Prehľad

Ostrým perom: Čo nám prekáža na smartfónoch s iOS, Androidom aj Windows Phone

Strana 1/2

Smar­tfó­ny roz­hod­ne nie sú na tr­hu krát­ko. Ma­jú za se­bou dl­ho­roč­ný vý­voj vrá­ta­ne ope­rač­ných sys­té­mov, no stá­le je tu nie­koľ­ko „ale". Sú to skrát­ka ve­ci, kto­ré bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa iri­tu­jú, o pok­ro­či­lých ani ne­ho­vo­riac. V tom­to člán­ku pri­ná­ša­me kri­tic­ký poh­ľad na ope­rač­né sys­té­my, kto­ré v kaž­do­den­nej praxi pou­ží­va­me. Uvá­dza­me preh­ľad ve­cí, kto­ré nás hne­va­jú ale­bo nám ne­ja­kým spô­so­bom znep­rí­jem­ňu­jú ži­vot s te­le­fó­nom. A poz­re­li sme sa na všet­ky tri naj­dô­le­ži­tej­šie mo­bil­né plat­for­my.

Flexible-Display.jpg

Sku­toč­ných ino­vá­cií je za­tiaľ po­me­nej; zme­nu v pred­sta­ve o tom, ako má te­le­fón vy­ze­rať, az­da už čos­ko­ro pri­ne­sú ohyb­né dis­ple­je

Smar­tfó­ny sú za­ria­de­nia, kto­ré ma­jú veľ­ký po­ten­ciál zlep­šo­va­nia v bu­dúc­nos­ti, no so zme­na­mi idú na trh veľ­mi opatr­ne. Ča­sy, keď sa ku­po­va­li mo­de­ly PDA s Blue­tooth a Wi-Fi sú preč. Dnes má kaž­dý smar­tfón sluš­né tech­no­lo­gic­ké po­za­die, no ino­vá­cie len v oje­di­ne­lých prí­pa­doch. Ide sa na hru­bý vý­kon a zvý­šil sa po­čet ja­dier a frek­ven­cia CPU. No to je dnes má­lo.

V ro­ku 2012 napl­no od­štar­to­val vír ino­vá­cií Sam­sung Ga­laxy S III. Špič­ka na tr­hu s uni­kát­ny­mi fun­kcia­mi ma­la vý­bor­nú pre­daj­nosť a iš­lo sku­toč­ne o high-end te­le­fón. Rok 2013 je z poh­ľa­du toh­to seg­men­tu ro­kom ino­vá­cií a sú­bo­ja me­dzi top mo­del­mi. No­vý HTC One, Sam­sung Ga­laxy S4, So­ny Xpe­ria Z - to sú tra­ja hlav­ní ri­va­li, kto­rí pri­nies­li svie­ži vie­tor do seg­men­tu in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov.

Pri všet­kých te­le­fó­noch je Achillo­vou pä­tou vý­drž na ba­té­rie. Smar­tfón je dnes uni­ver­zál­ne za­ria­de­nie, vý­voj v ob­las­ti aku­mu­lá­to­rov je znač­ný, na tr­hu sa však už rok nič nez­me­ni­lo. Na­bí­jať te­le­fón dvak­rát za deň je pri­tom dosť ob­me­dzu­jú­ce.

Red_Lowbattery1.jpg

S hlá­se­ním o níz­kej ka­pa­ci­te aku­mu­lá­to­ra sa na smar­tfó­ne bu­de­te stre­tá­vať kaž­dý deň

Goog­le An­droid OS

AndroidLogo.jpg

1. Ka­pa­ci­ta pa­mä­te

Spo­me­dzi troch plat­fo­riem je ka­pa­ci­ta pa­mä­te naj­viac kri­tic­ká na te­le­fó­noch s tým­to sys­té­mom. Dnes už ne­ku­puj­te te­le­fón s 512 MB ROM (te­da uk­la­da­cie­ho pries­to­ru v te­le­fó­ne), aj keď si mô­že­te pa­mäť roz­ší­riť o 32 GB kar­tu SDHC. Ap­li­ká­cie ako Gmail, Fa­ce­book ale­bo kan­ce­lár­sky ba­lík na kar­tu nes­ko­pí­ru­je­te, ta­kis­to ani ap­li­ká­ciu s ak­tív­nym wid­ge­tom. Voľ­né­ho mies­ta bu­de ubú­dať a te­le­fón za­čne zob­ra­zo­vať va­rov­né hlá­se­nia nie­koľ­kok­rát za deň.

2. Ge­ne­ric­ké mo­de­ly

Vy­dá­va­nie no­vých te­le­fó­nov je fajn, no mno­hé z nich sú prak­tic­ky „ge­ne­ric­ké". Zme­nil sa vzhľad, up­ra­vi­li sa do­ty­ko­vé tla­čid­lá, prí­pad­ne sa pri­da­lo ale­bo od­strá­ni­lo har­dvé­ro­vé tla­čid­lo na vstup do hlav­nej ob­ra­zov­ky, no roz­die­ly tre­ba hľa­dať v ka­ta­ló­gu veľ­mi po­zor­ne. Is­te, no­vý mo­del má buď rých­lej­ší pro­ce­sor, ale­bo ne­ja­kú fun­kciu na­vy­še, ale dô­vo­dov na je­ho kú­pu je skôr me­nej. To­to sa tý­ka naj­mä stred­nej trie­dy te­le­fó­nov. Niž­šia trie­da je na tom v ab­so­lút­nom po­rov­na­ní pod­stat­ne lep­šie, pre­to­že za vý­bor­nú ce­nu asi 150 eur sú pri­da­né tech­nic­ké roz­ší­re­nia viac vi­di­teľ­né.

3. Prek­res­ľo­va­nie do­má­cej ob­ra­zov­ky

Na­še tes­to­va­nie od­ha­li­lo nep­rí­jem­ný fakt. Či už má­te 768 MB RAM, ale­bo 2 GB, po za­tvo­re­ní pre­hlia­da­ča sa ne­vyh­ne­te náv­ra­tu na čis­tú ob­ra­zov­ku, kde sa bu­dú iko­ny vy­kres­ľo­vať na­no­vo. Je­di­né za­ria­de­nie v na­šich tes­toch, kto­ré si po­čí­na­lo pod­stat­ne lep­ši, je LG Nexus 4.

4. Dis­ku­ta­bil­ný vý­kon

Štvor­jad­ro­vý CPU, 1 GB RAM, vy­ššie roz­lí­še­nie dis­ple­ja, to sú hlav­né pa­ra­met­re, kto­rý­mi nás vý­rob­co­via lá­ka­jú. Kaž­dý mo­del je vraj lep­ší, rých­lej­ší a ako če­reš­nič­ku na tor­te po­nú­ka ne­ja­kú fun­kciu, kto­rá sa však dá reál­ne vy­užiť len má­lo.

V benchmar­koch a pri hrách roz­die­ly sú, ale pri­már­ne je to stá­le te­le­fón a pre mno­hých z nás naj­mä pra­cov­ný nás­troj. Od ver­zie An­droid 4.1 roz­hra­nie preš­lo špe­ciál­nou op­ti­ma­li­zá­ciou. Pro­ject But­ter je op­ti­ma­li­zá­cia na hlad­ké ro­lo­va­nie me­dzi ob­ra­zov­ka­mi a pre­pí­na­nie me­dzi ap­li­ká­cia­mi. Ce­lé roz­hra­nie by ma­lo byť jem­ne vy­la­de­né tak, aby ma­lo 60 fps (či­že dvoj­ná­so­bok sním­ko­va­nia re­gis­tro­va­teľ­né­ho ľud­ským okom). Nao­zaj niek­to z vás reál­ne ba­dá hlad­ké pre­cho­dy? My skôr nie.

5. Nes­ta­bil­né ap­li­ká­cie

Ra­di by sme svoj te­le­fón vy­uží­va­li ako preh­rá­vač hud­by, fil­mov, ale aj ako po­moc­ní­ka pri špor­te. Je dosť nep­rí­jem­né, ak po­čú­va­me hud­bu pri be­hu so za­pnu­tým kro­ko­me­rom a naj­prv spad­ne hu­dob­ný preh­rá­vač, po­tom zis­tí­me, že ap­li­ká­cia me­ra­jú­ca kro­ky ani ne­zob­ra­zi­la chy­bo­vé hlá­se­nie. Jed­no­du­cho už na po­za­dí ne­be­ží. Eš­te stá­le sa op­la­tí mať niek­to­ré za­ria­de­nia sa­mos­tat­ne, a nie smar­tfón ako uni­ver­zál­ny prís­troj.

App.jpg

Ap­li­ká­cií je mno­ho, no ich sta­bi­li­ta nie je úpl­ne bez­chyb­ná, a tak je ob­čas lep­šie mať dve za­ria­de­nia ako je­den smar­tfón na všet­ko


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter