Prehľad nástrojov: Ako spravovať počítač na diaľku?

Ur­či­te ste sa už stret­li so si­tuáciou, keď sa na vás ob­rá­til me­nej tech­nic­ky zdat­ný prí­buz­ný s pros­bou o po­moc. Ne­fun­gu­jú­ci prog­ram ale­bo chy­bo­vé hlá­se­nie, prí­pad­ne prob­lém s tým, že po­čí­tač sa nes­prá­va, ako by sa mal. Prob­lé­my s PC sa však oby­čaj­ne ne­da­jú rie­šiť po te­le­fó­ne, pre­to­že pre­čí­ta­nie chy­bo­vé­ho hlá­se­nia ne­pos­ky­tu­je dos­ta­tok in­for­má­cií. Ne­ho­vo­riac o tom, že na­vi­go­va­nie člo­ve­ka na dru­hej stra­ne lin­ky je veľ­mi nep­rak­tic­ké. Naš­ťas­tie exis­tu­je zo­pár uži­toč­ných prog­ra­mov, kto­ré umož­ňu­jú sprá­vu po­čí­ta­ča na di­aľ­ku a rie­še­nie ta­kých­to si­tuá­cií vý­raz­ne zjed­no­du­šu­jú.

My sme v re­dak­cii dl­ho­do­bo pou­ží­va­li nás­troj Log­MeIn. Ten v bez­plat­nej ver­zii pos­ky­to­val dos­ta­tok fun­kcií na to, aby sme bež­né prob­lé­my do­ká­za­li vy­rie­šiť. Pre­vádz­ko­va­teľ však ne­dáv­no zru­šil bez­plat­né kon­tá, a pre­to sme sa roz­hod­li uro­biť pries­kum tr­hu a náj­sť al­ter­na­tí­vu, kto­rú mô­že­me pou­ží­vať za­dar­mo. Na tr­hu je mo­men­tál­ne k dis­po­zí­cii via­ce­ro uži­toč­ných prog­ra­mov, kto­ré si za­slú­žia po­zor­nosť, a ak chce­te spra­vo­vať po­čí­tač na di­aľ­ku, z náš­ho preh­ľa­du si ur­či­te vy­be­rie­te svoj­ho fa­vo­ri­ta.

Splas­htop Re­mo­te

splashtop.png

Služ­ba chce za­ujať naj­mä pod­po­rou mo­bil­ných ap­li­ká­cií

Splas­htop Re­mo­te sa vo svo­jom pro­duk­te sna­ží pre­zen­to­vať naj­mä fun­kciu vzdia­le­né­ho prís­tu­pu po­mo­cou mo­bil­ných ap­li­ká­cií. Služ­ba však pod­po­ru­je pri­po­je­nie k vzdia­le­né­mu po­čí­ta­ču aj z iné­ho PC, a pre­to sme ju za­ra­di­li do náš­ho preh­ľa­du.

Splas­htop Re­mo­te nás však v po­rov­na­ní s kon­ku­ren­ciou nep­res­ved­čil. Po­čí­tač, na kto­rý sa chce­te pri­pá­jať, mu­sí mať nain­šta­lo­va­ný prog­ram Splas­htop Strea­mer. Pri­pá­jať sa mô­že­te po­mo­cou mo­bil­nej ap­li­ká­cie ale­bo ďal­šie­ho sof­tvé­ru pre PC - prog­ra­mu Splas­htop Re­mo­te. Na roz­diel od os­tat­ných slu­žieb te­da pot­re­bu­je­te dva nás­tro­je, a nie iba je­den. Po­čí­ta­čo­vý klient Splas­htop Re­mo­te ta­kis­to pô­so­bí za­sta­ra­no a ne­bol dl­hší čas ak­tua­li­zo­va­ný. Splas­htop umož­ňu­je bez­plat­né pri­pá­ja­nie iba na lo­kál­nej sie­ti, v prí­pa­de vzdia­le­né­ho prís­tu­pu cez inter­net si mu­sí­te za­pla­tiť. K dis­po­zí­cii je aj ap­li­ká­cia pre Win­dows 8, tá však vy­ža­du­je, aby ste ma­li sta­tic­kú IP ad­re­su, ak sa chce­te pri­pá­jať cez inter­net.

Splas­htop Re­mo­te te­da na dl­ho­do­bý vzdia­le­ný prís­tup neod­po­rú­ča­me. Na tr­hu sú k dis­po­zí­cii kva­lit­nej­šie al­ter­na­tí­vy. Služ­bu mož­no oce­ní­te v prí­pa­de, že sa chce­te na lo­kál­nej sie­ti pri­po­jiť z mo­bil­né­ho za­ria­de­nia k po­čí­ta­ču, napr. z dô­vo­du preh­rá­va­nia fil­mov. V tom­to sme­re je služ­ba pou­ži­teľ­ná.

splashtop_qr.png

Team­Viewer

pikto TIP REDAKCIE svetla kopie.jpg

teamviewer.jpg

Team­Viewer je jed­na z naj­lep­ších slu­žieb, kto­ré sú dos­tup­né na tr­hu, jej ne­ko­mer­čné vy­uži­tie je bez­plat­né

S prog­ra­mom Team­Viewer sme sa stret­li už dáv­nej­šie. Je zná­my z to­ho dô­vo­du, že umož­ňu­je us­po­ra­dú­vať on-li­ne schôdz­ky. Z náš­ho poh­ľa­du však po­te­ší pod­po­ra vzdia­le­né­ho ov­lá­da­nia. Pou­ží­va­teľ si mô­že po stiah­nu­tí in­šta­lač­né­ho sú­bo­ru vy­brať, či chce sof­tvér nain­šta­lo­vať ale­bo iba jed­no­ra­zo­vo spus­tiť. Dru­há me­no­va­ná mož­nosť je vý­bor­ná v tom prí­pa­de, ak pot­re­bu­je­te vzdia­le­ne ov­lá­dať po­čí­tač, ku kto­ré­mu sa bež­ne nep­ri­pá­ja­te, resp. sa pot­re­bu­je­te pri­po­jiť pr­vý raz ale­bo jed­no­ra­zo­vo.

Po nain­šta­lo­va­ní prog­ra­mu mô­že­te vy­uží­vať aj fun­kciu tzv. bez­ob­služ­né­ho prís­tu­pu. Tá­to fun­kcia je na­ša ob­ľú­be­ná, pre­to­že umož­ňu­je okam­ži­té pri­po­je­nie k po­čí­ta­čom, kto­ré má­te pri­ra­de­né k pou­ží­va­teľ­ské­mu kon­tu. Ak sa to­tiž chce­te pri­po­jiť k ľu­bo­voľ­né­mu za­ria­de­niu, pot­re­bu­je­te za­dať je­ho ID a hes­lo. V prí­pa­de po­čí­ta­čov, kto­ré sú pri­ra­de­né do zoz­na­mu Mo­je PC si tie­to úda­je ne­pot­re­bu­je­te pa­mä­tať. Sta­čí, ak sa prih­lá­si­te do svoj­ho úč­tu.

Bez­ob­služ­ný prís­tup oce­ní­te naj­mä v prí­pa­de, že spra­vu­je­te, resp. ov­lá­da­te po­čí­tač na di­aľ­ku a je­ho ma­ji­teľ nie je veľ­mi tech­nic­ky zdat­ný. Nie­ko­mu to­tiž ro­bí prob­lém aj prí­kaz, aby spus­til pot­reb­ný prog­ram. Team­Viewer po in­šta­lá­cii beží neus­tá­le na po­za­dí a auto­ma­tic­ky sa spúš­ťa so štar­tom ope­rač­né­ho sys­té­mu. Pri­po­je­nie na di­aľ­ku je vďa­ka to­mu bez­prob­lé­mo­vé.

Ho­ci Team­Viewer je pla­te­ná služ­ba, ne­ko­mer­čné pou­ží­va­nie je bez­plat­né. Sof­tvér má za­bu­do­va­né al­go­rit­my, kto­rých úlo­hou je roz­poz­nať je­ho vy­uži­tie v ko­mer­čnom pros­tre­dí, čo mô­že pou­ží­va­te­ľa mier­ne ob­me­dzo­vať, hlav­ne ak napr. pris­tu­pu­je k pra­cov­ným dá­tam vo svo­jom súk­rom­nom po­čí­ta­či. V prí­pa­de bež­né­ho pou­ží­va­nia (napr. pre­čo sa mi ne­dá ot­vo­riť sú­bor PDF), keď na di­aľ­ku stiah­ne­te ro­di­čom Ac­ro­bat Rea­der, sme však prob­lé­my ne­zaz­na­me­na­li.

Team­Viewer nás po­te­šil aj bez­plat­ný­mi ap­li­ká­cia­mi pre iOS, An­droid, Win­dows Pho­ne 8 a tab­le­ty s Win­dows 8. Mo­bil­né ap­li­ká­cie umož­ňu­jú vzdia­le­né ov­lá­da­nie aj pre­nos sú­bo­rov a fun­gu­jú to­tož­ne, ako keď sa pri­pá­ja­te k po­čí­ta­ču z iné­ho PC - mô­že­te sa pri­po­jiť na zá­kla­de ID a hes­la ale­bo pria­mo k za­ria­de­niam zo zoz­na­mu Mo­je PC. Do­daj­me, že služ­ba je dos­tup­ná pre Win­dows, Mac a Li­nux.

Team­Viewer chvá­li­me. Je to vy­ni­ka­jú­ca služ­ba, kto­rá po­nú­ka množ­stvo fun­kcií. Mno­hé z nich sme nes­po­mí­na­li, pre­to­že sú za­me­ra­né skôr na ná­roč­nej­šie vy­uži­tie. Sú však dos­tup­né aj pre ne­ko­mer­čných pou­ží­va­te­ľov. Team­Viewer je vý­bor­ná voľ­ba pre ná­roč­nej­ších pou­ží­va­te­ľov, no vďa­ka ši­ro­kej pod­po­re rôz­nych plat­fo­riem a jed­no­du­chos­ti pou­ží­va­nia ju od­po­rú­ča­me kaž­dé­mu. Ke­by sme ma­li otes­to­vať iba jed­nu z pred­sta­ve­ných slu­žieb, vo­li­li by sme Team­Viewer.

teamviewer_qr.png

Vzdia­le­ná plo­cha Chro­me

pikto TIP REDAKCIE svetla kopie.jpg

chrome.JPG

Roz­ší­re­nie vzdia­le­nej pra­cov­nej plo­chy pre Goog­le Chro­me je mi­ni­ma­lis­tic­ké, ale pos­ky­tu­je pot­reb­né fun­kcie

Tá­to služ­ba nás po­čas tes­to­va­nia po­te­ši­la. Po­nú­ka zá­klad­né fun­kcie v mi­ni­ma­lis­tic­kom vy­ho­to­ve­ní. Aby ste služ­bu moh­li pou­ží­vať, tre­ba stiah­nuť a nain­šta­lo­vať roz­ší­re­nie z Chro­me ob­cho­du v inter­ne­to­vom pre­hlia­da­či Goog­le Chro­me. Nás­led­ne sa prih­lá­si­te do úč­tu Goog­le a po­čí­tač pri­dá­te me­dzi svo­je za­ria­de­nia, prí­pad­ne sa prih­lá­si­te na iný po­čí­tač za­da­ním je­ho ID kó­du. V tom­to sme­re je Vzdia­le­ná plo­cha Chro­me po­dob­ná služ­be Team­Viewer. Do­daj­me, že po­čí­ta­če, ku kto­rým sa mô­že­te prih­la­so­vať na di­aľ­ku, mu­sia byť spá­ro­va­né s va­ším úč­tom Goog­le - po­čí­ta­če sú chrá­ne­né PIN kó­dom, kto­rý si za­de­fi­nu­je­te. V prí­pa­de iné­ho úč­tu Goog­le pot­re­bu­je­te spo­me­nu­tý iden­ti­fi­ká­tor. V kaž­dom po­čí­ta­či mu­sí byť nain­šta­lo­va­ný pre­hlia­dač Chro­me a roz­ší­re­nie vzdia­le­nej plo­chy.

Prí­jem­ne nás prek­va­pi­la sku­toč­nosť, že inter­ne­to­vý pre­hlia­dač Chro­me ne­mu­sí byť spus­te­ný po­čas vzdia­le­né­ho prís­tu­pu a že mô­že­te pris­tu­po­vať k ce­lé­mu PC. Je vý­bor­né, že služ­ba pre­ná­ša aj zvu­ko­vú zlož­ku. Je pre­to vhod­ná na bež­né rie­še­nie prob­lé­mov, keď sa pot­re­bu­je­te iba na di­aľ­ku prih­lá­siť a ne­vy­ža­du­je­te žiad­ne extra fun­kcie. Mo­bil­né ap­li­ká­cie pre iOS a An­droid mo­men­tál­ne nie sú dos­tup­né, Goog­le ich však vy­ví­ja.

chrome_qr.png

Vzdia­le­ná pra­cov­ná plo­cha - Win­dows

windows.png

Vzdia­le­ná pra­cov­ná plo­cha pre Win­dows vy­ža­du­je pok­ro­či­lú kon­fi­gu­rá­ciu. Fun­kcia nie je dos­tup­ná vo všet­kých ver­ziách sys­té­mu Win­dows.

Fun­kcia Vzdia­le­ná pra­cov­ná plo­cha je za­bu­do­va­ná pria­mo v ope­rač­nom sys­té­me Win­dows. V mi­nu­los­ti sme ju vy­skú­ša­li v sú­vis­los­ti s tes­to­va­ním mo­bil­nej ap­li­ká­cie pre ope­rač­né sys­té­my iOS a An­droid.

Z poh­ľa­du pou­ží­va­te­ľa však mô­že byť ná­roč­nej­šia na kon­fi­gu­rá­ciu ako os­tat­né rie­še­nia. V os­tat­ných prí­pa­doch sta­čí nain­šta­lo­vať klien­ta a v rám­ci ne­ho nas­ta­viť všet­ko pot­reb­né. Fun­kciu Vzdia­le­ná pra­cov­ná plo­cha však mu­sí­te naj­skôr ma­nuál­ne ak­ti­vo­vať v ov­lá­da­com pa­ne­li v pros­tre­dí sys­té­mu Win­dows. V tej­to sú­vis­los­ti tre­ba spo­me­núť, že fun­kciu ne­pod­po­ru­jú všet­ky ver­zie ope­rač­né­ho sys­té­mu. Cie­ľo­vý po­čí­tač, na kto­rý sa chce­te pri­po­jiť, mu­sí mať nain­šta­lo­va­ný Win­dows 7, 8, Vista, XP vo ver­zii Pro/Bu­si­ness a vy­ššej. Mno­hé do­má­ce po­čí­ta­če však vy­uží­va­jú ver­ziu Ho­me, kto­rá vzdia­le­né pri­po­je­nie ne­pod­po­ru­je.

Bez oh­ľa­du na to je fun­kcia Vzdia­le­ná pra­cov­ná plo­cha z poh­ľa­du me­nej tech­nic­ké­ho pou­ží­va­te­ľa po­mer­ne ná­roč­ná na správ­nu kon­fi­gu­rá­ciu. Ok­rem po­vo­le­nia vzdia­le­né­ho prís­tu­pu tre­ba správ­ne na­kon­fi­gu­ro­vať ďal­šie pa­ra­met­re, ako je napr. po­vo­le­nie vo fi­rewal­le a ďal­šie vý­nim­ky. Vzdia­le­ná pra­cov­ná plo­cha umož­ňu­je pri­po­je­nie cez lo­kál­nu sieť aj na di­aľ­ku, cez inter­net, ale pou­ží­va­nie služ­by nie je ta­ké jed­no­du­ché ako napr. v prí­pa­de Team­Viewera.

Hlav­ná vý­ho­da tej­to fun­kcie je v tom, že je k dis­po­zí­cii za­dar­mo, a ak sa pot­re­bu­je­te pri­po­jiť k po­čí­ta­čom, kto­ré Vzdia­le­nú pra­cov­nú plo­chu pod­po­ru­jú, po­tom fun­kciu mož­no aj vy­uži­je­te. To za pred­pok­la­du, že ste tech­nic­ky zdat­nej­ší a služ­bu si na­kon­fi­gu­ru­je­te pod­ľa pot­re­by. Os­tat­ným od­po­rú­ča­me Team­Viewer ale­bo vzdia­le­nú plo­chu cez Goog­le Chro­me. Je po­te­ši­teľ­né, že k dis­po­zí­cii sú aj mo­bil­né ap­li­ká­cie a Mic­ro­soft ich pos­tup­ne zlep­šu­je. V pô­vod­nej ver­zii to­tiž chý­ba­lo nie­koľ­ko fun­kcií, kto­ré kon­ku­ren­cia po­nú­ka.

Ďal­šie služ­by

Ok­rem štvo­ri­ce slu­žieb, kto­ré sme vám pred­sta­vi­li, sto­ja za zmien­ku aj niek­to­ré ďal­šie prog­ra­my. Tie prav­de­po­dob­ne oce­nia ná­roč­nej­ší pou­ží­va­te­lia.

Re­mo­te Uti­li­ties umož­ňu­je bez­plat­né pou­ží­va­nie na až de­sia­tich po­čí­ta­čoch, a to aj vo fi­rem­nom pros­tre­dí. Po­dob­ne ako Splas­htop aj Re­mo­te Uti­li­ties má sa­mos­tat­né­ho klien­ta na zdie­ľa­nie po­čí­ta­ča a pri­pá­ja­nie k ne­mu. Za­ují­ma­vé je až 16 rôz­nych nas­ta­ve­ní pri­po­je­nia, kto­ré rie­še­nie umož­ňu­je. Prá­ve pre­to ten­to nás­troj od­po­rú­ča­me vy­skú­šať iba ná­roč­nej­ším pou­ží­va­te­ľom, kto­rí kla­dú na ta­ký­to nás­troj vy­ššie ná­ro­ky a vy­ža­du­jú bo­hat­šie mož­nos­ti pris­pô­so­be­nia.

remote_qr.png

Z ka­te­gó­rie open sour­ce rie­še­ní od­po­rú­ča­me sof­tvér UltraVNC. Ten je bez­plat­ný a po­nú­ka via­ce­ro fun­kcií a množ­stvo nas­ta­ve­ní. Po­dob­ne ako Re­mo­te Uti­li­ties aj UltraVNC oce­nia pou­ží­va­te­lia, kto­rí neh­ľa­da­jú ab­so­lút­nu jed­no­du­chosť, ale pre­fe­ru­jú skôr ši­ro­kú šká­lu mož­nos­tí.

ultravnc_qr.png

Ver­dikt PC RE­VUE

mobil.png

Po­mo­cou mo­bil­nej ap­li­ká­cie sa prih­lá­si­te na svoj ale­bo cu­dzí po­čí­tač a mô­že­te rie­šiť prob­lé­my aj „v po­hy­be", prí­pad­ne kon­tro­lo­vať ap­li­ká­cie, kto­ré bež­ia na va­šom PC

Pri­po­jiť sa k po­čí­ta­ču na di­aľ­ku nie je nič zlo­ži­té. Pot­re­bu­je­te iba správ­ny nás­troj a inter­ne­to­vé pri­po­je­nie na oboch za­ria­de­niach. V člán­ku sme pred­sta­vi­li šesť rie­še­ní, kto­ré umož­ňu­jú úpl­ne ale­bo čias­toč­ne bez­plat­né pou­ží­va­nie. Pá­či sa nám naj­mä prog­ram Team­Viewer, kto­rý kom­bi­nu­je jed­no­du­chosť, preh­ľad­nosť a pok­ro­či­lé fun­kcie s bez­plat­ným ne­ko­mer­čným pou­ží­va­ním. Prí­jem­né prek­va­pe­nie je Vzdia­le­ná plo­cha Chro­me. To­to mi­ni­ma­lis­tic­ké rie­še­nie však vy­ža­du­je in­šta­lá­ciu roz­ší­re­nia v pros­tre­dí inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča. No po­čí­tač vám umož­ní ov­lá­dať aj bez spus­te­né­ho pre­hlia­da­ča. K dis­po­zí­cii sú aj nás­tro­je, kto­ré oce­nia ná­roč­nej­ší pou­ží­va­te­lia, za zmien­ku sto­jí aj open sour­ce rie­še­nie UltraVNC. Bež­ný pou­ží­va­teľ, kto­rý hľa­dá spô­sob, ako efek­tív­ne spra­vo­vať za­ria­de­nia a rie­šiť prob­lé­my ro­din­ných prís­luš­ní­kov na di­aľ­ku, si však ur­či­te vy­sta­čí s Team­Viewerom ale­bo roz­ší­re­ním pre Chro­me.

Vý­hod­ná je aj pod­po­ra mo­bil­ných za­ria­de­ní. Z te­le­fó­nu sa pri­po­jí­te na svoj do­má­ci po­čí­tač a skon­tro­lu­je­te, či všet­ko pre­bie­ha správ­ne, ak ste napr. ne­cha­li sťa­ho­vať veľ­ký sú­bor ale­bo pre­bie­ha ča­so­vo ná­roč­ná vý­poč­to­vá úlo­ha. Služ­by, kto­ré umož­ňu­jú vzdia­le­ný prís­tup k PC, ma­jú veľ­ký po­ten­ciál. Zá­le­ží iba na pou­ží­va­te­ľo­vi, ako ho vy­uži­je.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter