Digitálnu televíziu Magio od Slovak Telekomu si zapína už viac ako 200 000 divákov

Šťas­tli­vec s po­ra­do­vým čís­lom 200 000 si bu­de môcť Ma­gio TV vy­chut­nať na špič­ko­vom LED te­le­ví­zo­re, kto­rý si dnes preb­ral v pre­daj­ni Te­le­ko­mu. Pe­ter Ter­pák, se­nior ma­na­žér pre mass mar­ket seg­ment, od­ov­zdal pá­no­vi Sla­vo­mí­ro­vi z Mar­ti­na 50-pal­co­vý smart te­le­ví­zor znač­ky Sam­sung a za­že­lal mu dos­ta­tok skve­lé­ho ob­sa­hu. Dves­to­ti­sí­ci zá­kaz­ník zá­ro­veň od Te­le­ko­mu zís­kal 10,1" tab­let Le­no­vo, na kto­rom mô­že vďa­ka Ma­gio TV GO po­ze­rať svo­je ob­ľú­be­né prog­ra­my kde­koľ­vek.

V prie­be­hu mi­nu­lé­ho ro­ka Te­le­kom roz­ši­ro­val ob­sa­ho­vú po­nu­ku vrá­ta­ne TV ka­ná­lov vo vy­so­kom roz­lí­še­ní - v sú­čas­nos­ti je Ma­gio TV s 35 HD ka­nál­mi líd­rom na tr­hu. Ďal­ším dô­vo­dom na rast poč­tu zá­kaz­ní­kov Ma­gio TV bo­lo za­ra­de­nie exklu­zív­nych špor­to­vých prog­ra­my, kto­ré vy­sie­la­jú Li­gu majstrov, Pre­mie­re Lea­gue a ďal­šie at­rak­tív­ne sú­ťa­že a špor­ty. Tie­to TV ka­ná­ly sú pre zá­kaz­ní­kov Ma­gia za­dar­mo až do Veľ­kej no­ci.

V tom­to ro­ku sa fir­ma chce sús­tre­diť na vy­lep­šo­va­nie fun­kcií v te­le­ví­zii Ma­gio a Ma­gio TV GO. Ma­gio TV me­ní poh­ľad di­vá­ka na sle­do­va­nie te­le­ví­zie. Už to nie je len sta­tic­ké za­ria­de­nie v do­mác­nos­ti, kto­ré vy­sie­la sta­no­ve­ný prog­ram, ale te­raz si mô­že sám vy­brať, čo a ke­dy bu­de sle­do­vať.

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter