Testovali sme

Prehľad poštových serverov (Centrum.sk Email, Gmail, Outlook.com, Yahoo! Mail), ktorý si vybrať?

Strana 3/3

Out­look.com

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Rok 2012 bol z poh­ľa­du zmien pre­lo­mo­vý aj pre poš­to­vý server Hot­mail. Ten fun­gu­je dod­nes, no pou­ží­va­te­lia ma­jú mož­nosť prep­núť sa do no­vé­ho vzhľa­du a zís­kať efek­tív­ny nás­troj na e-mai­lo­vú ko­mu­ni­ká­ciu. Mic­ro­soft si dal na prep­ra­co­va­ní zá­le­žať a pri­ná­ša čis­té roz­hra­nie nie­len zo strán­ky er­go­nó­mie pou­ží­va­nia, ale aj rek­lám.

Je kom­pa­ti­bil­né s fun­kcia­mi ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8, a ak ne­ja­ké sprá­vy na­pí­še­te v ňom, zme­ny sa pre­ne­sú do toh­to klien­ta. Pla­tí to jed­nak pre syn­chro­ni­zá­ciu e-mai­lo­vých správ, ako aj pre sprá­vy pí­sa­né nap­rík­lad cez Fa­ce­book Chat. Hlav­né ok­no je roz­de­le­né na nie­koľ­ko zvis­lých čas­tí so zoz­na­mom poš­to­vých ad­re­sá­rov, zoz­na­mom správ a ok­nom s náh­ľa­dom na ot­vo­re­nú sprá­vu.

Outlook.png

Out­look.com je vhod­ný aj pre tab­le­ty a no­te­boo­ky s do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou

Aj tu sa pros­tre­die pris­pô­so­bu­je veľ­kos­ti ok­na pre­hlia­da­ča, a tak nie je prob­lém pou­ží­vať zob­ra­ze­nie ved­ľa se­ba na po­lo­vi­cu ob­ra­zov­ky. Pria­mo v riad­ku so sprá­vou sú iko­ny na pri­da­nie príz­na­ku po­mo­cou čer­ve­nej vla­joč­ky, od­strá­ne­nie sprá­vy ale­bo mož­nosť ozna­čiť ju ako nep­re­čí­ta­nú/pre­čí­ta­nú. Všet­ky os­tat­né fun­kcie sa zob­ra­zu­jú pros­tred­níc­tvom textov na pa­ne­li nás­tro­jov v hor­nej čas­ti ok­na.

Ce­lé je to ako stvo­re­né pre dis­ple­je s do­ty­ko­vým ov­lá­da­ním. Úpl­né roz­hra­nie poš­ty vám na­čí­ta aj smar­tfón, čo po­va­žu­je­me za ďal­šiu vý­ho­du. Vi­dieť tu di­zaj­no­vý ná­met z kla­sic­ké­ho prog­ra­mu Mic­ro­soft Out­look, kto­rý má­te na po­čí­ta­či. Na ľa­vom pa­ne­li nás­tro­jov pod poš­to­vý­mi ad­re­sár­mi je sek­cia Rých­le zob­ra­ze­nie. Tá zob­ra­zu­je sprá­vy s ap­li­ko­va­ným filtrom ale­bo za­trie­de­né do ad­re­sá­rov. Je to rých­ly spô­sob, ako sa dos­tať k sprá­vam te­ma­tic­ky blíz­kym, no z iných ad­re­sá­rov.

Poš­to­vý klient má na­po­je­nie na ka­len­dár a ďal­šie služ­by, ako je SkyD­ri­ve na uk­la­da­nie do­ku­men­tov, ale­bo sa­mos­tat­nú sek­ciu na sprá­vu kon­tak­tov. Vzhľad je opäť in­špi­ro­va­ný té­mou zob­ra­ze­nia z Win­dows Pho­ne, Out­look 2013 či Win­dows 8. Pre­po­je­nie na Fa­ce­book, Twit­ter či Lin­ke­dIn pos­kyt­ne po­tom no­vý poh­ľad na zdru­že­né kon­tak­ty a pri pí­sa­ní správ sa zob­ra­zu­je pre­dik­cia na zá­kla­de pr­vých pís­men.

Zá­ro­veň sa v ad­res­nom riad­ku kon­tru­je nes­práv­ne pí­sa­nie e-mai­lo­vej ad­re­sy, ak ju te­da na­pí­še­te v nes­práv­nom tva­re, zos­ta­ne na nej čer­ve­né orá­mo­va­nie. Ino­vá­cia pô­vod­nej služ­by Hot­mail pri­nies­la spreh­ľad­ne­nie, aké ne­má ob­do­bu, a to pri za­cho­va­ní všet­kých fun­kcií, kto­ré oča­ká­va skú­se­ný pou­ží­va­teľ. Ten­to e-mai­lo­vý server od­po­rú­ča­me aj tým, kto­rí ne­ma­jú veľ­ké skú­se­nos­ti s mai­lo­vý­mi klien­tmi.

Sto­jí za po­zor­nosť

Jed­no­du­ché roz­hra­nie kom­bi­nu­jú­ce pok­ro­či­lé mož­nos­ti, pí­sa­nie správ, pre­po­je­nie na so­ciál­ne služ­by, pod­po­ra pri­jí­ma­nia poš­ty z iných úč­tov, trie­de­nie roz­sia­hle­ho poč­tu správ

 Link: www.out­look.com

Out­look.com

Nep­re­hliad­ni­te no­vé­ho sprie­vod­cu ino­va­tív­nou e-mai­lo­vou služ­bou Out­look.com na www.pcre­vue.skwww.fa­ce­book.com/pcre­vue. Doz­vie­te sa, ako pou­ží­vať jed­not­li­vé fun­kcie, ako syn­chro­ni­zo­vať poš­tu s Win­dows Pho­ne, a mno­hé de­tai­ly, kto­ré in­de ne­náj­de­te.

qr_outlook.png

Yahoo! Mail

Ďal­ší ve­li­kán na po­li e-mai­lo­vej ko­mu­ni­ká­cie pos­ky­tu­je kom­plex­ný por­tál a množ­stvo ďal­ších slu­žieb. Roz­hra­nie je v an­glic­kom ja­zy­ku, e-mai­lo­vé roz­hra­nie na čí­ta­nie správ zob­ra­zu­je po pra­vej stra­ne aj rek­la­my. Štan­dar­dné zob­ra­ze­nie je bez náh­ľa­du na ob­sah správ, dá sa však do­da­toč­ne za­pnúť pria­mo z me­nu pa­ne­la nás­tro­jov. Ad­re­sá­re sú v tom­to prí­pa­de štan­dar­dné, pri­dá­vať mô­že­te aj vlas­tné. Pod zob­ra­ze­ním ad­re­sá­rov je skrá­te­ný zoz­nam kon­tak­tov če­tu. Zoz­nam správ ob­sa­hu­je tla­čid­lo na vy­ma­za­nie mai­lu, je­ho ozna­če­nie hviez­dič­kou ale­bo nas­ta­ve­nie ako nep­re­čí­ta­nej sprá­vy. Os­tat­né tla­čid­lá na ma­ni­pu­lá­ciu so sprá­va­mi sú na hlav­nom pa­ne­li.

Aj tu fun­gu­je pre­ťa­ho­va­nie po­mo­cou my­ši, mô­že­te tak vy­brať nie­koľ­ko správ a pre­mies­tniť ich do iné­ho ad­re­sá­ra. Vo­li­teľ­ne je dos­tup­né ur­če­nie poč­tu správ na stra­nu a dĺžky ča­su, kým bu­de sprá­va ozna­če­ná ako nep­re­čí­ta­ná, auto­ma­tic­ké vy­ma­zá­va­nie spa­mo­vé­ho ad­re­sá­ra, ale spra­vo­vať mô­že­te aj pod­pis pod e-mai­lo­vú sprá­vu ale­bo auto­ma­tic­kú od­po­veď v ča­se nep­rí­tom­nos­ti.

Ide o veľ­mi dob­rú fun­kciu a naj­mä ľah­ko dos­tup­nú pre pou­ží­va­te­ľa. Do­ru­če­nú poš­tu mož­no filtro­vať pod­ľa nie­koľ­kých pra­vi­diel a pre­sú­vať ju auto­ma­tic­ky do vy­bra­ných ad­re­sá­rov. Vý­ber schrán­ky cez PO­P3 ale­bo pres­me­ro­va­nie poš­ty je spop­lat­ne­né a vy­ža­du­je služ­bu Yahoo! Mail Plus za 19 USD roč­ne. Ok­rem to­ho od­strá­ni­te z roz­hra­nia rek­la­mu, zís­ka­te 200 na­mies­to 100 filtrač­ných pra­vi­diel, účet ne­bu­de exspi­ro­vať atď.

Yahoo.png

In­teg­rá­cia če­tu v Yahoo! Mail

Jed­no­du­cho je dos­tup­ný aj ka­len­dár ale­bo špe­ciál­na sek­cia na sprá­vu kon­tak­tov a služ­ba in­teg­ru­je Yahoo! Mes­sen­ger. Ka­len­dár je prep­ra­co­va­ný tak, aby vy­ho­vo­val i ná­roč­nej­ším pou­ží­va­te­ľom, pá­či­lo sa nám aj je­ho ov­lá­da­nie. Zá­pis no­vých uda­los­tí v me­sač­nom re­ži­me ot­vo­rí ok­no so zväč­še­nou mier­kou dňa, kde mô­že­te umies­tniť no­vú uda­losť a po­tom zvo­liť aj ďal­šie de­tai­ly. Fun­gu­je pri­po­mí­na­nie uda­los­tí aj mož­nosť je­ho opa­ko­va­nia ale­bo po­zý­va­nie ďal­ších kon­tak­tov. Na sprá­vu úloh je v pra­vej čas­ti zvis­lá lišta, kde sa pri­da­né úlo­hy zob­ra­zu­jú. Ka­len­dár sa dá expor­to­vať aj im­por­to­vať do for­má­tu ICS.

Tá­to služ­ba sa nám pá­či­la, ho­ci tu spop­lat­ne­né po­lož­ky náj­de­te in­de za­dar­mo. Kaž­do­pád­ne ide o prep­ra­co­va­nú a mo­der­nú schrán­ku.

Sto­jí za po­zor­nosť

Pros­tre­die na čí­ta­nie a pí­sa­nie správ, mož­nos­ti filtro­va­nia, sprá­va ka­len­dá­ra, po­sie­la­nie veľ­kých príl­oh

Link: mail.yahoo.com

Ver­dikt PC RE­VUE

Cen­trum.sk Email je služ­ba, kto­rú od­po­rú­ča­me pou­ží­va­te­ľom hľa­da­jú­cim kom­plexné služ­by v rám­ci spra­vo­daj­ské­ho por­tá­lu, ale aj z hľa­dis­ka pok­ry­tia fun­kcií. E-mai­lo­vá schrán­ka má všet­ky pod­stat­né fun­kcie za­dar­mo, aj keď má ka­pa­ci­tu len 1 GB. Za pop­la­tok je však roz­ší­ri­teľ­ná. Viac nám pre­ká­ža­li rek­la­my, kto­ré pri kla­sic­kom HD roz­lí­še­ní uk­ro­ja znač­ný pries­tor na ob­ra­zov­ke. Gmail má svo­jich priaz­niv­cov aj od­por­cov a je to služ­ba s nie­koľ­ký­mi ino­vá­cia­mi roč­ne. Oby­čaj­ne ide o de­tai­ly, kto­ré väč­ši­na pou­ží­va­te­ľov pri­ví­ta, no má­te mož­nosť ich aj za­miet­nuť a pou­ží­vať nez­me­ne­né roz­hra­nie.

Ak má­te smar­tfón s An­droi­dom, ste zrej­me v Gmai­le ako do­ma. Out­look.com od nás zís­kal oce­ne­nie Tip re­dak­cie. Ide to­tiž o služ­bu, kto­rá preš­la ob­rov­ský­mi zme­na­mi, a to na pros­pech pou­ží­va­te­ľa. S kla­sic­kým Hot­mai­lom už ne­má ve­ľa spo­loč­né­ho, ale zme­na roz­hod­ne zna­me­na­la krok vpred. Ak má­te Win­dows Pho­ne ale­bo Win­dows 8 ale­bo len chce­te jed­no­du­cho spra­vo­va­teľ­nú schrán­ku s pok­ro­či­lý­mi mož­nos­ťa­mi, to­to je správ­na voľ­ba. Služ­ba Yahoo! Mail má len an­glic­ké roz­hra­nie a je tak tro­chu orien­to­va­ná na USA.

Ale bo­li ča­sy, keď mať kon­to na Yahoo už nie­čo zna­me­na­lo. Dnes ju val­cu­je Gmail, no na Yahoo! stá­le zís­ka­te kva­lit­nú e-mai­lo­vú služ­bu, na­vy­še s neob­me­dze­ným pries­to­rom a pre­po­je­ním na exter­né služ­by na za­sie­la­nie veľ­kých príl­oh. Ho­ci niek­to­ré in­de bež­né služ­by sú tu pla­te­né, stá­le ide o vý­znam­né­ho hrá­ča na tr­hu.

Zdroj: PCR 3/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter