CES & Las Vegas naživo: Nový ovládač pre smart TV od Samsungu

Sam­sung pred­sta­ví (prav­de­po­dob­ne už dnes) svoj no­vý di­aľ­ko­vý ov­lá­dač. No­vé di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie Sam­sung 2014 kom­bi­nu­je roz­poz­ná­va­nie po­hy­bo­vých gest s no­vou tla­čid­lo­vou kon­zo­lou a je vy­ba­ve­né touch­pa­dom. Pou­ží­va­te­lia smart TV od Sam­sun­gu bu­dú môcť po no­vom jed­no­du­cho pre­pí­nať me­dzi jed­not­li­vý­mi po­lož­ka­mi v me­nu po­mo­cou gest. Rov­na­ko sa mô­žu ľah­ko dos­tať k ich ob­sa­hu po­mo­cou šty­roch sme­ro­vých tla­či­diel.

V rám­ci pa­ne­lov Sam­sung Smart Hub, prí­pad­ne ak má vy­hľa­da­ný ob­sah via­ce­ro strá­nok, bu­de mož­né vy­uží­vať touch­pad di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­ča a lis­to­vať tak me­dzi jed­not­li­vý­mi strán­ka­mi rov­na­ko ako pri otá­ča­ní stra­ny v kni­he. No­vý ov­lá­dač bu­de umož­ňo­vať aj vy­hľa­da­nie webo­vej strán­ky ale­bo vi­deoob­sa­hu pros­tred­níc­tvom Voi­ce Inter­ac­tion. Touch­pad na no­vom di­aľ­ko­vom ov­lá­da­či bu­de o viac ako 80 per­cent men­ší v po­rov­na­ní s ver­ziou z mi­nu­lé­ho ro­ka.

Di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie Sam­sung Smart Con­trol 2014 ob­sa­hu­je aj tla­čid­lo Mul­ti-Link Screen, čo je fun­kcia, kto­rá umož­ní pou­ží­va­te­ľom sle­do­vať viac ob­sa­hu na­raz na jed­nej ob­ra­zov­ke, ale­bo fut­ba­lo­vý re­žim, kto­rý op­ti­ma­li­zu­je zob­ra­ze­nie fut­ba­lo­vých prog­ra­mov po­mo­cou je­di­né­ho tla­čid­la. Mi­mo­cho­dom, ve­de­li ste, že pr­vé di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie sa ob­ja­vi­lo už v ro­ku 1950?


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter