CES 2014: Sony predstavilo 4K zariadenia aj hravého ducha

Tech­no­lo­gic­ká show CES 2014 už tra­dič­ne ot­vo­ri­la svo­je brá­ny za­čiat­kom no­vé­ho ro­ka v Las Ve­gas. Na sve­to­vej vý­sta­ve spot­reb­nej elek­tro­ni­ky ne­chý­ba ani spo­loč­nosť So­ny, kto­rá pred­sta­vi­la svo­je naj­nov­šie pro­duk­ty a ino­vá­cie.

Ústred­ná idea no­vých pro­duk­tov So­ny v ro­ku 2014 je „Play", čo v prek­la­de zna­me­ná hrať sa. „To­to slo­vo mô­že zna­me­nať čo­koľ­vek od hra­nia hier, hud­by, špor­tu až po stla­če­nie tla­čid­la „Play" na ob­ľú­be­nom za­ria­de­ní. Pre­dov­šet­kým však zna­me­ná zá­ba­vu. Na­še no­vé pro­duk­ty rep­re­zen­tu­jú pod­sta­tu to­ho, čo po­há­ňa So­ny vpred - kom­bi­ná­ciu tech­no­ló­gii a emó­cii pri­ná­ša­jú­cu vzru­še­nie, kto­ré mô­že po­núk­nuť len So­ny", vy­svet­ľu­je Mi­ke Fa­su­lo, pre­zi­dent a pre­vádz­ko­vý ria­di­teľ So­ny Elec­tro­nics. Spo­loč­nosť So­ny spá­ja pro­duk­ty, ob­sah a on­li­ne služ­by s cie­ľom vy­tvo­riť pohl­cu­jú­ci a ne­za­bud­nu­teľ­ný zá­ži­tok pre kon­co­vé­ho spot­re­bi­te­ľa.

Te­le­ví­zo­ry v zna­me­ní 4K a ne­kom­pro­mis­nej ob­ra­zo­vej kva­li­ty

Aj ten­to rok bu­de v seg­men­te te­le­ví­zo­rov té­mou čís­lo jed­na 4K roz­lí­še­nie. So­ny uvie­dlo na veľtr­hu CES hneď 3 no­vé mo­de­ly 4K te­le­ví­zor s rôz­ny­mi uh­lo­prieč­ka­mi. Vlaj­ko­vou lo­ďou je te­le­ví­zor BRA­VIA X95 s uh­lo­prieč­kou 85 pal­cov. Ob­ra­zo­vý pro­ce­sor 4K X-reali­ty PRO a tech­no­ló­gie TRI­LU­MI­NOS Dis­play a X-ten­ded Dy­na­mic Ran­ge PRO sa sta­ra­jú o do­ko­na­lý ob­raz, živ­šie far­by a vý­raz­nej­ší kon­trast. 

kd-65x9005b_btyA_wd_with_ill.jpg

So­ny pred­sta­vi­lo ok­rem 4K te­le­ví­zo­rov aj ši­ro­kú po­nu­ku Full HD te­le­ví­zo­rov ra­du W. Jed­ná sa o 6 mo­de­lov v rôz­nych uh­lo­prieč­kach, kto­rým kra­ľu­je mo­del BRA­VIA W95. Ten sa ok­rem pok­ro­či­lých ob­ra­zo­vých tech­no­ló­giách od­li­šu­je aj no­vou konštruk­ciou s ozna­če­ním „Wed­ge" (klín), kto­rá umož­ňu­je sta­bil­nej­šie roz­lo­že­nie ťa­žis­ka a tým pá­dom aj väč­šiu sta­bi­li­tu pre te­le­ví­zor.

Audio a vi­deo za­ria­de­nia, kto­ré vás vtiah­nu do de­ja

So­ny pred­sta­vi­lo k no­vým te­le­ví­zo­rom aj no­vé štý­lo­vé audio a vi­deo za­ria­de­nia, kto­ré umoc­ňu­jú zá­ži­tok z kva­lit­né­ho ob­sa­hu. Fil­mo­vé zá­žit­ky zin­ten­zív­nia rep­ro­duk­to­ry Sound Bar HT-CT770 a HT-CT370, kto­ré sa pý­šia mo­hut­ným a realis­tic­kým zvu­kom. No­vé mo­de­ly sa vy­zna­ču­jú aj ši­ro­ký­mi mož­nos­ťa­mi ko­nek­ti­vi­ty. Nap­rík­lad s bez­plat­nou ap­li­ká­ciou Son­gPal je mož­né za­ria­de­nia ov­lá­dať pros­tred­níc­tvom mo­bil­né­ho te­le­fó­nu. Svo­jím ele­gan­tným di­zaj­nom vhod­ne dopĺňa­jú te­le­ví­zo­ry BRA­VIA. 

Ďal­šou no­vin­kou sú in­te­li­gen­tné Blu-ray preh­rá­va­če, rých­lej­šie ako ke­dy­koľ­vek pred­tým. 5 no­vých mo­de­lov rep­re­zen­tu­je naj­vy­ba­ve­nej­ší mo­del BDP-S6200 pod­po­ru­jú­ci 4K roz­lí­še­nie. Preh­rá­vač tiež dis­po­nu­je no­vou fun­kciou Su­per Quick Start, kto­rá za­bez­pe­ču­je po­ho­to­vej­šie a cit­li­vej­šie ov­lá­da­nie. Pre naj­väč­ších audio faj­nšmek­rov za­se So­ny prip­ra­vi­lo kom­plet­né do­má­ce ki­ná s vy­so­kým roz­lí­še­ním zvu­ku, kto­rým kra­ľu­je BDV-N9200W. 5.1 ka­ná­lo­vý zvuk s neu­ve­ri­teľ­ne realis­tic­kým po­da­ním zvu­ku vás sku­toč­ne vtiah­ne do de­ja.

Zmen­šo­va­nie roz­me­rov a zjed­no­du­še­nie sní­ma­nia

So­ny je dl­ho­roč­ným ino­vá­to­rom v seg­men­te fo­toa­pa­rá­tov. Po mi­nu­lo­roč­ných no­vin­kách pre­važ­ne z vy­ššej trie­dy pred­sta­vi­lo So­ny naj­men­ší fo­toa­pa­rát so sen­zo­rom veľ­kos­ti APS-C a vy­me­ni­teľ­ný­mi ob­jek­tív­mi na sve­te: So­ny α5000. Ide o nás­tup­cu mo­de­lu NEX-3N pa­tria­ce­ho do po­pu­lár­ne­ho ra­du fo­toa­pa­rá­tov NEX. Poch­vá­liť sa mô­že CMOS sní­ma­čom Exmor APS-HD s roz­lí­še­ním až 20,1 me­ga­pixlov, 180° vý­klop­ným dis­ple­jom a pod­po­rou NFC i WiFi. 

A5000_LifeStyle_wMen_ExpJun2015_DSC7084_bk.jpg

So­ny tak­tiež pred­sta­vi­lo no­vé kom­pak­tné fo­toa­pa­rá­ty DSC-W810 a DSC-W830. Oba mo­de­ly sa vy­zna­ču­jú prí­ťaž­li­vým štíh­lym di­zaj­nom, dis­po­nu­jú CCD sní­ma­čom s roz­lí­še­ním 20,1 Mpx a pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­jú vy­tvá­rať vi­deo­záz­na­my v HD kva­li­te (720p). Tak­tiež pri­ná­ša­jú za­ují­ma­vé tech­no­ló­gie ako nap­rík­lad Beau­ty Ef­fect pre auto­ma­tic­ké re­tu­šo­va­nie fo­tog­ra­fii, ale­bo Sweep Pa­no­ra­ma umož­ňu­jú­ca 360° pa­no­rá­my. Mo­del DSC-W810 do­kon­ca dis­po­nu­je fun­kciou Par­ty Mo­de, kto­rá auto­ma­tic­ky nas­ta­vu­je pot­reb­né pa­ra­met­re v kom­pli­ko­va­ných sve­tel­ných pod­mien­kach os­láv.

4K roz­lí­še­nie neob­chá­dza ani ka­me­ry

Naj­ho­rú­cej­šou no­vin­kou v tom­to seg­men­te je ka­me­ra So­ny FDR-AX100E. Ide o naj­ľah­šiu a naj­men­šiu 4K ka­me­ru na sve­te. Vy­tvá­ra­nie 4K ob­sa­hu tak už ne­bu­de do­mé­nov fil­mo­vých spo­loč­nos­tí, ale aj bež­ných uží­va­te­ľov. Ka­me­ra je prib­liž­ne o 75% men­šia a až o 66% ľah­šia. Pý­ši sa veľ­kým až 1-pal­co­vým sní­ma­čom „Exmor R" so za­dným pod­svie­te­ným, čo umož­ňu­je sní­mať kva­lit­né zá­be­ry aj v hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach.

Me­dzi ďal­šie no­vin­ky pa­tria po­pu­lár­ne ka­me­ry ra­du PJ so za­bu­do­va­ným pro­jek­to­rom (kon­krét­ne mo­de­ly HDR-PJ810, HDR-PJ530, HDR-PJ330 a HDR-PJ240) a ka­me­ry ra­du CX, kde za­uj­me pre­dov­šet­kým mo­del HDR-CX900. Ten tiež dis­po­nu­je veľ­kým 1-pal­co­vým CMOS sní­ma­čom Exmor R.

AX100E_BK_main2_hood-1200.jpg

Vy­lep­še­ním preš­la aj out­doo­ro­vá ka­me­ra So­ny Ac­tion Cam, kto­rá pri­chá­dza v no­vom bie­lom pre­ve­de­ní a s mno­hý­mi vy­lep­še­nia­mi. Mo­del HDR-AS100VR je vo­deo­dol­ný aj bez pou­ži­tia kry­tu, op­tic­ký sta­bi­li­zá­tor ob­ra­zu Stea­dyS­hot je v po­rov­na­ní s pred­chod­ca­mi až 2,5x vý­kon­nej­ší a skve­le eli­mi­nu­je ot­ra­sy kaž­dé­ho dru­hu.

No­vý štan­dard smar­tfó­nov naj­vyš­šej trie­dy

Spo­loč­nosť So­ny ako pr­vý vý­rob­ca smar­tfó­nov s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid pred­sta­vi­la high-end te­le­fón kom­pak­tných roz­me­rov. So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact pred­sta­vu­je pl­no­hod­not­nú vlaj­ko­vú loď So­ny, av­šak s roz­me­rom dis­ple­ja „len" 4,3 pal­ca. Ak nie ste fa­nú­šik stá­le sa zväč­šu­jú­cich te­le­fó­nov, no hľa­dá­te maximál­ny vý­kon, So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact je jas­nou voľ­bou. Poch­vá­liť sa mô­že štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Snap­dra­gon 800, 2 GB ope­rač­nej pa­mä­te, 20,7 Mpix fo­toa­pa­rá­tom s ob­jek­tí­vom G Lens a pod­po­rou LTE. Te­le­fón je dos­tup­ný v 4 fa­reb­ných pre­ve­de­niach: bie­lej, čier­nej, ru­žo­vej a li­met­ko­vej.

freeze_proof-AS100V_1200.jpg

Ino­va­tív­ne tech­no­ló­gie a služ­by

So­ny ne­zas­pa­lo na vav­rí­noch ani v ďal­ších ob­las­tiach a tak pred­sta­vi­lo aj via­ce­ro no­vých ale­bo vy­lep­še­ných slu­žieb, tech­no­ló­gii, či ap­li­ká­cii. V pr­vom ra­de sú to sen­zo­ry po­hy­bu Head Trac­ker a Ten­nis Sen­sor. Kým pr­vý sa pri­pá­ja na náh­lav­nú súp­ra­vu HMZ-T3 a po­hy­bu hla­vy pris­pô­so­bu­je zob­ra­zo­va­ný ob­sah, dru­hý sa pri­pá­ja na te­ni­so­vú ra­ke­tu a cez smar­tfón ana­ly­zu­je va­še te­ni­so­vé úde­ry. 

So­ny tak­tiež ozná­mi­lo uve­de­nie via­ce­rých pro­duk­tov ra­du SmartWear. Ide o za­ria­de­nia, nap­rík­lad in­te­li­gent­ný ná­ra­mok, kto­rý sle­du­je a ana­ly­zu­je va­šu ak­ti­vi­tu. Tie­to in­for­má­cie sú po­hodl­ne dos­tup­né cez ap­li­ká­cie na va­šom smar­tfó­ne. So­ny tak­tiež spo­lup­ra­cu­je so služ­ba­mi ako 500px, či YouTu­be, aby do­ká­za­lo pos­ky­to­vať kva­lit­ný 4K ob­sah. Tak­tiež po­sil­ňu­je spo­lup­rá­cu so služ­bou Net­flix a roz­ši­ru­je svo­ju služ­bu Play­Me­mo­ries On­li­ne do viac než 27 kra­jín. Vďa­ka tým­to ino­vá­ciám bu­de So­ny pos­ky­to­vať nie­len kva­lit­né pro­duk­ty, ale aj pl­no­hod­not­ný ob­sah a zá­ži­tok z pou­ží­va­nia tých­to pro­duk­tov.

Zdroj: SONYOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter