Testovali sme

Facebookové hry – zábava alebo žrút času?

Inter­ak­ti­vi­ta na Fa­ce­boo­ku (FB) ne­má kon­ca a sna­ží sa pou­ží­va­te­ľa udr­žať na svo­jom webe čo naj­dlh­šie. Po prík­lad z praxe net­re­ba cho­diť ďa­le­ko, poz­ná­te to mno­hí pod­ľa se­ba. Ok­rem sle­do­va­nia no­vi­niek je FB aj fe­no­mén hier so so­ciál­nou inter­ak­ciou a pre­pá­ja­ním pou­ží­va­te­ľov, ob­cho­do­va­ním s ni­mi a po­má­ha­ním si v hrách. Skrát­ka na strán­kach tej­to sie­te sa za­ba­ví­te po­koj­ne aj ce­lý pra­cov­ný čas a ani ne­pos­treh­ne­te, ako ten čas le­tí.

Hry a pe­nia­ze

Na tr­hu je nie­koľ­ko veľ­kých hrá­čov pos­ky­tu­jú­cich on-li­ne hry (nap­rík­lad zná­my vý­vo­jár Zyn­ga s hra­mi aj pre MyS­pa­ce). Mno­hí sa sús­tre­ďu­jú prá­ve na pou­ži­tie s FB a vy­uží­va­ním všet­kých vý­hod tej­to sie­te. Viac vý­hod však ba­dá­me pre vý­rob­cov hier ako pre ich pou­ží­va­te­ľov. Aký je te­da prin­cíp ta­ké­ho­to hra­nia? Zá­kla­dom je udr­ža­nie hrá­čov čo naj­dlh­šie v da­nej hre.

megapolis.png

Hra Me­ga­po­lis vás mô­že vy­jsť pri neus­tá­lom ku­po­va­ní zlep­še­ní na stov­ky eur

Na vý­ber je nie­koľ­ko ty­pov, tak tro­chu ko­pí­ru­jú­cich žá­nre z kla­sic­ké­ho roz­de­le­nia hier pre po­čí­ta­če a her­né kon­zo­ly. V Cen­tre ap­li­ká­cií náj­de­te ad­ven­tú­ry, stra­té­gie, lo­gic­ké hry, si­mu­lá­to­ry, kar­to­vé a mno­hé ďal­šie. Aby sa hry sta­li ús­peš­ný­mi, v zá­klad­nej vý­ba­ve sú za­dar­mo. Na pr­vý poh­ľad to vy­ze­rá prí­ťaž­li­vo, no tie pra­vé lá­kad­lá pri­chá­dza­jú po­čas hra­nia. Všet­ky hry bez roz­die­lu sú za­lo­že­né na ob­chod­nom mo­de­li ďal­šie­ho do­ku­po­va­nia fun­kcio­na­li­ty a roz­ši­ru­jú­cich vlas­tnos­tí a pr­vkov. Bež­ne ide o ná­kup su­ro­vín slú­žia­cich ako ob­chod­ná me­na. Tú net­re­ba ku­po­vať, zís­ka­va­te ju bu­do­va­ním, vy­mie­ňa­ním to­va­ru ale­bo pre­chá­dza­ním do ďal­ších úrov­ní. Ide to však len veľ­mi po­ma­ly.

Zo­ber­me si nap­rík­lad bu­do­va­teľ­ské stra­té­gie a rôz­ne si­mu­lá­to­ry mes­ta. Dos­ta­ne­te her­nú plo­chu a na za­čia­tok ne­ja­ké su­ro­vi­ny a vir­tuál­ne min­ce na ná­kup ob­jek­tov. Tie veľ­mi ľah­ko mi­nie­te a v zá­sa­de sa za ne dos­ta­ne­te spl­ne­ním pár úloh o nie­koľ­ko úrov­ní ďa­lej. Po­tom pri­chá­dza vy­triez­ve­nie a poh­ľad na reál­ne mož­nos­ti hry. Su­ro­vi­ny sa ťa­žia po­ma­ly, mes­tá sta­via­te po­mal­ším tem­pom ako na za­čiat­ku a bu­do­vy či iné ok­ras­né ob­jek­ty sú čo­raz drah­šie. Na to, aby ste poz­bie­ra­li úro­du ale­bo v iných hrách vy­pra­vi­li čo naj­viac vla­kov, sa po­riad­ne nak­li­ká­te. Je to riad­na skúš­ka tr­pez­li­vos­ti. Vie­te, ako fun­gu­jú bež­né stra­té­gie na po­čí­ta­či? Ozna­čí­te plo­chu ale­bo ob­jek­ty a vy­be­rie­te ak­ciu. Žiaľ, tu to nej­de, a tak her­nú plo­chu 19 × 19 po­lí­čok, prí­pad­ne väč­šiu mu­sí­te prek­li­kať ruč­ne.

Te­da „ska­sí­ro­vať" zisk za jed­not­li­vé reš­tau­rač­né pre­vádz­ky ale­bo po­líč­ka s úro­dou. A po­dob­né je to aj pri tria­fa­ní di­aman­tov, vy­pra­vo­va­ní vla­kov, keď už pou­ží­va­teľ ani po­riad­ne ne­mu­sí čí­tať hlá­se­nia, len ich od­klik­núť, aby mo­hol pok­ra­čo­vať. Pri kaž­dom, i tom naj­men­šom ús­pe­chu si FB vy­nú­ti zdie­ľať in­for­má­ciu s os­tat­ný­mi pria­teľ­mi. Prí­jem su­ro­vín ako dar od pria­te­ľa, pos­tup do ďal­šej úrov­ne, zís­ka­nie no­vej bu­do­vy ale­bo iné­ho to­va­ru, skrát­ka zdie­ľať a zdie­ľať. Ak ne­má­te vo svo­jom ok­ru­hu po­dob­ne la­de­ných pria­te­ľov, ste na naj­lep­šej ces­te, aby naj­prv za­blo­ko­va­li hlá­se­nia od vás pre vy­bra­nú hru, po­tom pre všet­ky a na­ko­niec aké­koľ­vek iné prís­pev­ky. Zdie­ľa­nie však nie je ne­vyh­nut­né, no sna­žia sa ho čo naj­viac pre­sa­diť.

Inter­ak­cia me­dzi pria­teľ­mi je aj v sú­pe­re­ní. Má­te mož­nosť zís­kať za pop­la­tok nap­rík­lad 1,99 eura 12 vir­tuál­nych pe­ňa­zí, prí­pad­ne za 9,99 eura 60 ku­sov ob­chod­nej me­ny. Ce­no­vá po­li­ti­ka je pos­ta­ve­ná tak, aby sa op­la­ti­lo kú­piť čo naj­väč­šiu su­mu fi­nan­cií, k to­mu je pou­ží­va­teľ mo­ti­vo­va­ný prí­ras­tko­vý­mi bo­nus­mi. Kto sa na to cí­ti, po­koj­ne mô­že za 149,99 eura zís­kať v hre Me­ga­po­lis 900 vir­tuál­nych pe­ňa­zí plus 1100 ako bo­nus na­vy­še. Po­dob­ne je to aj pri iných hrách. Ak zos­ta­ne­me v tej­to hre, kto­rá je bu­do­va­teľ­ská a sta­via­te si v nej vlas­tné mes­to, má­te mož­nosť kú­piť bu­do­vy rôz­nych ar­chi­tek­to­nic­kých štý­lov za špe­ciál­nu ce­nu. Rôz­ne mra­kod­ra­py, prís­tav­né mes­tá a ce­lé kom­plexy za lá­ka­vé ce­ny. Tak­že hra­nie úpl­ne za­dar­mo nie je, ak sa roz­hod­ne­te pla­tiť a pok­ra­čo­vať v hre adek­vát­nym tem­pom.

Vý­me­na za pria­te­ľov

Tem­po hra­nia hry je ďal­ší fak­tor, kto­rý má ov­plyv­ňo­vať roz­ho­do­va­nie pou­ží­va­te­ľov. Na pos­tup tre­ba zís­ka­vať pria­te­ľov, kto­rí sa sta­nú va­ši­mi su­sed­mi a bu­de­te tak môcť roz­ši­ro­vať veľ­kosť hra­cej plo­chy ale­bo zís­ka­vať no­vé schop­nos­ti. Inter­ak­ti­vi­ta je za­me­ra­ná aj na spo­loč­né bu­do­va­nie, a pre­to su­ro­vi­ny mô­že­te dos­tať do da­ru a vy ich ta­kis­to má­te mož­nosť nie­ko­mu pos­lať. Sa­moz­rej­me, net­re­ba to ro­biť, má­te na vý­ber me­dzi tým­to spô­so­bom a kú­pou vir­tuál­nych fi­nan­cií na rých­lej­ší pos­tup a roz­ší­re­nie hra­cej plo­chy aj bez de­fi­no­va­né­ho poč­tu pria­te­ľov. Ak chce­te hrať hru vy­slo­ve­ne za­dar­mo a bez zdie­ľa­nia s pria­teľ­mi na FB, tak ľah­ko to ne­pôj­de. Vo vy­šších úrov­niach bu­de­te zís­ka­vať no­vé schop­nos­ti a to­var čo­raz po­mal­šie. Z mi­nút sa sta­nú ho­di­ny. Uro­bí­te pár kli­kov a mô­že­te hru za­tvo­riť, pre­to­že zís­ka­nie no­vé­ho ob­jek­tu potr­vá po­koj­ne aj pol dňa.

specialna_ponuka.png

Špe­ciál­ne po­nu­ky vás bu­dú ata­ko­vať aj nie­koľ­kok­rát den­ne

Vý­ho­dy hra­nia

Aby to ce­lé nez­ne­lo ako kri­ti­ka, ale skôr pou­ká­za­nie na prin­cíp hier, tre­ba sa po­zrieť aj na vý­ho­dy. Pre de­ti ale­bo príl­eži­tos­tných hrá­čov ide o prí­jem­nú for­mu hra­nia. Gra­fic­ké spra­co­va­nie je na vy­so­kej úrov­ni. Ce­lé her­né po­le je ani­mo­va­né, a tak sa stá­va la­hôd­kou pre oko. Vý­hod­né je, že ne­pot­re­bu­je­te nič in­šta­lo­vať a na hra­nie pos­ta­čí inter­ne­to­vý pre­hlia­dač. Po na­čí­ta­ní hry do­kon­ca ne­pot­re­bu­je­te ani su­perrých­le pri­po­je­nie do inter­ne­tu. Fa­nú­ši­kov toh­to spô­so­bu hra­nia po­te­ší aj in­for­má­cia o tom, aká ús­peš­ná je hra v ok­ru­hu va­šich pria­te­ľov a ako sa im da­rí. Tre­ba uviesť aj fakt, že v rám­ci po­li­ti­ky ochra­ny súk­ro­mia má­te mož­nosť za­blo­ko­vať vlas­tnos­ti na zdie­ľa­nie a mať tak vý­luč­ne súk­rom­né hra­nie bez ot­ra­vo­va­nia os­tat­ných pou­ží­va­te­ľov. Hrať sa dá aj na mo­bi­le a veľ­ká časť hier je uvoľ­ne­ná pre plat­for­my iOS a An­droid. Len čo sa dos­ta­ne­te k ne­ja­ké­mu pos­tu­pu v hre, no­ti­fi­ká­cia na te­le­fó­ne vás na to upo­zor­ní.

Ko­niec hry

Her­né po­le na Fa­ce­boo­ku je di­men­zo­va­né inak. Za­dar­mo dos­ta­ne­te hru a roz­ší­re­nia tre­ba pos­tup­ne zís­kať ale­bo za­pla­tiť. Na roz­diel od kla­sic­kej hry v ce­ne pár de­sia­tok eur pri tzv. áč­ko­vých ti­tu­loch na PC ale­bo kon­zo­ly hru pos­tup­ne aj tak za­pla­tí­te, ak chce­te do­siah­nuť po­rov­na­teľ­ný zá­ži­tok a mož­nos­ti. Spra­vid­la hra vy­jde pod­stat­ne drah­šie ako bež­ná hra. Pre­to sa op­la­tí sle­do­vať čias­toč­né vý­dav­ky, kto­ré ste za pos­tu­py, su­ro­vi­ny, zbra­ne ale­bo ob­jek­ty do­po­siaľ vy­na­lo­ži­li. Kaž­do­pád­ne hry na Fa­ce­boo­ku sú zá­bav­né a pos­ta­ra­jú sa vám o dl­hé ho­di­ny hra­nia.

Zdroj: PCR 10/2013Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter