Pozor na vážnu hrozbu

Ukončenie podpory Windows XP = príležitosť pre hackerov

V PC RE­VUE sme už dáv­nej­šie in­for­mo­va­li, že Mic­ro­soft pres­ta­ne pod­po­ro­vať svoj už po­riad­ne sta­rý ope­rač­ný sys­tém Win­dows XP. Sta­ne sa tak 8. ap­rí­la 2014 a zna­me­ná to pre via­ce­ro je­ho pou­ží­va­te­ľov vcel­ku za­ují­ma­vý prob­lém. V re­dak­cii má­me in­for­má­cie o tom, že Win­dows XP s pos­led­ným op­rav­ným ba­líč­kom SP3 sa stá­le dosť pou­ží­va, a to pre­dov­šet­kým v pod­ni­ko­vom pros­tre­dí, ale aj v do­mác­nos­tiach.

Pod­ľa od­ha­du PC RE­VUE je je­ho po­diel na Slo­ven­sku oko­lo 19 %, naj­pou­ží­va­nej­ší je u nás Mic­ro­soft Win­dows 7, vý­raz­ne ras­tie Win­dows 8/8.1. Zna­me­ná to, že ope­rač­ný sys­tém sta­rý tri ge­ne­rá­cie, vy­tvo­re­ný pre úpl­ne inú si­tuáciu na tr­hu, pou­ží­va ce­los­ve­to­vo nie­koľ­ko sto­viek mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov. V tom­to člán­ku sa po­zrie­me na to, s čím sa mô­žu stret­núť a čo mô­žu uro­biť ta­kí­to pou­ží­va­te­lia.

WindowsXP PCREVUE - nahlad 01-3.jpg

Čo zna­me­ná ko­niec tech­nic­kej pod­po­ry?

Mic­ro­soft pos­ky­tu­je pod­po­ru pre svo­je pro­duk­ty nie­koľ­ko ro­kov po ukon­če­ní ich dis­tri­bú­cie. Pô­vod­ný ter­mín ukon­če­nia tech­nic­kej pod­po­ry pre Win­dows XP bol eš­te v ro­ku 2009, nes­kôr bo­la pod­po­ra predĺže­ná až do ro­ku 2014. V rám­ci tej­to pod­po­ry Mic­ro­soft uvoľ­ní bez­peč­nos­tnú ak­tua­li­zá­ciu, ak sa ob­ja­ví zra­ni­teľ­nosť pro­duk­tu. Ro­bí tak pre všet­ky pro­duk­ty rov­na­kej sku­pi­ny na­raz (te­da pre všet­ky ver­zie ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows). V sú­čas­nos­ti sa ku­mu­lo­va­né bez­peč­nos­tné ak­tua­li­zá­cie pre Win­dows reali­zu­jú ty­pic­ky kaž­dý dru­hý uto­rok v me­sia­ci.

Po 8. ap­rí­li to však už ne­bu­de pre Win­dows XP pla­tiť, ten zos­ta­ne ne­zap­lá­ta­ný. A to aj vte­dy, keď sa ob­ja­ví zra­ni­teľ­nosť, kto­rá ho mô­že oh­ro­ziť. Po 8. ap­rí­li te­da Win­dows XP bu­de na­ďa­lej fun­go­vať, ale je­ho ochra­na pro­ti bez­peč­nos­tným ri­zi­kám os­ta­ne zo stra­ny Mic­ro­sof­tu za­kon­zer­vo­va­ná na úrov­ni z toh­to dňa. Pou­ží­va­te­lia Win­dows XP už ne­dos­ta­nú no­vé bez­peč­nos­tné ak­tua­li­zá­cie a ani bez­peč­nos­tné hot­fixy. Ta­kis­to ne­bu­de pre Win­dows XP pos­ky­to­va­ná bez­plat­ná, ale ani pla­te­ná pod­po­ra a tech­nic­ké in­for­má­cie vo Win­dows XP sa ne­bu­dú ak­tua­li­zo­vať.

Anti­ví­ru­so­vé ak­tua­li­zá­cie bu­dú, ale si­tuáciu ne­za­chrá­nia

Mic­ro­soft na svo­jom bez­peč­nos­tnom blo­gu ozná­mil, že bu­de vy­dá­vať anti­ví­ru­so­vé da­ta­bá­zy pre Win­dows XP až do 14. jú­la 2015. V prí­pa­de kon­co­vých zá­kaz­ní­kov v tom­to prí­pa­de ide o zá­klad­ný ba­lí­ček Se­cu­ri­ty Es­sen­tials. Opäť však tre­ba dô­raz­ne upo­zor­niť, že pok­ra­čo­va­nie vy­dá­va­nia anti­ví­ru­so­vých ak­tua­li­zá­cií vás ne­za­chrá­ni, ne­zap­lá­ta­né di­ery v ope­rač­nom sys­té­me sa tým ne­zak­ry­jú. Je to po­dob­né, ako keď má­te na po­čí­ta­či bez­peč­nost­ný sof­tvér od tre­tej stra­ny. Ani ten ne­mô­že za­siah­nuť dov­nút­ra kniž­níc v ope­rač­nom sys­té­me a chy­by op­ra­viť.

Čo hro­zí pri ďal­šej pre­vádz­ke Win­dows XP?

Ako sme spo­me­nu­li, tech­nic­ky sa bu­de dať Win­dows XP po 8. ap­rí­li pou­ží­vať. No­vé zra­ni­teľ­nos­ti, kto­ré sa od­ha­lia po tom­to ter­mí­ne, však Mic­ro­soft pre ten­to ope­rač­ný sys­tém rie­šiť už ne­bu­de. Pre mo­der­nej­šie ope­rač­né sys­té­my, ako je Win­dows 7 ale­bo Win­dows 8, bu­de, sa­moz­rej­me, sys­tém za­bez­pe­če­nia pro­ti zra­ni­teľ­nos­tiam fun­go­vať na­ďa­lej. De­tail­ný opis reali­zo­va­ných op­ráv je ve­rej­ne zná­my, čo dá­va útoč­ní­kom do ru­ky za­ují­ma­vú zbraň. Príl­eži­tos­ti sa to­tiž cho­pí si­vá zó­na inter­ne­tu a na ta­ký­to de­ra­vý ope­rač­ný sys­tém sa vr­hnú auto­ri mal­vé­ru ako na ľah­ko do­siah­nu­teľ­nú ko­risť. Win­dows XP bu­de mať vlas­tne zra­ni­teľ­nosť ty­pu ze­ro day od 8. ap­rí­la nav­ždy.

winxppro.png

Ty­pic­ké roz­hra­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows XP Pro

Pri­po­meň­me, že Win­dows XP pri­šiel na trh eš­te v ok­tób­ri ro­ku 2001. Uro­bil ob­rov­skú hru­bú čia­ru za ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi pos­ta­ve­ný­mi na MS DOS, pri­nie­sol efek­tné pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die, auto­ma­tic­kú in­šta­lá­ciu za­ria­de­ní, pou­ží­va­teľ­ské pro­fi­ly, ale aj auto­ma­tic­kú ak­tua­li­zá­ciu. Tr­va­lo 6 ro­kov, kým v ro­ku 2007 pri­šiel je­ho nás­tup­ca - Win­dows Vista. Za ten­to čas sa Win­dows XP vý­raz­ne roz­ší­ril a bol to do­mi­nant­ný ope­rač­ný sys­tém, Vista ho nik­dy nep­re­ko­na­la. Prá­ve pre­to má XP aj dnes dosť vy­so­ké za­stú­pe­nie.

Tre­ba si však uve­do­miť, že Win­dows XP bol prip­ra­ve­ný na úpl­ne iné pros­tre­die a zvyk­los­ti a mal od­olá­vať úpl­ne iným vý­zvam, ako je to dnes. Bez­peč­nos­tné vlas­tnos­ti Win­dows XP bo­li v sku­toč­nos­ti na vr­chol­nej úrov­ni pred viac ako de­sia­ti­mi rok­mi. Zá­klad­né pr­vky ochra­ny, za­bu­do­va­né vo Win­dows XP, sú už dnes bež­ne ob­chá­dza­né. Win­dows XP tak už tech­nic­ky ne­do­ká­že vzdo­ro­vať dneš­ným úto­kom a tá­to si­tuácia sa bu­de len zhor­šo­vať. Ča­so­va­nie jed­not­li­vých ver­zií ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows si mô­že­te po­zrieť aj gra­fe.

WinXP.jpg

Všim­ni­te si, ke­dy bol vy­ví­ja­ný ope­rač­ný sys­tém Win­dows XP

Ako z gra­fu vy­plý­va, si­tuácia pri vzni­ku Win­dows XP zod­po­ve­dá sta­vu, keď sa inter­net pou­ží­val len zried­ka, je­ho dos­tup­nosť bo­la ob­me­dze­ná hlav­ne na mo­bil­ných za­ria­de­niach. Útoč­ní­ci vte­dy vied­li svo­je ak­ti­vi­ty pre­to, aby sa zvi­di­teľ­ni­li a na na­pad­nu­tom po­čí­ta­či spô­so­bi­li čo naj­viac ško­dy. Dnes útoč­ní­ci pred­sta­vu­jú dob­re or­ga­ni­zo­va­né sku­pi­ny ky­berzlo­čin­cov, kto­rých čin­nosť si ne­má­te vô­bec všim­núť. Ich cie­ľom nie je zvi­di­teľ­niť sa, ale čo naj­viac za­ro­biť na vás. V tom ča­se eš­te neexis­to­val Twit­ter a sle­do­va­nie vi­deí cez inter­net bo­lo veľ­kou ra­ri­tou.

Ochran­né pr­vky vo Win­dows XP preš­li od je­ho uvoľ­ne­nia vý­raz­ným vý­vo­jom. Po­čas ži­vot­nos­ti Win­dows XP bol ten­to sys­tém neus­tá­le zdo­ko­na­ľo­va­ný, ale niek­to­ré sku­toč­nos­ti sa zme­niť ne­da­jú, resp. vy­ža­du­je to prep­ra­co­va­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu na de­tail­nej úrov­ni. In­ves­tí­cie do ta­ké­ho­to za­bez­pe­če­nia Win­dows XP sú čo­raz ná­roč­nej­šie, až sa stá­va­jú ne­mož­ný­mi. Pre­to sa ani ne­dá ga­ran­to­vať rov­na­ká bez­peč­nosť na star­šom ope­rač­nom sys­té­me ako na naj­mo­der­nej­šom. Nap­rík­lad pre­hlia­dač Inter­net Explo­rer 10 na Win­dows 8 vy­uží­va veľ­ké množ­stvo zlep­še­ní za­bez­pe­če­nia plat­for­my, kto­ré nie sú k dis­po­zí­cii pre Inter­net Explo­rer 8 na Win­dows XP.

WindowsXP PCREVUE - nahlad 01-2.jpg

Po­rov­na­nie za­bez­pe­če­nia kom­bi­ná­cie Inter­net Explo­rer 10/Win­dows 8 a Inter­net Explo­rer 8/Win­dows XP

Pod­ľa bez­peč­nos­tnej sprá­vy 15. vy­da­nia SIR (Se­cu­ri­ty In­telli­gen­ce Re­port), kto­rá skú­ma­la bez­peč­nos­tnú si­tuáciu v po­lo­vi­ci mi­nu­lé­ho ro­ka a ana­ly­zo­va­la viac ako 600 mi­lió­nov po­čí­ta­čov, je Win­dows XP/SP3 asi 6,5-krát ná­kaz­li­vej­ší ako 64-bi­to­vý Win­dows 8. Tú­to sprá­vu prip­ra­vu­je spo­loč­nosť Mic­ro­soft a „ná­kaz­li­vosť" tu de­fi­nu­je ako hod­no­tu CCM (Com­pu­ters Clea­ned pre Mi­le). Ide o po­čet zis­te­ných in­fi­ko­va­ných po­čí­ta­čov po­čas 1000 spus­te­ní anti­ví­ru­so­vých kon­trol po­mo­cou MSRT (Ma­li­cious Software Re­mo­val Tool). Ak te­da v sle­do­va­nom ob­do­bí (napr. po­čas štvrťro­ka) dôj­de k 10 000 spus­te­niam MSRT a ten od­ha­lí 100 uni­kát­nych po­čí­ta­čov s ľu­bo­voľ­nou sof­tvé­ro­vou in­fek­ciou, CCM sa rov­ná hod­no­te 10. Zna­me­ná to 10 in­fi­ko­va­ných po­čí­ta­čov na ti­síc spus­te­ní MSRT. Win­dows XP s SP3 pod­ľa SIR 15 do­sia­hol úro­veň ná­kaz­li­vos­ti vy­še 9, pri­čom 64-bi­to­vý Win­dows má CCM len 1,4.

SIR.jpg

Po­rov­na­nie ná­kaz­li­vos­ti rôz­nych ope­rač­ných sys­té­mov Win­dows pod­ľa spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft za dru­hý polrok 2013. Poz­nám­ky: 32 - 32-bi­to­vá ver­zia, 64 - 64-bi­to­vá ver­zia, RTM - Re­lea­se to Ma­nu­fac­tu­ring (pô­vod­ná ver­zia prip­ra­ve­ná na vý­ro­bu), SP - Servis Pack (op­rav­ný ba­lí­ček)

Win­dows XP a bez­peč­nost­ný sof­tvér

Pou­ží­vať ne­za­bez­pe­če­ný po­čí­tač, kto­rý je pri­po­je­ný na inter­net, je ne­bez­peč­né. To vie­me az­da všet­ci. Bez­peč­nost­ný sys­tém, ako je napr. ESET Smart Se­cu­ri­ty, Sym­an­tec En­dpoint Pro­tec­tion či ďal­šie, je te­da ne­vyh­nut­nosť. Prá­ve tie­to nás­tro­je to­tiž pri­ná­ša­jú ochra­nu pred ví­rus­mi, škod­li­vým sof­tvé­rom, ale po­má­ha­jú aj pri od­cu­dze­ní za­ria­de­nia a pod. Vo všeo­bec­nos­ti pla­tí, že bez­peč­nost­ný sof­tvér od tre­tej stra­ny vás vždy upo­zor­ňu­je na stav, že ne­má­te stiah­nu­té naj­nov­šie ak­tua­li­zá­cie od vý­rob­cu ope­rač­né­ho sys­té­mu. Ro­bí to do­kon­ca skôr, ako dôj­de k nap­lá­no­va­ným ak­tua­li­zá­ciám od vý­rob­cu.

Si­tuácia po 8. ap­rí­li 2014 bu­de v prí­pa­de Win­dows XP za­ují­ma­vá. Tech­nic­ky je mož­né, že nao­zaj váž­ne di­ery v už neak­tua­li­zo­va­nom ope­rač­nom sys­té­me Win­dows XP za­plá­ta prá­ve niek­to­rý vý­rob­ca bez­peč­nos­tné­ho sys­té­mu, ale is­to­ta tu nie je. Za­plá­tať niek­to­ré di­ery mi­mo ope­rač­né­ho sys­té­mu je to­tiž ove­ľa ná­roč­nej­šie ako pria­mo v ňom.

Bez­peč­nost­ný sof­tvér mô­že v is­tej mie­re po­môcť

Hosalova_ESET.jpg PC RE­VUE os­lo­vi­lo Zu­za­nu Ho­ša­lo­vú z fir­my ESET a pý­ta­li sme sa na to, ako to bu­de s bez­peč­nos­ťou Win­dows XP po 8. ap­rí­li 2014. Dos­ta­li sme nas­le­du­jú­cu od­po­veď:

Niek­to­ré hroz­by vy­plý­va­jú­ce z kon­ca pod­po­ry Win­dows XP zo stra­ny Mic­ro­sof­tu bu­dú ve­dieť neut­ra­li­zo­vať aj bez­peč­nos­tné rie­še­nia. Nap­rík­lad fun­kcio­na­li­ta s náz­vom Štít zra­ni­teľ­nos­ti, kto­rá je sú­čas­ťou ESET Smart Se­cu­ri­ty, chrá­ni pred niek­to­rý­mi zneu­ži­tia­mi zra­ni­teľ­nos­ti na sie­ťo­vej úrov­ni. Je však ob­ťaž­né pred­po­ve­dať vý­vin bez­peč­nos­tné­ho sof­tvé­ru po dá­tu­me, v kto­rom Mic­ro­soft pres­ta­ne pod­po­ro­vať Win­dows XP. Čo sa tý­ka ESE­Tu, pod­po­ru to­mu­to ope­rač­né­mu sys­té­mu ukon­čí­me naj­skôr v ap­rí­li 2017. Pou­ží­va­te­ľom však ur­či­te od­po­rú­ča­me pre­chod z Win­dows XP na nov­šiu ver­ziu. Nik­to zo stra­ny bez­peč­nos­tných fi­riem vám ne­bu­de ga­ran­to­vať maximál­nu bez­peč­nosť pre Win­dows XP po 8. ap­rí­li.

Ako to vi­dí ha­cker?

hacker.jpg Zho­vá­ra­li sme sa aj s člo­ve­kom, kto­rý za­stu­pu­je hac­ker­skú scé­nu a že­lá si os­tať v ano­ny­mi­te. Pý­ta­li sme sa ho na to, aké sú oča­ká­va­nia po ukon­če­ní pod­po­ry ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows XP. Z náš­ho roz­ho­vo­ru vy­be­rá­me tie­to kon­šta­to­va­nia:

Keď­že Mic­ro­soft pres­ta­ne vy­dá­vať op­rav­né ba­líč­ky pre Win­dows XP, zjed­no­du­ší sa útoč­ní­kom si­tuácia. Sta­čí to­tiž pou­žiť re­ver­zné in­ži­nier­stvo a vy­chá­dzať z to­ho, čo Mic­ro­soft bu­de op­ra­vo­vať pre Win­dows 7 a 8. V pod­sta­te sa tak­to servír­uj­e zjed­no­du­še­ný ná­vod na to, ako sa dos­tať cez ne­zap­lá­ta­né di­ery do Win­dows XP. Na­vy­še pou­ží­va­te­lia, kto­rí pre­vádz­ku­jú Win­dows XP, sú oby­čaj­ne kon­zer­va­tív­nej­ší a to je väč­šia šan­ca pre hac­ke­rov. Ta­kí­to pou­ží­va­te­lia sa oby­čaj­ne o bez­peč­nosť dát veľ­mi nes­ta­ra­jú. Nie­čo po­dob­né tu už bo­lo, keď v mi­nu­los­ti exis­to­va­li po­čí­ta­če s Win­dows XP/SP2, kto­rý už ne­bol Mic­ro­sof­tom pod­po­ro­va­ný.

Do tých­to sys­té­mov sa hac­ke­rom da­ri­lo dos­tať ove­ľa jed­no­duch­šie ako do tých s nain­šta­lo­va­ným SP3. Je otáz­ne, ako k to­mu pris­tú­pia fir­my s bez­peč­nos­tným sof­tvé­rom a či sa im fakt op­la­tí špe­ciál­ne in­ves­to­vať prá­ve do toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu a plá­tať di­ery zvon­ka. Uvi­dí­me po na za­čiat­ku má­ja, keď prí­du in­for­mač­né bulle­ti­ny pre Win­dows 7/8. „Ur­či­te sa te­ším na príl­eži­tosť, bu­de­me mať zá­ujem o všet­ky dô­le­ži­té úda­je, ako sú fi­rem­né da­ta­bá­zy, zmlu­vy, úda­je o za­mes­tnan­coch. Naj­viac si ce­ní­me úda­je o zá­kaz­ní­koch fir­my, tie ma­jú pre pod­ni­ky naj­väč­šiu ce­nu," za­kon­čil ha­cker náš roz­ho­vor.

Čo na to Mic­ro­soft?

kmosko_4.jpg V slo­ven­skej po­boč­ke už nie­koľ­ko ro­kov prie­bež­ne ko­mu­ni­ku­je­me ukon­če­nie pod­po­ry a mož­nos­ti, ako čo naj­jed­no­duch­šie a bez­bo­les­tne ak­tua­li­zo­vať spot­re­bi­teľ­ské aj fi­rem­né po­čí­ta­če. Sme ra­di, že Slo­vá­ci opäť potvr­di­li, že pa­tria me­dzi uve­do­me­lých pou­ží­va­te­ľov mo­der­ných tech­no­ló­gií. Do­ku­men­tu­je to aj fakt, že s iba 19 per­cen­ta­mi in­šta­lo­va­nej bá­zy Win­dows XP pat­rí­me me­dzi kra­ji­na­mi stred­nej a vý­chod­nej Euró­py do tro­ji­ce, kto­rá má naj­niž­šie per­cen­tá.

Stá­le to však pred­sta­vu­je nie­koľ­ko de­sať­ti­síc stro­jov, kto­ré po 8. ap­rí­li ne­bu­dú ak­tua­li­zo­va­né a pod­po­ro­va­né - nie­len Mic­ro­sof­tom, ale aj iný­mi vý­rob­ca­mi sof­tvé­ru a har­dvé­ru. To bu­de pred­sta­vo­vať bez­peč­nos­tné aj pou­ží­va­teľ­ské ri­zi­ko. Aj keď sme dá­tum ukon­če­nia pod­po­ry, kto­rá sa ma­la pô­vod­ne skon­čiť v ro­ku 2008, viac­ná­sob­ne predl­žo­va­li, čas Win­dows XP dos­lo­va exspi­ro­val.

Správ­ny po­čí­tač by mal byť ak­tua­li­zo­va­ný (bez­peč­nos­tné zá­pla­ty), mať plat­né a ak­tua­li­zo­va­né anti­ví­ru­so­vé a anti­mal­vé­ro­vé rie­šeie a fi­rem­né po­čí­ta­če by ma­li byť aj za fi­rewallom. Niek­to­rí zá­kaz­ní­ci si naj­mä pr­vé dva bo­dy čas­to za­mie­ňa­jú. Ak bu­dú mať ak­tua­li­zo­va­ný anti­ví­rus na svo­jom Win­dows XP, nez­na­me­ná to, že aj ope­rač­ný sys­tém bu­de chrá­ne­ný a že zá­pla­ty ne­bu­dú pot­re­bo­vať. Na to by som chcel upo­zor­niť obzvlášť.

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft už dl­ho­do­bo pos­ky­tu­je zvý­hod­ne­né mož­nos­ti ak­tua­li­zá­cie ope­rač­né­ho sys­té­mu pre spot­re­bi­te­ľov aj fi­rem­ných pou­ží­va­te­ľov a vý­rob­co­via po­čí­ta­čov sa k nám so svo­ji­mi po­nu­ka­mi pri­da­li, tak­že na na­šom webe ale­bo on-li­ne po­nu­ke vý­rob­cov po­čí­ta­čov zá­ujem­co­via ur­či­te náj­du rie­še­nie svo­jich po­trieb.

Har­dvé­ro­vé po­žia­dav­ky na Win­dows 8/8.1

Mi­ni­mál­ne har­dvé­ro­vé po­žia­dav­ky na pre­vádz­ko­va­nie Win­dows 8 sú: 32- ale­bo 64-bi­to­vý pro­ce­sor s frek­ven­ciou 1 GHz, pre 32-bi­to­vú ver­ziu 1 GB RAM, pre 64-bi­to­vú 2 GB (od­po­rú­ča sa 4 GB), gra­fic­ká kar­ta s pod­po­rou Di­rectX 9 s roz­lí­še­ním 1024 × 768 bo­dov (od­po­rú­ča sa pod­po­ra Di­rectX 10 s 1366 × 768 bo­dov). Pred­pok­la­dá sa vlas­tníc­tvo my­ši a klá­ves­ni­ce a pev­né­ho dis­ku 64 GB. Te­da aký­koľ­vek dnes pre­dá­va­ný po­čí­tač vy­ho­vu­je po­žia­dav­kám pre ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­soft Win­dows Vista, 7, 8 ale­bo 8.1. Ak si ho chce­te vy­užiť napl­no, ideál­ny je do­ty­ko­vý dis­plej, exis­ten­cia USB 3.0 a TPM (Trus­ted Plat­form Mo­du­le). Rých­le inter­ne­to­vé pri­po­je­nie už po­va­žu­je­me za sa­moz­rej­mosť.

Windows8.jpg

Pros­tre­die mo­der­ných ap­li­ká­cií Win­dows 8.1

Pri­po­meň­me, že ak­tua­li­zá­cia Win­dows 8 na Win­dows 8.1 je za­dar­mo. Ne­vyh­nut­ná pod­mien­ka ús­peš­nej ak­tua­li­zá­cie je in­šta­lá­cia všet­kých op­ráv a ak­ti­vá­cia ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8. Ma­ji­te­ľom Win­dows 8 ak­tua­li­zá­ciu na 8.1 veľ­mi dô­raz­ne od­po­rú­ča­me, je to naj­lep­ší Win­dows, aký je ak­tuál­ne dos­tup­ný. Na ap­ríl toh­to ro­ka je zá­ro­veň oh­lá­se­ná ďal­šia ak­tua­li­zá­cia Win­dows 8.1 up­da­te, kto­rá zlep­šu­je vy­uží­va­nie no­vých ap­li­ká­cií z mo­der­né­ho roz­hra­nia prá­ve na po­čí­ta­čoch bez do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja.

Ver­dikt PC RE­VUE

Ako sme uká­za­li, pre­vádz­ko­vať ope­rač­ný sys­tém, pre kto­rý vý­rob­ca už ne­po­nú­ka ak­tua­li­zá­cie, je ne­bez­peč­né. Ne­má­te is­to­tu, že ste pre svo­ju bez­peč­nosť uro­bi­li maximum. Na­vy­še nov­šie ver­zie, kto­ré bo­li navr­hnu­té a vy­vi­nu­té pre sú­čas­né pod­mien­ky, ove­ľa lep­šie pl­nia dneš­né úlo­hy. Ľah­šie sa ov­lá­da­jú, exis­tu­jú pre ne ov­lá­da­če na no­vý har­dvér a efek­tív­nej­šie vy­uží­va­jú har­dvé­ro­vú vý­ba­vu.

Prav­de­po­dob­ne sa ne­dá úpl­ne spo­lie­hať na vplyv bez­peč­nos­tné­ho sof­tvé­ru od tre­tej stra­ny. Op­ra­viť ne­ja­kú väč­šiu kri­tic­kú chy­bu v sys­té­mo­vej kniž­ni­ci, kto­rá ot­vo­rí za­dné vrát­ka vo Win­dows, ne­bu­de pre tre­tiu stra­nu jed­no­du­ché a ani lac­né. Útoč­ní­ci sa pri­tom v mi­nu­los­ti ne­sús­tre­ďo­va­li na star­šie ope­rač­né sys­té­my, ako bol napr. Win­dows 2000 s ce­lou hro­ma­dou bez­peč­nos­tných hier - ne­vyp­la­ti­lo sa to pre je­ho níz­ky po­diel me­dzi pou­ží­va­teľ­mi. Win­dows XP je už 12 ro­kov sta­rý ope­rač­ný sys­tém, ale je­ho po­zí­cia je iná. Stá­le má veľ­mi vy­so­ké per­cen­to pou­ží­va­te­ľov, a ako sme pri na­šom roz­ho­vo­re s hac­ke­rom zis­ti­li, to­to je už dos­ta­toč­ne lá­ka­vá po­nu­ka. Pri­po­meň­me, že na ope­rač­nom sys­té­me Win­dows XP beží aj za­ují­ma­vý po­čet ban­ko­ma­tov, čo je extra lá­ka­vý cieľ.

Ôsme­ho ap­rí­la 2014 sa na­vy­še kon­čí aj pod­po­ra pre sta­ruč­ký ba­lík kan­ce­lár­skych ap­li­ká­cií Mic­ro­soft Of­fi­ce 2003 a server Mic­ro­soft Exchan­ge. Na­ša ra­da te­da znie: Vy­uži­te ne­ja­kú ak­cio­vú po­nu­ku a prej­di­te na mo­der­ný ope­rač­ný sys­tém. Win­dows XP sa bu­de pou­ží­vať aj po 8. ap­rí­li, to je jas­né. Fun­go­vať bu­de, a ak pre­vádz­ku­je­te po­čí­tač bez pri­po­je­nia na inter­net, asi sa vám nič nes­ta­ne. No ak ho pou­ží­va­te v sú­čas­nej si­tuá­cii a v to­tál­ne inter­ne­to­vej do­be, po­ten­ciál­ne sa vy­sta­vu­je­te zby­toč­ným prob­lé­mom. Dos­tá­va­te sa to­tiž do po­zí­cie čer­ve­né­ho plát­na pred oča­mi bý­ka.

Me­dzi jú­lom 2012 a jú­lom 2013 sa Win­dows XP tý­ka­lo do­ved­na 45 bez­peč­nos­tných bulle­ti­nov, kto­ré vy­dá­va Mic­ro­soft. Z to­ho 30 sa tý­ka­lo aj Win­dows 7 a Win­dows 8. To je dô­le­ži­té pre hac­ke­rov, kto­rí mô­žu pria­mo za­cie­liť na pou­ží­va­te­ľov Win­dows XP.

Zdroj: PCR 3/2014


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter