MWC 2014 naživo: Tablety, fablety, smartfóny a inteligentné náramky od Huawei, Sony, Nokia

V Bar­ce­lo­ne prá­ve pre­bie­ha naj­väč­ší veľtrh mo­bil­ných za­ria­de­ní na sve­te, Mo­bi­le World Con­gress 2014. Pria­mo v de­jis­ku má­me On­dre­ja Mac­ka a Mi­cha­la Rei­te­ra, kto­rí zbie­ra­jú to­ny exklu­zív­ne­ho ob­sa­hu - na­še in­for­má­cie z pr­vej ru­ky a vi­deo re­por­tá­že náj­de­te už v mar­co­vom PC RE­VUE. Ten­to člá­nok pre­to po­va­žuj­te za predkrm to­ho, čo vás ča­ká v ča­so­pi­se a krát­ku re­ka­pi­tu­lá­ciu všet­ké­ho pod­stat­né­ho, čo pred­sta­vi­li spo­loč­nos­ti Huawei, So­ny a No­kia.

Huawei: Tab­let či fab­let a in­te­li­gent­ný ná­ra­mok

HuaweiCeny.jpg

7-pal­co­vý tab­let Me­dia­Pad X1 mô­že­me po­va­žo­vať aj za fab­let. Za­ria­de­nie to­tiž­to po­nú­ka slot na SIM kar­tu, umož­ňu­je te­le­fo­no­vať a pri­pá­jať sa do 4G LTE mo­bil­né­ho inter­ne­tu. Ok­rem to­ho chce za­ujať svo­jim di­zaj­nom Hli­ní­ko­vé ša­si vy­ze­rá na poh­ľad veľ­mi dob­re a za­ria­de­nie si zís­ka­lo náš zá­ujem aj hrúb­kou, kto­rá je iba 7,18 mm a hmot­nos­ťou 239 gra­mov. Bez­kon­ku­ren­čnú šír­ku, 103,9 mm, oce­nia pou­ží­va­te­lia s men­ší­mi ru­ka­mi. Me­dia­Pad X1 sa po­hodl­ne dr­ží v jed­nej ru­ke a v po­rov­na­ní s Nexusom 7 je o 1 cm už­ší.

HuaweiMediaPadX1.jpg

IPS dis­plej je sa­moz­rej­mos­ťou, ná­roč­nej­ších pou­ží­va­te­ľov po­te­ší roz­lí­še­nie 1920 × 1200. Vy­šším štan­dar­dom zod­po­ve­dá aj zvy­šok har­dvé­ro­vej vý­ba­vy - štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor s frek­ven­ciou 1,6 GHz, 2 GB ope­rač­nej pa­mä­te, 16 GB úlo­žis­ko. Za­dná ka­me­ra má roz­lí­še­nie 13MP a ne­chý­ba ani LED blesk, tak­že tab­let má všet­ky pred­pok­la­dy na to, aby do­ká­zal nah­ra­diť aj bež­ný di­gi­tál­ny fo­toa­pa­rát. Men­ším skla­ma­ním je ope­rač­ný sys­tém An­droid vo ver­zii 4.2.2 - ča­ka­li by sme ver­ziu as­poň 4.3. Ce­na za­ria­de­nia je 399 EUR a te­ší­me sa, až bu­de­me môcť no­vin­ku otes­to­vať v re­dak­cii.

Huawei pred­sta­vil aj 8-pal­co­vý tab­let Me­dia­Pad M1. Tak­tiež je z hli­ní­ku a po­nú­ka pod­po­ru 4G LTE inter­ne­tu a te­le­fo­no­va­nia.

HuaweiMediaPadX1-3.jpg

Ďal­ším za­ují­ma­vým pro­duk­tom je ná­ra­mok Huawei Tal­kBand B1. Sto­jí 99 EUR, pod­po­ru­je Blue­tooth, NFC. Je od­ol­ný vo­či vo­de a pra­chu a mô­že­te po­mo­cou ne­ho te­le­fo­no­vať - za­ria­de­nie vy­tiah­ne­te z ná­ram­ku a ucho­pí­te si ho k uchu ako Blue­tooth head­set. Po­dob­ne ako väč­ši­na in­te­li­gen­tných ná­ram­kov, aj Tal­kBand mo­ni­to­ru­je va­šu ak­ti­vi­tu a sle­du­je spá­nok. Úda­je zob­ra­zu­je na 1,4 pal­co­vom OLED dis­ple­ji, kto­rý však nie je do­ty­ko­vý a na jed­no na­bi­tie vy­dr­ží v re­ži­me stan­dby až 2 týž­dne. V prí­pa­de bež­né­ho pou­ží­va­nia ho však bu­de­te na­bí­jať čas­tej­šie.

HuaweiTalkBandB1.jpg

So­ny: Tab­let, te­le­fón, ná­ra­mok

SonyXperiaZ2Tablet.jpg

So­ny uká­zal všet­ko, čo sme oča­ká­va­li. Xpe­ria Z2 má to­tož­ný di­zajn ako pred­chod­ca (Z1), po­nú­ka však lep­šie „vnút­ro". 5,2-pal­co­vý IPS dis­plej má sí­ce to­tož­né roz­lí­še­nie 1920 × 1080, av­šak vy­uží­va no­vú tech­no­ló­giu, kto­rá sa na­zý­va Li­ve Co­lor LEDs a sľu­bu­je naj­šir­ší fa­reb­ný ga­mut na tr­hu.

Vy­lep­še­né sú aj ďal­šie pa­ra­met­re - štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor Snap­dra­gon 801 s frek­ven­ciou 2,3 GHz, 3 GB ope­rač­nej pa­mä­te a 3200mAh ba­té­ria. 20,7MP fo­toa­pa­rát do­ká­že nah­rá­vať vi­deo v roz­lí­še­ní 4K, resp. 720p vi­deo pri 120fps. Te­le­fón je stá­le vo­do­tes­ný a na tr­hu sa ob­ja­ví v mar­ci aj s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.4.

10-pal­co­vý tab­let Xpe­ria Z2 sa sna­ží za­ujať po­dob­ným spô­so­bom ako pred­chod­ca. Mi­ni­ma­lis­tic­kú hrúb­ku do­ká­zal So­ny zní­žiť na vý­bor­ných 6,4 mm - bez kom­pro­mi­sov. Tab­le­to­vá Z2-ka má po­dob­nú vý­ba­vu ako te­le­fón - Full HD roz­lí­še­nie, Li­ve Co­lor LED tech­no­ló­giu, Snap­dra­gon 801, 3 GB pa­mä­te. Tab­let je tak­tiež vo­do­tes­ný, má An­droid 4.4 a na trh sa dos­ta­ne v mar­ci. Op­ro­ti te­le­fó­nu sa lí­ši v pod­sta­te iba men­ším roz­lí­še­ním za­dné­ho fo­toa­pa­rá­tu - 8MP.

sony2.jpg

So­ny nie je no­vá­či­kom v pro­duk­toch z ka­te­gó­rie no­si­teľ­ných za­ria­de­ní. V mi­nu­los­ti uvie­dol na trh dve ge­ne­rá­cie in­te­li­gen­tných ho­di­niek, te­raz pred­sta­vil ná­ra­mok. So­ny Smar­tBand má v se­be za­bu­do­va­ný tzv. Co­re mo­ni­tor ak­ti­vi­ty, kto­rý by mal po­núk­nuť pou­ží­va­te­ľom viac ako bež­né za­ria­de­nia toh­to ty­pu. Ná­ra­mok je vo­do­tes­ný, má Blue­tooth, NFC a je kom­pa­ti­bil­ný s An­droi­do­vý­mi te­le­fón­mi. Na trh sa dos­ta­ne v mar­ci, spo­loč­ne s mo­bil­nou ap­li­ká­ciou Li­fe­log.

No­kia: Ka­ma­rát s An­droi­dom

nokia1.jpg

Pre nie­ko­ho mož­no naj­väč­ší šok ce­lé­ho veľtr­hu. No­kia uvied­la te­le­fó­ny, kto­ré pou­ží­va­jú ope­rač­ný sys­tém An­droid. O tej­to aty­pic­kej kom­bi­ná­cii (pred­sa len, No­kiu kú­pil Mic­ro­soft) sa však šep­ka­lo už dlh­šiu do­bu a pri poh­ľa­de na oh­lá­se­né no­vin­ky mô­že­me po­ve­dať, že spo­je­nie No­kie a An­droi­du dá­va zmy­sel.

No­kia to­tiž­to An­droid in­teg­ro­va­la do veľ­mi lac­ných te­le­fó­nov, kto­ré sú ur­če­né pre roz­ví­ja­jú­ce sa tr­hy. Mo­de­ly X, X+ a XL ne­ma­jú kon­ku­ro­vať Lu­mii, pred­sta­vu­jú skôr úvod­ný stu­peň. An­droid je vý­raz­ne zme­ne­ný a na pr­vý poh­ľad ho nes­poz­ná­te. Svo­jim roz­hra­ním pri­po­mí­na sys­tém Win­dows Pho­ne. Ta­kis­to neh­ľa­daj­te ani služ­by a ap­li­ká­cie od Goog­lu, tie nah­ra­di­la No­kia svo­ji­mi al­ter­na­tí­va­mi. V te­le­fó­ne sa­moz­rej­me ne­chý­ba­jú ani pro­duk­ty od Mic­ro­sof­tu - Sky­pe ale­bo clou­do­vé úlo­žis­ko OneD­ri­ve. Do­daj­me, že up­ra­ve­ný An­droid je vo ver­zii 4.1.2.

nokia2.jpg

No­kia X pri­po­mí­na Lu­miu 520, má 4-pal­co­vý IPS dis­plej s roz­lí­še­ním 800 × 480, dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor, 512 MB RAM, 4 GB úlo­žis­ko a 3MP fo­toa­pa­rát. Úlo­žis­ko je naš­ťas­tie mož­né roz­ší­riť po­mo­cou mic­roSD kar­ty. X+ má tro­chu väč­šiu ope­rač­nú pa­mäť, 768 MB RAM a 4 GB mic­roSD kar­tu v ba­le­ní. Mo­del XL je 5-pal­co­vá ver­zia No­kie X+ s lep­ším, 5MP, fo­toa­pa­rá­tom. Te­le­fó­ny sa bu­dú pre­dá­vať za 89, 99, resp. 109 EUR.

No­kia pred­sta­vi­la aj naj­lac­nej­ší „inter­net rea­dy" te­le­fón. No­kia As­ha 220 má 2,4-pal­co­vý dis­plej, pod­po­rou 2G inter­ne­tu a pre­dá­vať sa bu­de za 29 EUR.

Veľtrh Mo­bi­le World Con­gress 2014 bu­de­me aj na­ďa­lej sle­do­vať na por­tá­li pcre­vue.sk. V mar­co­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu PC RE­VUE vás ča­ká pod­rob­ná re­por­táž s množ­stvom exklu­zív­ne­ho ob­sa­hu.

Video:


Galéria k článku:

Zdroj: Redakcia PC REVUE


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter