Slovak Telekom v roku 2013 takmer zastavil pokles príjmov

Na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Slo­vak Te­le­kom (ST) Mi­ros­lav Ma­jo­roš ozná­mil hos­po­dár­ske vý­sled­ky a in­for­mo­val aj o šir­ších zá­me­roch tej­to fir­my. Tra­dič­ný te­le­ko­mu­ni­kač­ný trh v prie­me­re na Slo­ven­sku kle­sá, ST sa ale po­da­ri­lo v ro­ku 2013 tak­mer za­sta­viť pok­les príj­mov. Príj­my rást­li hlav­ne v neh­la­so­vých služ­bách a u zá­kaz­ní­kov sa os­ved­čil uni­kát­ny TV ob­sah. Cel­ko­vé vý­no­sy za rok 2013 tak u ST pred­sta­vu­jú tak­mer 828 mi­lió­nov eur, v ro­ku 2013 sme bo­li sved­ka­mi sil­né­ho štar­tu 4G sie­te, ďa­lej ak­vi­zí­cie fir­my DI­GI Slo­va­kia, rás­tol aj po­čet zá­kaz­ní­kov Ma­gio TV.

Cel­ko­vé vý­no­sy 827,6 mi­lió­na eur za rok 2013 sú iba o 1 % niž­šie ako to­mu bo­lo v ro­ku 2012. Pod pok­les príj­mov sa cel­ko­vo pod­pá­sa­lo zní­že­nie pre­po­jo­va­cích pop­lat­kov v pev­nej i mo­bil­nej sie­ti a tiež re­gu­lá­cia hla­so­vé­ho roa­min­gu v rám­ci EU. Mi­ros­lav Ma­jo­roš je s vý­sled­ka­mi spo­koj­ný. Dcér­ske spo­loč­nos­ti bo­li tiež ús­peš­né. Vý­no­sy spo­loč­nos­tí Zoz­nam a Zoz­nam Mo­bi­le sa vo­či mi­nu­lé­mu ro­ku zvý­ši­li na 7,2 mi­lió­na eur; rást­li o 9 %. Vý­no­sy spo­loč­nos­ti Po­sAm bo­li me­dzi­roč­ne vy­ššie o 16 %, na úrov­ni 36,4 mi­lió­na eur. Po vla­ňaj­šom pok­le­se ide o je­den z naj­lep­ších vý­sled­kov Po­sA­mu za nie­koľ­ko pos­led­ných ro­kov.

K 31. de­cem­bru 2013 vy­uží­va­lo mo­bil­né služ­by Slo­vak Te­le­ko­mu spo­lu 2,262 mi­lió­na zá­kaz­ní­kov. Po­diel zmluv­ných zá­kaz­ní­kov os­tá­va na­ďa­lej vy­so­ký: tak­mer 64,5% ku kon­cu ro­ka 2013. Čo­raz vy­šší po­diel ma­jú prog­ra­my Hap­py a Biz­nis Star, kto­ré ob­sa­hu­jú čo­raz viac be­ne­fi­tov.

V štruk­tú­re vý­no­sov z mo­bil­ných slu­žieb ma­jú čo­raz väč­ší po­diel neh­la­so­vé služ­by. Za rok 2013 tvo­ria už 31% AR­PU (prie­mer­né­ho vý­no­su na zá­kaz­ní­ka), naj­mä vďa­ka roz­ši­ru­jú­ce­mu sa vy­uží­va­niu inter­ne­tu v mo­bi­le (vrá­ta­ne dát aj v roa­min­gu) i slu­žieb s pri­da­nou hod­no­tou (nap­rík­lad ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty).

Mo­bil­né dá­ta sú vy­uží­va­né vo väč­šom poč­te za­ria­de­ní, naj­mä smar­tfó­noch a tab­le­toch. Smar­tfó­ny tvo­ria na­ďa­lej cca 75 % pre­da­ných za­ria­de­ní. Po­čas ro­ka sa vý­bor­ne pre­dá­va­li mo­de­ly So­ny Xpe­ria, Sam­sung Ga­laxy a LG Op­ti­mus, dob­ré pre­daj­né vý­sled­ky za­zna­me­na­li aj No­kia Lu­mia a iP­ho­ne 5, 5c a 5s. Tab­le­ty sa sta­li bež­nou sú­čas­ťou ak­cio­vých po­núk k mo­bil­né­mu i pev­né­mu inter­ne­tu, pri­čom Slo­vak Te­le­kom uvie­dol via­ce­ro mo­de­lov od zna­čiek ako Sam­sung, Acer či Asus.

V ob­las­ti sie­tí pred­sta­vil Slo­vak Te­le­kom via­ce­ro pod­stat­ných ino­vá­cií. Po­čas ro­ka zvý­šil pok­ry­tie 3G sie­ťou na viac ako 80 per­cent po­pu­lá­cie Slo­ven­ska. K 15. no­vem­bru 2013 od­štar­to­va­la pl­ná ko­mer­čná pre­vádz­ka 4G sie­te v pia­tich mes­tách, už za nie­koľ­ko týž­dňov bo­la uve­de­ná aj do ďal­ších lo­ka­lít.

Ku kon­cu ro­ka 2013 bo­la 4G/LTE sieť k dis­po­zí­cii v 31 mes­tách a ich oko­lí; pok­ry­tie do­sia­hlo 23,7 % po­pu­lá­cie. Slo­vak Te­le­kom pos­tup­ne roz­ší­ril po­čet kom­pa­ti­bil­ných za­ria­de­ní na dvad­sať mo­de­lov. Po­čas via­noč­nej kam­pa­ne uvie­dol via­ce­ré LTE te­le­fó­ny v špe­ciál­nej ak­cii, nap­rík­lad mo­del So­ny Xpe­ria SP, pre rých­le roz­ší­re­nie pe­net­rá­cie LTE za­ria­de­ní.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter