CES & Las Vegas naživo: Sony Xperia Z1 Compact – obrovský výkon v malo tele

Nie kaž­dý tú­ži po 5 a viac­pal­co­vom te­le­fó­ne, no snáď kaž­dý chce no­vé fun­kcie a po­riad­ny vý­kon. So­ny sa ne­cha­lo tou­to my­šlien­kou in­špi­ro­vať a svo­ju vlaj­ko­vú loď (So­ny Xpe­ria Z1) zmen­ši­lo do mo­de­lu Com­pact. Te­ší nás, že v So­ny iš­li vlas­tnou ces­tou a neoz­na­či­li ho ako Mi­ni. Čo te­da v So­ny vlas­tne vy­tvo­ri­li?

Všet­ko, čo bo­lo v Z1-ke vrá­ta­ne jed­né­ho z naj­lep­ších fo­toa­pa­rá­tov na tr­hu vtes­na­li do smar­tfó­nu so 4,3-pal­co­vým TRI­LU­MI­NOS dis­ple­jom s X-Reali­ty s HD roz­lí­še­ním (1280 × 720 pixelov). Ži­vot­né tem­po tu udá­va ak­tuál­ne je­den z naj­vý­kon­nej­ších mo­bil­ných pro­ce­so­rov vô­bec, Qual­comm Snap­dra­gon 800 - čo je štvor­jad­ro tak­to­va­né na 2,2 GHz.

Po­te­ši­la nás naj­mä pod­po­ra LTE, tak­že pre náš trh ako stvo­re­né. Vý­ho­da So­ny - pred­sta­vu­jú pro­duk­ty, kto­ré bu­dú dos­tup­né čos­ko­ro. Kon­krét­ne Z1 Com­pact by ma­la byť dos­tup­ná od feb­ruára, ce­nu pre slo­ven­ský trh zis­ťu­je­me, neo­fi­ciál­ne in­for­má­cie ho­vo­ria o cca. 549 Eur.

z1-compact-1.jpg

Z1 Com­pact si od väč­šie­ho sú­ro­den­ca pre­po­ži­ča­la aj konštruk­čné vlas­tnos­ti vrá­ta­ne stup­ňa kry­tia IP58, te­da od­ol­nos­ti vo­či pra­chu aj vo­de vrá­ta­ne po­to­pe­nia. K dis­po­zí­cii bu­de mo­del Z1 Com­pact v šty­roch far­bách - čier­nej, bie­lej, li­met­ko­vej a ru­žo­vej.

Video:


Kom­pak­tnej­šia Z1-ka pri­chá­dza s no­vom za­ují­ma­vou fun­kciou, kto­rou si bu­de chcieť So­ny pri­tiah­nuť pou­ží­va­te­ľov na svo­ju stra­nu. Naj­mä tých, kto­rí ne­me­nia te­le­fón kvô­li to­mu, že sa im nech­ce „pre­ha­dzo­vať" či zá­lo­ho­vať ob­sah a clou­do­vé služ­by ne­pou­ží­va­jú. Xpe­ria Tran­sfer vez­me ob­sah pô­vod­né­ho te­le­fó­nu (An­droid ale­bo iOS) a kom­plet­ne ho pre­su­nie na Z1 Com­pact vrá­ta­ne kon­tak­tov, ap­li­ká­cií či mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu a nas­ta­ve­ní.

Video:


Pri ofi­ciál­nom pred­sta­ve­ní na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii v Las Ve­gas sme sa na chví­ľu zľak­li, že­by vý­rob­ca pri „ore­zá­va­ní" roz­me­rov ochu­dob­nil aj fo­toa­pa­rát. Nie je však to­mu tak, ide o rov­na­ký 1/2,3" CMOS sen­zor s Exmor RS tech­no­ló­giou a roz­lí­še­ním sní­ma­ča 20,7 Mpix, aký po­nú­ka veľ­ká Z1-ka.

Po­dob­ne sú tu pre­din­šta­lo­va­né ap­li­ká­cie Xpe­ria Ca­me­ra. Tu je pár ta­kých, kto­ré sto­ja nao­zaj za to:

- Ti­mes­hift burst: za­chy­tí 61 ob­ráz­kov po­čas dvoch se­kúnd, čo je vhod­né pri dy­na­mic­kých zá­be­roch
- In­fo-eye: vi­zuál­ne vy­hľa­dá­va­nie pou­ži­tím fo­toa­pa­rá­tu pos­kyt­ne, ok­rem iné­ho, aj in­for­má­cie o pa­miat­kach, kni­hách či ví­nach
- So­cial li­fe: umož­ňu­je uve­rej­niť va­ša vi­deá cez Fa­ce­book, do­kon­ca na ich ži­vé vy­sie­la­nie
- AR ef­fect: po­nú­ka obo­ha­te­nie fo­tog­ra­fií o roz­ší­re­nú reali­tu. Mô­že­te sa tak od­fo­tog­ra­fo­vať nap­rík­lad s di­no­sau­rom

z1-compact-4.jpg

K Z1-ke je k dis­po­zí­cii aj za­ují­ma­vé prís­lu­šen­stvo, nám sa za­pá­či­li tie­to dve:

- DK32: Mag­ne­tic­ká na­bí­ja­cia sta­ni­ca
- SBH-80: Ste­reo Blue­tooth Head­set s NFC, HD Voi­ce a aptX

z1-compact-2.jpg

Tech­nic­ké pa­ra­met­re v skrat­ke

Pro­ce­sor: 2,2 GHz Qual­comm MSM8974, štvor­jad­ro­vý
Ope­rač­ná pa­mäť: 2 GB RAM
Vnú­tor­ná pa­mäť: 16 GB flash + mic­roSD (max. 64 GB)
Dis­plej: 4,3-pal­co­vý TRI­LU­MI­NOS v HD (1280 × 720 pixelov)
Ope­rač­ný sys­tém: An­droid 4.3
Ko­nek­ti­vi­ta: A-GPS, MHL, Blue­tooth 4.0, NFC, Mi­ra­cast, mic­roUSB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n, 3G/4G
Hmot­nosť: 137 g
Roz­me­ry: 127 × 64,9 × 9,5 mm

z1-compact-3.jpgOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter