Aktuálne problémy sociálnych sietí: Lavína neužitočných dát útočí

Strana 2/2

Všet­ci, kto­rí ho dos­ta­nú, naň na­te­še­ne kli­ka­jú, a tak sa or­ga­nic­ky, res­pek­tí­ve pri­ro­dze­ne roz­ší­ri až me­dzi 40 %, te­da 2000 fa­nú­ši­kov. Vďa­ka to­mu, že ľu­dia sú pri ňom veľ­mi ak­tív­ni, zdví­ha­jú je­ho Ed­ge­Rank, te­da skó­re, na zá­kla­de kto­ré­ho prís­pe­vok stú­pa na ste­ne prís­pev­kov. Čím vy­šší Ed­ge­Rank, tým skôr prís­pe­vok uvi­dí­te, keď za­čne­te svo­ju fa­ce­boo­ko­vú strán­ku ro­lo­vať. Zá­ro­veň sa však prís­pe­vok ší­ri me­dzi ľu­dí, kto­rí nie sú fa­nú­šik­mi strán­ky Kon­cert pod hra­dom, ale prís­pe­vok vi­de­li na zá­kla­de „laj­ko­va­nia" ich pria­te­ľa, kto­rý fa­nú­ši­kom je. Ak ší­ria dob­rým oh­la­som prís­pe­vok ďa­lej aj oni, na­be­rá na tzv. Vi­ral reach, te­da vi­rál­nom do­sa­hu. Sprá­va sa tak mô­že dos­tať nie­len na ste­nu 2000 fa­nú­ši­kov, ale nap­rík­lad aj na ste­nu 10 000 ďal­ších ľu­dí, kto­rí o da­nej strán­ke pred­tým ne­ma­li ani po­ňa­tia.

Promoted.png

Chce­te, aby va­še prís­pev­ky vi­de­la väč­ši­na fa­nú­ši­kov va­šej fa­ce­boo­ko­vej strán­ky? Prip­rav­te si pe­ňa­žen­ku. Čím viac fa­nú­ši­kov má­te, tým tuč­nej­šiu...

Spo­loč­nosť Džú­sy a ma­li­nov­ky chce svoj do­sah zvý­šiť, a pre­to sa roz­hod­ne, že in­ves­tu­je do roz­ší­re­nia svo­jej pou­ží­va­teľ­skej zá­klad­ne. Ke­by chce­la len na­fúk­nuť svo­je ego a pô­so­biť na­vo­nok ús­peš­ne, moh­la by si fa­nú­ši­kov jed­no­du­cho kú­piť po­mo­cou kli­ka­cích fa­riem, kto­ré ob­sta­ra­jú sto­ti­sí­co­vý zá­stup „sla­me­ných pa­ná­kov" za 1200 do­lá­rov. Tej­to prob­le­ma­ti­ke sme sa ve­no­va­li v člán­ku Rek­lam­né prak­ti­ky s rúš­kom ta­jom­stva (PC RE­VUE č. 9/2013).

Fa­ce­book to­to sprá­va­nie, sa­moz­rej­me, za­ka­zu­je a na­mies­to to­ho pria­mo v ad­mi­nis­trá­tor­skom pros­tre­dí fi­rem­nej strán­ky po­nú­ka le­gál­nu ces­tu, ako svo­ju člen­skú zá­klad­ňu roz­ší­riť. Sta­čí za­pla­tiť pop­la­tok Fa­ce­boo­ku, kto­rý bu­de strán­ku v sie­ti pro­pa­go­vať. Spo­loč­nosť Džú­sy a ma­li­nov­ky te­da za­pla­tí a na svo­ju ra­dosť zis­tí, že za pár dní sa jej člen­ská zá­klad­ňa roz­ras­tie z 5000 na 100 000 fa­nú­ši­kov. Oča­ká­va pri­tom, že aj ke­by da­la rov­na­ko neús­peš­ný prís­pe­vok ako pred­tým (10 %), ten­to­raz vďa­ka väč­šej člen­skej zá­klad­ni do­siah­ne až na 10 000 ľu­dí, na­mies­to 500.

Prís­pe­vok te­da od­oš­le a ne­ve­riac­ky sa po­ze­rá na to, že per­cen­to účin­nos­ti eš­te pok­les­lo na 5 či do­kon­ca 2 %. Čo sa sta­lo? Na ten­to prob­lém ako je­den z pr­vých upo­zor­nil Ro­ry Cellan-Jo­nes, tech­no­lo­gic­ký spra­vo­daj­ca sta­ni­ce BBC, kto­rý v jú­li ro­ku 2012 za­lo­žil fa­ce­boo­ko­vú strán­ku ab­sur­dnej fir­my s náz­vom Vir­tuál­ne rož­ky. Tá­to neexis­tu­jú­ca fir­ma „za­sie­la" vir­tuál­ne pe­či­vo, z kto­ré­ho sa kto­koľ­vek mô­že vir­tuál­ne naj­esť. Strán­ka ne­ro­bí dos­lo­va nič. Ro­ry Cellan-Jo­nes sa však roz­ho­dol kú­piť pro­pa­gá­ciu od Fa­ce­boo­ku a v prie­be­hu pár dní strán­ka zís­ka­la nie­koľ­ko ti­síc fa­nú­ši­kov. Väč­ši­na z nich bo­la pri­tom zo štá­tov ju­ho­vý­chod­nej Ázie, ako je nap­rík­lad In­dia či In­do­né­zia.Pri za­me­ra­ní sa na pro­fi­ly jed­not­li­vých ľu­dí zis­til, že je­ho fa­nú­ši­ko­via sú čud­né in­di­ví­duá s tak­mer nu­lo­vým vlas­tným ob­sa­hom, kto­rí „laj­ku­jú" ti­sí­ce strá­nok. Vy­ze­ra­lo to pres­ne tak, ako­by je­ho fa­nú­ši­ko­via po­chá­dza­li z kli­ka­cích fa­riem. Ako je to však mož­né, keď si ich služ­by neob­jed­nal a na­mies­to to­ho len pla­til za pro­pa­gá­ciu re­gu­lár­nou ces­tou?

O me­siac nes­kôr Fa­ce­book oh­lá­sil vy­sto­po­va­nie a zma­za­nie 83 mi­lió­nov fa­loš­ných úč­tov. Moh­lo by sa zdať, že prob­lém sa tým od­strá­nil, no zrej­me to bo­la len špič­ka ľa­dov­ca. Ako dob­rý prík­lad pos­lú­ži­lo ame­ric­ké mi­nis­ter­stvo za­hra­nič­ných ve­cí, kto­ré si pro­pa­gá­ciu ku­po­va­lo v prie­be­hu ro­kov 2012 a 2013. Po­čet fa­nú­ši­kov je­ho šty­roch fa­ce­boo­ko­vých strá­nok sa zvý­šil zo 100 000 na dva mi­lió­ny, a ho­ci na do­siah­nu­tie tých­to čí­sel ut­ra­ti­li do­ved­na 630 000 do­lá­rov, s hrô­zou zis­ti­li, že ich sprá­vy pu­tu­jú v prie­me­re len k 2 % z nich.

Na za­čiat­ku toh­to ro­ka na rov­na­ký prob­lém pou­ká­zal De­rek Muller zo vzde­lá­va­cie­ho ka­ná­lu YouTu­be s náz­vom Ve­ri­ta­sium, ve­nu­jú­ce­ho sa ve­de a tech­ni­ke. Muller rov­na­kou ces­tou zvý­šil po­čet svo­jich fa­nú­ši­kov na Fa­ce­boo­ku z 2000 na 70 000, aby na­ko­niec zis­til, že po­čet ľu­dí, kto­rí s je­ho prís­pev­ka­mi ak­tív­ne inter­agu­je, sa vô­bec nez­me­nil. Dr­vi­vá väč­ši­na z neak­tív­nych úč­tov pri­tom bo­la z Egyp­ta, In­die, Fi­li­pín, Pa­kis­ta­nu či Ban­gla­dé­ša, te­da z kra­jín, od­kiaľ po­chá­dza väč­ši­na kli­ka­cích fa­riem. Úč­ty ma­li spo­loč­nú vlas­tnosť - ne­ma­li tak­mer žiad­ny re­le­vant­ný vlast­ný ob­sah a „laj­ko­va­li" ti­sí­ce fi­riem a strá­nok. Ta­ké­to sla­me­né pa­ná­ky pri­tom strán­ke viac ško­dia, než jej po­má­ha­jú.

Ako sme už spo­me­nu­li, prís­pe­vok dos­tá­va len ma­lá sku­pi­na fa­nú­ši­kov, a po­kiaľ naň rea­gu­jú klad­ne (ak­ti­vi­tou), ob­ja­vu­je sa na ste­ne ďal­ších pou­ží­va­te­ľov. Ak sú fa­nú­ši­ko­via le­gi­tím­ni a o strán­ku ma­jú zá­ujem, na prís­pev­ky rea­gu­jú. No ak pr­vé vzor­ky sme­ru­jú k sla­me­ným pa­ná­kom, tie ne­za­rea­gu­jú a sprá­va sa pre ma­lú at­rak­ti­vi­tu ne­dos­ta­ne k le­gi­tím­nym pou­ží­va­te­ľom, kto­rí by o ňu ma­li sku­toč­ne zá­ujem. Ako je mož­né, že pros­tred­níc­tvom re­gu­lár­nej pro­pa­gá­cie Fa­ce­boo­kom strán­ku „laj­ku­jú" oči­vid­ne fa­loš­né úč­ty z kli­ka­cích fa­riem? Nik­to im pred­sa za to nep­la­tí.

S jed­ným z ro­zum­ných vy­svet­le­ní pri­šiel Ja­ron Schnei­der zo spra­vo­daj­ské­ho server­a The Next Web, kto­rý pou­ká­zal na to, že s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou ide o mas­ko­va­ciu prak­ti­ku kli­ka­cích fa­riem. Pra­cov­ní­ci tých­to slu­žieb (ľu­dia z roz­vo­jo­vých kra­jín pla­te­ní mi­zi­vou mzdou za to, že ce­lý deň dá­va­jú na Fa­ce­boo­ku ti­sí­ce „laj­kov") kli­ka­jú bez roz­mys­lu na všet­ko, čo vi­dia, nie­len na strán­ky, kto­ré ich pla­tia. Vy­hnú sa tak de­tek­cii al­go­rit­mov, kto­ré roz­poz­ná­va­jú fa­loš­né sprá­va­nie. Je to­tiž mi­mo­riad­ne po­doz­ri­vé, ak jed­na sku­pi­na 100 000 fa­ce­boo­ko­vých úč­tov klik­ne v krát­kom ča­se na jed­nu strán­ku (kto­rá za­pla­tí) a na dru­hý deň spo­loč­ne zas na inú a tak­to pres­ka­ku­je ako je­den ce­lok.

No ak ide o ľu­dí, kto­rí kli­ka­jú na všet­ko, de­tek­cii sa vy­hnú. Far­ma tak pri­po­mí­na ko­byl­ky, kto­ré sa vr­hnú dos­lo­va na všet­ko. Vie­te, čo má spo­loč­né fa­ce­boo­ko­vá strán­ka Goog­lu a strán­ka sa­mot­né­ho Fa­ce­boo­ku ve­no­va­ná bez­peč­nos­ti? To, že naj­viac fa­nú­ši­kov ma­jú z Ban­gla­dé­ša. Do­sah toh­to prob­lé­mu sa dá ťaž­ko od­had­núť. Po­nú­ka sa však otáz­ka: Nie je ob­jem klik­nu­tí, kto­rý far­my ta­kým­to spô­so­bom ge­ne­ru­jú, už ta­ký veľ­ký, že Fa­ce­book si už ne­mô­že do­vo­liť ich kom­plet­né zlik­vi­do­va­nie? Po­čet fa­nú­ši­kov mno­hých strá­nok by to­tiž kle­sol tak ra­zan­tne, že by sa jed­not­li­vé fir­my za­ča­li veľ­mi za­ují­mať o pe­nia­ze, kto­ré od­tiek­li na rek­la­mu pre sla­me­né úč­ty.

Dvak­rát plať, raz rež

Na­čo sú vlas­tne strán­ke stá­ti­sí­ce fa­nú­ši­kov, ak v dr­vi­vej väč­ši­ne prí­pa­dov do­siah­ne so svo­jim prís­pev­kom len k zlom­ku z nich? Tu pri­chá­dza na rad sys­tém pro­pa­go­va­nia prís­pev­kov. Ak sa ma­ji­te­ľom ne­pá­či, že do­sa­hu­jú pok­ry­tie len 5 či 10 %, mô­žu za pop­la­tok svoj prís­pe­vok ume­lo spo­pu­lár­niť. Čím viac, tým je to drah­šie. Tú­to mož­nosť ma­jú pri­tom aj kla­sic­kí pou­ží­va­te­lia, a ak tú­to so­ciál­nu sieť ak­tív­ne pou­ží­va­te, ur­či­te ste si všim­li tla­čid­lo pro­pa­gá­cie, kto­rým mô­že­te prís­pe­vok roz­ší­riť ak­tív­nej­šie me­dzi svo­jich pria­te­ľov. Sta­čí za­pla­tiť 5 eur.

Z hľa­dis­ka fi­riem však do­chá­dza k za­ují­ma­vej si­tuá­cii. Nie­len­že mu­se­li vy­na­lo­žiť ne­ma­lé ča­so­vé a fi­nan­čné pros­tried­ky na to, aby zís­ka­li veľ­ký ob­jem fa­nú­ši­kov, ale aby sa im prís­pev­ky zob­ra­zi­li, mu­sia za­pla­tiť zno­va. Pri­tom nie raz, ale za­kaž­dým, keď chcú nie­čo pos­lať. Po­pu­la­ri­tu prís­pev­ku si kú­piť sí­ce ne­mu­sia, ale ak to neu­ro­bia, or­ga­nic­kým do­sa­hom sa dos­ta­nú v prie­me­re len k 16 % svo­jich fa­nú­ši­kov. V prie­be­hu ro­ka 2012 si mno­ho ad­mi­nis­trá­to­rov strá­nok všim­lo, že vi­rál­ny a pri­ro­dze­ný do­sah prís­pev­kov za­čí­na na Fa­ce­boo­ku ra­píd­ne kle­sať. Strán­ky fi­riem, kto­ré v mi­nu­los­ti ma­li do­sah oko­lo 25 %, kles­li v prie­be­hu nie­koľ­kých me­sia­cov na 10 %. Jed­ným z hlas­ných kri­ti­kov bo­la agen­tú­ra We are so­cial, kto­rá vy­ru­ko­va­la s ob­vi­ne­ním, že Fa­ce­bok do­sah úmy­sel­ne pot­lá­ča, aby fir­my do­nú­til pla­tiť za pro­pa­gá­ciu prís­pev­kov. Fa­ce­book stav oko­men­to­val ako chy­bu al­go­rit­mu, pri­čom si­tuácia sa vrá­ti­la do nor­má­lu kon­com feb­ruára mi­nu­lé­ho ro­ka. Zre­teľ­ný pok­les tr­va­jú­ci pol ro­ka mô­že­te vi­dieť na ob­ráz­ku.

Pokles.png

Náh­ly pok­les vi­rál­ne­ho a or­ga­nic­ké­ho do­sa­hu prís­pev­kov os­pra­vedl­nil Fa­ce­book na pre­lo­me ro­kov 2012 a 2013 chy­bou al­go­rit­mu; v tom­to ro­ku pok­les oča­ká­va v rám­ci vlas­tnej ini­cia­tí­vy

V de­cem­bri mi­nu­lé­ho ro­ka opäť nas­ta­li zme­ny, ten­to­raz už s jas­ným sta­no­vis­kom Fa­ce­boo­ku. V do­ku­men­te naz­va­nom Ge­ne­ro­va­nie ob­chod­ných vý­sled­kov na Fa­ce­boo­ku (Ge­ne­ra­ting bu­si­ness re­sults on Fa­ce­book) sa spo­loč­nosť vy­jad­ri­la, že v blíz­kom ob­do­bí oča­ká­va pos­tup­né zni­žo­va­nie or­ga­nic­ké­ho do­sa­hu prís­pev­kov. Dô­vo­dom je zvy­šo­va­nie úrov­ne pou­ži­teľ­nos­ti sie­te pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí če­lia čo­raz väč­šie­mu ob­je­mu zdie­ľa­ných dát. Vy­zval pri­tom in­ze­ren­tov, aby zvá­ži­li pla­te­nú dis­tri­bú­ciu prís­pev­kov na zvý­še­nie svoj­ho do­sa­hu. Kým sil­né spo­loč­nos­ti si prís­tup „dvak­rát plať, raz rež" mô­žu do­vo­liť, pre dob­ro­čin­né or­ga­ni­zá­cie a iné ne­pe­ňaž­né spol­ky je pok­les or­ga­nic­ké­ho do­sa­hu ob­rov­skou pre­káž­kou. Op­la­tí sa vô­bec spo­loč­nos­tiam in­ves­to­vať do zoz­bie­ra­nia člen­skej zá­klad­ne a nás­led­ne pra­vi­del­ne pla­tiť zno­va za to, aby tá­to zá­klad­ňa ich prís­pev­ky vô­bec v ro­zum­nom poč­te vi­de­la? Ak sa to­tiž roz­hod­nú, že áno, asi by im ne­bo­lo dob­ré pri­po­mí­nať, že mno­ho ich fa­ce­boo­ko­vých fa­nú­ši­kov vlas­tne vô­bec ne­mu­sí exis­to­vať.

Vy­hrá účin­nej­ší al­go­rit­mus ale­bo frag­men­tá­cia?

Zá­pla­va dát na so­ciál­nych sie­ťach, ako je pre­dov­šet­kým Fa­ce­book, spô­so­bu­je sta­ros­ti nie­len pre­vádz­ko­va­te­ľom, ale aj in­ze­ren­tom a pou­ží­va­te­ľom. Hlav­ne pos­led­ná me­no­va­ná sku­pi­na si čas­to žiad­nych pre­ká­žok nie je ve­do­má, pre­to­že všet­ky zos­tá­va­jú tak­po­ve­diac pod ta­jom­nou po­kriev­kou. Hlav­ná úlo­ha pre­vádz­ko­va­te­ľa je udr­žať rov­no­vá­hu me­dzi tým, že pou­ží­va­te­lia, kto­rí lá­ka­jú in­ze­ren­tov, bu­dú služ­bu na­ďa­lej ús­peš­ne pou­ží­vať a in­ze­ren­ti do­ká­žu pok­ryť nie­len fi­nan­čné nák­la­dy spo­je­né so sie­ťou, ale zá­ro­veň ge­ne­ro­vať aj roz­práv­ko­vý zisk.

Úlo­hou in­ze­ren­tov je os­lo­viť čo naj­väč­ší po­čet zá­kaz­ní­kov a zvý­šiť po­ve­do­mie o svo­jej znač­ke, pri­čom chcú, sa­moz­rej­me, do­siah­nuť čo naj­väč­ší efekt pri čo naj­men­ších fi­nan­čných nák­la­doch. Pou­ží­va­te­lia so­ciál­nej sie­te zos­ta­nú služ­be ver­ní dov­te­dy, kým bu­de pl­niť ich oča­ká­va­nia. Po­zí­cia Fa­ce­boo­ku, krá­ľa všet­kých so­ciál­nych sie­tí, je v sú­čas­nos­ti neoh­ro­ze­ná. Je­ho prak­tic­ky je­di­ný pria­my kon­ku­rent je Goog­le+, kto­rý tr­pí kliat­bou „to­ho dru­hé­ho v po­ra­dí". Pre­chod na služ­bu, kto­rá je viac-me­nej iden­tic­ká a ná­le­ži­te rie­ši to­tož­né prob­lé­my, je pre pou­ží­va­te­ľov v dr­vi­vej väč­ši­ne prí­pa­dov neo­pod­stat­ne­ný. Po­kiaľ v naj­bliž­ších ro­koch ne­ja­ká iná sieť zo­sa­dí Fa­ce­book z tró­nu, ur­či­te to ne­bu­de jej dvoj­ča, ale úpl­ne iná služ­ba s no­vý­mi prin­cíp­mi, kto­rá od­klo­ní pou­ží­va­te­ľov iným sme­rom.

So sil­ne­jú­cou po­zí­ciou ultra­mo­bil­ných za­ria­de­ní v po­do­be smar­tfó­nov a tab­le­tov sa v pos­led­ných ro­koch vy­ná­ra za­ují­ma­vý trend so­ciál­nej frag­men­tá­cie. Fa­ce­book bol od svoj­ho po­čiat­ku vní­ma­ný ako kom­plet­ná so­ciál­na plat­for­ma, v kto­rej pria­te­lia mô­žu od­osie­lať texto­vé prís­pev­ky, od­po­rú­čať ob­sah, pri­dá­vať fo­tog­ra­fie, hrať hry či ko­mu­ni­ko­vať v reál­nom ča­se po­mo­cou če­tu. Smar­tfó­ny a ich ma­lé dis­ple­je sa zvy­čaj­ne na inter­ak­ciu s kom­plexnou a roz­sia­hlou webo­vou služ­bou ne­ho­dia a na­mies­to to­ho si ob­ľu­bu zís­ka­va­jú rých­le, preh­ľad­né a hlav­ne jed­no­du­ché jed­noú­če­lo­vé webo­vé ap­li­ká­cie. Chce­te si po­zrieť fot­ky, kto­ré zdie­ľa­jú va­ši pria­te­lia? Za­pni­te ap­li­ká­ciu In­stag­ra­mu ale­bo Snap­cha­tu. Chce­te si s ni­mi po­sie­lať krát­ke sprá­vy? What­sApp aj Snap­chat spl­ní to, čo pot­re­bu­je­te.

Na jed­no­du­ché hry ta­kis­to ne­pot­re­bu­je­te „mul­ti­fun­kčnú" so­ciál­nu sieť, pre­to­že v smar­tfó­noch spus­tí­te ob­chod s ap­li­ká­cia­mi, kde sú dos­tup­né na je­den po­hyb pal­com. Fa­ce­book si je tých­to tren­dov veľ­mi dob­re ve­do­mý. Kým In­stag­ram od­kú­pil v ro­ku 2012 za jed­nu mi­liar­du do­lá­rov, vo feb­ruári toh­to ro­ka ho rov­na­ké „vy­rov­na­nie sa" s What­sApp stá­lo neu­ve­ri­teľ­ných 16 mi­liárd (+3 mi­liar­dy nes­kôr v od­me­nách). Frag­men­tá­cia so­ciál­nych sie­tí so špe­cia­li­zo­va­ním sa na kon­krét­ny ob­sah mô­že byť vy­kú­pe­ním, kto­ré umož­ní neus­tá­ly ná­rast zdie­ľa­nia bez pot­re­by sil­né­ho a nik­dy nie do­ko­na­lé­ho filtro­va­nia. Kým na Twit­te­ri sa k vám dos­ta­nú sprá­vy od všet­kých ľu­dí, kto­rých sle­du­je­te, a všet­ky fot­ky, kto­ré od­oš­le­te na In­stag­ram, sa zob­ra­zia va­šim od­be­ra­te­ľom, Fa­ce­book si už ten­to luxus ne­mô­že do­vo­liť. Správ je to­tiž pri­ve­ľa.

Statistika.png

Kým naj­mlad­šia ve­ko­vá sku­pi­na pou­ží­va­te­ľov Fa­ce­boo­ku sa za pos­led­né ro­ky zmen­ši­la o mi­lió­ny, ka­te­gó­ria ľu­dí star­ších ako 55 ro­kov dos­lo­va explo­do­va­la s ná­ras­tom 80 %

Za­čiat­kom ja­nuá­ra pub­li­ko­va­la spo­loč­nosť iS­tra­te­gy­Labs re­port, v kto­rom po­rov­na­la svo­je zoz­bie­ra­né šta­tis­ti­ky o pou­ží­va­ní Fa­ce­boo­ku z ro­ku 2011 so sú­čas­ným sta­vom (v rám­ci ame­ric­ké­ho tr­hu). Re­port mno­hých ľu­dí prek­va­pil, pre­to­že uká­zal sku­toč­ne vý­raz­ný pok­les pou­ží­va­nia Fa­ce­boo­ku me­dzi mla­dý­mi ľuď­mi vo ve­ko­vej ka­te­gó­rii 13 až 17 ro­kov (pok­les o 25,3 %) a 18 až 24 ro­kov (pok­les o 7,5 %). Nao­pak, ma­sív­ny ná­rast za­zna­me­na­la ve­ko­vá sku­pi­na 55+ (až o 80,4 %). Niek­to­ré spra­vo­daj­ské weby ten­to stav chyb­ne pre­zen­to­va­li tak, že mi­lió­ny mla­dých ľu­dí pres­ta­li Fa­ce­book pou­ží­vať. Pri tých­to čís­lach však tre­ba my­slieť na to, že mlá­dež, kto­rá bo­la v ro­ku 2011 v ka­te­gó­rii 13 až 17 ro­kov, je dnes v ka­te­gó­rii 18 až 24 ro­kov, za­tiaľ čo bý­va­lí pou­ží­va­te­lia z roz­sa­hu 18 až 24 ro­kov sú dnes v mno­hých prí­pa­doch v ka­te­gó­rii 25 až 34 ro­kov.

Skôr ako o opus­te­ní Fa­ce­boo­ku tak mož­no ho­vo­riť o tom, že mno­hí mla­dí ľu­dia vô­bec ne­zač­nú Fa­ce­book pou­ží­vať a orien­tu­jú sa skôr na iné so­ciál­ne sie­te. Kým v ro­ku 2004 bol Fa­ce­book mla­dá služ­ba lá­ka­jú­ca nad­šen­cov a mla­dých ľu­dí, kto­rí chce­li spo­lu ko­mu­ni­ko­vať a rých­lo zdie­ľať in­for­má­cie o zá­ba­ve a vý­strel­koch, dnes je z ne­ho mo­loch pou­ží­va­ný väč­ši­nou po­pu­lá­cie zá­pad­né­ho sve­ta. Mla­dé­ho člo­ve­ka už ne­mu­sí veľ­mi lá­kať služ­ba, na kto­rej sa vy­sky­tu­jú je­ho ro­di­čia a čas­to aj sta­rí ro­di­čia. V bu­dúc­nos­ti bu­de ten­to fakt na Fa­ce­boo­ku pri­tom eš­te cit­li­vej­ší, pre­to­že ma­lé de­ti z ro­kov 2004 ÷ 2008 vchá­dza­jú do ob­do­bia pu­ber­ty v ro­koch 2014 ÷ 2018. Zrej­me kaž­dý tí­ne­džer sa pri­tom zhro­zí pri po­mys­le­ní, že by sa mal po­hy­bo­vať po so­ciál­nej sie­ti, kde je­ho ná­ru­ži­vá „fa­ce­book­ma­ma" ve­rej­ne zdie­ľa fot­ky, na kto­rých se­dí na noč­ní­ku.

Zdroj: PCR 4/2014


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter