Víťazi ankety TOP produkt PC REVUE

Na vý­sta­ve No­te­book EXPO, kto­rá sa ko­na­la v so­bo­tu 4. 2014, vy­hlá­si­la re­dak­cia PC RE­VUE ví­ťa­zov an­ke­ty TOP pro­dukt PC RE­VUE. An­ke­ta TOP pro­dukt PC RE­VUE od­štar­to­va­la za­čiat­kom mar­ca a sto­jí za ňou naj­čí­ta­nej­ší slo­ven­ský ma­ga­zín o IT. Či­ta­te­lia aj všet­ci priaz­niv­ci IT moh­li hla­so­vať za svo­jich fa­vo­ri­tov v sied­mich ka­te­gó­riách.

Re­dak­cia ma­ga­zí­nu PC RE­VUE vy­hlá­si­la na vý­sta­ve No­te­book EXPO ví­ťa­zov an­ke­ty TOP pro­dukt PC RE­VUE. Či­ta­te­lia ma­ga­zí­nu aj všet­ci priaz­niv­ci IT moh­li hla­so­vať pros­tred­níc­tvom webo­vé­ho for­mu­lá­ra na strán­kach ma­ga­zí­nu. Viac ako 6800 fa­nú­ši­kov IT si vy­bra­lo svo­jich fa­vo­ri­tov:

V ka­te­gó­rii NO­TE­BOOK/ULTRA­BOOK sa ví­ťa­zom stal ultra­book Le­no­vo X1 Car­bon.

TOP_produkt_lenovo.jpg

V ka­te­gó­rii TAB­LET zís­kal naj­viac hla­sov Sam­sung Ga­laxy No­te 10.1" 2014 Edi­tion.

TOP_produkt_samsung_tablet2.jpg

Ka­te­gó­riu SMARTFÓN ov­lád­la vlaj­ko­vá loď spo­loč­nos­ti SO­NY - So­ny Xpe­ria Z1.

TOP_produkt_sony2.jpg

V ka­te­gó­rii FO­TOA­PARÁT sa ví­ťa­zom sta­la zr­kad­lov­ka Ca­non 70D.

TOP_produkt_canon_tlac.jpg

V ka­te­gó­rii TE­LEVÍZOR zís­kal naj­viac hla­sov te­le­ví­zor Sam­sung F800, kto­rý sa zá­ro­veň stal aj pro­duk­tom s naj­väč­ším poč­tom­hla­sov v ce­lej an­ke­te.

TOP_produkt_samsung_TV.jpg

Ka­te­gó­rii TLA­ČIA­REŇ vlád­ne mo­del Ca­non PIXMA MG7150.

TOP_produkt_canon_tlac.jpg

V ka­te­gó­rii GAD­GET sa ví­ťa­zom sta­la out­doo­ro­vá ka­me­ra GoP­ro He­ro Black Edi­tion.

TOP_produkt_gopro.jpg

Šéf­re­dak­tor ma­ga­zí­nu PC RE­VUE On­drej Mac­ko od­ov­zdal pria­mo na vý­sta­ve cer­ti­fi­ká­ty ví­ťaz­ných pro­duk­tov zá­stup­com jed­not­li­vých spo­loč­nos­tí. Zá­ro­veň bo­li z da­ta­bá­zy hla­su­jú­cich vy­žre­bo­va­ní aj vý­her­co­via vec­ných cien - tla­čiar­ne Sam­sung C460W Xpress, rep­ro­duk­to­rov BO­SE Soun­dLink, tab­le­tu Sam­sung Ga­laxy No­te 10.1" 2014 Edi­tion a smar­tfó­nu So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact.

„Som rád, že či­ta­te­lia vy­bra­li tie­to pro­duk­ty, le­bo sa z väč­šej čas­ti kry­jú s tým, čo by som si vy­bral aj ja sám. Na hla­so­va­ní vid­no, že zá­ujem je hlav­ne o ino­va­tív­ne pro­duk­ty s efek­tným di­zaj­nom a pri­me­ra­nou ce­nou," po­ve­dal On­drej Mac­ko, šéf­re­dak­tor PC RE­VUE.

Za spo­loč­nosť Le­no­vo oce­ne­nie prev­zal Vla­di­mír Var­za­ly, za spo­loč­nosť Sam­sung Ivan Ka­pec, za spo­loč­nosť Ca­non Pe­ter My­dliar a za spo­loč­nosť So­ny Ras­tis­lav Med­veď.

No­mi­ná­cie pro­duk­tov v jed­not­li­vých ka­te­gó­riách

No­mi­no­va­né pro­duk­ty v ka­te­gó­rii NO­TE­BOOK/ULTRA­BOOK:

 • Acer As­pi­re S7
 • ASUS Tran­sfor­mer Book Trio
 • HP Spec­tre 13
 • Le­no­vo X1 Car­bon
 • So­ny Vaio Pro
 • Tos­hi­ba Por­té­gé Z30

No­mi­no­va­né pro­duk­ty v ka­te­gó­rii TAB­LET:

 • App­le iPad mi­ni with Re­ti­na
 • ASUS Tran­sfor­mer Pad TF701T
 • Le­no­vo Yoga Tab­let
 • Nexus 7
 • Sam­sung Ga­laxy No­te 10.1" 2014 Edi­tion
 • So­ny Xpe­ria Tab­let Z

No­mi­no­va­né pro­duk­ty v ka­te­gó­rii SMARTFÓN:

 • App­le iP­ho­ne 5S
 • Goog­le Nexus 5
 • HTC One
 • Huawei As­cend P6
 • Sam­sung Ga­laxy No­te 3
 • So­ny Xpe­ria Z1

No­mi­no­va­né pro­duk­ty v ka­te­gó­rii FO­TOA­PARÁT:

 • Ca­non 70D
 • Fu­ji­film X100S
 • Ni­kon D800E
 • Olym­pus OM-D E-M1
 • Pa­na­so­nic GX7
 • So­ny RX100 II

No­mi­no­va­né pro­duk­ty v ka­te­gó­rii TE­LEVÍZOR:

 • LG LN575
 • Pa­na­so­nic VT60
 • Phi­lips sé­ria 8000
 • Sam­sung F8000
 • Sharp LE857
 • So­ny W95

No­mi­no­va­né pro­duk­ty v ka­te­gó­rii TLA­ČIA­REŇ:

 • Brot­her MFC-J6920DW
 • Ca­non PIXMA MG7150
 • Ep­son L800
 • HP Of­fi­ce­jet Pro 8600
 • OKI C920WT
 • Sam­sung SL-C460FW

No­mi­no­va­né pro­duk­ty v ka­te­gó­rii GAD­GET:

 • Crea­ti­ve SB EVO Zx
 • GoP­ro He­ro Black Edi­tion
 • Har­man Kar­don Soun­dsticks III
 • Sam­sung Ga­laxy Gear
 • So­ny Cy­ber Shot DSC-QX10
 • So­ny Smart-Watch SW2

O PC RE­VUE: Po­čí­ta­čo­vý ma­ga­zín PC RE­VUE je ur­če­ný pre ši­ro­kú po­čí­ta­čo­vú ve­rej­nosť. Vy­chá­dza už 21. rok a za ten čas si vy­bu­do­val sta­bil­nú po­zí­ciu na tr­hu mé­dií za­me­ra­ných na in­for­mač­né a ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie. Pod­ľa úda­jov ne­zá­vis­lých pries­kum­ných agen­túr má PC RE­VUE dl­ho­do­bo ve­dú­ce pos­ta­ve­nie me­dzi špe­cia­li­zo­va­ný­mi od­bor­ný­mi ma­ga­zín­mi, ale aj všeo­bec­ný­mi spo­lo­čen­sko-eko­no­mic­ký­mi týž­den­ník­mi a me­sač­ník­mi s príl­ohou o IT.

O DI­GI­TAL VI­SIONS: DI­GI­TAL VI­SIONS je naj­výz­nam­nej­šie slo­ven­ské vy­da­va­teľ­stvo v ob­las­ti di­gi­tál­nych mé­dií. Spo­loč­nosť vznik­la v ro­ku 1993 a od za­čiat­ku sa pro­fi­lo­va­la ako vy­da­va­teľ­ský dom s orien­tá­ciou špe­ciál­ne na in­for­mač­né a ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie. Za­obe­rá sa vy­dá­va­ním od­bor­ných ma­ga­zí­nov a on-li­ne mé­dií, vy­dá­va­ním špe­cia­li­zo­va­ných pub­li­ká­cií (IT ro­čen­ka), or­ga­ni­zá­ciou od­bor­ných kon­fe­ren­cií (IT Sum­mit), spo­lo­čen­ských IT po­du­ja­tí (IT Ga­la), sú­ťa­ží a vý­stav, pries­ku­ma­mi tr­hu, kop­ro­duk­ciou TV re­lá­cií atď. Por­tfó­lio prin­to­vých a elek­tro­nic­kých mé­dií za­sa­hu­je všet­ky dô­le­ži­té seg­men­ty IT prie­mys­lu.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter