Testovali sme

Prehľad poštových serverov (Centrum.sk Email, Gmail, Outlook.com, Yahoo! Mail), ktorý si vybrať?

Strana 2/3

Cen­trum.sk Email

Kla­sic­ká e-mai­lo­vá služ­ba na­po­je­ná na slo­ven­ský por­tál má jed­no­du­ché, ale účel­né roz­hra­nie. K to­mu však aj dáv­ku rek­lám a upú­ta­viek na sprá­vy, kto­ré mô­žu roz­pty­ľo­vať pri pí­sa­ní ale­bo čí­ta­ní správ. Vý­hod­ná je dos­tup­nosť jed­né­ho por­tá­lu so sprá­va­mi a slo­ven­ským roz­hra­ním. Zoz­nam pri­ja­tých správ je preh­ľad­ný, na­vy­še oce­ňu­je­me mož­nosť ozna­čiť ich štít­kom. K dis­po­zí­cii sú šty­ri štan­dar­dné, ozna­če­né ako Dô­le­ži­té, Od­pí­sať, Osob­né, Pra­cov­né, kto­ré ma­jú vlas­tné sfar­be­nie. Ďal­šie si mô­že­te pri­dať v nas­ta­ve­niach schrán­ky. Sprá­vy mô­že­te kla­sic­ky trie­diť do ad­re­sá­rov, po­dad­re­sá­re však ne­mož­no vy­tvá­rať.

Centrum.png

Pí­sa­nie no­vej sprá­vy v Cen­trum.sk Email

Pí­sa­nie e-mai­lu je jed­na z vy­da­re­ných čas­tí. Do is­tej mie­ry ko­pí­ru­je kla­sic­ké ok­no off-li­ne e-mai­lo­vé­ho klien­ta a aj na­priek kva­li­tám os­tat­ných server­ov sa nám pá­či­lo asi naj­viac. Rých­ly prís­tup ku kon­tak­tom a rých­le de­fi­no­va­nie prio­ri­ty sprá­vy, kó­pie či skry­tej kó­pie po­va­žu­je­me za po­zi­tív­nu strán­ku. Ho­ci e-mail na tom­to por­tá­li vy­ze­rá tro­chu inak ako na os­tat­ných poš­to­vých server­och a por­tá­loch, má vy­ni­ka­jú­ce služ­by a to, že ide o slo­ven­ský server, mu na kva­li­tách vô­bec neu­be­rá.

Za­dar­mo to­tiž dos­ta­ne­te prí­jem e-mai­lov z iných schrá­nok vrá­ta­ne auto­ma­tic­kej kon­fi­gu­rá­cie po za­da­ní prih­la­so­va­cích úda­jov. Sta­čí si vy­brať jed­nu z de­sia­tich slu­žieb ale­bo na­kon­fi­gu­ro­vať vlas­tnú. Sa­mi mô­že­te po­vo­liť ale­bo za­ká­zať pou­ží­va­nie pro­to­ko­lov PO­P3 a IMAP4 ale­bo pri­dať vlas­tné filtre na trie­de­nie poš­ty. Štan­dar­dne fun­gu­je anti­spa­mo­vý mo­dul na ochra­nu pred za­hl­te­ním schrán­ky, ale pou­ží­va­teľ má voľ­nú ru­ku v pri­dá­va­ní ďal­ších blo­ko­va­ných e-mai­lo­vých adries.

Oce­ňu­je­me aj ucho­vá­va­nie in­for­má­cie o pos­led­nom prih­lá­se­ní. V rám­ci per­so­na­li­zá­cie si mô­že­te zme­niť gra­fic­ký vzhľad roz­hra­nia, po­vo­liť rých­lu od­po­veď na sprá­vy, ako aj ich po­čet v zoz­na­me. Uži­toč­né mô­že byť pre­po­je­nie zá­pis­ní­ka na poz­nám­ky. Sú for­má­to­va­né a da­jú sa dob­re pou­žiť, aj keď na vý­ber je mno­ho iných on-li­ne slu­žieb na evi­den­ciu poz­ná­mok. Pre­po­je­nie ad­re­sá­ra kon­tak­tov je v sa­mos­tat­nej zá­lož­ke. K dis­po­zí­cii je sek­cia na pri­da­nie vlas­tných kon­tak­tov – či už ruč­ne, ale­bo im­por­tom z vCard ale­bo sú­bo­ru ICS. Rov­na­ko je mož­ný aj export. Ďal­šia časť pat­rí kon­tak­tom pri­da­ným auto­ma­tic­ky na zá­kla­de od­os­la­ných správ.

Cen­trum.sk Email sa nám vcel­ku pá­čil, a ke­by neob­sa­ho­val rôz­ne in­for­mač­né tex­ty a ban­ne­ry s rek­la­mou ale­bo upú­tav­ka­mi, bo­lo by to eš­te lep­šie. V kaž­dom prí­pa­de je­ho kva­li­ty mu za­bez­pe­či­li čes­tné mies­to v na­šom preh­ľa­de.

Sto­jí za po­zor­nosť

Kom­plexnosť slo­ven­ské­ho por­tá­lu, pí­sa­nie správ, maximál­ne mož­nos­ti kon­fi­gu­rá­cie, auto­ma­tic­ké nas­ta­ve­nie pri­jí­ma­nia poš­ty z iných server­ov, pou­ži­tie filtrov a štít­kov

Link: mail.cen­trum.sk

Gmail

Za­tiaľ naj­rý­chlej­šie ras­tú­ca e-mai­lo­vá služ­ba si zís­ka­la po­zor­nosť naj­mä vďa­ka pre­po­je­niu cez plat­for­mu OS An­droid. Te­le­fó­ny s tým­to sys­té­mom sa da­jú pou­žiť len v prí­pa­de, ak má­te účet Goog­le, te­da ak nech­ce­te ob­me­dzo­vať mož­nos­ti svoj­ho te­le­fó­nu. Roz­hra­nie už bo­lo nie­koľ­kok­rát ino­vo­va­né, pos­led­ná zme­na sa tý­ka­la hlav­ne pros­tre­dia na pí­sa­nie správ. Zjed­no­du­ši­li sa mož­nos­ti Drag & Drop umies­tňo­va­nia sú­bo­rov na plo­chu e-mai­lu, mô­že­te tak jed­no­duch­šie pri­dá­vať príl­ohy do poš­ty.

V po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi služ­ba­mi toh­to za­me­ra­nia sa tu pra­cu­je s mier­ne od­liš­ným prin­cí­pom, kto­rý je však na po­za­dí kom­pa­ti­bil­ný s pro­to­kol­mi PO­P3 a IMAP4. Ide o tzv. me­nov­ky. Tie slú­žia na filtro­va­nie poš­ty a zá­ro­veň aj ako ad­re­sá­re.

Gmail.png

No­vin­ka v Gmai­le – no­vý e-mail v ok­ne; mô­že byť aj sa­mos­tat­ne ako no­vé ok­no pre­hlia­da­ča

Poš­to­vý klient na po­čí­ta­či ale­bo v te­le­fó­ne me­nov­ky na­čí­ta­va ako ad­re­sá­re, webo­vé roz­hra­nie ich zob­ra­zu­je ako kla­sic­ké me­nov­ky. Ok­rem zá­klad­ných (Do­ru­če­ná poš­ta, Od­os­la­né, Kôš...) si mô­že­te vy­tvo­riť vlas­tné a od­lí­šiť ich fa­reb­ným príz­na­kom. Zo za­čiat­ku si tre­ba na ten­to spô­sob chví­ľu zvy­kať, po ča­se však zis­tí­te, že ide o vý­bor­ný sys­tém. Keď­že Gmail pou­ží­va fi­lo­zo­fiu e-mai­lo­vé­ho klien­ta vo webo­vom pre­hlia­da­či, ob­čas sa stret­ne­me s mier­nou ne­kom­pa­ti­bi­li­tou pri syn­chro­ni­zá­cii ob­sa­hu s off-li­ne klien­tmi, te­da tý­mi na lo­kál­nom po­čí­ta­či.

O žiad­ne sprá­vy nep­rí­de­te, ale ak ich aj vy­ma­že­te, nie vždy sa úpl­ne vy­ma­žú, ale ocit­nú sa v ad­re­sá­ri (v me­nov­ke Všet­ky sprá­vy). Za naj­lep­šie­ho klien­ta na prí­jem poš­ty z toh­to server­a po dl­ho­do­bom hod­no­te­ní po­va­žu­je­me Thun­der­bird od spo­loč­nos­ti Mo­zil­la. Tým, že ka­pa­ci­ta neus­tá­le ras­tie a v sú­čas­nos­ti má­te schrán­ku s viac ako 10 GB pries­to­ru, pra­cu­je sa tu skôr s ar­chi­vá­ciou správ než s ich vy­ma­zá­va­ním.

Pri ta­kej­to ka­pa­ci­te net­re­ba sprá­vy prak­tic­ky vô­bec od­stra­ňo­vať. Webo­vé roz­hra­nie umož­ňu­je sprá­vy ozna­čiť hviez­dič­kou a pod­ľa to­ho ich aj trie­diť a vy­hľa­dá­vať. Pou­ží­va­nie webo­vé­ho klien­ta poš­ty je vý­bor­né a poch­va­ľu­je­me si je­ho kon­cep­ciu. Rov­na­ko je k dis­po­zí­cii uk­la­da­nie roz­pí­sa­nej sprá­vy auto­ma­tic­ky po­čas pí­sa­nia. Pros­tre­die je bez rek­lám a mô­že­te si vy­brať z rôz­nych mo­tí­vov vzhľa­du a ur­čiť, koľ­ko správ bu­de zob­ra­ze­ných na jed­nej stra­ne. Fun­gu­je aj auto­ma­tic­ké zlu­čo­va­nie správ do kon­ver­zá­cií. Cez Goog­le Labs si mô­že­te pri­dať ďal­šie fun­kcie, bu­dú však fun­go­vať len vo webo­vom roz­hra­ní. Ide o vy­ni­ka­jú­cu poš­to­vú služ­bu, ale na jej kon­cept si tre­ba chví­ľu zvy­kať.

Sto­jí za po­zor­nosť

Rých­le roz­hra­nie, mož­nosť mo­di­fi­ká­cie vzhľa­du, pok­ro­či­lé fun­kcie za­dar­mo, bez rek­lám, pra­vi­del­né zlep­še­nia

Link: www.gmail.com« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter