­te ale­bo inak scho­vaj­te. Pla­tí to pre no­te­boo­ky, tab­le­ty, fo­toa­pa­rá­ty aj te­le­fó­ny. Vy­va­ruj­te sa to­ho, že smar­tfón ale­bo na­vi­gá­tor GPS ne­chá­te na pa­lub­nej dos­ke za­par­ko­va­né­ho auto­mo­bi­lu. Jed­nak tým lá­ka­te zlo­de­jov, jed­nak vy­sta­vu­je­te za­ria­de­nie vy­so­kej tep­lo­te. To mô­že mať za nás­le­dok až vý­buch ba­té­rie.

Po­zor na mor­skú vo­du

Nep­rez­ra­dí­me žiad­ne ta­jom­stvo, keď po­vie­me, že poj­my elek­tro­ni­ka a vo­da nej­dú do­ko­py. V prí­pa­de mor­skej vo­dy si dá­vaj­te po­zor aj na za­ria­de­nia, kto­ré sú ozna­čo­va­né ako vo­do­tes­né. Sla­ná vo­da vás mô­že to­tiž ne­mi­lo prek­va­piť a vo­do­tes­nosť sa oby­čaj­ne tý­ka bež­nej slad­kej vo­dy.

more.jpg

Mor­ská vo­da mô­že ub­lí­žiť aj ta­kým za­ria­de­niam, kto­ré sú vo­do­tes­né

Pr­vá po­moc me­nom ry­ža

Ak ná­ho­dou ne­ja­ké za­ria­de­nie skon­čí vo vo­de, vy­pni­te ho. Ak je vy­pnu­té, nes­kú­šaj­te ho za­pnúť. Pr­vá po­moc v ta­kom­to prí­pa­de je ma­lá dó­zič­ka napl­ne­ná ry­žou. Tá na­sá­va do se­ba vl­hkosť. Za­ria­de­nie, kto­ré pad­lo do vo­dy, ut­ri­te utier­kou ale­bo mäk­kou han­drič­kou a nás­led­ne ho po­lož­te do ry­že. Tá by ma­la v ideál­nom prí­pa­de pok­rý­vať ce­lé te­lo za­ria­de­nia. Prís­troj ne­chaj­te v „ry­žo­vom kú­pe­li" mi­ni­mál­ne 24 ho­dín.

ryza.jpg

Ak sa va­še za­ria­de­nie okú­pe, pr­vá po­moc je ná­do­ba s ry­žou

Po­zor na pie­sok

Za­ria­de­nia chráň­te aj pred pies­kom. Ho­ci ma­jú jed­no­lia­tu konštruk­ciu, zr­nieč­ka pies­ku vás mô­žu prek­va­piť a spô­so­biť nep­rí­jem­nos­ti. V pod­sta­te pô­so­bí ako brús­ny pa­pier. Ak si te­da pot­re­bu­je­te na pláž zob­rať ne­ja­kú elek­tro­ni­ku, buď­te opatr­ní a dá­vaj­te na ňu zvý­še­ný po­zor.

Ne­pod­ce­ňuj­te ochran­né oba­ly a fó­lie

Ochran­né oba­ly sú ce­no­vo dos­tup­né a ochrá­nia vám tab­let ale­bo te­le­fón. Aj keď tie­to oba­ly bež­ne ne­pou­ží­va­te, do­vo­len­ka mô­že byť vhod­ný dô­vod na ich za­ob­sta­ra­nie. Obal vám za­ria­de­nie lep­šie ochrá­ni po­čas ces­ty a mô­že po­môcť aj na plá­ži. Za­ria­de­nie skry­je pred sl­nkom, ochrá­ni pred pies­kom a mož­no za­chrá­ni aj pred neš­ťas­tím - ke­by vám niek­to stú­pil na voľ­ne po­ho­de­ný tab­let. Vý­ho­da ochran­ných oba­lov je aj ich rôz­no­ro­dosť. Niek­to­ré ok­rem ochran­nej fun­kcie pos­lú­žia aj ako vý­bor­ný mód­ny dopl­nok.

Na tr­hu sa do­kon­ca na­chá­dza­jú aj ta­ké ochran­né oba­ly, kto­ré sú ur­če­né do extrém­nych pod­mie­nok. V mi­nu­los­ti sme tes­to­va­li obal Li­fep­roof na iP­ho­ne 5/5S, vďa­ka kto­ré­mu te­le­fón pre­ži­je aj pád do mo­ra.

lifeproof.jpg

Ochran­né oba­ly od­po­rú­ča­me. K dis­po­zí­cii je via­ce­ro ty­pov. Niek­to­ré za­ria­de­nie lep­šie ochrá­nia, iné pos­lú­žia ako pek­ný mód­ny dopl­nok.

Za zmien­ku sto­ja aj ochran­né fó­lie na dis­plej. Naj­mä ak be­rie­te na do­vo­len­ku de­ti, kto­ré hneď po prí­cho­de z mo­ra za­čnú mok­rý­mi ru­ka­mi ma­ni­pu­lo­vať s do­ty­ko­vým dis­ple­jom. Fó­lia ochrá­ni pred zne­čis­te­ním dis­ple­ja a čas­to mô­že za­brá­niť aj je­ho roz­bi­tiu.

Za­my­kaj­te si za­ria­de­nia

Do­vo­len­ka pred­sta­vu­je aj pád­ny dô­vod, pre­čo si ko­neč­ne nas­ta­viť uza­my­ka­nie po­mo­cou ges­ta ale­bo čí­sel­ným PIN-om. Ri­zi­ko od­cu­dzenia za­ria­de­nia na do­vo­len­ke je vy­ššie. Pre­to je vhod­né chrá­niť si úda­je a uza­my­ka­nie ob­ra­zov­ky je veľ­mi jed­no­du­chý spô­sob.

zamok.png

Ne­za­bud­ni­te si za­my­kať za­ria­de­nia

Maj­te po­ru­ke zá­lo­hu - exter­né na­bí­jač­ky aj pa­mä­ťo­vú kar­tu

Smar­tfó­ny sú vý­bor­né via­cú­če­lo­vé za­ria­de­nia. S vhod­nou ap­li­ká­ciou vám nah­ra­dia aj na­vi­gá­ciu a kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát. Maj­te však po­ru­ke exter­né na­bí­jač­ky. Je veľ­mi nep­rí­jem­né, ak sa vám te­le­fón, kto­rý pou­ží­va­te ako na­vi­gá­ciu GPS, vy­bi­je up­ros­tred ces­ty. Z vy­bi­té­ho te­le­fó­nu po­moc ne­za­vo­lá­te. Je vhod­né mať v zá­lo­he aj pa­mä­ťo­vú kar­tu do fo­toa­pa­rá­tu. Aj keď má hlav­ná kar­ta veľ­kú ka­pa­ci­tu, nik­dy ne­vie­te, ke­dy mô­že pres­tať fun­go­vať. A hľa­da­nie no­vej pa­mä­ťo­vej kar­ty na do­vo­len­ke nie je príl­iš idy­lic­ká čin­nosť.

nabijacka.jpeg

Exter­ná na­bí­jač­ka by ma­la byť sa­moz­rej­mou sú­čas­ťou vý­ba­vy

Zá­lo­huj­te si aj dá­ta

Ak má­te za­ria­de­nia s iOS, ne­za­bud­ni­te si pred do­vo­len­kou ulo­žiť zá­lo­hu do služ­by iC­loud. Ur­či­tým spô­so­bom (či už do clou­du, ale­bo lo­kál­ne) si za­zá­lo­huj­te aj dô­le­ži­té dá­ta z os­tat­ných za­ria­de­ní, aby ste ne­la­men­to­va­li, ak sa vám za­ria­de­nie po­ka­zí, prí­pad­ne sa z iné­ho dô­vo­du z do­vo­len­ky s va­mi nev­rá­ti.

Po­zor na ve­rej­né Wi-Fi

Buď­te opatr­ní, ak pou­ží­va­te ve­rej­né a ne­za­bez­pe­če­né sie­te Wi-Fi. Ho­ci tá­to ra­da ne­sú­vi­sí pria­mo so sta­ros­tli­vos­ťou o elek­tro­ni­ku, je dob­ré si pri­po­me­núť, že Wi-Fi hot­spo­ty mô­žu nie­ke­dy pred­sta­vo­vať ne­bez­pe­čen­stvo. Naj­zra­ni­teľ­nej­šie sú tie voľ­ne dos­tup­né bez za­bez­pe­če­nia, ku kto­rým sa mô­že prih­lá­siť ho­cik­to. Ne­ho­vo­rí­me, že vás ta­kým­to spô­so­bom niek­to ok­rad­ne o cit­li­vé úda­je, ale mô­že dôjsť aj k ta­kej­to si­tuá­cii. Ak má­te inter­net v ho­te­li, po­čas dňa sa ne­za­bez­pe­če­né­mu Wi-Fi hot­spo­tu rad­šej vy­hni­te, resp. mi­ni­ma­li­zuj­te za­dá­va­nie cit­li­vých úda­jov.

wifi.jpg

Pri pou­ží­va­ní ve­rej­ných a ne­za­bez­pe­če­ných Wi-Fi buď­te opatr­ní

Uk­la­daj­te elek­tro­ni­ku do tre­zo­rov

V prí­pa­de, že má va­ša ho­te­lo­vá iz­ba tre­zor, uk­la­daj­te si tam všet­ky svo­je cen­nos­ti. Ak má­te pois­te­nú ba­to­ži­nu a niek­to vám uk­rad­ne elek­tro­ni­ku z ho­te­la, mno­hé pois­ťov­ne po­va­žu­jú za pois­tnú uda­losť iba prí­pad, keď ku krá­de­ži doš­lo zo za­bez­pe­če­né­ho tre­zo­ra.

Pois­ti­te si elek­tro­ni­ku

Elek­tro­ni­ku si mô­že­te aj pois­tiť. Ho­ci všet­ky pois­ťov­ne po­nú­ka­jú pois­te­nie ba­to­ži­ny, iba v niek­to­rých prí­pa­doch sa to ap­li­ku­je aj na elek­tro­ni­ku. Tie­to pois­ťov­ne v člán­ku spo­mí­na­me. Do­daj­me, že sa tre­ba pois­tiť eš­te pred ces­tou. Mno­hé pois­ťov­ne žia­dosť o pois­te­nie pria­mo z do­vo­len­ky neak­cep­tu­jú.

Allianz

Allianz pos­ky­tu­je nad­štan­dar­dné pois­te­nie ba­to­ži­ny, kto­ré pok­rý­va aj elek­tro­nic­ké ale­bo op­tic­ké prís­tro­je do vý­šky 850 EUR. Li­mit pois­tné­ho kry­tia na jed­nu uda­losť je 3000 EUR a za týž­den­né pois­te­nie v rám­ci Euró­py za­pla­tí­te 27,23 EUR. Bez nad­štan­dar­dné­ho pois­te­nia ba­to­ži­ny - v tom­to prí­pa­de sú elek­tro­nic­ké prís­tro­je pois­tné do vý­šky 500 EUR - za­pla­tí­te 11,90 EUR.

AXA

AXA vám ba­to­ži­nu pois­tí, ale s vý­nim­kou elek­tro­ni­ky. V ta­kom­to prí­pa­de si tre­ba pri­pois­tiť ba­to­ži­nu až do vý­šky 800 EUR. Za to­to pri­pois­te­nie za­pla­tí­te ďal­ších asi 16 EUR. Cel­ko­vá su­ma pois­te­nia na týž­dňo­vú do­vo­len­ku v Euró­pe je 28,72, resp. 30,80 EUR v zá­vis­los­ti od zvo­le­né­ho ba­líč­ka. AXA eš­te po­nú­ka zľa­vu 30 % pri uzav­re­tí pois­te­nia cez inter­net.

ČSOB Pois­ťov­ňa

ČSOB Pois­ťov­ňa vám pois­tí elek­tro­ni­ku ako sú­časť ba­to­ži­ny. Inak po­ve­da­né, ak vám uk­rad­nú ba­to­ži­nu, tá je kry­tá do vý­šky 500, resp. 1000 EUR v zá­vis­los­ti od zvo­le­né­ho pois­te­nia. Ce­na pois­tné­ho na 7 dní sa po­hy­bu­je 13 do 16,40 EUR.

Koo­pe­ra­ti­va

Koo­pe­ra­ti­va po­nú­ka ces­tov­né pois­te­nie Clas­sic a Pre­mium. V pr­vom prí­pa­de je pois­te­né poš­ko­de­nie ba­to­ži­ny (elek­tro­ni­ka nie je v tom­to prí­pa­de špe­ci­fi­ko­va­ná) do 663,88 EUR, v dru­hom prí­pa­de do 995,82 EUR. Ce­na pois­te­nia na 7 dní v rám­ci Euró­py je 11,62 EUR, resp. 13,94 EUR. Koo­pe­ra­ti­va po­nú­ka aj pri­pois­te­nie ba­to­ži­ny a ve­cí osob­nej pot­re­by drah­ších ako 165,97 EUR, kam spa­dá drah­ší tab­let, fo­toa­pa­rát aj no­te­book. No pri za­da­nej ce­ne ba­to­ži­ny 2000 EUR sa pois­tné zvý­ši až o 100 EUR.

Ver­dikt PC RE­VUE

Ak si plá­nu­je­te so se­bou brať na do­vo­len­ku tech­ni­ku, sta­raj­te sa o ňu zod­po­ved­ne. Ne­raz sta­čí je­den ochran­ný obal, prí­pad­ne opatr­né za­ob­chádzanie a za­ria­de­nia sa vrá­tia z do­vo­len­ky v ne­poš­ko­de­nom sta­ve. Ak ces­tu­je­te k mo­ru, hlav­ným ne­pria­te­ľom elek­tro­ni­ky je tep­lo, pria­me sl­neč­né svet­lo, pie­sok a vo­da. Neob­ja­vu­je­me Ame­ri­ku, ale ob­čas je dob­ré si pri­po­me­núť zá­klad­né pra­vid­lá, na čo si dá­vať po­zor. A aj to, že ry­ža mô­že byť uži­toč­ným po­moc­ní­kom, ak sa s va­mi bu­de kú­pať aj ne­ja­ké za­ria­de­nie.

Elek­tro­ni­ku je vhod­né si aj pois­tiť. Skon­tro­lo­va­li sme ak­tuál­nu po­nu­ku všet­kých veľ­kých pois­ťov­ní na Slo­ven­sku. V člán­ku sme spo­me­nu­li iba tie, kto­ré vám pois­tia aj elek­tro­ni­ku. Tre­ba si však uve­do­miť, že mno­hé pois­tné uda­los­ti sa vzťa­hu­jú iba na krá­dež ale­bo poš­ko­de­nie za špe­ci­fic­kých pod­mie­nok. Ak vám pad­ne tab­let do mo­ra ale­bo na zem a roz­bi­je sa, to vám pois­ťov­ňa nep­rep­la­tí. A ne­za­bud­ni­te, že ak sa nie­čo sta­ne, tre­ba si zob­rať všet­ky dok­la­dy nas­päť do­mov.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter