MYTHBUSTERS: SysRq, AltGr, Ins, Scroll Lock - zbytočné tlačidlá na klávesnici?

Na Slo­ven­sku a vô­bec v na­šich geog­ra­fic­kých kon­či­nách sa naj­bež­nej­šie pou­ží­va klá­ves­ni­ca s roz­lo­že­ním klá­ve­sov ty­pu QWER­TY ale­bo QWERTZ. Ná­zov je od­vo­de­ný pod­ľa pr­vých šies­tich zna­kov v hor­nom ra­de bež­ných klá­ve­sov. Všim­li ste si však aj niek­to­ré klá­ve­sy, kto­ré sú zby­toč­né, prí­pad­ne ste ich eš­te nik­dy ne­pou­ži­li? Na čo vlas­tne slú­žia tla­čid­lá ako SysRq, AltGr, Ins, Scroll Lock a po­dob­né?

Náj­du svo­je up­lat­ne­nie eš­te v dneš­nej do­be ale­bo je to iba mý­tus? Poď­me sa na na­še klá­ves­ni­ce te­da po­zrieť zblíz­ka.

Kú­sok his­tó­rie

Roz­lo­že­nie klá­ves­ni­ce, kto­ré dnes bež­ne pou­ží­va­me, po­chá­dza eš­te z 19. sto­ro­čia. Je­ho autor Chris­top­her Lat­ham Sho­les si ho ne­chal pa­ten­to­vať a pre­dal spo­loč­nos­ti Re­min­gton, kto­rá sa aj vďa­ka ne­mu pres­lá­vi­la vý­ro­bou pí­sa­cích stro­jov. Aj keď sa roz­lo­že­nie klá­ve­sov mô­že zdať ná­hod­né a pre nie­ko­ho je to noč­ná mo­ra pri pí­sa­ní dl­hších textov, má svoj zmy­sel a lo­gi­ku. Chris­top­her ho op­ti­ma­li­zo­val nie­koľ­ko ro­kov, ho­ci je­ho pri­már­nym cie­ľom ne­bo­lo zrý­chliť pí­sa­nie textov. Chcel do­siah­nuť, aby sa hla­vič­ky pí­sa­cie­ho stro­ja pri kle­pa­ní pís­men ne­za­se­ká­va­li, ale aby jed­not­li­vé „stro­kes“ nas­le­do­va­li tes­ne za se­bou.

Exis­tu­je však aj štú­dia, kto­rá ho­vo­rí, že to­to roz­lo­že­nie klá­ve­sov je re­la­tív­ne op­ti­mál­ne aj z hľa­dis­ka rých­los­ti pí­sa­nia, pre­to­že má dob­ré prav­de­po­dob­nos­tné roz­lo­že­nie pí­sa­nia strie­da­ním rúk. Sa­moz­rej­me, to pla­tí pre an­glič­ti­nu. Jed­not­li­vé roz­lo­že­nia klá­ve­sov sa v zá­vis­los­ti od ja­zy­ka mier­ne lí­šia, roz­die­ly sú v pou­ži­tí di­ak­ri­ti­ky a špe­ciál­nych zna­kov, kto­ré iné ja­zy­ky ne­ma­jú.

Ty­pic­ké blo­ky klá­ve­sov

Klá­ves­ni­cu (či už na bež­nom PC, ale­bo na no­te­boo­ku) mô­že­me roz­de­liť do nie­koľ­kých blo­kov: Nor­mal Keys (bež­né zna­ky na klá­ves­ni­ci), Nu­me­ric Keys (čí­sel­né zna­ky), Fun­ction Keys (fun­kčné tla­čid­lá F1 až F12, v kom­bi­ná­cii s tla­čid­lom Fn), Di­rec­tion Keys (šíp­ky a sme­ro­vé tla­čid­lá), Lock Keys (Scroll Lock, Num Lock a Caps Lock) a Spe­cial Keys (In­sert, Ho­me, End, Pa­geUp, Pa­ge Down atď.). O pou­ži­tí väč­ši­ny klá­ve­sov net­re­ba veľ­mi dis­ku­to­vať, no niek­to­ré tla­čid­lá ste mož­no na klá­ves­ni­ci sku­toč­ne eš­te nik­dy ne­pou­ži­li. Skú­si­me si te­da ich vy­uži­tie prib­lí­žiť krát­kym opi­som.

rozlozenie klaves.JPG

Tak­to vy­ze­rá ty­pic­ké roz­lo­že­nie klá­ve­sov ty­pu QWER­TY – všim­ni­te si tla­čid­lá ako Print Screen, Scroll Lock či Alt Gr. Pou­ži­li ste ich nie­ke­dy? Vy­skú­šaj­te si ich...

Net­ra­dič­né tla­čid­lá a ich vy­uži­tie

In­sert. Pri ak­ti­vo­va­ní toh­to tla­čid­la sa pri pí­sa­ní textu časť textu za kur­zo­rom auto­ma­tic­ky pre­pi­su­je znak po zna­ku, ako pí­še­me text, cel­ko­vá dĺžka textu tak zos­tá­va kon­štan­tná. Pri deak­ti­vo­va­ní toh­to tla­čid­la (čo je štan­dar­dné nas­ta­ve­nie) sa text za kur­zo­rom po­sú­va pos­tup­ne znak po zna­ku tak, ako pí­še­te.

Print Screen. Nie­ke­dy to bý­va sa­mos­tat­né tla­čid­lo, ino­ke­dy zas v kom­bi­ná­cii s Fn, pre­to­že je to se­kun­dár­ny klá­ves tla­čid­la SysRq. Print Screen slú­ži na vy­tvo­re­nie sním­ky ob­ra­zov­ky, tzv. screen­sho­tu, kto­rá sa nás­led­ne ulo­ží do pa­mä­te. Sta­čí po­tom už iba ot­vo­riť aký­koľ­vek gra­fic­ký prog­ram, vo Win­dows napr. oby­čaj­ný Ski­cár, stla­čiť Ctrl + V a sním­ku ob­ra­zov­ky uvi­dí­te na mo­ni­to­re ako ob­rá­zok.

Sys­tem Request (SysRq). To­to tla­čid­lo ne­má štan­dar­dné vy­uži­tie, ale je­ho up­lat­ne­nie sia­ha do čias pr­vot­ných sys­té­mov ty­pu Unix/Li­nux,k de sa pou­ží­va­lo na zrý­chle­nú reali­zá­ciu vy­bra­ných prí­ka­zov na sys­té­mo­vej úrov­ni, naj­mä pri kri­tic­kom sta­ve sys­té­mu. Je­ho vy­uži­tie po­zos­tá­va z kom­bi­ná­cie klá­ve­sov Alt + Sys Rq + vy­bra­né­ho zna­ku pod­ľa ty­pu ak­cie, kto­rý chce­me v sys­té­me reali­zo­vať. Klá­ves SysRq sa vy­uží­va aj v niek­to­rých de­bug­go­va­cích re­ži­moch.

Scroll Lock. To­to tla­čid­lo naš­lo vy­uži­tie skôr v mi­nu­los­ti, keď kon­zo­lo­vé sys­té­my pri­dá­va­li text na naj­spod­nej­ší ria­dok a text sa tak ro­lo­val, te­da prib­liž­ne po 25 riad­koch sa vy­ma­zal naj­vr­chnej­ší ria­dok. Tla­čid­lo Scroll Lock pô­vod­ne slú­ži­lo na za­sta­ve­nie ro­lo­va­nia pri vy­pí­sa­ní väč­šie­ho množ­stva textu, prí­pad­ne ste moh­li nás­led­ne eš­te šíp­ka­mi pre­chá­dzať texto­vým „buf­fe­rom“. Scroll Lock má vy­uži­tie v niek­to­rých sys­té­moch a texto­vých edi­to­roch eš­te v spo­je­ní so šíp­ka­mi na pre­chá­dzanie textu bez pre­su­nu kur­zo­ra. Tá­to tech­ni­ka ro­lo­va­nia je však dnes bež­ne nah­ra­dzo­va­ná ges­ta­mi my­ši. Niek­to­ré sys­té­my Li­nuxu vy­uží­va­jú LED Scroll Loc­ku na in­di­ká­ciu prob­lé­mu sys­té­mu.

Num Lock. Na no­te­boo­ko­vej klá­ves­ni­ci bez sa­mos­tat­nej nu­me­ric­kej čas­ti to­to tla­čid­lo ne­náj­de­te, na všet­kých os­tat­ných klá­ves­ni­ciach s nu­me­ric­kou čas­ťou áno. Num Lock umož­ňu­je zme­niť nu­me­ric­kú časť klá­ves­ni­ce na blok klá­ve­sov s inou fun­kcio­na­li­tou, ako napr. sme­ro­vé tla­čid­lá, Ho­me, End, Pa­geUp či Pa­ge­Down. Pri opä­tov­nom stla­če­ní pre­me­ní nu­me­ric­kú časť za­sa na blok čí­sel­ných klá­ve­sov.

Alt Grap­hic (Alt Gr). Klá­ves, kto­rý ty­pic­ky náj­de­te vpra­vo ved­ľa me­dzer­ní­ka a je ty­pic­ky ozna­čo­va­ný aj ako dru­hý Alt. V niek­to­rých texto­vých edi­to­roch a sys­té­moch slú­ži na vkla­da­nie špe­ciál­nych zna­kov, kto­ré bež­ne nie sú dos­tup­né v kom­bi­ná­cii s tla­čid­lom Shift. Tla­čid­lo Alt Gr bo­lo vy­tvo­re­né s cie­ľom roz­ší­riť klá­ves­ni­cu o ďal­ší blok špe­ciál­nych klá­ve­sov, prí­pad­ne v spo­lup­rá­ci so Shif­tom roz­ší­riť klá­ves­ni­cu o ďal­šie dva ta­ké­to blo­ky. V sys­té­me Win­dows si tla­čid­lo Alt Gr naš­lo up­lat­ne­nie v spo­je­ní so šíp­ka­mi, pri­čom stla­če­nie sme­ro­vej šíp­ky s Alt Gr oto­čí orien­tá­ciu dis­ple­ja. Zvyk­ne sa to vy­uží­vať naj­mä pri zme­ne orien­tá­cie ob­ra­zu pri pre­zen­tá­cii z pro­jek­to­ra so strop­nou mon­tá­žou.

Mý­tus ale­bo fakt?

To, že sa na klá­ves­ni­ci na­chá­dza množ­stvo zby­toč­ných klá­ve­sov, po­va­žu­je­me za mý­tus. Je sí­ce prav­da, že na bež­nej klá­ves­ni­ci s roz­lo­že­ním QWER­TY je nao­zaj mno­ho klá­ve­sov, kto­ré v kaž­do­den­nom ži­vo­te ne­pou­ži­je­me, prí­pad­ne sme ich eš­te ne­pou­ži­li vô­bec, no väč­ši­na má svo­je po­ten­ciál­ne vy­uži­tie. Či už z poh­ľa­du mi­nu­lé­ho vý­vo­ja ope­rač­ných sys­té­mov, ale aj z hľa­dis­ka dneš­né­ho up­lat­ne­nia.

Zdroj: PCR 6/2013


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter