Téma na želanie

Príslušenstvo k ultrabookom a notebookom

Strana 3/3

HP 3005PR USB 3.0 Port Rep­li­ca­tor

To­to prís­lu­šen­stvo pred­sta­vu­je kon­ku­ren­ciu pre ASUS Va­riD­ri­ve. Nej­de te­da o kla­sic­kú do­ko­va­ciu sta­ni­cu ur­če­nú pre kon­krét­ny mo­del, ale o uni­ver­zál­ne rie­še­nie. Op­ro­ti mo­de­lu ASUS však Port Rep­li­ca­tor ne­po­nú­ka op­tic­kú me­cha­ni­ku a je­ho di­zajn je me­nej ele­gant­ný - čier­ne plas­to­vé te­lo má po­mer­ne kom­pak­tné roz­me­ry a pô­so­bí ne­ná­pad­ne.

Po­dob­ne ako Va­riD­ri­ve aj Port Rep­li­ca­tor vy­ža­du­je sa­mos­tat­né na­pá­ja­nie a váš­mu ultra­boo­ku, prí­pad­ne no­te­boo­ku ne­pos­kyt­ne fun­kciu na­bí­ja­nia. Fun­kcio­na­li­ta prís­lu­šen­stva je ob­me­dze­ná iba na roz­ší­re­nie ko­nek­ti­vi­ty, pri­čom naj­mä po­čet por­tov USB je vý­bor­ný - Port Rep­li­ca­tor po­nú­ka do­ko­py až 6 por­tov USB (2 × USB 3.0, 4 × USB 2.0). Ok­rem to­ho ne­chý­ba pl­no­hod­not­ný eter­net, vý­stup HDMI a Dis­play­Port. Prís­lu­šen­stvo k po­čí­ta­ču pri­po­jí­te po­mo­cou vy­hra­de­né­ho por­tu USB.

hp2.jpeg

Rov­na­ko ako Va­riD­ri­ve aj rie­še­nie od HP vy­uží­va sof­tvé­ro­vé rie­še­nie Dis­playLink, kto­ré umož­ňu­je strea­mo­vať ob­raz po­mo­cou pri­po­je­nia USB. To­to rie­še­nie má svo­je ne­dos­tat­ky a naj­mä pri prep­nu­tí ultra­boo­ku z re­ži­mu spán­ku sa mô­žu z ča­su na čas ob­ja­viť prob­lé­my. Ak sa v pria­mom po­rov­na­ní po­zrie­me na obe do­ko­va­cie sta­ni­ce od spo­loč­nos­ti HP, kaž­dé rie­še­nie má svo­je vý­ho­dy a ne­vý­ho­dy.

UltraS­lim Doc­king Sta­tion je kom­pa­ti­bil­né iba s ultra­ten­ký­mi Eli­te­Book­mi a po­nú­ka me­nej por­tov USB. Na dru­hej stra­ne pos­ky­tu­je kla­sic­ký vý­stup na exter­ný mo­ni­tor, ne­vy­ža­du­je špe­ciál­ne na­pá­ja­nie a ultra­book aj na­bí­ja. Port Rep­li­ca­tor je sa­mos­tat­né za­ria­de­nie, fun­gu­je s ho­ca­kým po­čí­ta­čom, ultra­book vám však ne­na­bi­je a vy­ža­du­je sa­mos­tat­né na­pá­ja­nie.

Ce­na: 126 EUR
Za­po­ži­čal: HP

Tos­hi­ba Dy­na­dock U3.0

Tá­to do­ko­va­cia sta­ni­ca po­nú­ka rov­na­ké rie­še­nie ako sta­ni­ce od Ace­ru, ASU­Su a HP. Dy­na­dock U3.0 je uni­ver­zál­ne rie­še­nie, pos­ky­tu­je však až šty­ri por­ty USB 3.0 a dva USB 2.0. Ne­chý­ba vý­stup na mo­ni­tor cez DVI a HDMI a kla­sic­ký eter­net. Aj Dy­na­dock U3.0 TAK vy­ža­du­je sa­mos­tat­né na­pá­ja­nie a strea­mo­va­nie ob­ra­zu na exter­né mo­ni­to­ry za­bez­pe­ču­je cez sof­tvér Dis­playLink, s čím sú­vi­sia mož­né prob­lé­my ako v prí­pa­de os­tat­ných rie­še­ní.

toshiba.jpg

Tos­hi­ba na trh po­čas ap­rí­la uvied­la aj sta­ni­cu V3.0, kto­rá po­nú­ka dva por­ty USB 3.0 a šty­ri USB 2.0. Por­ty na pred­nej stra­ne dis­po­nu­jú fun­kciou Sleep-and-Char­ge, do­ká­žu na­bí­jať te­le­fó­ny ale­bo iné mo­bil­né za­ria­de­nia.

Ce­na: 141,84 EUR
Za­po­ži­čal: Tos­hi­ba

Ver­dikt PC RE­VUE

Na tr­hu sa mô­že­te stret­núť s dvo­ma typ­mi do­ko­va­cích sta­níc. Uni­ver­zál­ne sta­ni­ce sa k po­čí­ta­ču pri­pá­ja­jú po­mo­cou káb­la USB a vy­ža­du­jú vlas­tné na­pá­ja­nie. Ho­ci umož­ňu­jú k po­čí­ta­ču pri­po­jiť exter­ný dis­plej, strea­mo­va­nie ob­ra­zu za­bez­pe­ču­je sof­tvé­ro­vé rie­še­nie Dis­playLink - pou­ží­va­teľ te­da mu­sí do po­čí­ta­ča nain­šta­lo­vať ov­lá­da­če. Ho­ci sme s tým­to rie­še­ním ne­ma­li prob­lé­my, niek­to­rí pou­ží­va­te­lia sa sťa­žu­jú na ob­čas­né mr­znu­tie ob­ra­zu ale­bo po­mal­šiu reak­ciu exter­né­ho mo­ni­to­ra, prí­pad­ne na niž­šiu kva­li­tu.

K dis­po­zí­cii sú aj kla­sic­ké do­ko­va­cie sta­ni­ce. Tie sú ur­če­né pre kon­krét­ny typ ultra­boo­ku/no­te­boo­ku ale­bo pre rad pro­duk­tov. Tie­to sta­ni­ce po­nú­ka­jú bez­prob­lé­mo­vé pri­po­je­nie k exter­né­mu mo­ni­to­ru a ne­vy­ža­du­jú sa­mos­tat­né na­pá­ja­nie, resp. pou­ží­va­te­ľo­vi pos­ta­čí jed­no na­pá­ja­nie, kto­ré do­dá­va ener­giu sta­ni­ci aj po­čí­ta­ču.

Zdroj: PCR 5/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter