Exkluzívne

Testovali sme výkon tabletu s Intel Bay Trail a porovnali ho so staršou verziou Intel Atom

Spo­loč­nosť In­tel oh­lá­si­la prí­chod no­vých pro­ce­so­rov pre tab­le­ty už dáv­nej­šie, na toh­to­roč­nom IDF sa na­ši re­dak­to­ri ma­li mož­nosť bliž­šie oboz­ná­miť s no­vin­kou. Po­čas ok­tób­ra In­tel zor­ga­ni­zo­val pre úz­ku sku­pi­nu no­vi­ná­rov špe­ciál­nu uda­losť, na kto­rej sa dal nao­zaj tes­to­vať vý­kon no­vej a sta­rej ge­ne­rá­cie pro­ce­so­rov.

Video:


Uká­že­me vám, ako sme tes­to­va­li no­vý typ pro­ce­so­ru Atom Z3770 od fir­my In­tel. Ten je ur­če­ný pre­dov­šet­kým pre tab­le­ty a pri­ná­ša vy­so­ký vý­kon pri rov­na­kej spot­re­be elek­tric­kej ener­gie.

qr_baytrail.png

K dis­po­zí­cii sme ma­li re­fe­renč­ný mo­del s pro­ce­so­rom In­tel Atom Z3770 a po­rov­ná­va­li sme ho s tab­le­tom so star­šou ge­ne­rá­ciou In­tel Z2760. Oba tie­to tab­le­ty bo­li ur­če­né pre ope­rač­ný sys­tém Win­dows, na tej­to uda­los­ti však bol aj tab­let s no­vou ge­ne­rá­ciou In­tel Atom ur­če­ný pre ope­rač­ný sys­tém An­droid.

Do po­zor­nos­ti dá­va­me aj člá­nok Bay Trail je vnút­ri Sil­ver­mont, kto­rý sme vy­da­li v ok­tób­ro­vom vy­da­ní PC RE­VUE ako sú­časť re­por­tá­že z IDF. Tu sa doz­vie­te tech­nic­ké pod­rob­nos­ti z ar­chi­tek­tú­ry no­vé­ho pro­ce­so­ra.

MattDuford.jpg

Matt Du­ford je za­mes­tna­nec In­te­lu, kto­rý te­raz cho­dí so šies­ti­mi tab­let­mi Bay Trail oko­lo sve­ta. Veľ­mi tr­pez­li­vo rie­šil prob­lé­my, kto­ré sa pri tes­to­va­cích prog­ra­moch vždy vy­sky­tu­jú.

Tes­to­va­li sme na­ši­mi zná­my­mi benchmar­ko­va­cí­mi prog­ra­ma­mi, po­čas troj­ho­di­no­vej skúš­ky sme však moh­li stih­núť len nie­koľ­ko z nich. Pri­po­mí­na­me, že to­to ne­bo­lo tes­to­va­nie re­fe­ren­čné­ho tab­le­tu ani vý­dr­že na ba­té­riu, iš­lo vy­slo­ve­ne o zme­ra­nie vý­ko­nu pro­ce­so­rov. Rov­na­ko upo­zor­ňu­je­me, že no­vý Bay Trail za­tiaľ pod­po­ru­je len 32-bi­to­vú ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu Mic­ro­soft Win­dows a umož­ňu­je spúš­ťať len 32-bi­to­vé ap­li­ká­cie, a pre­to sme pou­ži­li 32-bi­to­vé ver­zie tes­to­va­cích prog­ra­mov.

Na zá­kla­de na­šich tes­tov kon­šta­tu­je­me, že no­vá ge­ne­rá­cia pro­ce­so­rov In­tel Atom je op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cej vý­kon­nej­šia dva až trik­rát. Veľ­ký skok je hlav­ne v ob­las­ti gra­fic­ké­ho vý­ko­nu, čo je aj zá­mer, keď­že tab­le­ty ľu­dia ra­di vy­uží­va­jú aj na ná­roč­né hry.

ReferecnyModel.jpg

Ten­to re­fe­renč­ný mo­del tab­le­tu sme pod­ro­bi­li nie­koľ­ko­ho­di­no­vé­mu tes­to­va­niu

Skú­ša­li sme aj kla­sic­kú kan­ce­lár­sku prá­cu s no­vým tab­le­tom. Na ten­to účel sme pri­po­ji­li myš a klá­ves­ni­cu cez Blue­tooth, čo je pod­ľa nás ne­vyh­nut­ný pred­pok­lad na po­hodl­nú kan­ce­lár­sku prá­cu na tab­le­te. Ta­kis­to sme si ob­sta­ra­li špe­ciál­ny pod­sta­vec, kto­rý udr­ží tab­let zhru­ba v uh­le 45° a pou­ží­va­teľ tak má po­hodl­ný poh­ľad na dis­plej. Vo vý­ba­ve sme ma­li ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8.1, ale aj kan­ce­lár­sky ba­lík Mic­ro­soft Of­fi­ce 365 Ho­me Pre­mium.

S ta­kou­to vý­ba­vou je prí­jem­né pra­co­vať v kan­ce­lá­rii, ne­ča­ká­te na žiad­ne do­kon­če­nie pro­ce­sov a ply­nu­lo pos­tu­pu­je­te v prá­ci. Do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie na tab­le­te sa dá cel­kom dob­re vy­užiť s Of­fi­ce 365, reali­zo­va­li sme to hlav­ne pri príp­ra­ve pre­zen­tá­cie a aj poz­nám­ko­vý blok One­No­te je na to ako stvo­re­ný. No ak spo­čí­ta­te všet­ku spo­mí­na­nú vý­ba­vu (tab­let, myš, klá­ves­ni­ca, pod­sta­va, na­pá­ja­cí zdroj), v pod­sta­te je asi jed­no­duch­šie pra­co­vať s kom­pak­tným ultra­boo­kom. To však pla­tí pre kan­ce­lár­sku prá­cu. Pri hrách, pre­ze­ra­ní vi­dea, fo­tog­ra­fií, inter­ne­tu má tab­let nes­por­né vý­ho­dy.

BayTrail-Procesor.jpg

Tu vi­dí­te vý­stup z prog­ra­mu HWiN­FO32, kto­rý dok­la­du­je, že nao­zaj je pou­ži­tý pro­ce­sor Bay Trail

Vcel­ku sa na no­vú ge­ne­rá­ciu pro­ce­so­rov In­tel Atom veľ­mi te­ší­me. In­tel dob­re vie, čo ro­bí, v tej­to ob­las­ti sa za­tiaľ pre­sa­di­la hlav­ne kon­ku­ren­cia a bo­lo tre­ba prísť s nie­čím, čo je nao­zaj vý­kon­né. Fir­my ako ASUS, Tos­hi­ba, ale aj Sam­sung už za­ča­li do tab­le­tov či phab­le­tov osa­dzo­vať pro­ce­sor prá­ve od In­te­lu a no­vá ge­ne­rá­cia to­mu len po­mô­že.

Baytrail - nahlad 01.jpg

Po­rov­na­nie na­me­ra­ných hod­nôt s tes­to­va­cí­mi prog­ra­ma­mi pri nov­šej a star­šej ge­ne­rá­cii pro­ce­so­ra In­tel Atom

On­drej Mac­ko, Mní­chov

Ne­vyh­nut­né nák­la­dy na ces­tu hra­di­la spo­loč­nosť In­tel.

Zdroj: PCR 11/2013


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter