Seriál

Inteligentný bytový projekt Rinzle

V na­šom se­riá­li sme ten­to­raz nav­ští­vi­li by­to­vý pro­jekt Rinz­le v bra­tis­lav­skej mes­tskej čas­ti Ra­ča. Mo­der­né tech­no­ló­gie tu slú­žia na ochra­nu bez­pe­čia a po­ho­dlia oby­va­te­ľov do­mu, pri­čom ba­lík slu­žieb Mo­der­né a bez­peč­né bý­va­nie od spo­loč­nos­ti Slo­va­net ob­sa­hu­je in­te­li­gent­ný ka­me­ro­vý sys­tém, služ­bu VoIP vi­deov­rát­ni­ka a elek­tro­nic­ký kon­tro­lo­va­ný vstup pre jed­not­li­vé zó­ny ob­jek­tu.

moderne_byvanie.jpg

Rie­še­nie by­to­vé­ho pro­jek­tu RINZ­LE spá­ja inter­net, cloud, vi­deov­rát­ni­ka, ka­me­ro­vý sys­tém a elek­tro­nic­kú kon­tro­lu vstu­pov

S tý­mi­to služ­ba­mi sa stre­tá­va oby­va­teľ ale­bo náv­štev­ník do­mu už pri vstu­pe. Tu sa na­chá­dza vi­deov­rát­nik, dve­re sa ot­vá­ra­jú kar­tou RFID. Vi­deov­rát­nik He­lios je od fir­my 2N, nad­stav­bu nad ním za­bez­pe­ču­je sys­tém DO­MOT­RON od fir­my Aki­ra. Vi­deov­rát­nik mo­ni­to­ru­je a za­zna­me­ná­va vstup do ob­jek­tu, dnu sa tak dos­ta­nú len op­ráv­ne­né oso­by. Sys­tém je pre­po­je­ný s do­má­cim te­le­fó­nom VoIP v by­te, kto­rý je pou­ži­teľ­ný aj ako bež­ný te­le­fón na pev­nú lin­ku.

Je­ho sú­čas­ťou je di­gi­tál­ny fa­reb­ný 4,3-pal­co­vý LCD dis­plej, pros­tred­níc­tvom kto­ré­ho pou­ží­va­teľ pria­mo vi­dí, kto sto­jí pred dve­ra­mi. V prí­pa­de, že zá­kaz­ník nie je prá­ve do­ma, mož­no pres­me­ro­vať vo­la­nie na mo­bil­ný te­le­fón či pre­nos­ný účet kon­ta SIP v smar­tfó­ne. Sof­tvé­ro­vé vy­ba­ve­nie umož­ňu­je vi­deo­ho­vor, v prí­pa­de ne­dos­tup­nos­ti vo­la­né­ho sa dá od­os­lať na zvo­le­ný mail fot­ka oso­by na vstu­pe. Za­ria­de­nie mož­no nas­ta­vo­vať a spra­vo­vať aj di­aľ­ko­vo cez za­bez­pe­če­nú VPN.

OtvaranieDveri.jpg

Na ot­vo­re­nie vstup­ných dve­rí pos­ta­čí ta­ký­to kľúč RFID, do rie­še­nia sa dá dopl­niť aj sní­mač s do­sa­hom 1 me­ter, po­tom net­re­ba kľúč ani vy­be­rať z taš­ky

Videotelefon.jpg

Cez vi­deo­te­le­fón mož­no zis­tiť, kto zvo­ní pri dve­rách - ak nik­to ne­rea­gu­je na vstup­né zvo­ne­nie, dá sa vo­la­nie pres­me­ro­vať napr. na mo­bil

Nas­le­du­jú ka­me­ro­vé sys­té­my, kto­ré mo­ni­to­ru­jú oko­lie do­mu a spo­loč­né pries­to­ry. Cez inter­net sa da­jú pries­to­ry sle­do­vať z po­čí­ta­ča ale­bo smar­tfó­nu, resp. si ľu­dia náj­du ob­raz z ka­mier aj pria­mo me­dzi ka­nál­mi na IPTV od Slo­va­ne­tu. Nas­ní­ma­ný ob­raz sa 7 dní ar­chi­vu­je do clou­du a v prí­pa­de pot­re­by ho mož­no od­ov­zdať po­lí­cii. Sof­tvér ka­mier do­ká­že roz­poz­nať po­hyb, upo­zor­niť na niek­to­ré po­ten­ciál­ne po­doz­ri­vé ja­vy. Ak niek­to­rá ka­me­ra vy­pad­ne, od­oš­le sa správ­co­vi upo­zor­ne­nie cez e-mail ale­bo SMS.

V obyt­nom do­me Rinz­le sú za­tiaľ in­šta­lo­va­né dve IP ka­me­ry - jed­na v ga­rá­ži a dru­há sle­du­je par­ko­vis­ko. Príp­ra­va ka­be­lá­že však rá­ta s umies­tne­ním ďal­ších ôs­mich ka­mier, kto­ré sa da­jú dopĺňať o súk­rom­né ka­me­ry v do­mác­nos­tiach či kan­ce­lá­riách. Na­vy­še je tu eš­te vý­stup z troch ka­mier, kto­ré sle­du­jú vzdia­le­né lo­ka­li­ty (napr. obchvat). Pre smar­tfó­ny Slo­va­net prip­ra­vil špe­ciál­nu ap­li­ká­ciu Ka­me­ry do vrec­ka, kto­rá pos­ky­tu­je ak­tuál­ne in­for­má­cie o si­tuá­cii v by­to­vom do­me od­kiaľ­koľ­vek.

KontrolaPriestorov.jpg

Tak­to mô­že­te kon­tro­lo­vať sle­do­va­né pries­to­ry na tab­le­te

KontrolaPriestorovTV.jpg

Chrá­ne­ný pries­tor si zob­ra­zí­te aj na te­le­ví­zo­re me­dzi na­la­de­ný­mi TV prog­ra­ma­mi

Sys­tém DO­MOT­RON za­bez­pe­ču­je aj Elek­tro­nic­kú Kon­tro­lu Vstu­pu (EKV), kto­rá ria­di kon­tro­lu vstu­pov do rôz­nych zón ob­jek­tu (by­ty, piv­ni­ce, ga­rá­že, pries­tor na sme­ti a pod.). Oby­va­te­lia by­to­viek ma­jú vďa­ka sen­zo­rom RFID a elek­tro­mag­ne­tic­kým zá­mkom mož­nosť vy­tvo­riť si v bu­do­ve zó­ny kon­tro­lo­va­ných vstu­pov s roz­lič­ne nas­ta­ve­ný­mi op­ráv­ne­nia­mi pre ro­di­ny, by­ty ale­bo kon­krét­ne oso­by.

Pre kaž­dé dve­re sa dá ur­čiť aj dĺžka ot­vo­re­nia, čo je vý­hod­né napr. pri údr­žbe. Rie­še­nie sa dá na­po­jiť aj na vnú­tor­né a von­kaj­šie os­vet­le­nie, vy­ku­ro­va­nie a pod. By­to­vé rie­še­nie v Ra­či má 12 čí­ta­čiek, roz­de­le­ných v dvoch zó­nach, a ďal­šie dve čí­tač­ky sú in­teg­ro­va­né vo vi­deov­rát­ni­koch He­lios. O po­ku­se o neop­ráv­ne­ný vstup kar­tou je in­for­mo­va­ný správ­ca sys­té­mu, his­tó­ria sa ve­die aj o zreali­zo­va­ných ot­vo­re­niach dve­rí.

DomotronEKV.png

Sys­tém DO­MOT­RON pri elek­tro­nic­kých kon­tro­lo­va­ných vstu­poch umož­ňu­je za­dať do­bu ot­vo­re­nia dve­rí, prí­pad­ne ich ot­vo­riť natr­va­lo

Slo­va­net pos­ky­tu­je pre by­to­vé do­my pri­po­je­nie k vy­so­ko­rý­chlos­tné­mu inter­ne­tu, vý­hod­né te­le­fo­no­va­nie a vo vy­bra­ných lo­ka­li­tách aj di­gi­tál­nu te­le­ví­ziu. Viac náj­de­te na ad­re­se www.slo­va­net.sk/by­va­nie a www.aki­ra.sk.

Vý­ho­da vlas­tné­ho rie­še­nia

Hlav­ný prí­nos pre oby­va­te­ľov do­mu RINZ­LE je vy­ššia bez­peč­nosť a ta­kis­to po­ho­dlie jed­no­du­ché­ho ov­lá­da­nia. Zo stra­ny sys­té­mu DO­MOT­RON je veľ­ká vý­ho­da, že všet­ko mož­no pris­pô­so­biť pres­ne pre pot­re­by kon­krét­ne­ho rie­še­nia. Sys­tém je vy­vi­nu­tý pria­mo na­šou spo­loč­nos­ťou, a pre­to do­ká­že­me zme­niť aj úpl­né de­tai­ly pod­ľa pria­nia zá­kaz­ní­ka. Všet­ky nas­ta­ve­nia prie­bež­ne zá­lo­hu­je­me na cloud a ke­dy­koľ­vek sa k nim mô­že­me vrá­tiť. Na dru­hej stra­ne sa dá ce­lý sys­tém nas­ta­viť od­kiaľ­koľ­vek.

Zustiak.jpg

Ján Zuš­tiak, pro­jekt ma­na­ger, AKI­RA Slo­va­kia

Buď­te ná­roč­ní na kva­li­tu svoj­ho bý­va­nia

V rám­ci ba­lí­ka slu­žieb na mo­der­né a bez­peč­né bý­va­nie je pre zá­kaz­ní­kov prip­ra­ve­ná ši­ro­ká šká­la pro­duk­tov, kto­ré sú za­me­ra­né na ochra­nu ma­jet­ku. Ochran­né sys­té­my sú flexibil­né a navr­hnu­té tak, aby zá­kaz­ní­kom zvy­šo­va­li kom­fort a pre­dov­šet­kým po­cit bez­pe­čia. Na­vy­še je ich ov­lá­da­nie a prís­tup k nim za­bez­pe­če­ný v pod­sta­te od­kiaľ­koľ­vek. Ne­za­ned­ba­teľ­ná vý­ho­da mo­der­ných tech­no­ló­gií je aj ich vplyv na cel­ko­vú hod­no­tu neh­nu­teľ­nos­tí, kto­rá sa vďa­ka nim zvy­šu­je.

Mar­tin Mag­do­len, pro­duk­to­vý ma­na­žér Slo­va­net, a. s.

Zdroj: PCR 4/2014Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter