Téma na želanie

Príslušenstvo k ultrabookom a notebookom

Strana 2/3

Dell E-Port II

E-Port II je do­ko­va­cia sta­ni­ca ur­če­ná pre no­te­boo­ky od spo­loč­nos­ti Dell - kon­krét­ne pre mo­de­ly ra­du La­ti­tu­de E. V tom­to prí­pa­de ide o ma­sív­nu do­ko­va­ciu sta­ni­cu, kto­rá ok­rem zá­klad­nej fun­kcio­na­li­ty pos­ky­tu­je aj ideál­ny sklon na prá­cu a pí­sa­nie. Dell E-Port II roz­ši­ru­je mož­nos­ti ko­nek­ti­vi­ty o päť por­tov USB, dva z nich sú USB 3.0.

Vý­rob­ca do­ko­va­ciu sta­ni­cu vy­ba­vil aj por­tom eSA­TA a tak­mer všet­ký­mi vý­stup­mi na exter­ný mo­ni­tor - Dis­play­Port a vý­stup VGA dopĺňa aj vý­stup DVI, kto­rý sa čas­to na do­ko­va­cích sta­ni­ciach neob­ja­vu­je. HDMI chý­ba, je však dos­tup­ný cez re­duk­ciu DVI. Pl­no­hod­not­ný eter­net je sa­moz­rej­mosť, ne­chý­ba ani audio­výs­tup a mik­ro­fó­no­vý vstup. Dell E-Port II je kla­sic­ká do­ko­va­cia sta­ni­ca s ove­re­ným di­zaj­nom. K dis­po­zí­cii je aj drah­šia ver­zia, kto­rá po­nú­ka viac por­tov.

dell.jpg

Ce­na: 115 EUR
Za­po­ži­čal: Dell

Fu­jit­su kit Li­fe­book U772

Do­ko­va­cia sta­ni­ca od Fu­jit­su je ur­če­ná iba pre Li­fe­book U772. To­to prís­lu­šen­stvo je svo­jím di­zaj­nom a konštruk­ciou kla­sic­ký prík­lad do­ko­va­cích sta­níc. Ide o plas­to­vú pod­lož­ku s mier­nym nák­lo­nom. Pri­po­je­ný ultra­book tak zís­ka sklon a pí­sa­nie na klá­ves­ni­ci je po­hodl­nej­šie.

fujitsu.jpg

Do­ko­va­cia sta­ni­ca je vo­li­teľ­né prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­ku Li­fe­book U772. Prís­lu­šen­stvo vy­uží­va to­tož­né na­pá­ja­nie ako ultra­book, na pou­ží­va­nie do­ko­va­cej sta­ni­ce ne­pot­re­bu­je­te sa­mos­tat­ný, resp. iný zdroj. Pri­po­je­nie ultra­boo­ku k do­ko­va­cie­mu ko­nek­to­ru je rých­le a po­hodl­né, na ús­peš­né pri­po­je­nie vás upo­zor­ní zvuk sklap­nu­tia. Po­kiaľ ide o pri­da­nú hod­no­tu, tá­to do­ko­va­cia sta­ni­ca po­nú­ka 4 × port USB 3.0.

Ultra­book má dvo­ji­cu por­tov USB 3.0 a je­den USB 2.0. Ne­chý­ba­jú ani vý­stu­py na mo­ni­tor - na do­ko­va­cej sta­ni­ci náj­de­te pl­no­hod­not­ný vý­stup VGA, DVI a Di­play­Port. Kla­sic­ký eter­ne­to­vý port je sa­moz­rej­mosť. Keď­že sa vý­stup HDMI na­chá­dza na ultra­boo­ku, na do­ko­va­cej sta­ni­ci ho ne­náj­de­te.

Fu­jit­su kit pre Li­fe­book U772 je kla­sic­ká do­ko­va­cia sta­ni­ca. Oce­nia ju naj­mä pou­ží­va­te­lia, kto­rí pot­re­bu­jú veľ­ké množ­stvo por­tov USB ale­bo sa chcú k mo­ni­to­ru pri­pá­jať cez iné roz­hra­nie ako HDMI.

Ce­na: 119 EUR
Za­po­ži­čal: Fu­jit­su

HP UltraS­lim Doc­king Sta­tion

Tá­to do­ko­va­cia sta­ni­ca je ur­če­ná pre ultra­ten­ké no­te­boo­ky z ra­du HP Eli­te­Book. Sta­ni­ca nás za­uja­la za­ují­ma­vým di­zaj­nom, kto­rým sa lí­ši od kon­ku­ren­cie - te­lo vy­ze­rá ako pod­lož­ka. Nie­ko­mu však mô­že pre­ká­žať asy­me­tria, UltraS­lim Doc­king Sta­tion je z pra­vej stra­ny vy­ba­ve­ná vy­vý­še­nou čas­ťou, kto­rá ob­sa­hu­je do­ko­va­cí ko­nek­tor. Po­mo­cou ne­ho sa sta­ni­ca pri­pá­ja k no­te­boo­ku.

hp1.jpeg

Čo sa por­to­vej vý­ba­vy tý­ka, sta­ni­ca po­nú­ka štvo­ri­cu por­tov USB 3.0 (z to­ho je­den je na­bí­ja­cí port), pl­no­hod­not­ný eter­ne­to­vý port a vý­stu­py na exter­né mo­ni­to­ry. HDMI chý­ba, na­chá­dza sa pria­mo na Eli­te­Boo­ku, tak­že Doc­king Sta­tion po­nú­ka Dis­play­Port a VGA. HP UltraS­lim Doc­king Sta­tion je kla­sic­ký prík­lad do­ko­va­cej sta­ni­ce. Prís­lu­šen­stvo svoj účel pl­ní, ale nie kaž­dé­mu bu­de vy­ho­vo­vať je­ho di­zajn.

Ce­na: 125 EUR
Za­po­ži­čal: HP


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter