Testovali sme

Test a prehľad: Cenovo dostupné disky SSD

No­te­boo­ky, ale aj niek­to­ré sto­lo­vé po­čí­ta­če ob­sa­hu­jú pev­né dis­ky ty­pu SSD. Stá­le však ide o špe­ciál­ne prí­pa­dy, naj­čas­tej­šie sa vy­sky­tu­jú v ultra­boo­koch. Ich ob­ľu­ba ras­tie, a pre­to sme sa roz­hod­li prip­ra­viť test dis­kov SSD naj­mä pre pou­ží­va­te­ľov vlas­tnia­cich rôz­ne no­te­boo­ky z lac­nej­šie­ho seg­men­tu, kto­rých vý­kon utr­pí pou­ži­tím po­ma­lé­ho dis­ku.

Zrý­chle­nie po­čí­ta­ča

Mno­hí z nás si už prá­cu na po­čí­ta­či s iným než dis­kom SSD ne­ve­dia pred­sta­viť. Jed­nak je k dis­po­zí­cii rých­ly štart sys­té­mu a ta­kis­to aj tak­mer okam­ži­té spúš­ťa­nie bež­ných prog­ra­mov. Čis­tý štart po­čí­ta­ča zvlád­ne­te s tes­to­va­ný­mi dis­ka­mi do 15 se­kúnd od za­pnu­tia po zob­ra­ze­nie pra­cov­nej plo­chy, resp. mo­der­né­ho me­nu vo Win­dows 8.

Ta­kis­to si zvyk­ne­te na rých­lu prá­cu pri pou­ží­va­ní via­ce­rých prog­ra­mov na­raz. S ta­kým­to dis­kom to­tiž mô­že­te spúš­ťať ná­roč­né prog­ra­my a zá­ro­veň ko­pí­ro­vať dá­ta na exter­né úlo­žis­ko. To sa s bež­ným dis­kom ne­dá. Vý­rob­co­via no­te­boo­kov kla­dú dô­raz skôr na úlož­nú hod­no­tu než na rých­losť. A pop­ri tom, sa­moz­rej­me, aj na ce­nu. Je to­tiž lac­nej­šie pos­kyt­núť ka­pa­cit­ne veľ­ký, no po­mal­ší disk ako va­riant s men­šou ka­pa­ci­tou, ale vy­ššou rých­los­ťou.

Ako vy­be­rať?

Ak­tuál­ne sa na tr­hu vy­sky­tu­jú dis­ky s ka­pa­ci­tou 64 GB a väč­šou. Dis­ky s men­ší­mi ka­pa­ci­ta­mi sú vhod­né ako náh­ra­da sys­té­mo­vé­ho dis­ku. Ta­kú­to ka­pa­ci­tu od­po­rú­ča­me skôr do sto­lo­vé­ho po­čí­ta­ča, kde jed­no­du­cho pô­vod­ný disk umies­tni­te ako se­kun­dár­ne úlo­žis­ko na va­še dá­ta. Pri no­te­boo­koch po­va­žu­je­me za mi­ni­mum 128 GB, ale rad­šej 256 GB. Tu to­tiž ok­rem pár her­ných mo­de­lov mu­sí­te vy­me­niť disk kus za kus a pô­vod­ný pou­žiť nap­rík­lad v exter­nom rám­če­ku na ob­jem­né dá­ta, ako sú vi­deá. Ce­ny dis­kov SSD sa za­čí­na­jú na hra­ni­ci 59 eur za naj­men­šie, ale aj naj­me­nej vý­kon­né mo­de­ly. Dos­tať sa mô­že­te až na ka­pa­ci­tu 1 TB, keď disk bu­de ur­či­te drah­ší ako ce­lý váš po­čí­tač. V tes­te pri­ná­ša­me mo­de­ly s ce­nou, kto­rú si väč­ši­na z vás bu­de môcť reál­ne do­vo­liť, pri­čom ich ka­pa­ci­ta bu­de zod­po­ve­dať bež­ným pot­re­bám.

Je­den z hlav­ných uka­zo­va­te­ľov sú rých­los­ti sek­ven­čné­ho zá­pi­su. Po­zor si však tre­ba dať na hod­no­ty uvá­dza­né vý­rob­com. Spra­vid­la len on má re­cept, ako do­siah­nuť uvá­dza­né rých­los­ti, a roz­hod­ne sa ho ne­chys­tá prez­ra­diť. Pre­to v ta­buľ­ke náj­de­te na­mi reál­ne na­me­ra­né úda­je pri jed­not­li­vých dis­koch. Ako vid­no z ta­buľ­ky, vý­rob­co­via mô­žu vy­uží­vať vo svo­jich dis­koch rôz­ne pa­mä­ťo­vé či­py a rôz­ne ra­di­če.

Ak váš­mu dis­ku SSD ra­píd­ne pok­le­sol vý­kon pri prá­ci s kom­pri­mo­va­ný­mi sú­bor­mi, prav­de­po­dob­ne ob­sa­ho­val ra­dič San­dFor­ce. Vý­rob­co­via vo­lia vlas­tnú stra­té­giu a čo­raz viac vy­uží­va­jú vlas­tné navr­hnu­té ra­di­če než spo­mí­na­ný, ho­ci v is­tom ob­do­bí to bol vy­so­ko uni­ver­zál­ny mo­del, ob­siah­nu­tý v por­tfó­liu mno­hých vý­rob­cov. Sam­sung pou­ží­va ra­dič MDX, vý­rob­ca OCZ za­se In­di­linx, Tos­hi­ba a Cru­cial ra­dič Mar­vell. Ok­rem to­ho hrá dô­le­ži­tú úlo­hu aj fir­mvér. Ten je vlas­tne zod­po­ved­ný za sprá­vu dát aj spra­co­va­nie fun­kcie TRIM a iných al­go­rit­mov na ma­naž­ment dát. Nie je te­da vý­ni­moč­né, že vý­rob­co­via pos­ky­tu­jú k dis­kom aj uti­li­ty na ak­tua­li­zá­ciu fir­mvé­ru.

Ok­rem toh­to sa mô­že­te stret­núť so skrat­ka­mi ako MLC (mul­ti-le­vel cell) a SLC (sing­le-le­vel cell). V pr­vom prí­pa­de sa da­jú do jed­nej bun­ky za­pí­sať dva bi­ty, v dru­hom prí­pa­de len je­den bit. Pa­mä­ťo­vé či­py MLC sú lac­nej­šie a tre­ba po­čí­tať s väč­ším opot­re­be­ním bu­niek. V praxi to zna­me­ná, že disk ne­vydr­ží pri bež­nej pre­vádz­ke na roz­diel od dis­ku SLC 10 ro­kov, ale po­vedz­me len po­lo­vi­cu. Všet­ko zá­vi­sí od pou­ží­va­nia, ope­rač­né sys­té­my sú na tie­to dis­ky prip­ra­ve­né a net­re­ba sa obá­vať vý­raz­né­ho opot­re­bo­va­nia. Z náš­ho poh­ľa­du na pou­ži­tie v pre­nos­ných ale­bo do­má­cich po­čí­ta­čoch net­re­ba prip­lá­cať za ver­ziu SLC, keď­že al­go­rit­my na spra­co­va­nie dát roz­kla­da­jú ich za­pi­so­va­nie pos­tup­ne do naj­me­nej vy­uží­va­ných bu­niek.

SSD - nahlad 01.jpg

Pa­ra­met­re a vý­kon­nos­tné tes­ty dis­kov SSD s tech­no­ló­giou MLC

Ver­dikt PC RE­VUE

V na­šom tes­te sme pre­ve­ri­li štvo­ri­cu dis­kov, kto­ré sú svo­ji­mi ka­pa­ci­ta­mi vhod­né na náh­ra­du kla­sic­ké­ho dis­ku v no­te­boo­ku, te­da do úlo­hy no­vé­ho hlav­né­ho dis­ku. Za uve­de­né ce­ny sa da­jú dis­ky reál­ne za­kú­piť a ne­pôj­de o neú­mer­ne vy­so­ký vý­da­vok. Od­po­rú­ča­me dr­žať sa niž­ších ka­pa­cít, pre­to­že sa­mi po ča­se uvi­dí­te, že nie je ne­vyh­nut­né mať v no­te­boo­ku 750 GB pev­ný disk. Pod­stat­ná je rých­losť. V tom­to prí­pa­de je jed­noz­nač­ný fa­vo­rit disk ADA­TA Pre­mier Pro SP900. Ide o jed­nu z naj­vyš­ších sé­rií SSD z por­tfó­lia toh­to vý­rob­cu. Prí­jem­ne prek­va­pí aj ce­na.

Veľ­mi dob­rý do­jem na nás spra­vil aj disk Tran­scend SSD720, to svo­ji­mi rých­los­ťa­mi čí­ta­nia a zá­pi­su dát. Pri hmot­nos­ti tak­mer 100 gra­mov to bol však jed­noz­nač­ne naj­ťaž­ší disk z náš­ho tes­tu. Vý­me­nou dis­kov za SSD čas­to zís­ka­va­te ús­po­ru pár de­sia­tok gra­mov na cel­ko­vej hmot­nos­ti za­ria­de­nia. A to sa pri pre­nos­ných po­čí­ta­čoch po­čí­ta. Na zá­ver eš­te je­den pos­treh, kto­rý vý­rob­ca na oba­le dis­ku SSD neu­vá­dza. V prí­pa­de, že za­pl­ní­te disk na 90 % je­ho ka­pa­ci­ty, po­čí­taj­te s ra­píd­nym pok­le­som pre­no­so­vej rých­los­ti. Je to za­tiaľ mier­ny ne­dos­ta­tok SSD a vý­rob­co­via sa s ním mu­sia pri uk­la­da­ní dát v koo­pe­rá­cii s fun­kciou TRIM po­riad­ne po­pa­so­vať. Na­še tes­ty uká­za­li, že pok­les je ta­ký ba­da­teľ­ný, že v tom­to prí­pa­de SSD ko­pí­ru­je pre­no­so­vé rých­los­tí rých­lych dis­kov s ro­tač­ný­mi plat­ňa­mi.

Zdroj: PCR 12/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter