Webové sledovače pod dohľadom: Kto sa na vás na internete pozerá?

Strana 1/4

Je súk­ro­mie v 21. sto­ro­čí pre­žit­kom? Sú na­še osob­né pre­fe­ren­cie, zvy­ky a sla­bé strán­ky ve­rej­ným ma­jet­kom, na zá­kla­de kto­ré­ho mô­žu fir­my za­lo­žiť svo­je pod­ni­ka­nie? Je v po­riad­ku, keď ana­ly­zač­ný nás­troj cie­le­né­ho mar­ke­tin­gu vie o vás toľ­ko, čo va­ši pria­telia či va­ša ro­di­na?

Video:


Uve­de­nie dopl­nku Collu­sion: Zá­znam z vy­stú­pe­nia vý­kon­né­ho ria­di­te­ľa spo­loč­nos­ti Mo­zil­la. Ten vo svo­jej pred­náš­ke naz­va­nej Sle­do­va­nie sle­do­va­čov pred­sta­vil dopl­nok Collu­sion, kto­rý umož­ňu­je zvi­di­teľ­ňo­vať zá­zna­mo­vé me­cha­niz­my tre­tích strán, fun­gu­jú­ce na webo­vej strán­ke, kto­rú ste nav­ští­vi­li.

Po­kiaľ ste nie­ke­dy uva­žo­va­li nad tým, ako veľ­mi inter­net za­sia­hol do na­šich ži­vo­tov, zrej­me vám z ča­su na čas niek­to­ré z tých­to otá­zok preb­lesk­li hla­vou. Inter­net ot­vo­ril ob­rov­ský trh, kto­ré­ho sa cho­pi­li naj­rôz­nej­šie od­vet­via biz­ni­su. Kým niek­to­ré z nich ví­ta­me s ot­vo­re­nou ná­ru­čou, iné nám do hla­vy ne­zried­ka­vo za­sa­di­li čer­ví­ka ne­po­ko­ja. Veľ­ké­ho roz­ma­chu sa v pos­led­ných ro­koch doč­kal špe­cia­li­zo­va­ný „be­ha­vio­rál­ny“ mar­ke­ting, za­lo­že­ný na ľud­skom sprá­va­ní, te­da pre­dov­šet­kým na so­cio­ló­gii, psy­cho­ló­gii a an­tro­po­ló­gii.

Ak sa vám niek­to sna­ží pre­dať pro­dukt či služ­bu, je­ho ús­peš­nosť tak­mer vždy vý­raz­ne stú­pa s na­ras­ta­jú­cim množ­stvom poz­nat­kov o vás. Zís­ka­va­nie tých­to in­for­má­cií pri­tom ne­mu­sí byť všeo­bec­ne ak­cep­to­va­teľ­né, naj­mä ak sa to de­je viac-me­nej po­taj­me.

V člán­ku pri­ne­sie­me poh­ľad na si­tuáciu, kto­rá na sú­čas­nom inter­ne­te pa­nu­je. Pre­be­rie­me jej prí­či­ny a aj mož­né dôs­led­ky, pri­čom uká­že­me nás­tro­je, kto­ré po­má­ha­jú tie­to nie vždy naj­prí­jem­nej­šie prak­ti­ky zvi­di­teľ­ňo­vať. Ne­za­bud­ne­me ani na rie­še­nia pre tých, kto­rým tie­to mar­ke­tin­go­vé sna­hy príl­iš ne­vo­ňa­jú a chce­li by im za­brá­niť.

V za­čiat­koch roz­ma­chu inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia sa web v pod­sta­te prá­vom po­va­žo­val za re­la­tív­ne ano­nym­ný pries­tor, v kto­rom sa pou­ží­va­te­lia moh­li bez obáv po­hy­bo­vať bez to­ho, aby bo­li spo­je­ní so svo­jou reál­nou iden­ti­tou.

Ne­na­rá­ža­me pri­tom na prob­le­ma­ti­ku IP adries a vzťah inter­ne­to­vý pos­ky­to­va­teľ - kon­co­vý zá­kaz­ník, z hľa­dis­ka kto­ré­ho, sa­moz­rej­me, o ano­ny­mi­tu neš­lo, ale o pre­po­je­nie me­dzi kla­sic­ký­mi webo­vý­mi služ­ba­mi a ich pou­ží­va­te­ľom. Ak ste kon­com 20. sto­ro­čia priš­li na web a čí­ta­li ste člán­ky či ko­men­to­va­li niek­to­ré uda­los­ti, strán­ka ok­rem zá­klad­ných in­for­má­cií, ako je IP ad­re­sa či vlas­tnos­ti inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča, ne­ma­la ani po­tu­chy o tom, kto v sku­toč­nos­ti ste.

V prie­be­hu pr­vé­ho de­sať­ro­čia 21. sto­ro­čia sa však si­tuácia za­ča­la ra­zan­tne me­niť a veľ­ké webo­vé spo­loč­nos­ti za­ča­li v ma­sív­nej mie­re vy­ko­ná­vať ana­lý­zy sprá­va­nia inter­ne­to­vých pou­ží­va­te­ľov. Za­ují­ma­lo ich, čo hľa­da­jú, aké strán­ky nav­šte­vu­jú, aké ma­jú zá­uj­my, pre­fe­ren­cie či vkus.

Už v ro­ku 2008 štú­die vy­ko­ná­va­né jed­nou z naj­väč­ších inter­ne­to­vých ana­ly­tic­kých spo­loč­nos­tí na sve­te com­Sco­re pou­ka­zo­va­li na to, že naj­väč­šie webo­vé pod­ni­ky, agen­tú­ry a vy­da­va­te­lia zhro­maž­ďu­jú o jed­nom pou­ží­va­te­ľo­vi až nie­koľ­ko sto­viek špe­ci­fic­kých in­for­má­cií me­sač­ne. Tie­to dá­ta po­tom pou­ží­va­jú na nas­me­ro­va­nie naj­vhod­nej­šej rek­la­my, kto­rá má naj­väč­šiu šan­cu da­nú oso­bu za­ujať a po­ten­ciál­ne ju in­špi­ro­vať (či do­nú­tiť) k reál­ne­mu ná­ku­pu. Čo to vlas­tne v praxi zna­me­ná?

Coll1.png

Gra­fic­ké roz­hra­nie dopl­nku Collu­sion po ot­vo­re­ní je­di­nej strán­ky, kto­rá ak­ti­vo­va­la osem ďal­ších spo­je­ní

Pred­stav­te si nap­rík­lad, že ste váš­ni­vý ry­bár, kto­rý čas­to nav­šte­vu­je strán­ku www.vas­ni­vy-ry­bar.com. Pros­tred­níc­tvom váš­ho inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča strán­ka pri náv­šte­ve ulo­ží na va­šom po­čí­ta­či ma­lý texto­vý sú­bor (cookie), kto­rý ob­sa­hu­je in­for­má­ciu o tej­to náv­šte­ve. Dos­ta­ne­te chuť za­ry­bár­čiť si a roz­hod­ne­te sa, že za­jtra na ry­by vy­ra­zí­te.

Pri­po­jí­te sa pre­to na strán­ku www.ake-bu­de-po­ca­sie.com a zis­ťu­je­te, či neh­ro­zia búr­ky. Strán­ka pre­čí­ta cookie ulo­že­né na va­šom po­čí­ta­či, zis­tí, že cho­dí­te na strán­ky o ry­bá­roch, a zob­ra­zí vám rek­lam­né ba­ne­ry po­nú­ka­jú­ce no­vý na­vi­jak Tur­bo 4000. Za­ču­du­je­te sa, ako strán­ka dob­re ut­ra­fi­la, pre­to­že už ne­ja­ký čas o no­vom na­vi­ja­ku uva­žu­je­te.

Po­tom sa po­zrie­te na no­te­book va­šej man­žel­ky, kto­rá ak­tuál­ne ta­kis­to po­ze­rá pred­po­veď po­ča­sia, a zis­ťu­je­te, že jej rek­lam­né ba­ne­ry sa tý­ka­jú om­la­dzo­va­cích kré­mov a hyd­ra­tač­ných ma­siek na tvár.

To­to je jed­no­du­chá ilus­trá­cia tzv. cie­le­nej rek­la­my, pri kto­rej sa rek­lam­né agen­tú­ry sna­žia tra­fiť čo naj­pres­nej­šie do zá­uj­mov po­ten­ciál­ne­ho zá­kaz­ní­ka. Je znač­ne nee­fek­tív­ne zob­ra­zo­vať nap­rík­lad de­sať­roč­né­mu di­eťa­ťu rek­la­mu na hypo­te­kár­ny úver.

Ove­ľa väč­ší úči­nok má v tom­to prí­pa­de rek­la­ma na di­aľ­ko­vo ov­lá­da­né autíč­ko so si­ré­nou, pre­to­že sa ľah­ko mô­že stať, že po ňom di­eťa za­tú­ži a bu­de si ho priať ako dar­ček. Cie­le­ná rek­la­ma má tak pre za­dá­va­te­ľov dve ob­rov­ské vý­ho­dy. Šet­rí pe­nia­ze (na­čo pla­tiť za uka­zo­va­nie rek­la­my nie­ko­mu, kto o vý­ro­bok ur­či­te ne­bu­de mať zá­ujem) a zná­so­bu­je jej mož­ný do­sah (zob­ra­zu­je sa ľu­ďom, pre kto­rých je re­le­van­tná).

Väč­ši­na ľu­dí sa pri poh­ľa­de na ta­ké­to bež­né cie­le­nie rek­la­my príl­iš ne­po­zas­ta­ví. Vlas­tne ani ne­má dô­vod. Mo­hol by sa niek­to hne­vať pre­to, že rek­la­ma na kr­mi­vo pre mač­ky sa bu­de zob­ra­zo­vať hlav­ne ma­ji­te­ľom ma­čiek? Ta­ká­to vec pred­sa bo­la v mar­ke­tin­gu od­jak­ži­va. V PC RE­VUE náj­de­te rek­la­mu na sof­tvér, har­dvér a iné IT pro­duk­ty, v ča­so­pi­se pre mo­to­ris­tov rek­la­mu na au­tá, pneu­ma­ti­ky či ole­je a v po­pu­lár­nom žen­skom ča­so­pi­se zas rek­la­mu na koz­me­ti­ku.

Správ­na rek­la­ma pre správ­ne oči. Nič zvláš­tne na tom nie je, keď­že tá­to rek­la­ma ne­vie, kto v sku­toč­nos­ti ste, iba je cie­le­ná do pros­tre­dia, kde sa po­ten­ciál­ny zá­kaz­ník na­chá­dza. V on-li­ne sve­te však vstú­pil do hry no­vý fak­tor. Mož­nosť elek­tro­nic­ky sle­do­vať pou­ží­va­te­ľa, vy­tvá­rať dôk­lad­ný pro­fil sfé­ry je­ho zá­uj­mu a pre­po­je­ným mar­ke­tin­go­vým sys­té­mom (vďa­ka kto­ré­mu mož­no zob­ra­zo­vať Slo­vá­kom slo­ven­skú rek­la­mu aj na za­hra­nič­ných inter­ne­to­vých strán­kach) ho mar­ke­tin­go­vo ov­plyv­ňo­vať s čo naj­väč­ším účin­kom. 

Prob­lé­mom, sa­moz­rej­me, je, ako tie­to in­for­má­cie od ne­ho zís­kať. Ak dá­te ľu­ďom mož­nosť vy­pl­niť vo for­mu­lá­ri ne­ja­ké dopl­nko­vé osob­né in­for­má­cie bez to­ho, aby to mu­se­li uro­biť, zvy­čaj­ne vy­pl­nia len po­vin­né po­lož­ky a os­tat­né čas­ti vy­ne­cha­jú. No ak má­te mož­nosť sle­do­vať ich čin­nosť on-li­ne, zvy­čaj­ne sa dá množ­stvo in­for­má­cií vy­de­du­ko­vať na zá­kla­de in­dí­cií a vzo­rov sprá­va­nia. Na­vy­še ob­vyk­le bez to­ho, aby o tom mal bež­ný pou­ží­va­teľ tu­še­nie, tak­že len ťaž­ko mô­že vy­jad­riť svoj ne­súh­las. Ako zná­me prís­lo­vie ho­vo­rí, „čo oko ne­vi­dí, sr­dce ne­bo­lí“.

System.png

Pro­fi­lo­va­nie pou­ží­va­te­ľa má z hľa­dis­ka mar­ke­tin­gu mi­mo­riad­ne veľ­ký vý­znam

Tre­ba však po­ve­dať, že ta­ké­to sle­do­va­nie zá­klad­ných vlas­tnos­tí pou­ží­va­te­ľa ne­mu­sí byť iba ne­ga­tív­na vec, nao­pak, nie­ke­dy mô­že byť veľ­mi na pros­pech. V kníh­ku­pec­tvách, ako je nap­rík­lad Ama­zon, si mô­že­te všim­núť, že pri kú­pe kni­hy sú vám od­po­rú­ča­né ďal­šie ná­ku­py na zá­kla­de to­ho, ako na­ku­po­va­li ľu­dia, kto­rí si rov­na­kú kni­hu tiež kú­pi­li. Keď­že ide z prin­cí­pu zvy­čaj­ne o ľu­dí s po­dob­ným vku­som, ne­raz sa mô­že­te dos­tať k od­po­ru­če­niu kni­hy, o kto­rej ste ne­ve­de­li a na pr­vý poh­ľad vás za­uj­me.

Rov­na­ko je to nap­rík­lad aj so služ­ba­mi na od­po­rú­ča­nie ob­dob­nej hud­by či fil­mov, kto­ré vy­uží­va ob­rov­ské množ­stvo ľu­dí. Ak te­da strán­ky vy­tvá­ra­jú ano­nym­ný pro­fil pou­ží­va­te­ľa na zá­kla­de strá­nok, na aké cho­dí, a pro­duk­tov, kto­ré ku­pu­je, pri­čom mu po­nú­ka­jú rek­la­mu vhod­nú pre typ ľu­dí, ako je on sám, nič po­zo­ru­hod­né na tom nie je, je to viac-me­nej chvá­ly­hod­né. Kde sa však na­chá­dza hra­ni­ca me­dzi uži­toč­nos­ťou a de­si­vým špe­ho­va­ním?

V mi­nu­los­ti tie­to zber­né me­cha­niz­my fun­go­va­li zvy­čaj­ne len v rám­ci jed­nej strán­ky, inter­ne­to­vé­ho ob­cho­du či ob­dob­nej služ­by. S roz­ma­chom so­ciál­nych sie­tí však mno­hé me­cha­niz­my do­ká­žu sle­do­vať pou­ží­va­te­ľa na­prieč ce­lým inter­ne­tom. Sta­čí sa len po­zrieť na dopl­nky so­ciál­nych sie­tí, kto­ré sú roz­ší­re­né tak­mer na kaž­dej sú­čas­nej webo­vej strán­ke. Vďa­ka nim mô­žu správ­co­via so­ciál­nych sie­tí bu­do­vať roz­siah­lu sieť sprá­va­nia pou­ží­va­te­ľa, kto­rá mô­že byť na­vy­še pria­mo pre­po­je­ná s je­ho zvy­čaj­ne prav­di­vým a re­gu­lár­nym osob­ným pro­fi­lom.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter