Triple play do domácnosti: porovnanie, čo a za koľko ponúka Orange, Slovanet, Swan, Telekom a UPC.

Pos­ky­to­va­te­lia slu­žieb po­nú­ka­jú ce­no­vo zvý­hod­ne­né ba­líč­ky inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia, te­le­fo­no­va­nia a te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia. Ba­lík tých­to slu­žieb sa na­zý­va trip­le play a na na­šom tr­hu sa mô­že­me stret­núť s via­ce­rý­mi po­nu­ka­mi. Kto­rú si vy­brať? To zod­po­vie­me v tom­to člán­ku.

Pr­vo­ra­dá je dos­tup­nosť

Jed­not­li­vé po­nu­ky sa lí­šia naj­mä rých­los­ťou inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia, poč­tom dos­tup­ných TV sta­níc ale­bo voľ­ný­mi mi­nú­ta­mi, kto­ré mô­že­te v rám­ci me­sač­né­ho pau­šá­lu pre­te­le­fo­no­vať. Dô­le­ži­tý fak­tor, pod­ľa kto­ré­ho si bu­de­te vy­be­rať ba­lík slu­žieb, je aj ce­na. Z prak­tic­ké­ho hľa­dis­ka je však pr­vo­ra­dá dos­tup­nosť služ­by. Niek­to­ré úze­mia na Slo­ven­sku pok­rý­va iba je­den ope­rá­tor, prí­pad­ne sa stre­tá­va­me s roz­lič­ný­mi služ­ba­mi, kto­ré sú dos­tup­né pre da­nú lo­ka­li­tu.

Prík­lad z praxe: V jed­nej čas­ti Bra­tis­la­vy po­nú­ka svo­je rie­še­nie napr. Oran­ge a Te­le­kom. Za­tiaľ čo zá­kaz­ní­ci Oran­geu mô­žu vy­uží­vať op­tic­ký inter­net, v prí­pa­de Ma­gia je dos­tup­né iba pri­po­je­nie DSL. Väč­ši­na pos­ky­to­va­te­ľov slu­žieb má pri­tom na svo­jich strán­kach for­mu­lár, po­mo­cou kto­ré­ho si mô­že­te ove­riť dos­tup­nosť jed­not­li­vých slu­žieb pre va­šu do­mác­nosť. Prí­pad­ne vám tú­to in­for­má­ciu pos­kyt­nú na zá­kaz­níc­kej lin­ke ale­bo v pre­daj­ni.

dostupnost.PNG

Dos­tup­nosť služ­by pre va­šu lo­ka­li­tu si mô­že­te ove­riť aj na inter­ne­to­vej strán­ke ope­rá­to­ra.

Roz­lič­né fun­kcie di­gi­tál­nej te­le­ví­zie

Pou­ží­va­teľ si bež­ne vy­be­rá služ­bu, ak je dos­tup­ná, naj­mä pod­ľa ce­ny. Sna­hou je zís­kať naj­lep­ší po­mer ce­na/vý­kon. Čo sa inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia tý­ka, ope­rá­to­ri po­nú­ka­jú ba­líč­ky trip­le play s DSL ale­bo op­tic­kým inter­ne­tom. V tom­to prí­pa­de je vý­ber re­la­tív­ne jed­no­du­chý - sta­čí po­rov­nať dos­tup­né rých­los­ti.

Čas­to však vý­ber ba­lí­ka trip­le play zá­vi­sí naj­mä od po­nu­ky di­gi­tál­nej te­le­ví­zie a pré­mio­vých fun­kcií, kto­ré sa k nej pos­ky­tu­jú. Po­čet TV sta­níc a ce­na ba­lí­kov s do­da­toč­ný­mi sta­ni­ca­mi, TV ar­chív, vi­deo­po­ži­čov­ňa, dos­tup­nosť a ce­na mo­bil­nej ap­li­ká­cie, všet­ky tie­to fak­to­ry od­po­rú­ča­me vziať do úva­hy. Jed­not­li­vé služ­by di­gi­tál­nej te­le­ví­zie sa mô­žu čias­toč­ne lí­šiť aj z hľa­dis­ka pou­ží­va­teľ­ské­ho zá­žit­ku, naj­mä čo sa gra­fic­ké­ho roz­hra­nia a rých­los­ti reak­cie set-top boxu tý­ka - to je však čas­to ma­lý de­tail, na kto­rom pou­ží­va­te­ľom zá­le­ží naj­me­nej.

Pred­sta­ví­me vám jed­not­li­vé fun­kcie di­gi­tál­nej te­le­ví­zie, s kto­rý­mi sa mô­že­te u jed­not­li­vých ope­rá­to­rov stret­núť:

program.jpg

S prog­ra­mo­vým sprie­vod­com má­te TV prog­ram vždy po­ru­ke

  • Prog­ra­mo­vý sprie­vod­ca - bež­ná sú­časť di­gi­tál­nej te­le­ví­zie, stret­ne­te sa s ním v prí­pa­de kaž­dé­ho ba­lí­ka trip­le play. Ob­sa­hu­je te­le­víz­ny prog­ram a de­tail­nej­šie in­for­má­cie o re­lá­ciách a fil­moch. Cez prog­ra­mo­vé­ho sprie­vod­cu mô­že­te pris­tu­po­vať k ar­chí­vu, prí­pad­ne nas­ta­vo­vať nah­rá­va­nie.
  • Mo­zai­ka - su­már­ne zob­ra­ze­nie via­ce­rých te­le­víz­nych ka­ná­lov na jed­nej ob­ra­zov­ke. Niek­to­rí pou­ží­va­te­lia tú­to fun­kciu oce­nia, pre nie­ko­ho je zby­toč­ná. Je to dnes bež­ná sú­časť di­gi­tál­nej te­le­ví­zie.
  • Vi­deo­po­ži­čov­ňa - fun­kcia, kto­rá umož­ňu­je za­po­ži­čať si film v di­gi­tál­nej ver­zii. Niek­to­rí ope­rá­to­ri po­nú­ka­jú tú­to fun­kciu v spo­lup­rá­ci so služ­bou Top­Fun.
  • Po­zas­ta­ve­nie a pre­to­če­nie prog­ra­mu - opäť kla­sic­ká fun­kcia di­gi­tál­nej te­le­ví­zie. Preh­rá­va­ný prog­ram si mô­že­te ke­dy­koľ­vek po­zas­ta­viť ale­bo pre­to­čiť nas­päť. Uži­toč­ná fun­kcia, kto­rá náj­de prak­tic­ké vy­uži­tie v rôz­no­ro­dých prí­pa­doch.
  • TV ar­chív - pré­mio­vá služ­ba, kto­rá pos­ky­tu­je prís­tup k už od­vy­sie­la­né­mu ob­sa­hu. TV ar­chív je zá­ro­veň jed­na z má­la fun­kcií, kto­rou sa jed­not­li­ví ope­rá­to­ri od­li­šu­jú. Za­tiaľ čo spo­mí­na­né fun­kcie sú auto­ma­tic­ky sú­čas­ťou di­gi­tál­nej te­le­ví­zie, za TV ar­chív si oby­čaj­ne prip­la­tí­te - nie je to však pra­vid­lo. TV ar­chív umož­ňu­je sle­do­vať TV vy­sie­la­nie, sta­ré zvy­čaj­ne maximál­ne 7 dní. Ar­chív sa nev­zťa­hu­je na všet­ky TV sta­ni­ce, ale iba na vy­bra­né ka­ná­ly - po­nu­ka sa lí­ši v zá­vis­los­ti od ope­rá­to­ra.
  • Nah­rá­va­nie - ďal­šia z fun­kcií, kto­ré sa od­li­šu­jú v zá­vis­los­ti od ope­rá­to­ra. V niek­to­rých prí­pa­doch si nah­rá­va­te TV vy­sie­la­nie na inter­ný pev­ný disk v set-top boxe. V iných prí­pa­doch sa nah­ráv­ky uk­la­da­jú v dá­to­vom cen­tre pos­ky­to­va­te­ľa. V zá­vis­los­ti od to­ho sa mô­že lí­šiť spop­lat­ne­nie služ­by. Nah­rá­va­nie má v niek­to­rých prí­pa­doch zmy­sel, aj keď má­te TV ar­chív - nah­ráv­ku si vy­tvo­rí­te aj z vy­sie­la­nia TV sta­ni­ce, kto­rá nie je za­hr­nu­tá do služ­by TV ar­chív. Ta­kis­to ži­vot­nosť tu nie je ob­me­dze­ná na 7 dní.
  • Mo­bil­ná ap­li­ká­cia - jed­na z hlav­ných fun­kcií pre tech­no­lo­gic­kých nad­šen­cov. Po­mo­cou mo­bil­nej ap­li­ká­cie mô­že­te sle­do­vať TV vy­sie­la­nie na te­le­fó­ne, tab­le­te, ale aj PC. Ak­tuál­nu po­nu­ku mo­bil­ných ap­li­ká­cií od ope­rá­to­rov Oran­ge, SWAN a Te­le­kom sme vám pred­sta­vi­li pred pol ro­kom v PC RE­VUE 03/2013. Do­daj­me, že cez mo­bil­né ap­li­ká­cie ne­mô­že­te sle­do­vať všet­ky TV sta­ni­ce, ale k dis­po­zí­cii je TV ar­chív, mož­nosť nas­ta­viť si nah­rá­va­nie na di­aľ­ku a ďal­šie za­ují­ma­vé fun­kcie. Pop­la­tok a fun­kcie v ap­li­ká­cii sa lí­šia v zá­vis­los­ti od ope­rá­to­ra.
  • Ďal­šie fun­kcie - sem za­ra­ďu­je­me do­da­toč­né fun­kcie, kto­ré set-top box po­nú­ka. Ob­vyk­le nej­de o vlas­tnos­ti, kto­ré pria­mo sú­vi­sia s di­gi­tál­nou te­le­ví­ziou, ale o dopl­nko­vý ob­sah, ako je pred­po­veď po­ča­sia, inter­ne­to­vý pre­hlia­dač, prís­tup na Fa­ce­book atď. Tie­to fun­kcie sú rôz­no­ro­dé pre kaž­dé­ho ope­rá­to­ra.

Z poh­ľa­du pou­ží­va­te­ľa, kto­rý chce vy­uží­vať po­ten­ciál di­gi­tál­nej te­le­ví­zie na maximum, sú roz­ho­du­jú­ce naj­mä fun­kcie TV ar­chív a Mo­bil­ná ap­li­ká­cia. Tie spo­loč­ne s poč­tom dos­tup­ných TV sta­níc za­vá­žia pri vý­be­re asi naj­viac.

tvarchiv.PNG

Sle­do­va­nie star­šie­ho vy­sie­la­nia z TV ar­chí­vu je dnes v tren­de - pre­to­čí­te si rek­la­my

Struč­ný preh­ľad ak­tuál­nej po­nu­ky trip­le play

Aká je ak­tuál­na po­nu­ka vy­bra­ných ba­lí­kov trip­le play?

Oran­ge

Ope­rá­tor Oran­ge po­nú­ka služ­bu Oran­ge Do­ma. Tá za­hŕňa inter­ne­to­vé pri­po­je­nie Fi­ber­Net Su­per s rých­los­ťou 100/1 Mbit/s, di­gi­tál­nu te­le­ví­ziu Fi-berTV Su­per so 63 TV sta­ni­ca­mi (z to­ho je 13 HD a dve 3D sta­ni­ce) a 30 pred­pla­te­ných mi­nút do všet­kých pev­ných sie­tí v SR, neob­me­dze­né vo­la­nie na jed­no čís­lo v rám­ci sie­te Oran­ge + neob­me­dze­né vo­la­nia v sie­ti Fi­ber­Tel. Sú­čas­ťou Oran­ge Do­ma je aj bez­plat­ný 31-dňo­vý TV ar­chív pre 18 TV sta­níc a je­den te­ma­tic­ký ba­lík za­dar­mo po do­bu jed­né­ho ro­ka. Služ­ba je spop­lat­ne­ná me­sač­ným pop­lat­kom 19,99 EUR + 1,99 EUR za pre­ná­jom za­ria­de­ní. Pou­ží­va­teľ te­da za­pla­tí spo­lu 21,98 EUR me­sač­ne.

Oran­ge Do­ma po­nú­ka aj služ­bu Mo­bil­ná TV, kto­rá je po­čas pr­vých troch me­sia­cov bez­plat­ná. Nás­led­ne je spop­lat­ne­ná me­sač­ným pop­lat­kom 1,99 EUR.

Slo­va­net

Slo­va­net má v po­nu­ke via­ce­ro ba­líč­kov trip­le play. Ce­na naj­lac­nej­šie­ho ba­lí­ka Štart je 16,90 EUR me­sač­ne pri dvoj­roč­nej via­za­nos­ti a pou­ží­va­te­ľo­vi pos­kyt­ne inter­net do rých­los­ti 10 Mbit/s, 47 TV sta­níc (6 HD), te­le­fo­no­va­nie od 3,59 cen­ta za mi­nú­tu a služ­by TV ar­chív, vi­deo­po­ži­čov­ňa Top­Fun a nah­rá­va­nie v prí­pa­de set-top boxu s pev­ným dis­kom. V ča­se príp­ra­vy člán­ku po­nú­kal ope­rá­tor ak­cio­vú po­nu­ku na služ­bu Štan­dar­d3+, kto­rá za­hŕňa inter­net s rých­los­ťou 60 Mbit/s, 47 TV sta­níc + dva te­ma­tic­ké ba­lí­ky bez­plat­ne. Os­tat­né fun­kcie sú to­tož­né s ba­lí­kom Štart. Ak­cio­vá ce­na je 13,90 EUR me­sač­ne po do­bu 9 me­sia­cov. Nás­led­ne bu­de pou­ží­va­teľ pla­tiť 25,90 EUR po zvy­šok dvoj­roč­nej via­za­nos­ti. Za za­ria­de­nie za­pla­tí­te jed­no­ra­zo­vý ak­ti­vač­ný pop­la­tok, ope­rá­tor ich iba za­po­ži­čia­va.

SWAN

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor SWAN po­nú­kal svo­je ba­lí­ky trip­le play pod znač­kou MAX Mul­ti­me­dia. Služ­ba preš­la zme­nou náz­vu a pod no­vým me­nom SWAN Mul­ti­me­dia je dos­tup­ná v šty­roch ver­ziách. Za naj­lac­nej­ší ba­lík TRIO S za­pla­tí pou­ží­va­teľ pri via­za­nos­ti 14,99 EUR me­sač­ne - služ­ba za­hŕňa inter­net 20 Mbit/s, viac ako 25 TV sta­níc (6 HD) a 20 mi­nút bez­plat­ných vo­la­ní. Pré­mio­vé fun­kcie sú dos­tup­né za pop­la­tok. TV ar­chív - 3,15 EUR me­sač­ne, ap­li­ká­cia iOS/An­droid - 0,99 EUR me­sač­ne za kaž­dé za­ria­de­nie a nah­rá­va­nie - 0,99 EUR za kaž­dých 24 ho­dín nah­rá­vok. Za za­ria­de­nie za­pla­tí­te vo for­me jed­no­ra­zo­vé­ho pop­lat­ku.

Te­le­kom

Te­le­kom pos­ky­tu­je pre­dov­šet­kým služ­by te­le­fo­no­va­nia, pod znač­kou Ma­gio však po­nú­ka kom­bi­ná­ciu di­gi­tál­nej te­le­ví­zie a inter­ne­tu. K dis­po­zí­cií je va­riant s DSL inter­ne­tom - naj­lac­nej­ší ba­lík Ma­gio TV Start + inter­net Tur­bo 2 po­nú­ka rých­losť 5 Mbit/s a 23 TV ka­ná­lov pri me­sač­nom pop­lat­ku 23,99 EUR (11,99 EUR po do­bu pr­vých 6 me­sia­cov) + 1,99 EUR me­sač­ne za za­po­ži­ča­nie Ma­gio Boxu. Po­nu­ka to­tož­ná z hľa­dis­ka pa­ra­met­rov a ce­ny je aj v prí­pa­de op­tic­ké­ho inter­ne­tu s rých­los­ťou 40/4 Mbit/s. Te­le­kom po­nú­ka svo­jim zá­kaz­ní­kom 7-dňo­vý ar­chív, nah­rá­va­nie až 120 ho­dín a mo­bil­nú ap­li­ká­ciu v zá­klad­nej ver­zii bez­plat­ne. Ap­li­ká­cia Ma­gio TV Go je bez­plat­ne dos­tup­ná do kon­ca ak­tuál­ne­ho ro­ka, va­riant Ma­gio TV Go Plus s pré­mio­vý­mi fun­kcia­mi je spop­lat­ne­ný pop­lat­kom 1,99 EUR me­sač­ne. Te­le­kom po­te­šil aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov, ako je­di­ný ope­rá­tor na Slo­ven­sku po­nú­ka špor­to­vý ka­nál Slo­vak Sport.TV 2, kto­rý vlas­tní exklu­zív­ne prá­va na vy­sie­la­nie an­glic­kej Pre­mier Lea­gue. TV vy­sie­la­nie špor­to­vých sta­níc Slo­vak Sport, Di­gi Sport (bu­de vy­sie­lať Li­gu majstrov) a Euros­port mô­žu fa­nú­ši­ko­via sle­do­vať aj cez mo­bil­nú a PC ap­li­ká­ciu, čo je ďal­šia ra­ri­ta na na­šom tr­hu.

UPC

UPC má po­dob­ne ako SWAN v po­nu­ke šty­ri ba­líč­ky s náz­va­mi Trio S až Trio XL. Naj­lac­nej­ší va­riant sto­jí 19,90 EUR me­sač­ne + 3,80 EUR za pre­ná­jom pot­reb­ných za­ria­de­ní. Trio S vám v prí­pa­de UPC po­núk­ne 25 TV prog­ra­mov (4 HD), inter­net s rých­los­ťou 50 Mbit/s a bez­plat­né vo­la­nia v rám­ci sie­te UPC. UPC ar­chív ani mo­bil­nú ap­li­ká­ciu ne­pos­ky­tu­je, k dis­po­zí­cií je nah­rá­va­nie v prí­pa­de väč­ši­ny pri­jí­ma­čov.

Ver­dikt PC RE­VUE

mobil.jpg

Aj mo­bil­ná ap­li­ká­cia mô­že za­vá­žiť pri vý­be­re Trip­le Play služ­by.

Pred­sta­vi­li sme vám ak­tuál­nu po­nu­ku vy­bra­ných pos­ky­to­va­te­ľov ba­lí­kov trip­le play. Ok­rem spo­me­nu­tých ope­rá­to­rov pos­ky­tu­je svo­je služ­by na vý­cho­de Slo­ven­ska aj spo­loč­nosť Antik - tá mo­men­tál­ne po­nú­ka kom­bi­ná­ciu slu­žieb za 17,92 EUR. Ak­tuál­ne naj­lac­nej­šiu služ­bu trip­le play na na­šom tr­hu má k dis­po­zí­cii mo­men­tál­ne SWAN, za zá­klad­ný ba­lík TRIO S za­pla­tí­te 14,99 EUR me­sač­ne.

Z poh­ľa­du pou­ží­va­te­ľa, kto­rý sa roz­ho­du­je, akú služ­bu si vy­brať, je dô­le­ži­té naj­mä pok­ry­tie a ce­na. Všim­ni­te si aj mo­bil­né ap­li­ká­cie, kto­ré mo­men­tál­ne po­nú­ka Oran­ge, SWAN a Te­le­kom. V prí­pa­de Oran­geu však mô­že Mo­bil­ná TV vý­raz­ne zvý­šiť ce­nu me­sač­né­ho pau­šá­lu, pre­to­že vy­ža­du­je sa­mos­tat­ný ba­lík TV Extra. Ce­ny jed­not­li­vých po­núk všet­kých spo­me­nu­tých ope­rá­to­rov náj­de­te v ta­buľ­ke, kto­rá vám mô­že uľah­čiť vý­ber tej správ­nej služ­by pre vás. Ne­náj­de­te tu však ce­ny bo­nu­so­vých ba­lí­kov TV sta­níc, pre­to od­po­rú­ča­me nav­ští­viť inter­ne­to­vé strán­ky ope­rá­to­ra, kto­ré­ho po­nu­ka vás za­uja­la.

Tripple play - nahlad 01-2.jpg

Preh­ľad ak­tuál­nych po­núk slu­žieb trip­le play

pozn. Oran­ge ak­tua­li­zo­val po­nu­ku služ­by Oran­ge Do­ma, kto­rá mo­men­tál­ne za­hŕňa:
63 TV sta­níc v zá­klad­nom ba­lí­ku.
31-dňo­vý TV ar­chív pre 18 TV sta­níc.
Mo­bil­nú ap­li­ká­ciu ako sú­časť ba­lí­ka Oran­ge Do­ma, bez nut­nos­ti ak­ti­vá­cie TV extra. Ap­li­ká­cia je dos­tup­ná bez­plat­ne po do­bu 3 me­sia­cov, nás­led­ne je spop­lat­ne­ná me­sač­ným pop­lat­kom 1,99 EUR.
Neob­me­dze­né ho­vo­ry na iných účas­tní­kov Fi­ber­Tel

Zdroj: PCR 9/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter