Testovali sme

Ako na to: Smartfón ako prenosná kancelária

Byť mo­bil­ný a mať k dis­po­zí­cii kan­ce­lá­riu v no­te­boo­ku je fajn, no to tu je už viac ako de­sať ro­kov. Pos­tup­ne sa však slo­vo kan­ce­lá­ria ako po­jem na ozna­če­nie mies­ta na vy­ba­ve­nie fi­rem­nej agen­dy pre­sú­va na tab­le­ty a mo­bi­ly. Tab­le­ty za­zna­me­na­li roz­mach a spo­lu s pre­da­jom te­le­fó­nov hra­vo pre­ko­ná­va­jú pre­da­je po­čí­ta­čov v akom­koľ­vek for­má­te.

Roz­hod­li sme sa pre­to otes­to­vať sku­toč­ne mo­bil­nú kan­ce­lá­riu v praxi a uká­že­me si, aké ap­li­ká­cie na ňu pot­re­bu­je­te a ako to v sku­toč­nos­ti je s ich pou­ží­va­ním a kom­for­tom. Za­me­ra­li sme sa na smar­tfó­ny, pre­to­že tab­le­ty sú roz­mer­nej­šie za­ria­de­nia a nie kaž­dý ich pre­fe­ru­je. Stá­le to­tiž má­te pri se­be te­le­fón a tab­let je nie­čo na­vy­še, čo so se­bou tre­ba no­siť, na­vy­še nie vždy sa dá tak po­ho­to­vo pou­žiť.

Zoner.png

Zo­ner Pho­to Stu­dio - Edit & Go: Úpra­va ob­ráz­kov je za­dar­mo dos­tup­ná cez no­vin­ku pria­mo od špe­cia­lis­tu na prá­cu s fo­tog­ra­fia­mi

Tech­nic­ká vý­ba­va

Na za­čia­tok si tre­ba ujas­niť zá­klad­né vlas­tnos­ti mo­bil­nej kan­ce­lá­rie a pros­tried­kov, kto­ré pot­re­bu­je­me. Vzhľa­dom na roz­ší­re­nosť mo­bil­ných OS v na­šich kon­či­nách vy­uži­je­me plat­for­mu An­droid. Tu sú prie­pas­tné roz­die­ly v za­ria­de­niach, kto­ré sú k dis­po­zí­cii, a na zá­kla­de na­šich tes­tov aj prak­tic­kých skú­se­nos­tí od­po­rú­ča­me nas­le­du­jú­ce.

_vyr_156GALAXY_S4_specs.jpg 408b8e2c9f2275a4be24dd3891c7ada5.jpg

Tie­to mo­bil­né te­le­fó­ny sú ako stvo­re­né na po­vý­še­nie do fun­kcie mo­bil­nej kan­ce­lá­rie

Te­le­fón by mal mať HD dis­plej. To zna­me­ná roz­lí­še­nie as­poň 1280 × 720, prí­pad­ne ek­vi­va­lent toh­to roz­lí­še­nia v po­dob­ných va­rian­toch (600 ale­bo 800 pixelov na šír­ku dis­ple­ja). Ďalej by ste ma­li mať v te­le­fó­ne mi­ni­mál­ne dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor, no na­še tes­ty uká­za­li, že 1,5 GHz dvoj­jad­ro­vý CPU už po­ma­ly na­rá­ža na svo­je li­mi­ty. Ope­rač­ná pa­mäť by ma­la mať ka­pa­ci­tu as­poň 1 GB.

Úlo­žis­ko nie je ta­ké pod­stat­né, za pár eur si do­kú­pi­te kar­tu mic­roSDHC a roz­ší­ri­te úlož­ný pries­tor na pot­reb­nú veľ­kosť. Vy­ššie roz­lí­še­nie dis­ple­ja sa vy­ža­du­je z dô­vo­du sku­toč­ne pou­ži­teľ­né­ho pí­sa­nia do­ku­men­tov a čí­ta­nia PDF či iných kan­ce­lár­skych for­má­tov. Rých­losť pro­ce­so­ra za­bez­pe­čí po­ho­dlie pri pre­pí­na­ní ap­li­ká­cií a prá­ci na webe. Kla­sic­ký dvoj­jad­ro­vý už nes­tí­ha ob­slu­ho­vať ná­roč­né ap­li­ká­cie v mul­ti­tas­kin­gu tak, ako by sme chce­li, a cí­tiť tu za­se­ká­va­nie a spo­ma­ľo­va­nie. Ideál­ne je pou­žiť aký­koľ­vek štvor­jad­ro­vý mo­del. Čo sa tý­ka full HD roz­lí­še­nia, to má zmy­sel hlav­ne na väč­ších dis­ple­joch.

Naj­viac sa nám poz­dá­va­lo to­to roz­lí­še­nie pri te­le­fó­ne So­ny Xpe­ria Z Ultra, no tu už ide o po­riad­ny kus za­ria­de­nia, bliž­šie skôr tab­le­tu než te­le­fó­nu. Neh­ľa­diac na ce­nu, od­po­rú­ča­me te­le­fó­ny ako Sam­sung Ga­laxy S4 ale­bo HTC One či So­ny Xpe­ria Z. Všet­ky te­le­fó­ny ma­jú dos­ta­toč­ne veľ­kú uh­lo­prieč­ku a vy­so­ké roz­lí­še­nie dis­ple­ja. Do­ku­men­ty sú na nich vcel­ku dob­re či­ta­teľ­né aj bez úp­ra­vy mier­ky zob­ra­ze­nia.

Ak neh­ľa­dá­te kan­ce­lár­sky a ko­mu­ni­kač­ný nás­troj za ce­nu oko­lo 600 eur, ale lac­nej­ší mo­del, net­re­ba sa kom­for­tu obá­vať. Roz­die­ly me­dzi HD roz­lí­še­ním a full HD nie sú v praxi ta­ké dra­ma­tic­ké. Pr­vky na dis­ple­ji sa pris­pô­so­bia poč­tu pixelov a bez prob­lé­mu sa dá pra­co­vať aj na niž­ších roz­lí­še­niach. Po­zor však na zá­klad­né roz­lí­še­nie ako 480 × 800 bo­dov. Tu už vcel­ku jas­ne vi­dieť li­mit v ob­las­ti to­ho, čo sa na dis­plej zmes­tí, a úžit­ko­vá hod­no­ta kle­sá. Extré­mom je po­tom roz­lí­še­nie 320 × 480 bo­dov, to na pl­no­hod­not­nú mo­bil­nú kan­ce­lá­riu v smar­tfó­ne ne­mô­že­me od­po­rú­čať.

sony-xperia-go1-sny-go.jpg LG-Optimus-L3-E400-1.jpg

Zá­klad­né smar­tfó­ny s níz­kym roz­lí­še­ním nie sú vhod­ný­mi adep­tmi na mo­bil­nú kan­ce­lá­riu

Sof­tvé­ro­vá vý­ba­va

Poď­me sa po­zrieť na gro ce­lej kan­ce­lá­rie, a to na ap­li­ká­cie, kto­ré bu­de­te pot­re­bo­vať. Naj­mä však na ich prak­tic­ké pou­ží­va­nie a spô­so­by vy­uži­tia, kto­ré bu­dú pre vás prí­nos­né. Úpl­ný zá­klad tvo­ria prog­ra­my ako Fa­ce­book, Lin­ke­dIn ale­bo Goog­le Plus. To sú nás­tro­je na ma­naž­ment so­ciál­nych sie­tí a má ich nain­šta­lo­va­né az­da kaž­dý. Fa­ce­book však nie je len o pri­dá­va­ní po­ci­to­vých sta­vov a laj­kov. Tí, čo spra­vu­jú vlas­tné strán­ky, nap­rík­lad ko­mu­nit­né, ve­dia, že FB je pod­stat­ne so­fis­ti­ko­va­nej­ší nás­troj na rek­la­mu a pro­pa­gá­ciu.

V te­le­fó­ne mô­že­te spra­vo­vať všet­ky va­še strán­ky, no tu sa ne­vyh­ne­te men­šej kom­pli­ká­cii. Ako prík­lad pos­lú­ži na­ša re­dak­čná strán­ka na FB. Ak chce­me pri­dá­vať ga­lé­rie, nie­len jed­nu fot­ku s opi­som v rám­ci ak­tua­li­zá­cie sta­vu, tre­ba sa prep­núť na pou­ží­va­nie ako PC RE­VUE v roz­hra­ní bež­né­ho pre­hlia­da­ča, nap­rík­lad na po­čí­ta­či. Tu však na­rá­ža­me na prob­lém, že stav sa pre­ne­sie aj do mo­bil­nej ver­zie a po­tom všet­ky uda­los­ti ozna­ču­je­me za strán­ku PC RE­VUE. V inter­ne­to­vom pre­hlia­da­či na te­le­fó­ne sa po­tom tre­ba prep­núť späť na pou­ží­va­teľ­ský pro­fil, aby sme aj na mo­bil­nej ver­zii ma­na­žo­va­li di­anie na so­ciál­nej sie­ti za se­ba. Os­tat­ných sie­tí sa to ne­tý­ka, je to len prí­pad Fa­ce­boo­ku.

Zdie­ľa­nie a tvor­ba dát

Prá­ve pre­to tre­ba mať aj spo­ľah­li­vý pre­hlia­dač, kto­rý zvyk­ne­te pou­ží­vať. K dis­po­zí­cii sú rôz­ne a jed­noz­nač­ne od­po­rú­ča­me in­teg­ro­va­ný pre­hlia­dač v sys­té­me nah­ra­diť vý­kon­nej­ším, nap­rík­lad Goog­le Chro­me.

Syn­chro­ni­zu­je ot­vo­re­né strán­ky me­dzi všet­ký­mi za­ria­de­nia­mi, na kto­rých ho pou­ží­va­te. To však zvlá­da­jú aj iné, zá­le­ží na osob­ných pre­fe­ren­ciách. V praxi ide o to, aby ste úpl­ne eli­mi­no­va­li pou­ži­tie po­čí­ta­ča a ma­li dos­tup­né všet­ko v te­le­fó­ne. Te­raz pri­chá­dza na rad zdie­ľa­nie dát. Pou­žiť mô­že­te Goog­le Disk ale­bo Drop­box, ale nap­rík­lad aj Box.net. Os­ved­či­li sa nám všet­ky služ­by, naj­viac však Drop­box. Vďa­ka rôz­nym pro­moak­ciám, s kto­rý­mi sa mno­hí z vás ur­či­te stret­li, zís­ka­te gi­ga­baj­ty pries­to­ru v clou­de za­dar­mo.

V na­šom prí­pa­de je to už viac ako 75 GB, ho­ci v zá­klad­nom bez­plat­nom prog­ra­me po re­gis­trá­cii sú k dis­po­zí­cii len 2 GB. Dô­le­ži­té je auto­ma­tic­ké pre­ná­ša­nie dát. Syn­chro­ni­zá­cia je bez­chyb­ná a poz­ná­me pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ma­jú nie­koľ­ko­roč­nú prá­cu v clou­de, aby ma­li všet­ky sú­bo­ry dos­tup­né cez všet­ky te­le­fó­ny, tab­le­ty a no­te­boo­ky re­gis­tro­va­né pod svo­jím kon­tom. Len čo nie­čo vy­fo­tí­te, o pár se­kúnd je to v clou­de, a ak je za­pnu­tý aj váš po­čí­tač, sú­bo­ry sa stiah­nu na je­ho disk.

Pla­tí to aj pre kan­ce­lár­ske dá­ta. V ope­rač­nom sys­té­me zväč­ša náj­de­te kan­ce­lár­sky ba­lík vo ver­zii za­dar­mo a za úpl­nú ver­ziu umož­ňu­jú­cu úp­ra­vu a tvor­bu no­vých do­ku­men­tov tre­ba pla­tiť. Kan­ce­lár­ske ba­lí­ky sto­ja pod­stat­ne viac ako iné ap­li­ká­cie, mu­sí­te po­čí­tať s in­ves­tí­ciou zhru­ba od 10 eur vy­ššie. Vy­na­lo­že­né nák­la­dy ma­jú svoj zmy­sel, pre­to­že bez po­riad­ne­ho ba­lí­ka na prá­cu s do­ku­men­tmi ale­bo ta­buľ­ka­mi len ťaž­ko zís­ka­te sku­toč­nú mo­bi­li­tu. Ta­kis­to bu­de pot­reb­ný ka­len­dár. K to­mu in­teg­ro­va­né­mu ne­má­me vcel­ku žiad­ne vý­hra­dy. Pos­lú­ži dob­re, no pos­ky­tu­je len zá­klad­né fun­kcie.

Roz­ší­re­né fun­kcie má nap­rík­lad ka­len­dár v te­le­fó­noch Sam­sung Ga­laxy Sx, no tu ste via­za­ní plat­for­mou, čo nie je pri zís­ka­va­ní ne­zá­vis­los­ti náš cieľ. Pre­to od­po­rú­ča­me nap­rík­lad Bu­si­ness Ca­len­dar, kto­rý má špič­ko­vé fun­kcie s pod­po­rou Drag & Drop, hro­mad­nej sprá­vy uda­los­tí, mno­hých fo­riem náh­ľa­du na mier­ku zob­ra­ze­nia. Čo sa tý­ka zís­ka­va­nia do­ku­men­tov, sú dos­tup­né rôz­ne ap­li­ká­cie nah­rá­dza­jú­ce ske­ne­ry s roz­poz­ná­va­ním OCR. Kva­li­ta vý­stu­pu ani po op­ra­ve sklo­nu a svet­la ne­bo­la za­tiaľ ta­ká, ako by sme si pred­sta­vo­va­li, a tak na ske­no­va­nie sa nám stá­le zdá naj­lep­šie pou­žiť kla­sic­ké mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie.

BusinessCal.jpg

Bu­si­ness Ca­len­dar so špič­ko­vý­mi mož­nos­ťa­mi na ma­naž­ment úloh a uda­los­tí – od­po­rú­ča­me za­pla­tiť úpl­nú ver­ziu

Sprá­va sú­bo­rov

Te­le­fón ako náh­ra­da za po­čí­tač sa ne­zao­bí­de bez sprá­vu sú­bo­rov. Tých je nie­koľ­ko, zá­vi­sí od pre­fe­ren­cií a zvy­ku. Od­po­rú­ča­me nap­rík­lad ES Fi­le Explo­rer, kto­rý in­teg­ru­je do svoj­ho zob­ra­ze­nia úč­ty z clou­do­vých úlo­žísk, te­da aj Drop­box mô­že­te spra­vo­vať z toh­to pries­kum­ní­ka. Pre­no­sy, kto­ré za­be­rú viac ča­su, mô­že­te mi­ni­ma­li­zo­vať a pok­ra­čo­vať ďa­lej v prá­ci s ap­li­ká­ciou ale­bo iným prog­ra­mov v sys­té­me. Vy­uži­tie náj­de aj pri spra­vo­va­ní úč­tov FTP, na svo­je si prí­de­te, aj keď sa sta­rá­te o webo­vé strán­ky.

Kan­ce­lá­ria v po­hy­be

Vy­ba­viť si svoj smar­tfón ap­li­ká­cia­mi je zá­klad na čo naj­lep­šie vy­uži­tie je­ho mož­nos­tí. Pre­to pri­ná­ša­me preh­ľad prog­ra­mov, kto­ré by vo vý­ba­ve ne­ma­li chý­bať. Nej­de nám o to, aby bo­lo všet­ko za­dar­mo. Ak má te­le­fón slú­žiť na se­rióz­nu prá­cu, bu­de tre­ba v niek­to­rých prí­pa­doch za­in­ves­to­vať. Úpra­vu fo­tog­ra­fií mô­že­te vy­ko­ná­vať cez prog­ra­my Snap­seed ale­bo nap­rík­lad Zo­ner Pho­to Stu­dio - Edit & Go.

SmartOffice.png

Smart Of­fi­ce 2 je je­den z mno­hých kan­ce­lár­skych ba­lí­kov na sprá­vu do­ku­men­tov; nie je za­dar­mo, ale pos­ky­tu­je vý­bor­né pros­tre­die na úp­ra­vu do­ku­men­tov

Oba sú za­dar­mo. Na prá­cu s kan­ce­lár­sky­mi do­ku­men­tmi mô­že­te pou­žiť Smart Of­fi­ce 2 za 8,98 eura, Do­cu­men­tsTo­Go za 11,45 eua ale­bo nap­rík­lad ThinkFree Of­fi­ce Mo­bi­le za 7,01 eura. Poš­to­vý klient je pria­mo v te­le­fó­ne a zvlá­da spra­vo­va­nie via­ce­rých úč­tov aj s na­po­je­ním na služ­by Mic­ro­soft Exchan­ge. My však od­po­rú­ča­me prep­ra­co­va­nej­šiu ap­li­ká­ciu Pro­fi­Mail Go, kto­rá je pre je­den účet za­dar­mo. Na Gmail je tu vlas­tná ap­li­ká­cia v sys­té­me a me­niť ju net­re­ba. Kto by však chcel kom­plet­nú sprá­vu e-mai­lov na jed­nom mies­te prá­ve cez Pro­fi­Mail Go, je tu roč­ný pop­la­tok 5,98 eura.

ProfiMail.png

Pro­fil­Mail Go: Vý­bor­ný prog­ram na sprá­vu e-mai­lov – nič lep­šie sme na An­droi­de za­tiaľ ne­vi­de­li

Po­dob­ne ako po­čí­ta­čo­vé dá­ta aj tie v te­le­fó­ne bu­de tre­ba zá­lo­ho­vať, a to nie­len v rám­ci sú­bo­rov na clou­de, ale aj nas­ta­ve­ní sys­té­mu. Jed­not­kou v tej­to ob­las­ti je prog­ram My Bac­kup Pro za 3,74 eura, kto­rý zá­lo­hu­je nie­len sú­bo­ry, ale aj nas­ta­ve­nia sys­té­mu a nain­šta­lo­va­né prog­ra­my. Pri pot­re­be prein­šta­lo­vať spo­ma­le­ný te­le­fón (áno, aj to sa na tej­to plat­for­me po ča­se pou­ží­va­nia sta­ne) zís­ka­te sú­bor s mož­nos­ťou jed­no­du­chej ob­no­vy nas­ta­ve­ní prog­ra­mov a sys­té­mu. Nie je za­dar­mo, ale hod­no­ta, kto­rú pre va­šu kan­ce­lá­riu pri­ne­sie, je pod­stat­ne vy­ššia ako ce­na ap­li­ká­cie.

Ver­dikt PC RE­VUE

V ča­se, keď sú te­le­fó­ny ta­ké vý­kon­né, že zvlá­da­jú úp­ra­vu ob­ráz­kov a vi­dea a preh­rá­va­nie full HD fil­mov aj bez kon­ver­zie, je na mies­te za­obe­rať sa otáz­kou, či z te­le­fó­nu ne­vy­ťa­žiť viac ako len pa­sív­ne sle­do­va­nie ob­sa­hu. My tak­to te­le­fón pou­ží­va­me už ro­ky a sú prí­pa­dy, keď na ces­ty be­rie­me so se­bou len smar­tfón vy­ššej trie­dy, pre­to­že ním pre­ze­ra­nie a ma­lé úp­ra­vy do­ku­men­tov zvlád­ne­me za po­cho­du lep­šie ako na no­te­boo­ku. Vy­ba­ve­nie e-mai­lov je otáz­ka chví­le, kým ča­ká­me v ne­ko­neč­nom ra­de na vy­ba­ve­nie na le­tis­ku, a nap­lá­no­vať si deň s ro­be­ním poz­ná­mok je v sties­ne­ných pod­mien­kach dop­rav­ných pros­tried­kov ta­kis­to po­hodl­nej­šie na te­le­fó­ne ako na no­te­boo­ku, do kto­ré­ho vám kaž­dý mô­že vi­dieť. Po­čí­taj­te však s tým, že roz­ší­re­nie fun­kcio­na­li­ty o pro­fe­sio­nál­ne mož­nos­ti bu­de nie­čo stáť. Pôj­de zhru­ba o ce­nu 50 eur na úpl­né ver­zie prog­ra­mov bez rek­lám. Ta­ká­to in­ves­tí­cia sa vám op­la­tí a jej vý­ho­dy zba­dá­te okam­ži­te.

Zdroj: PCR 10/2013


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter