Diskriminácia internetových dát

Diskriminácia internetových dát: Vratké nohy sieťovej neutrality

Strana 1/2

Inter­net vy­uží­va väč­ši­na ľu­dí vy­spe­lé­ho sve­ta den­ne vo veľ­kej mie­re. No tak ako pri kaž­dej tech­no­ló­gii sa člo­vek ne­zried­ka­vo dos­ta­ne do kon­tak­tu s nez­ná­mym náz­vom, kto­rý jed­no­du­cho ig­no­ru­je.

Je­den z dob­rých prík­la­dov je tzv. sie­ťo­vá neut­ra­li­ta, o kto­rej väč­ši­na ľu­dí ne­tu­ší, a to aj na­priek to­mu, že ide o mi­mo­riad­ne dô­le­ži­tú vlas­tnosť inter­ne­tu. Ako to už bý­va, ce­nu mno­hých ve­cí si uve­do­mí­me až vte­dy, keď o ne prí­de­me. Čo vlas­tne sie­ťo­vá neut­ra­li­ta je a pre­čo by nás ma­la za­ují­mať?

Za­čiat­kom ap­rí­la toh­to ro­ka pre­beh­la mno­hý­mi mé­dia­mi vý­znam­ná sprá­va o tom, že Európ­sky parla­ment zru­šil do­da­toč­né pop­lat­ky za vo­la­nie, texto­vé sprá­vy a sťa­ho­va­nie dát v za­hra­ni­čí, te­da tzv. roa­ming. Tie­to pop­lat­ky pre ob­ča­nov mu­sia v rám­ci Európ­skej únie zmiz­núť naj­nes­kôr do 15. de­cem­bra 2015. V blíz­kej bu­dúc­nos­ti te­da bu­de­me v štá­toch EÚ vo­lať za rov­na­ké ce­ny, aké vo­lá­me do­ma.

Schvá­le­nie toh­to ba­lí­ka návr­hov s náz­vom Jed­not­ný európ­sky trh elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií bo­lo vy­vr­cho­le­ním 10-roč­né­ho bo­ja me­dzi mo­bil­ný­mi ope­rá­tor­mi a euro­pos­lan­ca­mi. Pod­po­ra ba­lí­ka bo­la dr­vi­vá, hla­so­va­lo zaň až 534 pos­lan­cov (25 bo­lo pro­ti a 58 sa zdr­ža­lo hla­so­va­nia). Hla­so­va­nie sa však us­ku­toč­ni­lo len v rám­ci pr­vé­ho čí­ta­nia a ce­lý pro­ces eš­te bu­dú mu­sieť potvr­diť no­ví euro­pos­lan­ci, kto­rých sme si zvo­li­li v má­jo­vých voľ­bách.

Ok­rem tých­to „te­le­fo­nic­kých" zmien sa však ba­lík tý­kal aj množ­stva ďal­ších zá­le­ži­tos­tí, kto­ré sú pre oby­va­te­ľov únie ne­me­nej dô­le­ži­té. Mno­hé z nich ov­plyv­nia pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia, kto­rí už nap­rík­lad na zá­kla­de no­vých na­ria­de­ní ne­bu­dú môcť uvá­dzať v cen­ní­koch teo­re­tic­kú rých­losť inter­ne­to­vej lin­ky, ale len sku­toč­nú rých­losť pri reál­nom pou­ži­tí. Dl­ho­do­bá niž­šia než avi­zo­va­ná rých­losť sa nás­led­ne bu­de po­va­žo­vať za po­ru­še­nie zmlu­vy. Mi­ni­mál­nu po­zor­nosť si však vo všeo­bec­ných mé­diách zís­ka­lo ob­rov­ské ví­ťaz­stvo z hľa­dis­ka zá­stan­cov sie­ťo­vej neut­ra­li­ty. Pa­ra­doxné je, že prá­ve dôs­led­ky sú­vi­sia­ce s ňou ma­jú pod­stat­ne väč­ší vý­znam než zlac­ne­nie ho­vo­rov v za­hra­ni­čí.

Čo je to sie­ťo­vá neut­ra­li­ta

Pod ozna­če­nia­mi sie­ťo­vá ale­bo aj inter­ne­to­vá neut­ra­li­ta sa uk­rý­va zá­klad­ný prin­cíp, že inter­ne­to­ví pos­ky­to­va­te­lia a vlá­dy jed­not­li­vých štá­tov bu­dú pris­tu­po­vať k všet­kým inter­ne­to­vým dá­tam ako k rov­no­cen­ným. Pod tým­to vcel­ku jed­no­du­chým opi­som sa pri­tom uk­rý­va kom­plex­ný prob­lém ot­vo­re­né­ho a hlav­ne slo­bod­né­ho inter­ne­tu.

V pod­sta­te ide o to, aby sa za­brá­ni­lo dis­kri­mi­ná­cii rôz­ne­ho webo­vé­ho ob­sa­hu, inter­ne­to­vých strá­nok, prog­ra­mov či dru­hov sie­ťo­vej ko­mu­ni­ká­cie. Na ot­vo­re­nom a slo­bod­nom inter­ne­te sú si te­da rov­ní nie­len pou­ží­va­te­lia, ale aj všet­ky dá­ta. Mno­hým ľu­ďom spô­so­bu­je znač­ný prob­lém pred­sta­viť si, aké dôs­led­ky mô­že pri­niesť úpl­ná stra­ta toh­to prin­cí­pu. Mož­nos­ti sú pri­tom sku­toč­ne ob­rov­ské a zá­le­ží len na tom, ako veľ­mi by sa po pri­veľ­kom po­vo­le­ní uz­dy za­ča­li up­lat­ňo­vať.

Ty­pic­ký prík­lad úpl­nej stra­ty sie­ťo­vej neut­ra­li­ty je mož­nosť inter­ne­to­vých pos­ky­to­va­te­ľov de­liť dá­to­vý ob­sah do te­ma­tic­kých ale­bo iných cel­kov. Ak si chce­te v sú­čas­nos­ti vy­brať inter­ne­to­vé­ho pos­ky­to­va­te­ľa, skon­tro­lu­je­te si, kto­ré fir­my inter­ne­to­vé pri­po­je­nie vo va­šej lo­ka­li­te pos­ky­tu­jú, akú rých­losť a za akú su­mu po­nú­ka­jú. Pred­stav­te si však, že by vás pri na­hliad­nu­tí do cen­ní­kov ča­ka­la cel­kom iná po­nu­ka, kto­rá by s ná­le­ži­tým mar­ke­tin­go­vým nad­še­ním hlá­sa­la tie­to sku­toč­nos­ti:

Pot­re­bu­je­te kva­lit­ný inter­net za ro­zum­nú ce­nu? Zvoľ­te si náš ba­lík Inter­net Ba­sic, v kto­rom bu­de­te mať dos­tup­né e-mai­ly, inter­ne­to­vý vy­hľa­dá­vač i spra­vo­daj­ské server­y. Má­te ra­di mul­ti­mé­diá? Žiad­ny prob­lém, pri­kúp­te si náš ba­lí­ček mul­ti­me­diál­nych slu­žieb a spoz­naj­te inter­ne­to­vý svet vi­dea so strán­ka­mi ako YouTu­be a Vi­meo. To všet­ko len za príp­la­tok 3 eurá me­sač­ne. Ra­di nav­šte­vu­je­te so­ciál­ne sie­te? Pri­kúp­te si náš ba­lí­ček Inter­net So­cial, te­raz v ak­cii len za 1,90 eura me­sač­ne. Maj­te tak ce­lú ro­di­nu blíz­ko so sie­ťa­mi ako Fa­ce­book a Twit­ter. Plá­nu­je­te na inter­ne­te na­ku­po­vať? Ne­za­bud­ni­te na ba­lí­ček slu­žieb Ob­chod za 2 eurá me­sač­ne, kto­rý vám umož­ní nav­šte­vo­vať strán­ky Ebay, Ba­zoš či Auk­ro. Ra­di sa pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu hrá­te hry? Pri­daj­te si hráč­sky ba­lí­ček s dis­tri­buč­ný­mi sys­té­ma­mi Steam a iný­mi len za tri eurá me­sač­ne.

Delenie.jpg

De­le­nie inter­ne­to­vé­ho ob­sa­hu na rôz­ne te­ma­tic­ké ba­líč­ky je je­den z naj­hro­zi­vej­ších mož­ných dôs­led­kov stra­ty sie­ťo­vej neut­ra­li­ty

Ten­to extrém­ny prík­lad je az­da naj­lep­šie de­monštru­je úpl­nú stra­tu sie­ťo­vej neut­ra­li­ty. V oka­mi­hu, keď si inter­ne­to­vý ob­sah pres­tá­va byť rov­ný, to­tiž nie je ťaž­ké vy­my­slieť rôz­ne mo­de­ly, kto­ré by pos­ky­to­va­te­ľom pri­nies­li väč­ší zisk. Zrej­me si po­mys­lí­te, že ta­ké­to extrém­ne de­le­nie ob­sa­hu je úpl­ne ne­reál­ne, pre­to­že po­dob­ný ob­chod­ný mo­del by bol na tr­hu pl­nom kon­ku­ren­cie pre pos­ky­to­va­te­ľa prak­tic­ky sa­mov­raž­dou.

To však pla­tí len v prí­pa­de náh­lej a rých­lej zme­ny. Ke­by sa trh tým­to sme­rom nak­lá­ňal po­ma­lou ces­tou a ako je­den ce­lok, si­tuácia by bo­la iná. Ako dob­rý prík­lad mô­že pos­lú­žiť si­tuácia, kto­rá nas­ta­la v ap­rí­li toh­to ro­ka v USA (k to­mu sa eš­te dos­ta­ne­me). Po­ru­šo­va­nie sie­ťo­vej neut­ra­li­ty sa však ne­zried­ka­vo ob­ja­vu­je aj na Slo­ven­sku, pri­čom sa ho do­púš­ťa­jú pre­dov­šet­kým men­ší lo­kál­ni pos­ky­to­va­te­lia inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia. Ide pre­dov­šet­kým o úmy­sel­né spo­ma­ľo­va­nie špe­ci­fic­kých dru­hov ko­mu­ni­kač­ných pro­to­ko­lov, res­pek­tí­ve sie­ťo­vej pre­vádz­ky.

Ob­vyk­le sa tý­ka dát pu­tu­jú­cich Bit­Torren­tom ale­bo inou sie­ťou P2P. Kým na bež­ných inter­ne­to­vých strán­kach ale­bo FTP pre­no­soch do­sa­hu­je pou­ží­va­teľ nap­rík­lad rých­los­ti 1 MB/s, pri spus­te­ní bit­torren­to­vé­ho prog­ra­mu s hrô­zou zis­tí, že sa ne­do­ká­žu dá­ta sťa­ho­vať rých­lej­šie než nap­rík­lad 30 kB/s. Ta­ké­to ob­me­dzo­va­nie jas­ne po­ru­šu­je sie­ťo­vú neut­ra­li­tu, pre­to­že kon­krét­ne dá­ta, pro­to­ko­ly či prog­ra­my sú úmy­sel­ne vy­hľa­dá­va­né a dis­kri­mi­no­va­né. Ne­zried­ka­vo tá­to prak­ti­ka ani ne­bý­va za­kot­ve­ná v zmlu­ve a pos­ky­to­va­teľ tak po­ru­šu­je pod­mien­ky pos­ky­to­va­nia služ­by.

Pri ta­kom­to ne­čes­tnom ko­na­ní pos­ky­to­va­te­ľa by ma­la byť reak­cia pou­ží­va­te­ľa neúp­ros­ná. Od pos­ky­to­va­te­ľa sa to­tiž oča­ká­va pos­kyt­nu­tie dá­to­vej ko­nek­ti­vi­ty, nie des­po­tic­ké roz­ho­do­va­nie o tom, aké prog­ra­my a pro­to­ko­ly bu­de môcť zá­kaz­ník pou­ží­vať. Žiaľ, nie vždy má pou­ží­va­teľ na vý­ber z via­ce­rých mož­nos­tí. V niek­to­rých lo­ka­li­tách to­tiž kon­ku­ren­cia sko­ro vô­bec ne­mu­sí exis­to­vať, a pre­to pou­ží­va­te­ľo­vi ne­zos­tá­va nič iné než str­pieť ne­čes­tné sprá­va­nie. Exis­tu­je sí­ce mož­nosť ne­vyu­ží­vať služ­bu vô­bec, ale exis­to­vať bez inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia už dnes nie je rie­še­nie.

Na dru­hej stra­ne nie je dob­ré za­mie­ňať si sie­ťo­vú neut­ra­li­tu s mož­ným prepl­ne­ním ka­pa­ci­ty sie­te ale­bo li­mi­tom na maximál­ny ob­jem pre­ne­se­ných dát. Ak te­da nap­rík­lad rých­losť kles­ne pre­to, že jed­no pri­po­je­nie z dô­vo­du ag­re­gá­cie zdie­ľa pri­ve­ľa ľu­dí a vzá­jom­ne sa veľ­mi ob­me­dzu­jú, nie je to sí­ce dob­rá vi­zit­ka pre pos­ky­to­va­te­ľa, ale nej­de o po­ru­še­nie sie­ťo­vej neut­ra­li­ty. Dis­kri­mi­ná­cia kon­krét­ne­ho dá­to­vé­ho ob­sa­hu sa pre­ja­vu­je iba v prí­pa­doch, že všet­ky os­tat­né dá­ta ok­rem nie­koľ­kých vý­ni­miek pu­tu­jú nor­mál­nou rých­los­ťou.

Dis­kri­mi­ná­cia mô­že byť pri­tom čas­to frus­tru­jú­ca. Pred­stav­te si nap­rík­lad si­tuáciu, keď dva­ja su­se­dia strá­via ce­lý deň na inter­ne­te. Za­tiaľ čo je­den z nich si uží­va deň voľ­na a ce­lý čas si pre­ze­rá zá­bav­né vi­deá na YouTu­be, dru­hý sa sna­ží sťa­ho­vať dá­ta nap­rík­lad cez sieť Di­rec­tCon­nect ale­bo Bit­Torrent. Kým nad­še­ný „vi­deo­po­ze­rač" stiah­ne za deň nie­koľ­ko GB dát bez ob­me­dzenia, člo­vek s ob­me­dze­nou rých­los­ťou sie­tí P2P nap­rík­lad len de­sa­ti­nu z to­ho. Za čo bol pot­res­ta­ný?

Ak iš­lo o zdie­ľa­nú lin­ku, ne­moh­li sa o ňu pou­ží­va­te­lia de­liť rov­no­cen­ne? V mo­men­te, keď si chce je­den zo su­se­dov po­zrieť zá­bav­né vi­deo s mač­kou v HD, za­tiaľ čo ten dru­hý sa sna­ží stiah­nuť HD vi­deo cez pro­to­kol FTP či P2P, zrej­me to chcú oba­ja rov­na­ko. Na zá­kla­de čo­ho má pos­ky­to­va­teľ prá­vo roz­hod­núť, kto­ré dá­ta sú cen­nej­šie? Po­ru­še­nie sie­ťo­vej neut­ra­li­ty je ľah­ké ig­no­ro­vať, ak sa vás ne­tý­ka (pos­ky­to­va­teľ ob­me­dzu­je pro­to­ko­ly, kto­ré ne­pou­ží­va­te).

Ako by ste sa nap­rík­lad pos­ta­vi­li k si­tuá­cii, ke­by pos­ky­to­va­teľ za­čal vý­raz­ne ob­me­dzo­vať rých­losť váš­ho prog­ra­mu VoIP (nap­rík­lad Sky­pe), pre­to­že sa mu ne­pá­či množ­stvo dát, kto­ré pre­ne­sie­te pri te­le­fo­no­va­ní so svo­jím prí­buz­ným v za­hra­ni­čí? Pri poh­ľa­de na va­še za­se­ká­va­jú­ce sa vi­deo v níz­kom roz­lí­še­ní a so zlým zvu­kom, kto­ré by preh­lu­šo­val smiech su­se­da sle­du­jú­ce­ho na YouTu­be vi­deo v HD roz­lí­še­ní, by ste sa ur­či­te pý­ta­li: Pre­čo mu­sí mať on všet­ko a ja nič?

Ma­jú pou­ží­va­te­lia na sie­ťo­vú neut­ra­li­tu prá­vo?

Ter­mín sie­ťo­vá neut­ra­li­ta sa po pr­výk­rát ob­ja­vil v ro­ku 2003 v aka­de­mic­kej prá­ci Sie­ťo­vá neut­ra­li­ta a dis­kri­mi­ná­cia v rám­ci ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho pri­po­je­nia, kto­rú vy­pra­co­val Tim Wu, pro­fe­sor Práv­nic­kej fa­kul­ty Ko­lum­bij­skej uni­ver­zi­ty (New York, USA). Tá­to vý­znam­ná prá­ca, kto­rá roz­ví­ri­la de­ba­tu me­dzi inter­ne­to­vý­mi pos­ky­to­va­teľ­mi a rôz­ny­mi IT spo­loč­nos­ťa­mi, sa za­obe­ra­la nie­len prob­lé­mom dis­kri­mi­no­va­nia ob­sa­hu, ale zá­ro­veň aj navrh­la nie­koľ­ko no­vých práv­nych pred­pi­sov, kto­ré by ma­li tú­to prob­le­ma­ti­ku up­ra­vo­vať.

Me­dzi vý­znam­ných zá­stan­cov sie­ťo­vej neut­ra­li­ty, kto­rí za ňu bo­ju­jú na me­dzi­ná­rod­nom po­li, pat­rí v sú­čas­nos­ti nie­len množ­stvo or­ga­ni­zá­cií na ochra­nu ľud­ských práv, ale aj veľ­ký po­čet sof­tvé­ro­vých a inter­ne­to­vých spo­loč­nos­tí, ako je nap­rík­lad Mic­ro­soft, Yahoo, eBay či Ama­zon. Me­dzi naj­hlas­nej­ších ak­ti­vis­tov pat­rí dl­ho­do­bo me­dzi­ná­rod­ná ne­zis­ko­vá or­ga­ni­zá­cia Elec­tro­nic Fron­tier Foun­da­tion (EFF), kto­rá sa za­obe­rá slo­bo­dou slo­va a prá­va­mi ob­ča­nov v kon­texte di­gi­tál­nej do­by.

Plagat.png

Všet­ky bi­ty sú si rov­né - jed­no­du­chý slo­gan zá­stan­cov sie­ťo­vej neut­ra­li­ty

Keď­že dr­vi­vá väč­ši­na vý­znam­ných pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­to­vých slu­žieb síd­li v Spo­je­ných štá­toch, ne­ču­do, že mno­ho vý­znam­ných bo­jov o sie­ťo­vú neut­ra­li­tu sa od­oh­ra­lo prá­ve v tej­to kra­ji­ne. Pr­vot­né kro­ky uro­bil Ame­ric­ký fe­de­rál­ny ko­mu­ni­kač­ný úrad (FCC) v ro­ku 2004, keď uve­rej­nil sú­bor ne­dis­kri­mi­nač­ných prin­cí­pov s ozna­če­ním Sie­ťo­vá slo­bo­da. Pod­ľa úra­du by mal mať kaž­dý pou­ží­va­teľ inter­ne­tu prá­vo na slo­bod­ný prís­tup k ob­sa­hu, ďa­lej na slo­bod­nú voľ­bu ap­li­ká­cií a aj na slo­bod­nú voľ­bu pri­pá­ja­né­ho har­dvé­ru.

Po mno­hých pri­po­mien­kach pos­ky­to­va­te­ľov však úrad tie­to zá­klad­né nor­my v nas­le­du­jú­com ro­ku mier­ne up­ra­vil na slo­bod­ný prís­tup k le­gál­ne­mu ob­sa­hu a slo­bod­nú voľ­bu sof­tvé­ru a har­dvé­ru, kto­rý je v sú­la­de so zá­ko­nom a ne­poš­ko­dzu­je sieť pos­ky­to­va­te­ľa. To vie­dlo k za­ují­ma­vé­mu vý­vo­ju, pri kto­rom niek­to­rí pos­ky­to­va­te­lia ozna­či­li za poš­ko­dzo­va­nie služ­by rôz­ne inak bež­ne pou­ží­va­né pos­tu­py. Spo­loč­nosť Cox Cab­le nap­rík­lad tres­ta­la pou­ží­va­te­ľov za pou­ží­va­nie vir­tuál­nych pri­vát­nych sie­tí (VPN), za­tiaľ čo ob­rov­ský pos­ky­to­va­teľ AT&T upo­zor­ňo­val svo­jich zá­kaz­ní­kov na to, že roz­vet­ve­nie jed­nej lin­ky do sie­te Wi-Fi pre viac pou­ží­va­te­ľov sa bu­de po­va­žo­vať za „krad­nu­tie služ­by", čo je fe­de­rál­ny zlo­čin. Tie­to pr­vé las­to­vič­ky sie­ťo­vej dis­kri­mi­ná­cie vy­vo­la­li aka­de­mic­kú a hlav­ne vlád­nu reak­ciu, kto­rá sa sna­ži­la na­ras­ta­jú­ce prob­lé­my toh­to dru­hu pot­la­čiť.

Netflix.jpg

Služ­by ako Net­flix, kto­ré ma­jú ob­rov­ský dá­to­vý pre­nos, mô­žu byť v bu­dúc­nos­ti pos­ky­to­va­teľ­mi tla­če­né do nad­štan­dar­dných slu­žieb pod hroz­bou to­ho, že sa k nim inak pou­ží­va­te­lia dos­ta­nú veľ­mi ťaž­ko

Vo­dy sa roz­ví­ri­li zno­vu v ro­ku 2007, keď si zá­kaz­ní­ci spo­loč­nos­ti Com­cast (naj­väč­ší káb­lo­vý a inter­ne­to­vý pos­ky­to­va­teľ v USA) za­ča­li vší­mať znač­né spo­ma­le­nia dá­to­vé­ho to­ku v rám­ci rôz­nych sie­tí P2P (naj­mä Bit­Torrent). Po zme­dia­li­zo­va­ní tých­to sku­toč­nos­tí Com­cast ozná­mil, že ide len o štan­dar­dné ag­re­go­va­nie dá­to­vé­ho to­ku v ča­se naj­väč­šej pre­vádz­ky (ve­čer). Ame­ric­ký fe­de­rál­ny ko­mu­ni­kač­ný úrad však vy­jad­ril po­doz­re­nie, že spo­ma­ľo­va­nie sa zdá roz­sia­hlej­šie, ako sa spo­loč­nosť sna­ží naz­na­čiť.

To sa potvr­di­lo v ro­ku 2008, keď exper­ti z In­šti­tú­tu Maxa Plan­cka pre sof­tvé­ro­vé sys­té­my (Kai­serslau­tern, Ne­mec­ko) od­ha­li­li, že spo­loč­nos­ti Com­cast a Cox Com­mu­ni­ca­tions spo­ma­ľu­jú dá­ta Bit­Torren­tu ce­lý deň bez oh­ľa­du na sil­nú ale­bo sla­bú pre­vádz­ku v sie­ti. Ame­ric­ký fe­de­rál­ny ko­mu­ni­kač­ný úrad tak v augus­te ro­ku 2008 skri­ti­zo­val Com­cast za ne­le­gál­ne ob­me­dzo­va­nie pou­ží­va­te­ľov a na­ria­dil mu to­to ko­na­nie do kon­ca ro­ka ukon­čiť.

Po­ku­tu mu sí­ce neu­de­lil, no pri­ká­zal mu, aby od­ha­lil všet­ky de­tai­ly sprá­vy sie­te, kto­rú pou­ží­val. Com­cast sa to­mu­to roz­hod­nu­tiu vzop­rel a od­vo­lal sa. So spo­loč­nos­ťou Bit­Torrent Inc. (sta­ra­jú­cou sa o vý­voj bit­torren­to­vé­ho pro­to­ko­lu) sa však mi­mo­súd­ne do­ho­dol a v ro­ku 2009 ju „od­škod­nil" su­mou 16 mi­lió­nov do­lá­rov bez priz­na­nia vi­ny. V ro­ku 2010 ame­ric­ký od­vo­la­cí súd na­po­kon dal za prav­du Com­cas­tu a roz­ho­dol, že Fe­de­rál­ny ko­mu­ni­kač­ný úrad ne­má prá­vo ni­ja­ko re­gu­lo­vať vnú­tor­né fun­go­va­nie sie­te inter­ne­to­vé­ho pos­ky­to­va­te­ľa a pri­ka­zo­vať mu, akým spô­so­bom má dá­to­vý tok spra­vo­vať.

Po dl­hých prie­ťa­hoch na­po­kon v de­cem­bri ro­ku 2010 Ame­ric­ký fe­de­rál­ny ko­mu­ni­kač­ný úrad schvá­lil cel­kom no­vé re­gu­lá­cie vy­plý­va­jú­ce so sie­ťo­vej neut­ra­li­ty. Pa­ra­doxne bo­li nes­po­koj­ní zá­stan­co­via aj od­por­co­via toh­to prin­cí­pu. Od­por­co­via kri­ti­zo­va­li no­vý návrh pre­to, že vlá­da by sa ma­la dr­žať od toh­to súk­rom­né­ho biz­ni­su ďa­lej a ne­za­sa­ho­vať doň vô­bec.

Zá­stan­co­via kri­ti­zo­va­li to, že no­vé re­gu­lá­cie nie sú dosť prís­ne a dá­va­jú pri­ve­ľa voľ­né­ho pries­to­ru pri inter­pre­tá­cii. No­vé na­ria­de­nia za­ka­zo­va­li blo­ko­vať aké­koľ­vek od­osie­la­nie a pri­jí­ma­nie dát, pri kto­rých ne­bo­la preu­ká­za­ná ne­le­gál­nosť, a zá­ro­veň za­ka­zo­va­li ob­me­dzo­va­nie či spo­ma­ľo­va­nie jed­not­li­vých slu­žieb a pro­to­ko­lov. Na dru­hej stra­ne niek­to­ré pa­sá­že ot­vo­ri­li pries­tor to­mu, aby si pos­ky­to­va­te­lia inter­ne­to­vé­ho ob­sa­hu a slu­žieb moh­li v te­le­ko­mu­ni­kač­ných spo­loč­nos­tiach prip­la­tiť za „lep­šie za­ob­chá­dzanie", res­pek­tí­ve vy­ššiu prio­ri­tu v rám­ci li­niek.

Prá­ve to­to bo­lo az­da ter­čom naj­väč­šej kri­ti­ky od zá­stan­cov úpl­nej sie­ťo­vej neut­ra­li­ty. Nao­pak, od­por­co­via ho­vo­ri­li o príl­iš ra­di­kál­nych kro­koch a pred­po­ve­da­li, že na­ria­de­nia ne­bu­dú mať dl­hé tr­va­nie. Pod­ľa nich to­tiž Fe­de­rál­ny ko­mu­ni­kač­ný úrad ne­má prá­vo­mo­ci na ich vy­má­ha­nie, a keď­že nie je Kon­gre­som, ne­mô­že tvo­riť zá­ko­ny. Od­por­co­via sie­ťo­vej neut­ra­li­ty sa po pr­výk­rát po­kú­si­li zvrá­tiť na­ria­de­nia ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du v ro­ku 2011 v ame­ric­kej Sne­mov­ni rep­re­zen­tan­tov (dol­ná ko­mo­ra ame­ric­ké­ho Kon­gre­su), ale ich návrh ne­bol schvá­le­ný.« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter